Brandweerforum

Algemeen => Algemeen => Topic gestart door: MB-LV op 21 juni 2012, 19:48:45

Titel: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: MB-LV op 21 juni 2012, 19:48:45
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Johan de C op 22 juni 2012, 09:36:27
Vanavond bij het RTL-Nieuws:

Brandweer bij 1 op de 3 branden te laat

Het zou veel schelen als iedere buitenstaander rmet kritiek  op onze opkomsten eens rustig kijkt of hij/zij/het misschien  in plaat van aan de kant staan zelf een bijdrage bij de vwijwillige brandweer  kan leveren. Ja ik weet het, er is in veel gevallen een vacaturestop maar daar waar posten blijven staan en er is echt sprake van structureel te laat of te weinig, dan is daar vaak wel een gat voor te vinden, in ieder geval in MWB.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Johan de C op 22 juni 2012, 15:47:29
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 22 juni 2012, 15:58:21
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 22 juni 2012, 16:22:20
Brandweerzorg is meer dan opkomsttijden

De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport 'Ter plaatse', over de opkomsttijden van de brandweer, dat in bijna 70% van de gevallen de brandweer op tijd ter plaatse is. Daarnaast stelt de inspectie dat niet alle veiligheidsregio's regionale dekkingsplannen hebben opgesteld, zoals de wet voorschrijft. Het Veiligheidsberaad onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het rapport en zal samen met de minister van Veiligheid en Justitie en de regio's ervoor zorgen dat de regionale dekkingsplannen op orde komen.

De huidige wettelijke opkomsttijden, die bepalen dat de brandweer tussen 5 en 18 minuten na een incidentmelding ter plaatse moet zijn, zijn volgens het Veiligheidsberaad en de VNG gebaseerd op verouderde principes. Ze zijn bestuurlijk en operationeel niet realistisch en zorgen niet voor meer veiligheid. Het Veiligheidsberaad en de VNG willen daarom nieuwe eenduidige uitgangspunten formuleren voor de operationele prestaties van de brandweer, en deze voorleggen aan de minister. De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport 'Ter Plaatse', dat vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden, eveneens dat opkomsttijden slechts een deel van de totale brandweerzorg uitmaken. Met de minister is afgesproken dat de opkomsttijden voor de brandweer aan de orde komen in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.

Momenteel wordt de brandweer vooral afgerekend op het halen van de wettelijk vastgelegde opkomsttijden. Goede brandweerzorg vraagt echter om een integrale aanpak van alle brandveiligheidsaspecten. Een rookmelder, kan meer tijdwinst opleveren dan een snellere uitruk van de brandweer. Bij een integrale aanpak valt te denken aan pro actie (ruimtelijke ordening), brandpreventie, zorgen voor een snellere ontdekkingstijd van de brand (rookmelders), vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven (branddekens en -blussers), verkorten van de verwerkingstijd van de brandmelding, snellere uitruk- en rijtijd, meer interregionale samenwerking en gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen.

Maatwerk
Het Veiligheidsberaad en de VNG willen in overleg met het brandweerveld en op basis van wetenschappelijk onderzoek komen tot nieuwe uitgangspunten. Op basis van deze uitgangspunten kan het bestuur van een veiligheidsregio afgewogen besluiten nemen over brandweerzorg en komt de brandweer tot een integrale aanpak die zorgt voor optimale brandveiligheid en brandweerzorg voor de burger.

De uitgangspunten moeten zorgen voor een basisniveau van brandweerzorg in Nederland. Daarbij is maatwerk per regio mogelijk. Verschillen kunnen er bijvoorbeeld zijn vanwege landelijk of stedelijk gebied, nieuwbouw of bestaande bouw. De bestuurlijke besluitvorming over de operationele prestaties van de brandweer wordt vastgelegd in het regionale dekkingsplan.

De opkomsttijd is een optelsom van de verwerkingstijd van de brandmelding in de meldkamer, de uitruktijd en de rijtijd, tot en met het ter plaatse zijn bij het incident.
Bron: www.burgemeesters.nl
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 22 juni 2012, 16:31:03
VNG: Opkomsttijden brandweer gebaseerd op verouderde principes

(tekst: VNG)

Brandweerzorg meer dan alleen opkomsttijden

De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport 'Ter plaatse', over de opkomsttijden van de brandweer, dat in bijna 70% van de gevallen de brandweer op tijd ter plaatse is. Daarnaast stelt de inspectie dat niet alle veiligheidsregio's regionale dekkingsplannen hebben opgesteld, zoals de wet voorschrijft. Het Veiligheidsberaad onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het rapport en zal samen met de minister van Veiligheid en Justitie en de regio's ervoor zorgen dat de regionale dekkingsplannen op orde komen.

De huidige wettelijke opkomsttijden, die bepalen dat de brandweer tussen 5 en 18 minuten na een incidentmelding ter plaatse moet zijn, zijn volgens het Veiligheidsberaad en de VNG gebaseerd op verouderde principes. Ze zijn bestuurlijk en operationeel niet realistisch en zorgen niet voor meer veiligheid. Het Veiligheidsberaad en de VNG willen daarom nieuwe eenduidige uitgangspunten formuleren voor de operationele prestaties van de brandweer, en deze voorleggen aan de minister. De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport 'Ter Plaatse', dat vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden, eveneens dat opkomsttijden slechts een deel van de totale brandweerzorg uitmaken. Met de minister is afgesproken dat de opkomsttijden voor de brandweer aan de orde komen in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.

Momenteel wordt de brandweer vooral afgerekend op het halen van de wettelijk vastgelegde opkomsttijden. Goede brandweerzorg vraagt echter om een integrale aanpak van alle brandveiligheidsaspecten. Een rookmelder, kan meer tijdwinst opleveren dan een snellere uitruk van de brandweer. Bij een integrale aanpak valt te denken aan pro actie (ruimtelijke ordening), brandpreventie, zorgen voor een snellere ontdekkingstijd van de brand (rookmelders), vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven (branddekens en -blussers), verkorten van de verwerkingstijd van de brandmelding, snellere uitruk- en rijtijd, meer interregionale samenwerking en gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen.

Maatwerk
Het Veiligheidsberaad en de VNG willen in overleg met het brandweerveld en op basis van wetenschappelijk onderzoek komen tot nieuwe uitgangspunten. Op basis van deze uitgangspunten kan het bestuur van een veiligheidsregio afgewogen besluiten nemen over brandweerzorg en komt de brandweer tot een integrale aanpak die zorgt voor optimale brandveiligheid en brandweerzorg voor de burger.

