Brandweerforum

Algemeen => Algemeen => Topic gestart door: MB-LV op 21 juni 2012, 19:48:45

Titel: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: MB-LV op 21 juni 2012, 19:48:45
Vanavond bij het RTL-Nieuws:

Brandweer bij 1 op de 3 branden te laat


De brandweer is bij 33 procent van de branden te laat. Dit blijkt uit een nog vertrouwelijk onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie dat in handen is van de researchredactie van RTL Nieuws.
Uit het rapport blijkt dat de brandweer juist bij de branden waar het risico op slachtoffers het grootst is, bijvoorbeeld in woningen en scholen, het vaakst te laat komt.
Van de regiokorpsen spant het korps Drenthe de kroon. Dat korps is in maar liefst zestig procent van de noodgevallen te laat. Brandweerkorps Haaglanden scoort het beste, dat is ‘slechts’ in vijftien procent van de noodgevallen te laat.

Oorzaak

Volgens de Inspectie komt de brandweer om meerdere redenen te laat. Zo duurt het te lang voordat de meldkamer aard en adres van een noodsituatie doorgeeft aan de brandweer. Vervolgens duurt het te lang voor de brandweer uit kan rukken. Daarvoor staat bij de beroepsbrandweer de tijd van één minuut. In de praktijk loopt dat op tot twee minuten. Bij vrijwilligers geldt een uitruktijd van drie minuten. Dat kan oplopen tot zeven minuten. Ook files, verkeersdrempels en spoorwegovergangen spelen de reactietijd van de brandweer parten.

Brandweer: We kunnen niet vliegen
In een reactie aan RTL Nieuws erkent de brandweer het probleem, maar zegt er niet veel aan te kunnen doen: “We kunnen niet vliegen. Meer mensen erbij zou fantastisch zijn, maar niet erg reëel gezien alle overheidsbezuinigingen” aldus Nico Guijt, brandweerman uit regiokorps Hollands-Midden.

Conclusies rapport 'Ter plaatse!

1.   De brandweerkorpsen in Nederland voldoen gemiddeld in 67 procent (33 procent dus niet) van de gevallen aan de tijdnormen uit het     Besluit veiligheidsregio's. De percentages verschillen sterk per regio en lopen uiteen van 43 procent (57 procent dus niet) tot 86 procent (veertien procent dus niet). In geen enkele regio wordt geheel voldaan aan de kwaliteitseisen uit de eigen dekkingsplannen (tijdnormen en dekkingspercentage).
2.   In slechts vijf van de vijfentwintig regio’s is de managementinformatie over opkomsttijden op orde.
3.   In alle regio’s geheel voldoen aan de tijdnormen en bijbehorend kader uit het Besluit veiligheidsregio's brengt een verveelvoudiging van de kosten van de repressieve brandweerzorg met zich mee wat dit hoogst onwaarschijnlijk maakt. Daarnaast is de opbrengst in termen van minder doden of minder te hospitaliseren slachtoffers bij brand maar zeer beperkt.
4.   Nog steeds blijkt dat het overgrote deel van de brandweerkorpsen geen inzicht heeft in de eigen opkomstprestaties. Een adequate analyse van de gerealiseerde opkomstprestatie ontbreekt in veel regio’s waardoor besturen nog steeds onvoldoende mogelijkheden hebben om te sturen op de opkomsttijden van de brandweer. Daarin is sinds 2007 weinig veranderd.

Cijfers

Bij 1.364 uitrukken wordt niet alleen de betreffende tijdnorm overschreden, maar ook de maximale opkomsttijd van achttien minuten. In 1,5 procent van alle incidenten wordt niet alleen de betreffende tijdnorm overschreden, maar ook de maximale opkomsttijd van 18 minuten.
De objecten met een lage opkomstnorm (vijf en zes minuten) worden maar in circa 40 procent van de gevallen binnen de tijdnorm bereikt. In deze categorie bevinden zich echter wel de objecten met het grootste risico, zoals tehuizen voor verminderd zelfredzame personen.
De brandweer komt in de onderzoeksperiode in 62 procent (38 procent dus niet) van de gevallen binnen acht minuten ter plaatse.

Slechtste regio's
Regio            Percentage norm niet gehaald
1. Drenthen                                60% 
2. Groningen                              58% 
3. Limburg-Noord                       55% 
4. Brabant-Noord                       52% 
5. Zeeland                                  52% 
6. Gooi- en Vechtstreek              51% 
7. Noord- en oost Gelderland     49% 

bron : http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/06_juni/21/binnenland/Brandweer_bij_1_op_de_3_branden_te_laat.xml

Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Johan de C op 22 juni 2012, 09:36:27
Vanavond bij het RTL-Nieuws:

Brandweer bij 1 op de 3 branden te laat

Het zou veel schelen als iedere buitenstaander rmet kritiek  op onze opkomsten eens rustig kijkt of hij/zij/het misschien  in plaat van aan de kant staan zelf een bijdrage bij de vwijwillige brandweer  kan leveren. Ja ik weet het, er is in veel gevallen een vacaturestop maar daar waar posten blijven staan en er is echt sprake van structureel te laat of te weinig, dan is daar vaak wel een gat voor te vinden, in ieder geval in MWB.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Johan de C op 22 juni 2012, 15:47:29
Vanavond bij het RTL-Nieuws:

Brandweer bij 1 op de 3 branden te laat

De brandweer is bij 33 procent van de branden te laat. Dit blijkt uit een nog vertrouwelijk onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie dat in handen is van de researchredactie van RTL Nieuws.

Je kunt het ook anders verwoorden:
Citaat
PERSBERICHT
Arnhem, 21 juni 2012
Brandweerzorg meer dan alleen opkomsttijden
De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport ‘Ter plaatse’, over de opkomsttijden van de brandweer, dat in bijna 70% van de gevallen de brandweer op tijd ter plaatse is.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 22 juni 2012, 15:58:21
Rapport Ter Plaatse, onderzoek naar opkomsttijden brandweer
22 juni 2012

De Inspectie VenJ heeft onderzocht in hoeverre de veiligheidsregio’s beschikken over een bestuurlijk vastgesteld dekkingsplan en in hoeverre de veiligheidsregio’s voldoen aan de normen uit het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr) en (eventueel) aan eigen vastgestelde normen.
De belangrijkste conclusies van de Inspectie VenJ zijn de volgende. Alle regio’s beschikken over een bestuurlijk vastgesteld dekkingsplan. Zeven regio’s hebben na invoering van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) een nieuw dekkingsplan vastgesteld, soms met tijdnormen conform het Bvr, soms met afwijkende tijdnormen. De overige regio’s werken nog met oudere plannen.
Regio’s hanteren uiteenlopende argumenten om af te wijken van de tijdnormen uit het Bvr. Een algemene lijn die voor alle regio’s toepasbaar zou kunnen zijn valt hieruit niet te destilleren.
Het Bvr is niet eenduidig in de definitie van het begrip ‘locaties’ bij het gemotiveerd afwijken van de tijdnormen uit het Bvr. Dit behoeft volgens de Inspectie VenJ dringend nadere uitwerking/definiëring.
Verder heeft geen enkele regio de objecten waarvoor tijdnormen vastgesteld zijn die afwijken van het Bvr per object aangewezen.
De brandweerkorpsen in Nederland voldoen gemiddeld in 67% van het aantal uitrukken aan de tijdnormen uit het Bvr. De percentages verschillen sterk per regio en lopen uiteen van 43% tot 86%. In geen enkele regio wordt volledig voldaan aan de kwaliteitseisen (tijdnormen en dekkingspercentage) uit de eigen dekkingsplannen. In slechts vijf regio’s is managementinformatie over opkomsttijden beschikbaar. De Inspectie VenJ is van mening dat de verwerking en het gebruik van informatie in de regio’s kan en moet worden verbeterd. De opkomsttijd moet overigens worden bezien in de context van de gehele kwaliteit van brandweerzorg, anders dreigt overschatting van het belang van opkomsttijd. Het behalen van de tijdnormen moet niet ten koste gaan van de kwaliteit van de gehele brandweerzorg.
De belangrijkste aanbevelingen van de Inspectie VenJ zijn dat helder moet worden gemaakt op basis van welke criteria gemotiveerd afgeweken kan worden van de tijdnormen uit het Bvr. Daarbij dienen de ongewenste ‘administratieve romplomp’ en ‘generieke afwijkingen’ te worden betrokken. De Inspectie VenJ beveelt ook aan om tot een nadere uitwerking van het begrip ‘locatie’ (op objectniveau of anderszins) te komen. Verder dienen de dekkingsplannen op orde te worden gebracht en bestuurlijk vast te worden gesteld. De veiligheidsregio’s wordt aanbevolen om de locaties expliciet aan te wijzen waar de tijdnormen uit het Bvr niet kunnen worden gehaald, en daarvoor nieuwe tijdnormen en de motivering daarvoor vast te stellen. Tot slot beveelt de Inspectie VenJ aan om te onderzoeken waar en hoe opkomsttijden binnen de bestaande mogelijkheden nog kunnen worden verbeterd.
rapport IOOV (http://www.ioov.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/106351/rapportterplaatseoveropkomsttijdenbrandweer.pdf)
ReactieMinister (http://www.ioov.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/106351/beleidsreactieministervenjoprapportivenjterplaatse.pdf)
Bron:www.ioov.nl
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 22 juni 2012, 16:22:20
Brandweerzorg is meer dan opkomsttijden