De uitgangspunten moeten zorgen voor een basisniveau van brandweerzorg in Nederland. Daarbij is maatwerk per regio mogelijk. Verschillen kunnen er bijvoorbeeld zijn vanwege landelijk of stedelijk gebied, nieuwbouw of bestaande bouw. De bestuurlijke besluitvorming over de operationele prestaties van de brandweer wordt vastgelegd in het regionale dekkingsplan.

De opkomsttijd is een optelsom van de verwerkingstijd van de brandmelding in de meldkamer, de uitruktijd en de rijtijd, tot en met het ter plaatse zijn bij het incident.

Datum: Vrijdag, 22 Juni 2012
Bron:www.liwwadders.nl/
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 22 juni 2012, 16:40:25
Zorgen over oplopende opkomsttijden
Geschreven door Brandweer Tytsjerksteradiel
De NVBR onderschrijft het zorgelijke beeld van de opkomsttijden van de brandweer, zoals dit wordt geschetst door het gepresenteerde rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV). Wij onderstrepen dat de problemen met de opkomsttijden niet aan de individuele brandweermannen en -vrouwen zijn te wijten. Zij leveren juist elke dag weer een maximale prestatie om de brandveiligheid van Nederland te waarborgen.


De oorzaken van de problemen liggen in de organisatorische en bestuurlijke aansturing van de brandweer. De Inspectie toont met de beschreven oplossingsrichtingen duidelijk aan dat het mogelijk is de problemen aan te pakken. Het is nu een kwestie van bestuurlijke wil van de gemeenten en brandweermanagement om door te pakken. Het is in onze ogen goed dat de Minister ook zelf het heft in handen neemt en duidelijke normtijden in regelgeving gaat vastleggen. De burger weet zo waar hij aan toe is en aan de gemeenten wordt houvast geboden over aan welke minimum kwaliteitseisen de brandweerzorg moet voldoen. De NVBR is van mening dat een slagvaardige en goed georganiseerde brandweer letterlijk van levensbelang is.

Toelichting
De NVBR waardeert het constructieve rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) over de toenemende opkomsttijden van de brandweer. Omdat het rapport niet alleen knelpunten signaleert, maar ook verbetervoorstellen geeft, kunnen de brandweerkorpsen er goed mee aan de slag. De NVBR plaatst wel vraagtekens bij de gepresenteerde cijfers, maar herkent wel het geschetste beeld. Met het rapport heeft de IOOV een belangrijke bijdrage geleverd aan de discussie over de toenemende opkomsttijden van de brandweer.

Een snelle opkomsttijd is voor de brandweer belangrijk om effectief te kunnen optreden bij een calamiteit. In veel gevallen kan de brandweer de normtijd van 8 minuten (die voor de meeste objecten geldt) niet meer halen. Dit tast ook het gevoel van veiligheid van de burgers aan, die het gevoel van veiligheid ontlenen aan de wetenschap dat de brandweer snel ter plaatse is als er brand is. De stijging van de opkomsttijd is het gevolg van verschillende (in- en externe) factoren, zoals die ook onlangs door het CBS zijn genoemd. Wij zijn van mening dat het hier niet gaat om een probleem van de individuele brandweerman of -vrouw (vrijwilliger of beroeps). Deze doet zijn/haar werk met grote professionaliteit, toewijding en betrokkenheid. Wij zien de stijging van opkomsttijden vooral als een bestuurlijk - en managementprobleem.

De brandweer in Nederland is uniek door de combinatie van beroeps- en vrijwillige krachten, die zich op een professioneel niveau inzetten voor de fysieke veiligheid. Uit het inspectierapport en uit eerder verschenen rapporten blijkt dat dit systeem effectief en betaalbaar is, maar ook kwetsbaar. Daarom behoeft de brandweerzorg continue bestuurlijke en organisatorische aandacht. De brandweerkorpsen zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de vrijwillige inzet en het reduceren van de kwetsbaarheid van de brandweerzorg. Zij zullen hierbij ondersteuning moeten krijgen van het openbaar bestuur, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau.

De IOOV draagt met haar rapport op een positieve wijze bij aan de discussie over de (problemen rondom) de opkomsttijden van de brandweer. Deze discussie moet in de ogen van de NVBR op lokaal niveau gevoerd worden tussen het management van de brandweer en het gemeentebestuur. Ook heeft de inspectie, na beraad met deskundigen uit het brandweerveld, een aantal oplossingsrichtingen aangedragen. Deze zijn vooral gericht op de verwerkingstijd van de meldkamer, de uitruktijd (waarbij zich vooral problemen voordoen tijdens de dagdiensten doordeweeks) en de aanrijtijd (waarbij problemen ontstaan bij verkeersbelemmerende of remmende maatregelen). De inspectie geeft hierbij aan dat er veel winst valt te behalen op het terrein van preparatie, proactie en preventie. Zo bieden rookmelders in woningen perspectief om de brandveiligheid te vergroten. De NVBR pleit zelf ook voor een meer actieve rol van de burgers zelf, om de brandveiligheid in Nederland te vergroten.

Het gemeentelijk bestuur en het brandweermanagement staan voor een aantal opdrachten, waarbij de NVBR met alle kennis en ervaring uit het brandweerveld een constructieve bijdrage kan leveren. Zo stelt de IOOV voor om de werkwijzen van de meldkamers te uniformeren, een gericht personeelsbeleid te voeren waarin afstemming met hoofdwerkgevers plaatsvindt over de inzet van de brandweervrijwilligers en de ligging van de brandweerkazernes te optimaliseren. De NVBR onderschrijft die aanbevelingen en het voornemen van de minister om een uniforme norm te stellen aan de opkomsttijden. Hiermee kan de burger aanspraak maken op het recht op een gelijkwaardig niveau van veiligheid en brandweerzorg.
Bron:www.brandweer-tytsjerksteradiel.nl/
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: klippie op 22 juni 2012, 16:46:42
Zorgen ?   Zoals jullie kunnen zien staat Drenthe en Groningen boven aan in de lijst. Dat komt groten deels omdat de uitruk gebieden veel en veel groter zijn als Amsterdam e.d. ...  Soms is het voor ons 15 minuten rijden maar hoevaak komt het voor? 1 a 2 keer in het jaar ?
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 22 juni 2012, 16:49:26
Groningse brandweer gepikeerd over uitspraak Opstelten
Geplaatst: 12:31 uur, vrijdag 22 juni 2012