De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport 'Ter plaatse', over de opkomsttijden van de brandweer, dat in bijna 70% van de gevallen de brandweer op tijd ter plaatse is. Daarnaast stelt de inspectie dat niet alle veiligheidsregio's regionale dekkingsplannen hebben opgesteld, zoals de wet voorschrijft. Het Veiligheidsberaad onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het rapport en zal samen met de minister van Veiligheid en Justitie en de regio's ervoor zorgen dat de regionale dekkingsplannen op orde komen.

De huidige wettelijke opkomsttijden, die bepalen dat de brandweer tussen 5 en 18 minuten na een incidentmelding ter plaatse moet zijn, zijn volgens het Veiligheidsberaad en de VNG gebaseerd op verouderde principes. Ze zijn bestuurlijk en operationeel niet realistisch en zorgen niet voor meer veiligheid. Het Veiligheidsberaad en de VNG willen daarom nieuwe eenduidige uitgangspunten formuleren voor de operationele prestaties van de brandweer, en deze voorleggen aan de minister. De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport 'Ter Plaatse', dat vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden, eveneens dat opkomsttijden slechts een deel van de totale brandweerzorg uitmaken. Met de minister is afgesproken dat de opkomsttijden voor de brandweer aan de orde komen in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.

Momenteel wordt de brandweer vooral afgerekend op het halen van de wettelijk vastgelegde opkomsttijden. Goede brandweerzorg vraagt echter om een integrale aanpak van alle brandveiligheidsaspecten. Een rookmelder, kan meer tijdwinst opleveren dan een snellere uitruk van de brandweer. Bij een integrale aanpak valt te denken aan pro actie (ruimtelijke ordening), brandpreventie, zorgen voor een snellere ontdekkingstijd van de brand (rookmelders), vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven (branddekens en -blussers), verkorten van de verwerkingstijd van de brandmelding, snellere uitruk- en rijtijd, meer interregionale samenwerking en gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen.

Maatwerk
Het Veiligheidsberaad en de VNG willen in overleg met het brandweerveld en op basis van wetenschappelijk onderzoek komen tot nieuwe uitgangspunten. Op basis van deze uitgangspunten kan het bestuur van een veiligheidsregio afgewogen besluiten nemen over brandweerzorg en komt de brandweer tot een integrale aanpak die zorgt voor optimale brandveiligheid en brandweerzorg voor de burger.

De uitgangspunten moeten zorgen voor een basisniveau van brandweerzorg in Nederland. Daarbij is maatwerk per regio mogelijk. Verschillen kunnen er bijvoorbeeld zijn vanwege landelijk of stedelijk gebied, nieuwbouw of bestaande bouw. De bestuurlijke besluitvorming over de operationele prestaties van de brandweer wordt vastgelegd in het regionale dekkingsplan.

De opkomsttijd is een optelsom van de verwerkingstijd van de brandmelding in de meldkamer, de uitruktijd en de rijtijd, tot en met het ter plaatse zijn bij het incident.
Bron: www.burgemeesters.nl
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 22 juni 2012, 16:31:03
VNG: Opkomsttijden brandweer gebaseerd op verouderde principes

(tekst: VNG)

Brandweerzorg meer dan alleen opkomsttijden

De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport 'Ter plaatse', over de opkomsttijden van de brandweer, dat in bijna 70% van de gevallen de brandweer op tijd ter plaatse is. Daarnaast stelt de inspectie dat niet alle veiligheidsregio's regionale dekkingsplannen hebben opgesteld, zoals de wet voorschrijft. Het Veiligheidsberaad onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het rapport en zal samen met de minister van Veiligheid en Justitie en de regio's ervoor zorgen dat de regionale dekkingsplannen op orde komen.

De huidige wettelijke opkomsttijden, die bepalen dat de brandweer tussen 5 en 18 minuten na een incidentmelding ter plaatse moet zijn, zijn volgens het Veiligheidsberaad en de VNG gebaseerd op verouderde principes. Ze zijn bestuurlijk en operationeel niet realistisch en zorgen niet voor meer veiligheid. Het Veiligheidsberaad en de VNG willen daarom nieuwe eenduidige uitgangspunten formuleren voor de operationele prestaties van de brandweer, en deze voorleggen aan de minister. De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport 'Ter Plaatse', dat vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden, eveneens dat opkomsttijden slechts een deel van de totale brandweerzorg uitmaken. Met de minister is afgesproken dat de opkomsttijden voor de brandweer aan de orde komen in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.

Momenteel wordt de brandweer vooral afgerekend op het halen van de wettelijk vastgelegde opkomsttijden. Goede brandweerzorg vraagt echter om een integrale aanpak van alle brandveiligheidsaspecten. Een rookmelder, kan meer tijdwinst opleveren dan een snellere uitruk van de brandweer. Bij een integrale aanpak valt te denken aan pro actie (ruimtelijke ordening), brandpreventie, zorgen voor een snellere ontdekkingstijd van de brand (rookmelders), vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven (branddekens en -blussers), verkorten van de verwerkingstijd van de brandmelding, snellere uitruk- en rijtijd, meer interregionale samenwerking en gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen.

Maatwerk
Het Veiligheidsberaad en de VNG willen in overleg met het brandweerveld en op basis van wetenschappelijk onderzoek komen tot nieuwe uitgangspunten. Op basis van deze uitgangspunten kan het bestuur van een veiligheidsregio afgewogen besluiten nemen over brandweerzorg en komt de brandweer tot een integrale aanpak die zorgt voor optimale brandveiligheid en brandweerzorg voor de burger.

De uitgangspunten moeten zorgen voor een basisniveau van brandweerzorg in Nederland. Daarbij is maatwerk per regio mogelijk. Verschillen kunnen er bijvoorbeeld zijn vanwege landelijk of stedelijk gebied, nieuwbouw of bestaande bouw. De bestuurlijke besluitvorming over de operationele prestaties van de brandweer wordt vastgelegd in het regionale dekkingsplan.

De opkomsttijd is een optelsom van de verwerkingstijd van de brandmelding in de meldkamer, de uitruktijd en de rijtijd, tot en met het ter plaatse zijn bij het incident.