De brandweer in Groningen is boos op minister Opstelten van Justitie en Veiligheid omdat die zegt dat het Groningse korps in bijna tweederde van de gevallen niet snel genoeg bij een brand is.
In een rapport van zijn ministerie staat dat Groningen, net als andere plattelandsprovincies, slecht presteert. Burgemeester Ab Meijerman van Veendam zegt namens de Veiligheidsregio Groningen, dat de minister voorbij gaat aan al het preventieve werk in de provincie. Voor hem komt de uitkomst over de opkomsttijden niet als een verrassing.
Bron: www.rtvnoord.nl

Brandweer vaker te laat dan op tijd
 
OOST-SOUBURG - De Zeeuwse brandweer komt bij ruim de helft van de branden te laat. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Veiligheid dat in handen is van RTL Nieuws. Uit het rapport blijkt dat de brandweer het vaakst te laat komt bij branden in woningen en scholen.

Landelijk overschrijdt de brandweer in 33 procent van de gevallen de wettelijke opkomsttijd van 18 minuten. Slechts vier brandweerkorpsen zijn nog vaker te laat dan het Zeeuwse korps. De brandweer in Drenthe scoort het slechtst. Dat korps voldoet in 60 procent van de gevallen niet aan de norm. Brandweerkorps Haaglanden scoort het best. In 85 procent van de gevallen komt de brandweer daar op tijd.
laatste keer aangepast:
vr 22-06-2012, 15:32
geplaatst op:
do 21-06-2012, 21:22
Bron: www.omroepzeeland.nl
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 22 juni 2012, 16:52:48
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 22 juni 2012, 16:57:50
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Johan de C op 22 juni 2012, 17:12:28
Zorgen ?   Zoals jullie kunnen zien staat Drenthe en Groningen boven aan in de lijst. Dat komt groten deels omdat de uitruk gebieden veel en veel groter zijn als Amsterdam e.d. ...  Soms is het voor ons 15 minuten rijden maar hoevaak komt het voor? 1 a 2 keer in het jaar ?

Iets zegt me dat dit rapport  weer voor ophef gaat zorgen.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 22 juni 2012, 19:48:35
Iets zegt me dat dit rapport  weer voor ophef gaat zorgen.

Zou me niet verbazen. ::)
Deze 2 opmerkingen van de brandweervrijwilligers zetten de zaak redelijk op scherp:

Dat er geen enkele werkelijk inhoudelijke toets op de verschillende dekkingplannen heeft plaatsgevonden. Het is dus goed mogelijk dat de situatie nog veel erger is dan nu wordt voorgesteld. De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) is dan ook van mening dat het rapport onvolledig is.

Ondanks dat de brandweer niet op tijd komt zijn er brandweerposten gesloten en staan er nog tientallen op de nominatie om gesloten te worden. De VBV wil een krachtig verbod op kazernesluitingen totdat er een kwalitatief goed nationaal dekkingsplan ligt

Anderzijds maakt IOOV een belangrijke opmerking : De opkomsttijd moet overigens worden bezien in de context van de gehele kwaliteit van brandweerzorg, anders dreigt overschatting van het belang van opkomsttijd. Het behalen van de tijdnormen moet niet ten koste gaan van de kwaliteit van de gehele brandweerzorg.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Bulletje op 23 juni 2012, 08:12:40
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Damm op 23 juni 2012, 11:08:36
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Peter op 23 juni 2012, 11:52:14
Vooral dit stukje.

Men gaat hier dus alleen aan de uitruktijd werken en het ter plaatsen komen.
Dan staat er dus een TS2 voor de deur binnen de norm en dan?

Volgens mij komt dan deze opmerking van het IOOV om de hoek:

Ik ben wel benieuwd wat de de minister of de burgervaders hiermee gaan doen, ik hoop dat men zich achter de oren gaat krabben wat betreft de bezuinigingen op de brandweer en hier dus anders in gaat zitten.
Nou, het staat wel interesant als je uiteindelijk in de krant kunt gaan vertellen dat je keurig op tijd terplaatse bent. Dat er dan een TS2 of TS4 voor de deur staat, die in geval van echte nood niets kunnen uitrichten, daar hoor je niemand over.
Kortom ons eigen stoepje is weer schoon, we voldoen aan de normtijden. Dat er vervolgens nog 10min gewacht moet worden op back-up, daar hoor je dus niets over. De burger verwacht nog steeds die grote brandweerauto met 6 man voor de deur, geen bestelwagen of motor.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Tirefighter op 23 juni 2012, 12:52:28
Kwantiteit is belangrijker dan kwaliteit...


Uiteindelijk gaat het alleen om de pegels...
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Johan de C op 23 juni 2012, 13:00:42
Zou me niet verbazen. ::)
Deze 2 opmerkingen van de brandweervrijwilligers zetten de zaak redelijk op scherp:

Dat er geen enkele werkelijk inhoudelijke toets op de verschillende dekkingplannen heeft plaatsgevonden. Het is dus goed mogelijk dat de situatie nog veel erger is dan nu wordt voorgesteld. De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) is dan ook van mening dat het rapport onvolledig is.

Ondanks dat de brandweer niet op tijd komt zijn er brandweerposten gesloten en staan er nog tientallen op de nominatie om gesloten te worden. De VBV wil een krachtig verbod op kazernesluitingen totdat er een kwalitatief goed nationaal dekkingsplan ligt

Anderzijds maakt IOOV een belangrijke opmerking : De opkomsttijd moet overigens worden bezien in de context van de gehele kwaliteit van brandweerzorg, anders dreigt overschatting van het belang van opkomsttijd. Het behalen van de tijdnormen moet niet ten koste gaan van de kwaliteit van de gehele brandweerzorg.

Nou, het staat wel interesant als je uiteindelijk in de krant kunt gaan vertellen dat je keurig op tijd terplaatse bent. Dat er dan een TS2 of TS4 voor de deur staat, die in geval van echte nood niets kunnen uitrichten, daar hoor je niemand over.
Kortom ons eigen stoepje is weer schoon, we voldoen aan de normtijden. Dat er vervolgens nog 10min gewacht moet worden op back-up, daar hoor je dus niets over. De burger verwacht nog steeds die grote brandweerauto met 6 man voor de deur, geen bestelwagen of motor.

Toch merk je de laatste tijd ook dat diezelfde burger het overdreven vindt als we met zes man en zo'n grote auto de  weg schoon staan spuiten of  met loeiende sirenes voor  een  kleine buitenbrand komen (maar weer niet als we voor die 2 centimeter water in hun  kelder moeten komen, dan kan het niet znel en groot genoeg...).

Maar goed, ik denk dat die laatste opmerking van het IOOV een duidelijk schot voor de TS2/4 boeg is. Eerts kwaliteit en dan pas druk maken over opkomsttijden.
Wat betreft VBV standpunten, verbod op sluiting van posten zal niet hard te maken zijn, er zijn nu eenmaal posten die en slecht liggen, en  afgekeurd zijn door de arbeidsinspectie, en kampen met een chronisch gebrek aan beschikbaar personeel.
Maar  desondanks ben ik groot voorstander van openhouden van zoveel mogelijk posten en ja, als dat ten koste mpet gaan van HV's en/of tweede soms derde tankautospuiten, soit, so be it.... Behoud van posten is denk ik de minst schadelijke (maar ook minst goedkope, er moet toch bezuinigd worden), optie.
En als een post in een dorp qua spreiding kritisch ligt maar toch een chronisch gebrek aan  leden heeft, overweeg dan een TS4 post, of uitruk op maat met gelijktijdige medealarmering van een buurpost. 
Laat je de onderbezette post verdwijnen, dan MOET de buurpost ook maar zien dat ze met 6 man komen, als nu de onderbezette post  met 4 man weg kan, kan de nevenpost ook met vier man weg, en dat kan voor die post wel 2-3 minuten schelen met wegrijden. Dat moet je dan wel goed afspreken en keihard in de procedures verankeren, zodat niet  post 2  nog op 5 en 6 wacht.

Nu ik toch hardop denk (nou ja hardop, ik zit gewoon achter mijn laptopie en mijn hond kijkt me aan alsof ik een seniele ouwe baas die in zichzelf praat aan het worden ben), de bets oplossing zou natuurlijk NOG  MEER posten zijn. We beseffen allemaal dat dat misschien niet haalbaar is, vanwege de kosten maar je moet binnen een korte omgeving van zo'n post ook nog eens 3x de bezetting hebben wonen. Ik praat niet over TS2 want  ik geloof gewoon niet in dat concept maar extra  "tussenposten" als TS4  zou toch winst op kunnen leveren. Of die ene gemeente    met dat grote buitengebied met twee of drie dorpen, in plaats van 1 post met TS6 , twee TS4, of die ene centrale post met 2 TS6, drie TS4 posten  verspreid.
Dan kan TS4 een meerwaarde hebben voor een efficientere brandweerzorg, niet op basis van kosten maar op basis van benutten beschikbaar personeel.
Door voldoende te hebben aan 12  man kun je veel meer posten openen of open houden dan door vast te houden aan 18 man.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Firefighter1970 op 23 juni 2012, 15:35:43
Brandweer in regio sneller bij brand dan gemiddeld


ARNHEM/NIJMEGEN - De brandweer in de regio's Gelderland-Midden en -Zuid is sneller bij een brand dan gemiddeld genomen geldt voor de collega's in de rest van het land. Dat blijkt uit een rapportage van de Inspectie Veiligheid en Justitie.
 
De korpsen van Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid zijn respectievelijk in 40 en 38 procent van de gevallen later bij een spoedgeval ter plaatse dan de wettelijke normen voorschrijven. De regio Noord- en Oost-Gelderland blijft daarbij achter met 49 procent. In Drenthe en Noord- en Midden-Limburg liggen de percentages het hoogst: respectievelijk 60 en 55 procent.
 
Regionale brandweercommandanten uit Arnhem en Nijmegen noemen de wettelijke eisen te streng en niet realitsisch. Een paar tellen te laat levert al een negatieve score op.
 
In Midden-Gelderland doet de brandweer Arnhem het nog het best: bij 81 procent van de spoedgevallen zijn de brandweerlieden op tijd. De brandweer Ede scoort 80 procent. In Duiven is de brandweer in 81 procent van de gevallen later dan volgens de normen zou mogen; in Rheden gaat het om 64 procent. De brandweer in Nijmegen is volgens plaatsvervangend brandweercommandant Steve Kuils van Gelderland-Zuid negen van de tien keer genoeg op tijd om adequaat te kunnen opereren

Bron: www.gelderlander.nl
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 23 juni 2012, 15:49:04
Nu ik toch hardop denk (nou ja hardop, ik zit gewoon achter mijn laptopie en mijn hond kijkt me aan alsof ik een seniele ouwe baas die in zichzelf praat aan het worden ben), de bets oplossing zou natuurlijk NOG  MEER posten zijn. We beseffen allemaal dat dat misschien niet haalbaar is, vanwege de kosten maar je moet binnen een korte omgeving van zo'n post ook nog eens 3x de bezetting hebben wonen. Ik praat niet over TS2 want  ik geloof gewoon niet in dat concept maar extra  "tussenposten" als TS4  zou toch winst op kunnen leveren. Of die ene gemeente    met dat grote buitengebied met twee of drie dorpen, in plaats van 1 post met TS6 , twee TS4, of die ene centrale post met 2 TS6, drie TS4 posten  verspreid.
Dan kan TS4 een meerwaarde hebben voor een efficientere brandweerzorg, niet op basis van kosten maar op basis van benutten beschikbaar personeel.
Door voldoende te hebben aan 12  man kun je veel meer posten openen of open houden dan door vast te houden aan 18 man.

Citaat VVB:
Het verzoek in 2008 van de VBV om een nationaal dekkingsplan blijkt nu dus actueler dan ooit. Wij roepen de minister op om een duidelijk eenduidig minimumniveau aan brandweerzorg voor te schrijven en te handhaven. Daarom vragen wij de minister te komen tot een nationaal dekkingsplan, dat op een onafhankelijke wijze tot stand wordt gebracht  en een verbod op voorgenomen kazernesluitingen tot een en ander gerealiseerd is.

De VVB pleit voor een voorgeschreven eenduidig minimumniveau aan brandweerzorg en een nationaal dekkingsplan en een tijdelijk (totdat e.e.a. is gerealiseerd) verbod op voorgenomen kazernesluitingen.