Datum: Vrijdag, 22 Juni 2012
Bron:www.liwwadders.nl/
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 22 juni 2012, 16:40:25
Zorgen over oplopende opkomsttijden
Geschreven door Brandweer Tytsjerksteradiel
De NVBR onderschrijft het zorgelijke beeld van de opkomsttijden van de brandweer, zoals dit wordt geschetst door het gepresenteerde rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV). Wij onderstrepen dat de problemen met de opkomsttijden niet aan de individuele brandweermannen en -vrouwen zijn te wijten. Zij leveren juist elke dag weer een maximale prestatie om de brandveiligheid van Nederland te waarborgen.


De oorzaken van de problemen liggen in de organisatorische en bestuurlijke aansturing van de brandweer. De Inspectie toont met de beschreven oplossingsrichtingen duidelijk aan dat het mogelijk is de problemen aan te pakken. Het is nu een kwestie van bestuurlijke wil van de gemeenten en brandweermanagement om door te pakken. Het is in onze ogen goed dat de Minister ook zelf het heft in handen neemt en duidelijke normtijden in regelgeving gaat vastleggen. De burger weet zo waar hij aan toe is en aan de gemeenten wordt houvast geboden over aan welke minimum kwaliteitseisen de brandweerzorg moet voldoen. De NVBR is van mening dat een slagvaardige en goed georganiseerde brandweer letterlijk van levensbelang is.

Toelichting
De NVBR waardeert het constructieve rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) over de toenemende opkomsttijden van de brandweer. Omdat het rapport niet alleen knelpunten signaleert, maar ook verbetervoorstellen geeft, kunnen de brandweerkorpsen er goed mee aan de slag. De NVBR plaatst wel vraagtekens bij de gepresenteerde cijfers, maar herkent wel het geschetste beeld. Met het rapport heeft de IOOV een belangrijke bijdrage geleverd aan de discussie over de toenemende opkomsttijden van de brandweer.

Een snelle opkomsttijd is voor de brandweer belangrijk om effectief te kunnen optreden bij een calamiteit. In veel gevallen kan de brandweer de normtijd van 8 minuten (die voor de meeste objecten geldt) niet meer halen. Dit tast ook het gevoel van veiligheid van de burgers aan, die het gevoel van veiligheid ontlenen aan de wetenschap dat de brandweer snel ter plaatse is als er brand is. De stijging van de opkomsttijd is het gevolg van verschillende (in- en externe) factoren, zoals die ook onlangs door het CBS zijn genoemd. Wij zijn van mening dat het hier niet gaat om een probleem van de individuele brandweerman of -vrouw (vrijwilliger of beroeps). Deze doet zijn/haar werk met grote professionaliteit, toewijding en betrokkenheid. Wij zien de stijging van opkomsttijden vooral als een bestuurlijk - en managementprobleem.

De brandweer in Nederland is uniek door de combinatie van beroeps- en vrijwillige krachten, die zich op een professioneel niveau inzetten voor de fysieke veiligheid. Uit het inspectierapport en uit eerder verschenen rapporten blijkt dat dit systeem effectief en betaalbaar is, maar ook kwetsbaar. Daarom behoeft de brandweerzorg continue bestuurlijke en organisatorische aandacht. De brandweerkorpsen zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de vrijwillige inzet en het reduceren van de kwetsbaarheid van de brandweerzorg. Zij zullen hierbij ondersteuning moeten krijgen van het openbaar bestuur, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau.

De IOOV draagt met haar rapport op een positieve wijze bij aan de discussie over de (problemen rondom) de opkomsttijden van de brandweer. Deze discussie moet in de ogen van de NVBR op lokaal niveau gevoerd worden tussen het management van de brandweer en het gemeentebestuur. Ook heeft de inspectie, na beraad met deskundigen uit het brandweerveld, een aantal oplossingsrichtingen aangedragen. Deze zijn vooral gericht op de verwerkingstijd van de meldkamer, de uitruktijd (waarbij zich vooral problemen voordoen tijdens de dagdiensten doordeweeks) en de aanrijtijd (waarbij problemen ontstaan bij verkeersbelemmerende of remmende maatregelen). De inspectie geeft hierbij aan dat er veel winst valt te behalen op het terrein van preparatie, proactie en preventie. Zo bieden rookmelders in woningen perspectief om de brandveiligheid te vergroten. De NVBR pleit zelf ook voor een meer actieve rol van de burgers zelf, om de brandveiligheid in Nederland te vergroten.

Het gemeentelijk bestuur en het brandweermanagement staan voor een aantal opdrachten, waarbij de NVBR met alle kennis en ervaring uit het brandweerveld een constructieve bijdrage kan leveren. Zo stelt de IOOV voor om de werkwijzen van de meldkamers te uniformeren, een gericht personeelsbeleid te voeren waarin afstemming met hoofdwerkgevers plaatsvindt over de inzet van de brandweervrijwilligers en de ligging van de brandweerkazernes te optimaliseren. De NVBR onderschrijft die aanbevelingen en het voornemen van de minister om een uniforme norm te stellen aan de opkomsttijden. Hiermee kan de burger aanspraak maken op het recht op een gelijkwaardig niveau van veiligheid en brandweerzorg.
Bron:www.brandweer-tytsjerksteradiel.nl/
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: klippie op 22 juni 2012, 16:46:42
Zorgen ?   Zoals jullie kunnen zien staat Drenthe en Groningen boven aan in de lijst. Dat komt groten deels omdat de uitruk gebieden veel en veel groter zijn als Amsterdam e.d. ...  Soms is het voor ons 15 minuten rijden maar hoevaak komt het voor? 1 a 2 keer in het jaar ?
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 22 juni 2012, 16:49:26
Groningse brandweer gepikeerd over uitspraak Opstelten
Geplaatst: 12:31 uur, vrijdag 22 juni 2012

De brandweer in Groningen is boos op minister Opstelten van Justitie en Veiligheid omdat die zegt dat het Groningse korps in bijna tweederde van de gevallen niet snel genoeg bij een brand is.
In een rapport van zijn ministerie staat dat Groningen, net als andere plattelandsprovincies, slecht presteert. Burgemeester Ab Meijerman van Veendam zegt namens de Veiligheidsregio Groningen, dat de minister voorbij gaat aan al het preventieve werk in de provincie. Voor hem komt de uitkomst over de opkomsttijden niet als een verrassing.
Bron: www.rtvnoord.nl

Brandweer vaker te laat dan op tijd
 
OOST-SOUBURG - De Zeeuwse brandweer komt bij ruim de helft van de branden te laat. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Veiligheid dat in handen is van RTL Nieuws. Uit het rapport blijkt dat de brandweer het vaakst te laat komt bij branden in woningen en scholen.