Het gaat om het totaal aan brandweerzorg. Als er wordt bezuinigd zonder te lettten op een minimum aan brandweerzorg en nationaal dekkingsplan zijn de (politieke) consequenties en verantwoordelijkheden duidelijk. Je kunt van de brandweer een optimale inzet verwachten, maar niet dat ze met lege handen blussen.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 24 juni 2012, 16:53:23
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: soeradj op 26 juni 2012, 16:03:39
Als men op de Brandweer bezuinigd en kazernes sluit en voertuigen buiten dienst stelt, dan gaat het op een gegeven moment tog ergens fout!!!

Nu zijn de uitruktijden niet meer goed, wat is straks het volgende punt? te weinig manschappen om een grote brand te bestrijden als we geen TS voertuigen met 6 man meer hebben maar alleen maar siv,s!!! :(
De Minister en al die hoge heren weten tog zo goed hoe het moet met minder geld!!!Als we ze nou eens minder loon zouden geven,zouden zij dan ook nog net zo goed presteren??? of zou het dan ook ergens fout gaan??? >:(
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 26 juni 2012, 18:29:18
Informatie over de scriptie opkomsttijden brandweer bij woningbranden (scriptieprijs 2012 FSE) kunt u hier vinden: http://www.hetbrandweerforum.nl/index.php/topic,44452.msg594510.html#msg594510

En hier is een link naar de scriptie: scriptie (http://www.vvba.nl/downloads/nominaties/2012%20Scriptie%20Rob%20Smeets.pdf)

Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: tjuagut op 26 juni 2012, 21:17:48
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: brandpreventje op 27 juni 2012, 07:53:53
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Damm op 27 juni 2012, 09:01:51
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: brandpreventje op 27 juni 2012, 09:16:55
Als je het rapport leest dan zie je de bandbreedte waarbinnen meldingen worden verwerkt. Daarin wordt bijna nooit 0:45 minuten gehaald. Wat jij schetst komt ook voor dat zijn extremen. Maar waarom kan het niet binnen 30 seconden? Het gaat er om die 1e TS zo snel mogelijk de weg op te krijgen.

Zo is een voorbeeld wel heel makkelijk gemaakt en als standaard verheven.

Vb.2 en dan even zoals ik het wel eens van collega's op de centrale meekrijg.

Beller: Hallo, ja hallo
RAC: Brandweer zegt u het maar?
Beller: Ja ies brand snel komen!
RAC: Waar is er brand?
Beller: Ja hier bij mij in straat, vlug!
RAC: Waar is uw straat?
Beller: Vlakbij Herenstraat, kom nou snel, ik zie vlammen

Afijn moet ik nog even doorgaan, dat wordt never nooit niet een snelle verwerking, ik generaliseer nu even want zo is natuurlijk niet elke brandmelding en ik denk dat centralisten veel betere voorbeelden kunnen geven.

Ik merk ook juist dat branden vaak zijn waar het allemaal niet zo netjes in orde is, als het gaat om veiligheidsbewust zijn, want die mensen worden juist niet door de brandweer bereikt, sterker nog die willen dat helemaal niet. Bemoei je met je eigen zaken zullen we maar zeggen.

Oftewel de ene melding is de andere niet.
Mss is er best winst te halen in verwerking, maar ik weet niet precies waar, ik ben niet van die materie ;)
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Damm op 27 juni 2012, 13:20:00
Als je het rapport leest dan zie je de bandbreedte waarbinnen meldingen worden verwerkt. Daarin wordt bijna nooit 0:45 minuten gehaald. Wat jij schetst komt ook voor dat zijn extremen. Maar waarom kan het niet binnen 30 seconden? Het gaat er om die 1e TS zo snel mogelijk de weg op te krijgen.

Ik vraag me af of wat ik stel in extremen is, waar ik op doel is stedelijke gebieden met taalproblemen en slechte plaatselijke bekendheid van de bewoners. Voor mij heel herkenbare situaties en ik denk dat dit vaker voorkomt dan ons lief is. Ik ben natuurlijk geen centralist in een stedelijk gebied, dus ik hoop dat er een is die meeleest en wat duidelijkheid kan verschaffen?

En 45 seconden, daar heb je gelijk in dat is best veel, maar zoals gezegd ik zit nooit aan die telefoon.
Maar zo maar TS'en straat sturen is natuurlijk lastig als je alleen een straat hebt, ik heb expres de herenstraat genomen omdat dit een straat is die in bijna elk dorp voorkomt, dit om aan te geven dat zo maar sturen geen optie is (en dan heb ik het nog niet over de juiste uitspraak).
Ik weet wel dat het af en toe voorkomt dat we op een melding rijden die uiteindelijk in een andere stad/dorp is, maar gelukkig gebeurd dit niet veel.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: brandpreventje op 27 juni 2012, 19:45:03
Wat ik bedoel met extremen is dat gelijk de moeilijke gevallen genoemd worden. Natuurlijk weet ik dat er lastige meldingen zijn waar je soms bijna 2 minuten over doet en daar heb ik ook begrip voor.

Maar dan een extreme aan de andere kant. Waarom lukt geen enkele alarmcentrale de melding van een autochtone goed ABN sprekende man die brand meld in de Larikslaan 34 in Apeldoorn binnen 30 seconden uit te doen laten gaan. Er  zijn zelfs 13 van de 25 regio's die dat geeneens in binnen 45 seconden lukt. Hoe moeilijk kan het zijn om 1 TS te alarmeren???????

Het rapport "Ter Plaatse" zegt zelfs dat het 9 van de 25 regio's niet lukt om het merendeel van de 112-meldingen (dus van de gemiddelde Nederlander) binnen 1,5 minuut af te handelen. Dan gaat er toch iets verkeerd in Nederland of ben ik nu gek?!?!
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: MB-LV op 27 juni 2012, 22:35:24
Als het goed is gebruiken ze in Amerika een systeem dat de (GPS) locatie aan het telefoon nummer koppelt.
Daardoor kunnen ze gelijk de dichtst bijzijnde kazerne (voor) alarmeren, waarna bij het in-melden van de voertuigen de juiste soort melding en locatie doorgegeven word.
Dus de voertuigen rijden bij wijze van spreken al de poort uit voordat het gesprek met de melder is afgerond.
Hierdoor kan de centralist tijdens de loop van het gesprek al meerdere eenheden aan deze melding koppelen als de melding daar aanleiding toe geeft.