Landelijk overschrijdt de brandweer in 33 procent van de gevallen de wettelijke opkomsttijd van 18 minuten. Slechts vier brandweerkorpsen zijn nog vaker te laat dan het Zeeuwse korps. De brandweer in Drenthe scoort het slechtst. Dat korps voldoet in 60 procent van de gevallen niet aan de norm. Brandweerkorps Haaglanden scoort het best. In 85 procent van de gevallen komt de brandweer daar op tijd.
laatste keer aangepast:
vr 22-06-2012, 15:32
geplaatst op:
do 21-06-2012, 21:22
Bron: www.omroepzeeland.nl
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 22 juni 2012, 16:52:48
Meer brandveiligheid door verkorten ontdekkingstijd
22 juni 2012
 De inzet voor het voorkomen van brand (preventie) en de inzet voor het bestrijden van brand (repressie) moeten in balans met elkaar zijn. Het Besluit Veiligheidsregio's focust slechts op een deel van de brandweerzorg, namelijk de opkomsttijden en tijdnormen voor de verschillende soorten objecten. Daardoor dreigt een overschatting van het belang van opkomsttijden. Dat concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie, die het afgelopen jaar op verzoek van minister Opstelten en het Veiligheidsberaad onderzoek deed naar deze thematiek. De Raad van Regionaal Commandanten is het volledig met deze conclusie eens. "Alleen sturen op het bestrijden van brand, met opkomsttijden als indicator, levert niet meer brandveiligheid op. Een situatie waarbij een brand zich soms tientallen minuten kan ontwikkelen voordat deze gemeld wordt, kan namelijk niet worden gecompenseerd met strakke opkomsttijden". Er moet volgens hen naar het totale brandveiligheidsconcept worden gekeken, inclusief de ontdekkingstijd. ‘Preventie en repressie zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.'
 Portefeuillehouder Elie van Strien stelt: "Laten we vooral niet vergeten dat al onze 30.000 brandweermensen in noodsituaties werkelijk tot het uiterste gaan om de burger te helpen. Maar in een woning ontstaat door de rook al na drie minuten een levensbedreigende situatie en is de burger op zichzelf aangewezen. Wij komen zo snel als we kunnen, maar de burger moet vooral zelf voorzorgsmaatregelen treffen. Daarmee bereiken we de meeste veiligheidswinst."
Brand ontdekken en melden
De opkomsttijd is volgens het Besluit de tijd tussen de melding van een incident en het moment dat het eerste blusvoertuig van de brandweer ter plaatse is. Deze is opgebouwd uit drie elementen: de verwerkingstijd op de meldkamer, de uitruktijd (de tijd tussen alarmering van de brandweer en het wegrijden uit de kazerne) en de rijtijd naar de brand. De tijd die een burger nodig heeft om een brand te ontdekken en te melden, de ontdekkingstijd, blijft buiten beschouwing. Juist met die ontdekkingstijd valt de meeste veiligheidswinst te behalen. Want door de huidige bouw met onder andere betere isolatie en door de huidige inrichting van huizen met veel kunststof materialen ontwikkelt een brand zich veel sneller dan vroeger. Een zo kort mogelijke ontdekkingstijd is echt van levensbelang. ‘Sturen op opkomsttijden in de wet draagt daar veel minder aan bij', zeggen de brandweercommandanten.
Herziening opkomsttijden
De Inspectie heeft alle veiligheidsregio's doorgelicht. Ten aanzien van de opkomsttijden constateert zij dat de brandweerkorpsen in Nederland gemiddeld in 67% van de gevallen aan de tijdnormen uit het Besluit Veiligheidsregio's voldoen. In 2010 heeft de NVBR een eigen onderzoek verricht. ‘Ik constateer dat de uitkomsten van ons onderzoek en dat van de Inspectie slechts marginaal verschillen. Dat herbevestigt onze eerdere standpunten dat overal in Nederland voldoen aan de gestelde opkomsttijden niet haalbaar is. Objecten met bijbehorende tijdnormen liggen lang niet altijd in de directe nabijheid van de kazerne en er zijn gebieden waar de brandrisico's niet opwegen tegen de investering om de ‘ideale' opkomsttijden te halen. Het bestuur van de veiligheidsregio moet dan wel bewust in die situaties van de tijdnormen afwijken. Daarnaast zijn de tijdnormen mede gebaseerd op oude uitgangspunten over onder andere brandontwikkeling. Gezien alle (maatschappelijke) veranderingen is het huidige normstelsel van opkomsttijden dringend aan herziening toe. De RRC zal bij de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's deze thematiek aan de orde stellen.'
Bron: www.nvbr.nl
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 22 juni 2012, 16:57:50
Reactie VBV: Onderzoek Inspectie zonder consequenties
22 Juni 2012

Zeer zorgwekkend is de uitslag van het onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie (voorheen Inspectie Openbare Orde en Veiligheid) naar wettelijke opkomsttijden voor de burger: geen enkele veiligheidsregio heeft de zaken voor elkaar. Daar komt nog bij dat er geen enkele werkelijk inhoudelijke toets op de verschillende dekkingplannen heeft plaatsgevonden. Het is dus goed mogelijk  dat de situatie nog veel erger is dan nu wordt voorgesteld. De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) is dan ook van mening dat het rapport onvolledig is. Daarnaast is de VBV teleurgesteld in de milde reactie van minister Opstelten. Ondanks dat de brandweer niet op tijd komt zijn er brandweerposten gesloten en staan er nog tientallen op de nominatie om gesloten te worden. De VBV wil een krachtig verbod op kazernesluitingen totdat er een kwalitatief goed nationaal dekkingsplan ligt. Geen powerplay met de veiligheid van de burger!
 
Loeiende sirenes: de brandweer is dagelijks honderden keren onderweg.
 Snel  en adequaat optreden met voldoende slagkracht bij brand en ongevallen is van cruciaal belang en een belangrijk kwaliteitskenmerk van de brandweer. De normen voor dit optreden zijn sinds twee jaar wettelijk vastgelegd en daarmee bindend.
 
De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft onderzoek gedaan naar de prestaties van de brandweer in relatie tot de vastgestelde wettelijke opkomsttijden, in hoeverre de veiligheidsregio’s de opkomsttijden bestuurlijk hebben vastgesteld en welk kader daarvoor is gehanteerd.
 De uitkomsten en conclusies  zijn erg zorgelijk te noemen en schetsen een onthutsend beeld; zeker nadat het onderwerp al jarenlang bovenaan de agenda prijkt. De meest essentiële vraag:  waar de wet wordt overtreden, wordt helaas niet beantwoord; evenmin wie er iets aan gaat doen.
 
Deze opmerkelijk milde ‘aanpak’ van veiligheidsregio’s, die niet voldoen aan wettelijke bepalingen, baart ons dan ook grote zorgen. Vooral in het licht van de omvangrijke bezuinigingen, die ook aan de deuren van de brandweerkazernes niet meer voorbijgaan. De VBV constateert dat de meeste regio’s de oplossing voor de overschrijding van opkomsttijden zoeken in het verhogen van deze tijden. Dit ‘herzien’ van de opkomsttijden heeft tevens als gevolg dat  kazernes worden gesloten en het aantal tankautospuiten en hulpverleningsvoertuigen fors  vermindert. Snelheid en slagkracht komen voor de burger maar ook voor de rampenbestrijding, ernstig in de knel.
 
Burgers rekenen erop dat de brandweer snel aanwezig is wanneer dat nodig is. In het kader van de brandveiligheid bij de vergunningverlening voor gebouwen en het gebruik daarvan, wordt eveneens rekening gehouden met de slagkracht van de brandweer. Onder anderen de meest kwetsbare groepen in de samenleving;  de niet- of minder zelfredzame ouderen, kinderen en gehandicapten, zijn in het geval van brand meestal aangewezen op snel ingrijpen van de brandweer. Neem bijvoorbeeld zorginstellingen:  vaak is hier in de nachtelijke uren  maar in zeer beperkte mate personeel  beschikbaar. In sommige gevallen is er zelfs maar 1 nachtwacht op tientallen cliënten.
 
De VBV heeft inmiddels voldoende aanwijzingen dat de kwaliteit van de basisbrandweerzorg op veel plaatsen fors onder druk staat en onder het wettelijk niveau raakt. Hoewel de conclusies in het inspectierapport ruimschoots de focus leggen op een gevaarlijke vorm van bestuurlijke ongehoorzaamheid, strekken de aanbevelingen niet tot onmiddellijke verbetering. Sterker nog:  men grijpt niet in wanneer gemeenten of regio’s besluiten om in dichtbevolkte gebieden kazernes te sluiten en zich te ontdoen van een deel van de brandweervoertuigen.
 
Ondanks de vele verontrustende signalen betreffende  het sluiten van tientallen kazernes (o.a. in Friesland, Brabant- Zuidoost en Limburg-Noord) en het afstoten van hele colonnes brandweervoertuigen (o.a. in Midden en West- Brabant / Gooi en Vechtstreek) grijpt de minister niet echt in, terwijl hij een aanwijzing kan geven indien de taakuitvoering van de brandweer tekortschiet.
 
De ‘sanering’ van de brandweerzorg in ons land lijkt ondertussen op volle kracht te worden voortgezet. Alle stevige uitspraken van minister Opstelten over dit onderwerp in de Tweede Kamer  ten spijt.  De kans dat men  langer moet  wachten op de brandweer neemt toe. Tel daar de proeven met een lagere bezetting van brandweervoertuigen bij op en een rampscenario ligt al op de ‘plank’, de vraag is niet meer of, maar wanneer zich dat zal voltrekken.
 
Het verzoek in 2008 van de VBV om een nationaal dekkingsplan blijkt nu dus actueler dan ooit. Wij roepen de minister op om een duidelijk eenduidig minimumniveau aan brandweerzorg voor te schrijven en te handhaven. Daarom vragen wij de minister te komen tot een nationaal dekkingsplan, dat op een onafhankelijke wijze tot stand wordt gebracht  en een verbod op voorgenomen kazernesluitingen tot een en ander gerealiseerd is.
Bron:www.brandweervrijwilligers.nl/
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Johan de C op 22 juni 2012, 17:12:28
Zorgen ?   Zoals jullie kunnen zien staat Drenthe en Groningen boven aan in de lijst. Dat komt groten deels omdat de uitruk gebieden veel en veel groter zijn als Amsterdam e.d. ...  Soms is het voor ons 15 minuten rijden maar hoevaak komt het voor? 1 a 2 keer in het jaar ?

Iets zegt me dat dit rapport  weer voor ophef gaat zorgen.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 22 juni 2012, 19:48:35
Iets zegt me dat dit rapport  weer voor ophef gaat zorgen.

Zou me niet verbazen. ::)
Deze 2 opmerkingen van de brandweervrijwilligers zetten de zaak redelijk op scherp:

Dat er geen enkele werkelijk inhoudelijke toets op de verschillende dekkingplannen heeft plaatsgevonden. Het is dus goed mogelijk dat de situatie nog veel erger is dan nu wordt voorgesteld. De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) is dan ook van mening dat het rapport onvolledig is.

Ondanks dat de brandweer niet op tijd komt zijn er brandweerposten gesloten en staan er nog tientallen op de nominatie om gesloten te worden. De VBV wil een krachtig verbod op kazernesluitingen totdat er een kwalitatief goed nationaal dekkingsplan ligt

Anderzijds maakt IOOV een belangrijke opmerking : De opkomsttijd moet overigens worden bezien in de context van de gehele kwaliteit van brandweerzorg, anders dreigt overschatting van het belang van opkomsttijd. Het behalen van de tijdnormen moet niet ten koste gaan van de kwaliteit van de gehele brandweerzorg.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Bulletje op 23 juni 2012, 08:12:40
Gooise brandweer vaak te laat

HILVERSUM - De brandweer Gooi en Vechtstreek is vaker niet dan wel op tijd bij branden en calamiteiten. Uit een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie blijkt dat de Gooise brandweer maar in 48,7 procent van de gevallen op tijd is. Daarmee hoort het korps bij de slechtste regio’s.
 
Het landelijke gemiddelde ’dekkingspercentage’ is 67 procent. Daar zit het Gooi dus ruim onder. Negatieve uitschieter is Bussum, bij slechts 23,6 procent van de alarmmeldingen weet de brandweer hier op tijd te komen. Op tijd houdt in binnen vijf tot achttien minuten, afhankelijk van de functie van een gebouw. Ook Blaricum scoort erg laag, met maar 35,4 procent binnen de norm. De gegevens zijn gebaseerd op de periode 2009-2011.
 
Goois brandweercommandant John van der Zwan belooft beterschap. ,,We zitten niet op onze handen.’’ Dat Bussum niet lekker ging, was bekend. ,,Daarom zijn we hier de proef gestart met de TS2 (snel uitrukken met een speciaal brandweervoertuig voor maar twee personen, red.) We zien de cijfers nu al enorm verbeteren.’’
 
Als verklaring voor de slechte score noemt Van der Zwan het vertrek van bedrijven uit de regio. ,,Daardoor zijn minder vrijwilligers overdag beschikbaar.’’ Om dat verlies te compenseren, zet het korps beroepskrachten in ’op locatie’. ,,Mensen die bijvoorbeeld voor preventie of planvorming werken, maar wel een brandweeropleiding hebben. We hebben één netwerk, het maakt dus niet uit of ze in Hilversum achter een computer gaan zitten of ergens in de regio.’’

Bron : gooieneemlander.nl (http://www.gooieneemlander.nl/regionaal/gooivechtstreek/article16352373.ece/Gooise-brandweer-vaak-te-laat)
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Damm op 23 juni 2012, 11:08:36
Gooise brandweer vaak te laat
 
Goois brandweercommandant John van der Zwan belooft beterschap. ,,We zitten niet op onze handen.’’ Dat Bussum niet lekker ging, was bekend. ,,Daarom zijn we hier de proef gestart met de TS2 (snel uitrukken met een speciaal brandweervoertuig voor maar twee personen, red.) We zien de cijfers nu al enorm verbeteren.’’

Bron : gooieneemlander.nl (http://www.gooieneemlander.nl/regionaal/gooivechtstreek/article16352373.ece/Gooise-brandweer-vaak-te-laat)

Vooral dit stukje.

Men gaat hier dus alleen aan de uitruktijd werken en het ter plaatsen komen.
Dan staat er dus een TS2 voor de deur binnen de norm en dan?

Volgens mij komt dan deze opmerking van het IOOV om de hoek:

Anderzijds maakt IOOV een belangrijke opmerking : De opkomsttijd moet overigens worden bezien in de context van de gehele kwaliteit van brandweerzorg, anders dreigt overschatting van het belang van opkomsttijd. Het behalen van de tijdnormen moet niet ten koste gaan van de kwaliteit van de gehele brandweerzorg.

Ik ben wel benieuwd wat de de minister of de burgervaders hiermee gaan doen, ik hoop dat men zich achter de oren gaat krabben wat betreft de bezuinigingen op de brandweer en hier dus anders in gaat zitten.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Peter op 23 juni 2012, 11:52:14
Vooral dit stukje.

Men gaat hier dus alleen aan de uitruktijd werken en het ter plaatsen komen.
Dan staat er dus een TS2 voor de deur binnen de norm en dan?

Volgens mij komt dan deze opmerking van het IOOV om de hoek:

Ik ben wel benieuwd wat de de minister of de burgervaders hiermee gaan doen, ik hoop dat men zich achter de oren gaat krabben wat betreft de bezuinigingen op de brandweer en hier dus anders in gaat zitten.
Nou, het staat wel interesant als je uiteindelijk in de krant kunt gaan vertellen dat je keurig op tijd terplaatse bent. Dat er dan een TS2 of TS4 voor de deur staat, die in geval van echte nood niets kunnen uitrichten, daar hoor je niemand over.
Kortom ons eigen stoepje is weer schoon, we voldoen aan de normtijden. Dat er vervolgens nog 10min gewacht moet worden op back-up, daar hoor je dus niets over. De burger verwacht nog steeds die grote brandweerauto met 6 man voor de deur, geen bestelwagen of motor.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Tirefighter op 23 juni 2012, 12:52:28
Kwantiteit is belangrijker dan kwaliteit...