Bovendien heeft dit systeem het voordeel dat een valse melding direct aangepakt kan worden.

Maar dit systeem werkt alleen als je een 24 uurs bemande kazerne hebt!
Dus zou je over moeten stappen op een volledige beroeps brandweer (meer kosten).
Bovendien weet ik niet hoe het staat met de locatie bepaling via de telefoon in Nederland en al hun privacy regels daar omtrent.

Dit alles zou enige tijdwinst kunnen opleveren bovendien kun je weer rechtstreeks naar de kazernes alarmeren en hoeft niemand meer een pager voor de alarmering op zak te hebben (sorry maar jammer voor de volgers) wat ook weer een tijds voordeel oplevert.


Wat is jullie gedachte over deze vorm van alarmeren?

MB-LV


Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Firefighter1970 op 27 juni 2012, 23:15:37
Door de getrapte intake dus eerst 112 centralist en dan doorverbinden naar de gewenste dienst ben je al gauw 20 tot 30 seconde kwijt, voordat je doorverbonden bent met de goede dienst
Als je mobiel belt ben je nog meer tijd kwijt omdat de centralist niet bij alle plaatsnamen in het hoofd kan hebben, welke plaatsnaam bij welke VR hoort, zodat de centralist altijd direkt naar de goede VR kan doorschakelen.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 28 juni 2012, 16:02:36
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 30 juni 2012, 01:32:09
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: basseman op 30 juni 2012, 12:03:20
Door de getrapte intake dus eerst 112 centralist en dan doorverbinden naar de gewenste dienst ben je al gauw 20 tot 30 seconde kwijt, voordat je doorverbonden bent met de goede dienst
Als je mobiel belt ben je nog meer tijd kwijt omdat de centralist niet bij alle plaatsnamen in het hoofd kan hebben, welke plaatsnaam bij welke VR hoort, zodat de centralist altijd direkt naar de goede VR kan doorschakelen.
Voor zover bij mij bekend wordt deze doorverbinding niet in de berekeningen meegenomen. Tijd start bij aanname 112 van de dienst.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Johan de C op 30 juni 2012, 12:22:36
Als het goed is gebruiken ze in Amerika een systeem dat de (GPS) locatie aan het telefoon nummer koppelt.
Daardoor kunnen ze gelijk de dichtst bijzijnde kazerne (voor) alarmeren, waarna bij het in-melden van de voertuigen de juiste soort melding en locatie doorgegeven word.
Dus de voertuigen rijden bij wijze van spreken al de poort uit voordat het gesprek met de melder is afgerond.
Hierdoor kan de centralist tijdens de loop van het gesprek al meerdere eenheden aan deze melding koppelen als de melding daar aanleiding toe geeft.

Bovendien heeft dit systeem het voordeel dat een valse melding direct aangepakt kan worden.

Maar dit systeem werkt alleen als je een 24 uurs bemande kazerne hebt!
Dus zou je over moeten stappen op een volledige beroeps brandweer (meer kosten).
Bovendien weet ik niet hoe het staat met de locatie bepaling via de telefoon in Nederland en al hun privacy regels daar omtrent.

Dit alles zou enige tijdwinst kunnen opleveren bovendien kun je weer rechtstreeks naar de kazernes alarmeren en hoeft niemand meer een pager voor de alarmering op zak te hebben (sorry maar jammer voor de volgers) wat ook weer een tijds voordeel oplevert.


Wat is jullie gedachte over deze vorm van alarmeren?

MB-LV

waarom zou dit alleen bij beroepsposten kunnen, je kunt  bij de aaname toch ook al  vrijwilligers  laten rijden? Goed, er betaat de kans dat er tijdens het teefoongesprek zal blijken dat er iets heel anders aan de hand is en dat men kan binnen blijven maar dat  hebben we nu ook al heel vaak bij  meldingen van ongevallen....  Bij  veel meldingen blijven we binnen en  soms mogen we al omkeren als we halverwege zijn. En bij beroeps heb je dezelfde frustratie.

Qua privacy en uitpeilen, nee dat mag niet zomaar, het uitpeilen kan  schijnbaar best makkelijk maar dan moet de melder daarvoor (nu nog)  toestemming geven.  Ik  geloof wel dat ze er nu naartoe werken dat het automatisch kan. Vergelijk maar met het opnemen van een gesprek, dat mag  normaal gesproken ook niet zomaar, maar voor meldkamers is een uitzondering. Hoewel ik  ooit een  gerucht gehoord heb dat juist de  combinatie van opnemen van gesprek en zomaar plaatsbepalen dubbel gevoelig ligt.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Vuurvlieg op 01 juli 2012, 01:26:08
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Damm op 01 juli 2012, 12:20:40
Fijn Firefly, op zo'n antwoord zat ik te wachten.
Dit is de praktijk en daar doelde ik ook op in mijn voorbeeld.

Tnx!
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Firefighter1970 op 01 juli 2012, 12:35:32
Voor zover bij mij bekend wordt deze doorverbinding niet in de berekeningen meegenomen. Tijd start bij aanname 112 van de dienst.

In feite hoort op het moment dat de telefoon bij 112 overgaat de verwerkingstijd te gaan lopen, tot het moment dat de eerste eenheid gealarmeerd wordt.
En deze verwerkingstijd hoort dan te worden gesplitst in de verwerking bij 112 van overgaan telefoon tot het doorverbinden naar de betreffende meldkamer, en vanaf dat moment tot het dat eerste eenheid gealarmeerd word.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Johan de C op 01 juli 2012, 14:35:48
In feite hoort op het moment dat de telefoon bij 112 overgaat de verwerkingstijd te gaan lopen, tot het moment dat de eerste eenheid gealarmeerd wordt.
En deze verwerkingstijd hoort dan te worden gesplitst in de verwerking bij 112 van overgaan telefoon tot het doorverbinden naar de betreffende meldkamer, en vanaf dat moment tot het dat eerste eenheid gealarmeerd word.
Voor de burger telt de tijd van  112 intoetsen tot aan de aankomst  van het eerste voertuig, som zelfs tweede als bv en ambu en brandweer  moeten komen.
Maar ja je kunt het de GMK  natuurlijk niet aanrekenen dat er wordt doorverbonden van de 112 centrale. Heeft de burger echter sch..t aan... Net als op de snelweg, bij tweezijdig aanrijden als  ze vlak bij een afrit staan en "aan de overkant" een brandweeragen de weg op zien rijden... "hey was da nou ze rijde verkeerd"
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Firefighter1970 op 01 juli 2012, 17:31:18
Voor de burger telt de tijd van  112 intoetsen tot aan de aankomst  van het eerste voertuig, som zelfs tweede als bv en ambu en brandweer  moeten komen.
Maar ja je kunt het de GMK  natuurlijk niet aanrekenen dat er wordt doorverbonden van de 112 centrale. Heeft de burger echter sch..t aan... Net als op de snelweg, bij tweezijdig aanrijden als  ze vlak bij een afrit staan en "aan de overkant" een brandweeragen de weg op zien rijden... "hey was da nou ze rijde verkeerd"

Als je de verwerkingstijd van de 112 centrale scheid van de verwerkingstijd van de meldkamer kun je nog beter zien waar het probleem zit.
En dan word de vertraging niet aangerekend aan degene welke er niets aan kan doen.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 06 juli 2012, 19:04:21
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Heynsbergen op 06 juli 2012, 20:40:13
Ik ken regio's/gemeenten die samen met de wegbeheerders zogeheten hoofdroutes hebben vastgesteld. Op die routes worden geen verkeersbelemmerende maatregelen (drempels oid) toegestaan en ook werkzaamheden zijn aan voorwaarden verbonden. Zo is de afstand binnen een wijk, dus vanaf de hoofdroute, maximaal 1 minuut rijden.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: tjuagut op 06 juli 2012, 20:49:27
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 06 juli 2012, 21:19:39
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: brandpreventje op 07 juli 2012, 20:10:05
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 07 juli 2012, 21:51:24
Ik ken regio's/gemeenten die samen met de wegbeheerders zogeheten hoofdroutes hebben vastgesteld. Op die routes worden geen verkeersbelemmerende maatregelen (drempels oid) toegestaan en ook werkzaamheden zijn aan voorwaarden verbonden. Zo is de afstand binnen een wijk, dus vanaf de hoofdroute, maximaal 1 minuut rijden.

Dat lijkt me een goede afspraak, maar hoe belemmerend denkt u kan de soms wel erg grote hoeveelheid verkeersdrempels binnen een woonwijk zijn?
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: tjuagut op 09 juli 2012, 21:46:11
Dat lijkt me een goede afspraak, maar hoe belemmerend denkt u kan de soms wel erg grote hoeveelheid verkeersdrempels binnen een woonwijk zijn?

Denk aan Rotterdam- Tuindorp Vreewijk.  Straten 5m breed aan 1 zijde geparkeerde wagens en veel T-kruisingen. Drempels zijn niet nodig, maar 4-5 x steken om met een brandweerwagen de hoek om te komen is "normaal".  De ROTEB (vuil ophalen) rijdt daar haast wekelijks schade aan geparkeerde wagens.

1 minuut vanaf de doorgaande wegen is te halen met de fiets, maar niet met een grote (brandweer)wagen.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Johan de C op 11 juli 2012, 11:35:31
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 12 juli 2012, 14:16:33
Vreemd, in MWB speelt Rijkswaterstaat echte afsluitingen wel door (afsluitingen waar de hulpdiensten ook niet door kunnen) en werkzaamheden die tot  "nieuwe"situaties kunnen leiden (b.v. twee gescheiden rijbanen met een geleiderail in het midden zodat je  of in de ene of in de andere rijbaan kunt komen en dus het incident missen omdat er een obstakel tussen zit.). Als er  in de praktijk geen belemmering is voor de hulpdiensten (b.v. wel afgesloten voor het publiek maar je kunt er met je rode auto toch langs en ook overal komen) wordt het meestal wel maar soms niet goed  doorgegeven.

Maar er is hier natuurlijk sprake van verschillende regios en twee verschillende "verkeersmanagementcentrales"

Nuttige info voor alle veiligheidsregio's die bij verbetering opkomsttijden belemmerende factor verkeer/toegankelijkheid tot een minimum willen beperken.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 19 juli 2012, 15:29:37
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: brandpreventje op 19 juli 2012, 19:43:04
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 19 juli 2012, 23:52:50
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: erik67 op 20 juli 2012, 13:11:54
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: brandpreventje op 20 juli 2012, 13:24:04
Als je het goed doet zal de opkomst wat langer worden maar je uitruktijd korter, of te wel zullen de eerste jaren de resultaten nul of winst zijn. Echter als je goed gaat werven zullen de opkomsttijden in de toekomst korter worden.

Weet niet of het verplaatsen van de kazerne een goed oplossing is want als je dat gaat doen gaat dat weer ten koste van de opkomsttijd van de vrijwilligers en gaat de uitruktijd naar boven.
Ik weet niet hoe de situatie qwa opkomst nu is maar kan me voorstellen dat als je de kazerne verplaatst de opkomsttijden omhoog gaan en dus ook de uitruktijden.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Firefighter1970 op 20 juli 2012, 13:30:42
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: sprokeq op 20 juli 2012, 15:43:42
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 06 september 2012, 00:48:36
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Firefighter1970 op 04 januari 2014, 09:06:59
Brandweer Gelderland-Midden houdt alle 41 posten open

ARNHEM - De brandweer Gelderland-Midden houdt, na het samengaan tot 1 regionaal korps, alle 41 posten open, ook de kleinste. De angst dat de vorming van 1 korps tot sluiting van kleinere posten leidt, is volgens regionaal commandant Paul Joosten ongegrond.

Dat zegt hij zaterdag in een interview in De Gelderlander. Op 1 januari zijn de brandweerkorpsen van 16 gemeenten in Gelderland-Midden opgegaan in 1 organisatie.

Hartfalen
De brandweer Gelderland-Midden rukt vanuit alle posten uit in geval van hartfalen. "Deze first responders brandweerlieden moeten er binnen 6 minuten zijn. Daar redden we veel levens mee. Alleen daarom al hebben we het fijnmazige net van 41 posten nodig", aldus Joosten.

bron: http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem/brandweer-gelderland-midden-houdt-alle-41-posten-open-1.4162128 (http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem/brandweer-gelderland-midden-houdt-alle-41-posten-open-1.4162128)
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Johan de C op 27 januari 2014, 11:21:10

Hartfalen
De brandweer Gelderland-Midden rukt vanuit alle posten uit in geval van hartfalen. "Deze first responders brandweerlieden moeten er binnen 6 minuten zijn. Daar redden we veel levens mee. Alleen daarom al hebben we het fijnmazige net van 41 posten nodig", aldus Joosten.