Uiteindelijk gaat het alleen om de pegels...
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Johan de C op 23 juni 2012, 13:00:42
Zou me niet verbazen. ::)
Deze 2 opmerkingen van de brandweervrijwilligers zetten de zaak redelijk op scherp:

Dat er geen enkele werkelijk inhoudelijke toets op de verschillende dekkingplannen heeft plaatsgevonden. Het is dus goed mogelijk dat de situatie nog veel erger is dan nu wordt voorgesteld. De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) is dan ook van mening dat het rapport onvolledig is.

Ondanks dat de brandweer niet op tijd komt zijn er brandweerposten gesloten en staan er nog tientallen op de nominatie om gesloten te worden. De VBV wil een krachtig verbod op kazernesluitingen totdat er een kwalitatief goed nationaal dekkingsplan ligt

Anderzijds maakt IOOV een belangrijke opmerking : De opkomsttijd moet overigens worden bezien in de context van de gehele kwaliteit van brandweerzorg, anders dreigt overschatting van het belang van opkomsttijd. Het behalen van de tijdnormen moet niet ten koste gaan van de kwaliteit van de gehele brandweerzorg.

Nou, het staat wel interesant als je uiteindelijk in de krant kunt gaan vertellen dat je keurig op tijd terplaatse bent. Dat er dan een TS2 of TS4 voor de deur staat, die in geval van echte nood niets kunnen uitrichten, daar hoor je niemand over.
Kortom ons eigen stoepje is weer schoon, we voldoen aan de normtijden. Dat er vervolgens nog 10min gewacht moet worden op back-up, daar hoor je dus niets over. De burger verwacht nog steeds die grote brandweerauto met 6 man voor de deur, geen bestelwagen of motor.

Toch merk je de laatste tijd ook dat diezelfde burger het overdreven vindt als we met zes man en zo'n grote auto de  weg schoon staan spuiten of  met loeiende sirenes voor  een  kleine buitenbrand komen (maar weer niet als we voor die 2 centimeter water in hun  kelder moeten komen, dan kan het niet znel en groot genoeg...).

Maar goed, ik denk dat die laatste opmerking van het IOOV een duidelijk schot voor de TS2/4 boeg is. Eerts kwaliteit en dan pas druk maken over opkomsttijden.
Wat betreft VBV standpunten, verbod op sluiting van posten zal niet hard te maken zijn, er zijn nu eenmaal posten die en slecht liggen, en  afgekeurd zijn door de arbeidsinspectie, en kampen met een chronisch gebrek aan beschikbaar personeel.
Maar  desondanks ben ik groot voorstander van openhouden van zoveel mogelijk posten en ja, als dat ten koste mpet gaan van HV's en/of tweede soms derde tankautospuiten, soit, so be it.... Behoud van posten is denk ik de minst schadelijke (maar ook minst goedkope, er moet toch bezuinigd worden), optie.
En als een post in een dorp qua spreiding kritisch ligt maar toch een chronisch gebrek aan  leden heeft, overweeg dan een TS4 post, of uitruk op maat met gelijktijdige medealarmering van een buurpost. 
Laat je de onderbezette post verdwijnen, dan MOET de buurpost ook maar zien dat ze met 6 man komen, als nu de onderbezette post  met 4 man weg kan, kan de nevenpost ook met vier man weg, en dat kan voor die post wel 2-3 minuten schelen met wegrijden. Dat moet je dan wel goed afspreken en keihard in de procedures verankeren, zodat niet  post 2  nog op 5 en 6 wacht.

Nu ik toch hardop denk (nou ja hardop, ik zit gewoon achter mijn laptopie en mijn hond kijkt me aan alsof ik een seniele ouwe baas die in zichzelf praat aan het worden ben), de bets oplossing zou natuurlijk NOG  MEER posten zijn. We beseffen allemaal dat dat misschien niet haalbaar is, vanwege de kosten maar je moet binnen een korte omgeving van zo'n post ook nog eens 3x de bezetting hebben wonen. Ik praat niet over TS2 want  ik geloof gewoon niet in dat concept maar extra  "tussenposten" als TS4  zou toch winst op kunnen leveren. Of die ene gemeente    met dat grote buitengebied met twee of drie dorpen, in plaats van 1 post met TS6 , twee TS4, of die ene centrale post met 2 TS6, drie TS4 posten  verspreid.
Dan kan TS4 een meerwaarde hebben voor een efficientere brandweerzorg, niet op basis van kosten maar op basis van benutten beschikbaar personeel.
Door voldoende te hebben aan 12  man kun je veel meer posten openen of open houden dan door vast te houden aan 18 man.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Firefighter1970 op 23 juni 2012, 15:35:43
Brandweer in regio sneller bij brand dan gemiddeld


ARNHEM/NIJMEGEN - De brandweer in de regio's Gelderland-Midden en -Zuid is sneller bij een brand dan gemiddeld genomen geldt voor de collega's in de rest van het land. Dat blijkt uit een rapportage van de Inspectie Veiligheid en Justitie.
 
De korpsen van Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid zijn respectievelijk in 40 en 38 procent van de gevallen later bij een spoedgeval ter plaatse dan de wettelijke normen voorschrijven. De regio Noord- en Oost-Gelderland blijft daarbij achter met 49 procent. In Drenthe en Noord- en Midden-Limburg liggen de percentages het hoogst: respectievelijk 60 en 55 procent.
 
Regionale brandweercommandanten uit Arnhem en Nijmegen noemen de wettelijke eisen te streng en niet realitsisch. Een paar tellen te laat levert al een negatieve score op.
 
In Midden-Gelderland doet de brandweer Arnhem het nog het best: bij 81 procent van de spoedgevallen zijn de brandweerlieden op tijd. De brandweer Ede scoort 80 procent. In Duiven is de brandweer in 81 procent van de gevallen later dan volgens de normen zou mogen; in Rheden gaat het om 64 procent. De brandweer in Nijmegen is volgens plaatsvervangend brandweercommandant Steve Kuils van Gelderland-Zuid negen van de tien keer genoeg op tijd om adequaat te kunnen opereren

Bron: www.gelderlander.nl
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 23 juni 2012, 15:49:04
Nu ik toch hardop denk (nou ja hardop, ik zit gewoon achter mijn laptopie en mijn hond kijkt me aan alsof ik een seniele ouwe baas die in zichzelf praat aan het worden ben), de bets oplossing zou natuurlijk NOG  MEER posten zijn. We beseffen allemaal dat dat misschien niet haalbaar is, vanwege de kosten maar je moet binnen een korte omgeving van zo'n post ook nog eens 3x de bezetting hebben wonen. Ik praat niet over TS2 want  ik geloof gewoon niet in dat concept maar extra  "tussenposten" als TS4  zou toch winst op kunnen leveren. Of die ene gemeente    met dat grote buitengebied met twee of drie dorpen, in plaats van 1 post met TS6 , twee TS4, of die ene centrale post met 2 TS6, drie TS4 posten  verspreid.
Dan kan TS4 een meerwaarde hebben voor een efficientere brandweerzorg, niet op basis van kosten maar op basis van benutten beschikbaar personeel.
Door voldoende te hebben aan 12  man kun je veel meer posten openen of open houden dan door vast te houden aan 18 man.

Citaat VVB:
Het verzoek in 2008 van de VBV om een nationaal dekkingsplan blijkt nu dus actueler dan ooit. Wij roepen de minister op om een duidelijk eenduidig minimumniveau aan brandweerzorg voor te schrijven en te handhaven. Daarom vragen wij de minister te komen tot een nationaal dekkingsplan, dat op een onafhankelijke wijze tot stand wordt gebracht  en een verbod op voorgenomen kazernesluitingen tot een en ander gerealiseerd is.

De VVB pleit voor een voorgeschreven eenduidig minimumniveau aan brandweerzorg en een nationaal dekkingsplan en een tijdelijk (totdat e.e.a. is gerealiseerd) verbod op voorgenomen kazernesluitingen.

Het gaat om het totaal aan brandweerzorg. Als er wordt bezuinigd zonder te lettten op een minimum aan brandweerzorg en nationaal dekkingsplan zijn de (politieke) consequenties en verantwoordelijkheden duidelijk. Je kunt van de brandweer een optimale inzet verwachten, maar niet dat ze met lege handen blussen.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 24 juni 2012, 16:53:23
Brandweer scoort snelle opkomsttijden
zaterdag 23 juni 2012 Geschreven door Cor Beumer

KENNEMERLAND – Brandweer Kennemerland scoort snelle opkomsttijden. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Ter Plaatse!’ dat de inspectie OOV (Openbare Orde en Veiligheid) heeft gehouden onder de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Het onderzoeksrapport dat op donderdag 21 juni aan de tweede Kamer is gepresenteerd, geeft inzicht of elke veiligheidsregio een bestuurlijk vastgesteld dekkingsplan heeft en van de prestaties van de opkomsttijden.
 
De opkomsttijd is de tijd vanaf het moment dat de alarmering binnenkomt bij de meldkamer en eindigt als de brandweer op plaats incident arriveert. Theo Weterings, burgemeester Haarlemmermeer en vice-voorzitter van Veiligheidsregio Kennemerland: “Brandweer Kennemerland levert met deze score een goede prestatie en daar zijn we in de regio best trots op. Natuurlijk mag je van de brandweermensen verwachten dat ze op tijd zijn. Het vereist voortdurend veel professionaliteit en een geoliede organisatie om onder alle omstandigheden elke dag weer tijdig bij een incident te zijn. Opkomsttijd is een belangrijke schakel in een keten om Kennemerland brandveiliger te maken.
 
Commandant van Brandweer Kennemerland, Frans Schippers: “Brandweer Kennemerland is snel ter plaatse. Dit is ons dagelijks werk en daar zijn wij goed in. Goede opkomsttijden van onze brandweer is niet voldoende. Wij willen verder werken aan een hoger brandveiligheidbewustzijn onder bewoners, bezoekers en werkenden. Daarbij helpt het om meer preventieve maatregelen te nemen in onze woningen en bedrijven. Het verhogen van brandveiligheid en een snelle signalering van brand leiden tot een brandveiliger leven. Brandweer Kennemerland heeft de opdracht gekregen van het bestuur van de veiligheidsregio om, met een voorstel te komen voor het verhogen van brandveiligheidbewustzijn. Daarin willen wij stappen maken, samen. Brandveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid, te belangrijk om alleen aan ons over te laten.
Bron: www.radiobeverwijk.nl
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: soeradj op 26 juni 2012, 16:03:39
Als men op de Brandweer bezuinigd en kazernes sluit en voertuigen buiten dienst stelt, dan gaat het op een gegeven moment tog ergens fout!!!

Nu zijn de uitruktijden niet meer goed, wat is straks het volgende punt? te weinig manschappen om een grote brand te bestrijden als we geen TS voertuigen met 6 man meer hebben maar alleen maar siv,s!!! :(
De Minister en al die hoge heren weten tog zo goed hoe het moet met minder geld!!!Als we ze nou eens minder loon zouden geven,zouden zij dan ook nog net zo goed presteren??? of zou het dan ook ergens fout gaan??? >:(
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 26 juni 2012, 18:29:18
Informatie over de scriptie opkomsttijden brandweer bij woningbranden (scriptieprijs 2012 FSE) kunt u hier vinden: http://www.hetbrandweerforum.nl/index.php/topic,44452.msg594510.html#msg594510

En hier is een link naar de scriptie: scriptie (http://www.vvba.nl/downloads/nominaties/2012%20Scriptie%20Rob%20Smeets.pdf)

Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: tjuagut op 26 juni 2012, 21:17:48
Even een rekensommetje voor buitengebied. Om op tijd te komen bij een woning/boerderij moet men in 80% binnen 8 minuten na de melding aanwezig zijn.
Er wordt daar vooral met vrijwilligers gewerkt. Meldingsverwerking 1 minuut Opkomsttijd 3 minuten Dan blijft aanrijtijd van 4 minuten over om op tijd te zijn. Gezien verkeerssituatie kan niet harder dan met 60 km gemiddeld gereden worden.
Je bent te laat als de kazerne meer dan 4 km van het brandende object verwijderd is. In 15% mag je één nivo te laat komen 10 ipv 8 min., in 5% moet je binnen 15 minuten aanwezig zijn. Je hebt dan 2 tot 7 minuten meer tijd minuten meer tijd.
Daar wordt in de dekkingsplannen rekening mee gehouden. Is er in het rapport ook rekening mee gehouden? Zo nee, mag de max afstand over de weg tussen 2 posten max 8 km zijn. Zo ja 12 tot 30 km. Doordat er in de dorpen meer woningen staan dan in het buitengebied wordt er berekend waar 80% van de woningen staan, waar 95% en waar de laatste 5 % van de woningen staat.  Boerderijen in het buitengebied behoren vaak tot de laatste groep.
Het dekkingsplan gaat uit van de plaats van woningen , brand echter niet. En de afrekening gaat niet over de berekende plaats, maar over de tijden aanwezig bij een brand. Zijn er meer  branden in het buitengebied haal je de norm van 8 minuten in 80% nooit.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: brandpreventje op 27 juni 2012, 07:53:53
Als je het rapport "Ter Plaatse" van gelezen hebt dan weet je dat de "verwerkingstijd" in 16 van de 25 veiligheidsregio's gemiddeld boven de 1,5 minuut ligt. Dus vergeet die 1 minuut maar die veel regio's en mensen gebruiken.

Hier is juist de meeste winst te halen voor de brandweer voor mij. In de VS en Groot Britanië halen ze verwerkingstijden van 30 seconden. Ik begrijp ook niet goed wat er fout kan gaan.
Melder: Er is brand in een woning aan de Larikslaan 36 in Veldhoven.
AC: Oké meneer moment ik stuur de brandweer en kom bij u terug.
AC=Typt in GMS "Veldhoven" en "Larikslaan 36" en typt of klikt aan "brand".
Dan volgt er gewoon de 1e TS voor dit vak volgens KVT en alarmeer je?

En dan nog ons '" mooie" P2000 wat een vertraging heeft van 7 tot 20 seconden!

Meldingsverwerking 1 minuut
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Damm op 27 juni 2012, 09:01:51
Als je het rapport "Ter Plaatse" van gelezen hebt dan weet je dat de "verwerkingstijd" in 16 van de 25 veiligheidsregio's gemiddeld boven de 1,5 minuut ligt. Dus vergeet die 1 minuut maar die veel regio's en mensen gebruiken.

Hier is juist de meeste winst te halen voor de brandweer voor mij. In de VS en Groot Britanië halen ze verwerkingstijden van 30 seconden. Ik begrijp ook niet goed wat er fout kan gaan.
Melder: Er is brand in een woning aan de Larikslaan 36 in Veldhoven.
AC: Oké meneer moment ik stuur de brandweer en kom bij u terug.
AC=Typt in GMS "Veldhoven" en "Larikslaan 36" en typt of klikt aan "brand".
Dan volgt er gewoon de 1e TS voor dit vak volgens KVT en alarmeer je?

En dan nog ons '" mooie" P2000 wat een vertraging heeft van 7 tot 20 seconden!

Zo is een voorbeeld wel heel makkelijk gemaakt en als standaard verheven.

Vb.2 en dan even zoals ik het wel eens van collega's op de centrale meekrijg.

Beller: Hallo, ja hallo
RAC: Brandweer zegt u het maar?
Beller: Ja ies brand snel komen!
RAC: Waar is er brand?
Beller: Ja hier bij mij in straat, vlug!
RAC: Waar is uw straat?
Beller: Vlakbij Herenstraat, kom nou snel, ik zie vlammen

Afijn moet ik nog even doorgaan, dat wordt never nooit niet een snelle verwerking, ik generaliseer nu even want zo is natuurlijk niet elke brandmelding en ik denk dat centralisten veel betere voorbeelden kunnen geven.