Voor hartfalen is dat niet zo ideaal, moeten er eerst mensen naar de post om dan uit te rukken met een voertuig. Dat is veelal niet de snelste optie.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: brandpreventje op 27 januari 2014, 19:10:17
Ik weet niet hoe het in Gelderland (-Midden) zit maar ik ben first responder in Hollands Midden maar volgens mij zitten daar de ambu's nog dichterbij dan in Gelderland. Maar zelfs wij vrijwilligers kunnen 6 tot 8 minuten eerder tp zijn dan een ambu. Ik het al wel eens 3x geklapt met de AED voor dat de ambu er was. Dus ik vind jou reactie niet kloppen.

Voor hartfalen is dat niet zo ideaal, moeten er eerst mensen naar de post om dan uit te rukken met een voertuig. Dat is veelal niet de snelste optie.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Firefighter1970 op 27 januari 2014, 20:27:03
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Johan de C op 28 januari 2014, 08:21:24
Ik weet niet hoe het in Gelderland (-Midden) zit maar ik ben first responder in Hollands Midden maar volgens mij zitten daar de ambu's nog dichterbij dan in Gelderland. Maar zelfs wij vrijwilligers kunnen 6 tot 8 minuten eerder tp zijn dan een ambu. Ik het al wel eens 3x geklapt met de AED voor dat de ambu er was. Dus ik vind jou reactie niet kloppen.
Dat is vreemd, bij ons hebben alle posten nu een AED aan de muur en binnenkort ook zo'n beetje ieder voertuig. De optie voor alarmeren voor hartfalen is bekeken maar er is voor gekozen om dat niet te doen, als de helft van alle brandweermensen  zich zou opgeven voor dat initiatief en rechtstreeks naar de melding gaat en begint is hulp eerder te plaatste dan eerst naar de kazerne. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, een collega al twee keer en geen van beide gevallen zou hij sneller zin geweest als de eerste naar de karzerne was gereden.
De meeste posten zullen ook geen FRB hebben.

 Alleen FRB zal zeker op termijn ook geen reden zijn om complete posten in afgelegen gebeide open te houden als er verder bezuinigd moet worden. Ik zie het er nog van komen dat bij  sluiting van posten de lokale politiek en bestuur (in feite de opdrachtgever van de bezuinigingen)  om het hardste roept dat "de brandweer niet weg mag omdat ambulance zo ver weg zijn en er wel eens mensen een hartaanval kunnen krijgen". IN welk geval d ebrandweer volledig conform de wens van de politie zegt "nou weet je wat, we laten een FRB wagen staan maar we halen de TS met manschappen weg, jullie je FRB, wij onze  door jullie opgelegde doelstelling gehaald".
En bij een volgende ronde zal gezegd worden dat FRB geen basistaak is en dat het maar naar de ambulancedienst met gaan.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: brandpreventje op 28 januari 2014, 18:45:03
Ik vind dat je dit verhaal erg onduidelijk hebt geschreven, snap er weinig van.

Tja over het opkomen naar kazerne of direct ter plaatse gaan moet je goede afspraken maken. Wij hebben de afspraak dat je altijd direct naar de kazerne gaat. Tenzij het binnen 100 meter van waar je bent is en je zelf de beslissing neemt naar plaats incident te gaan ipv kazerne. Ik heb nog nooit gehoord in HM dat dit niet goed gaat. Ik herken mij dus helemaal niet in je verhaal. Het gaat er om dat er een AED ter plaatse komt. Als iemand al is begonnen met reanimeren dan is dat mooi meegenomen. Het is niet aan de brandweerlieden om op eigen houtje ter plaatse te gaan.


Dat is vreemd, bij ons hebben alle posten nu een AED aan de muur en binnenkort ook zo'n beetje ieder voertuig. De optie voor alarmeren voor hartfalen is bekeken maar er is voor gekozen om dat niet te doen, als de helft van alle brandweermensen  zich zou opgeven voor dat initiatief en rechtstreeks naar de melding gaat en begint is hulp eerder te plaatste dan eerst naar de kazerne. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, een collega al twee keer en geen van beide gevallen zou hij sneller zin geweest als de eerste naar de karzerne was gereden.
De meeste posten zullen ook geen FRB hebben.

 Alleen FRB zal zeker op termijn ook geen reden zijn om complete posten in afgelegen gebeide open te houden als er verder bezuinigd moet worden. Ik zie het er nog van komen dat bij  sluiting van posten de lokale politiek en bestuur (in feite de opdrachtgever van de bezuinigingen)  om het hardste roept dat "de brandweer niet weg mag omdat ambulance zo ver weg zijn en er wel eens mensen een hartaanval kunnen krijgen". IN welk geval d ebrandweer volledig conform de wens van de politie zegt "nou weet je wat, we laten een FRB wagen staan maar we halen de TS met manschappen weg, jullie je FRB, wij onze  door jullie opgelegde doelstelling gehaald".
En bij een volgende ronde zal gezegd worden dat FRB geen basistaak is en dat het maar naar de ambulancedienst met gaan.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: berg op 28 januari 2014, 20:55:16
Opkomsttijden brandweer en AED inzet is niet waar het om gaat. Hulpverlening en (betaalde)dienstverlening aan de ambulancedienst is waar de brandweer wel voor wordt ingezet en terecht. AED gebruik en inzet is de afgelopen jaren steeds beter georganiseerd, zo is, in principe, ieder politievoertuig er nu ook mee uitgerust, hangen ze in winkelcentra, stations,  scholen, openbare instellingen bedrijven en meer plekken. AED alarmering middels meldkamer Ambulance, niet alleen voor brandweer maar ook voor burgergroepen die als zodanig zijn aangemeld.

AED inzet door beroepsbrandweer is wat anders, die hebben hem bij zich en behoeven hem niet eerst op te halen. Opkomsttijden brandweer en de wens van sommige deze te verhogen heeft alleen maar te maken met bestuurlijk aansprakelijk gesteld te kunnen worden, geen Pikmeer arresten escape zeg maar.