Ik merk ook juist dat branden vaak zijn waar het allemaal niet zo netjes in orde is, als het gaat om veiligheidsbewust zijn, want die mensen worden juist niet door de brandweer bereikt, sterker nog die willen dat helemaal niet. Bemoei je met je eigen zaken zullen we maar zeggen.

Oftewel de ene melding is de andere niet.
Mss is er best winst te halen in verwerking, maar ik weet niet precies waar, ik ben niet van die materie ;)
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: brandpreventje op 27 juni 2012, 09:16:55
Als je het rapport leest dan zie je de bandbreedte waarbinnen meldingen worden verwerkt. Daarin wordt bijna nooit 0:45 minuten gehaald. Wat jij schetst komt ook voor dat zijn extremen. Maar waarom kan het niet binnen 30 seconden? Het gaat er om die 1e TS zo snel mogelijk de weg op te krijgen.

Zo is een voorbeeld wel heel makkelijk gemaakt en als standaard verheven.

Vb.2 en dan even zoals ik het wel eens van collega's op de centrale meekrijg.

Beller: Hallo, ja hallo
RAC: Brandweer zegt u het maar?
Beller: Ja ies brand snel komen!
RAC: Waar is er brand?
Beller: Ja hier bij mij in straat, vlug!
RAC: Waar is uw straat?
Beller: Vlakbij Herenstraat, kom nou snel, ik zie vlammen

Afijn moet ik nog even doorgaan, dat wordt never nooit niet een snelle verwerking, ik generaliseer nu even want zo is natuurlijk niet elke brandmelding en ik denk dat centralisten veel betere voorbeelden kunnen geven.

Ik merk ook juist dat branden vaak zijn waar het allemaal niet zo netjes in orde is, als het gaat om veiligheidsbewust zijn, want die mensen worden juist niet door de brandweer bereikt, sterker nog die willen dat helemaal niet. Bemoei je met je eigen zaken zullen we maar zeggen.

Oftewel de ene melding is de andere niet.
Mss is er best winst te halen in verwerking, maar ik weet niet precies waar, ik ben niet van die materie ;)
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Damm op 27 juni 2012, 13:20:00
Als je het rapport leest dan zie je de bandbreedte waarbinnen meldingen worden verwerkt. Daarin wordt bijna nooit 0:45 minuten gehaald. Wat jij schetst komt ook voor dat zijn extremen. Maar waarom kan het niet binnen 30 seconden? Het gaat er om die 1e TS zo snel mogelijk de weg op te krijgen.

Ik vraag me af of wat ik stel in extremen is, waar ik op doel is stedelijke gebieden met taalproblemen en slechte plaatselijke bekendheid van de bewoners. Voor mij heel herkenbare situaties en ik denk dat dit vaker voorkomt dan ons lief is. Ik ben natuurlijk geen centralist in een stedelijk gebied, dus ik hoop dat er een is die meeleest en wat duidelijkheid kan verschaffen?

En 45 seconden, daar heb je gelijk in dat is best veel, maar zoals gezegd ik zit nooit aan die telefoon.
Maar zo maar TS'en straat sturen is natuurlijk lastig als je alleen een straat hebt, ik heb expres de herenstraat genomen omdat dit een straat is die in bijna elk dorp voorkomt, dit om aan te geven dat zo maar sturen geen optie is (en dan heb ik het nog niet over de juiste uitspraak).
Ik weet wel dat het af en toe voorkomt dat we op een melding rijden die uiteindelijk in een andere stad/dorp is, maar gelukkig gebeurd dit niet veel.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: brandpreventje op 27 juni 2012, 19:45:03
Wat ik bedoel met extremen is dat gelijk de moeilijke gevallen genoemd worden. Natuurlijk weet ik dat er lastige meldingen zijn waar je soms bijna 2 minuten over doet en daar heb ik ook begrip voor.

Maar dan een extreme aan de andere kant. Waarom lukt geen enkele alarmcentrale de melding van een autochtone goed ABN sprekende man die brand meld in de Larikslaan 34 in Apeldoorn binnen 30 seconden uit te doen laten gaan. Er  zijn zelfs 13 van de 25 regio's die dat geeneens in binnen 45 seconden lukt. Hoe moeilijk kan het zijn om 1 TS te alarmeren???????

Het rapport "Ter Plaatse" zegt zelfs dat het 9 van de 25 regio's niet lukt om het merendeel van de 112-meldingen (dus van de gemiddelde Nederlander) binnen 1,5 minuut af te handelen. Dan gaat er toch iets verkeerd in Nederland of ben ik nu gek?!?!
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: MB-LV op 27 juni 2012, 22:35:24
Als het goed is gebruiken ze in Amerika een systeem dat de (GPS) locatie aan het telefoon nummer koppelt.
Daardoor kunnen ze gelijk de dichtst bijzijnde kazerne (voor) alarmeren, waarna bij het in-melden van de voertuigen de juiste soort melding en locatie doorgegeven word.
Dus de voertuigen rijden bij wijze van spreken al de poort uit voordat het gesprek met de melder is afgerond.
Hierdoor kan de centralist tijdens de loop van het gesprek al meerdere eenheden aan deze melding koppelen als de melding daar aanleiding toe geeft.

Bovendien heeft dit systeem het voordeel dat een valse melding direct aangepakt kan worden.

Maar dit systeem werkt alleen als je een 24 uurs bemande kazerne hebt!
Dus zou je over moeten stappen op een volledige beroeps brandweer (meer kosten).
Bovendien weet ik niet hoe het staat met de locatie bepaling via de telefoon in Nederland en al hun privacy regels daar omtrent.

Dit alles zou enige tijdwinst kunnen opleveren bovendien kun je weer rechtstreeks naar de kazernes alarmeren en hoeft niemand meer een pager voor de alarmering op zak te hebben (sorry maar jammer voor de volgers) wat ook weer een tijds voordeel oplevert.


Wat is jullie gedachte over deze vorm van alarmeren?

MB-LV


Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Firefighter1970 op 27 juni 2012, 23:15:37
Door de getrapte intake dus eerst 112 centralist en dan doorverbinden naar de gewenste dienst ben je al gauw 20 tot 30 seconde kwijt, voordat je doorverbonden bent met de goede dienst
Als je mobiel belt ben je nog meer tijd kwijt omdat de centralist niet bij alle plaatsnamen in het hoofd kan hebben, welke plaatsnaam bij welke VR hoort, zodat de centralist altijd direkt naar de goede VR kan doorschakelen.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 28 juni 2012, 16:02:36
Kamervragen Opkomsttijden
26 Juni 2012

Vragen van het lid Kooiman aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de brandweer de aanrijtijden vaak niet haalt.
 Mevrouw Kooiman (SP):
 Voorzitter. De brandweer komt bij een op de drie branden te laat, zo blijkt uit onderzoek van de inspectie. De SP heeft de minister hier meerdere malen op gewezen. Ik heb bijvoorbeeld aangegeven dat ik mij zorgen maak over het feit dat overal in het land in sneltreinvaart brandweerposten gesloten worden. De afgelopen jaren zijn er 53 brandweerposten gesloten en er staan 42 posten op de nominatie om gesloten te worden. De minister moet er dus niet gek van opkijken dat het inspectierapport nu stelt dat de brandweer in veel gevallen te laat komt. Wat gaat de minister doen om ervoor te zorgen dat deze kaalslag, de sluiting van brandweerposten, wordt tegengegaan? De sluiting van de brandweerpost in Lage Mierde heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de opkomsttijden van de brandweer voor het bejaardentehuis en de kinderopvang het dubbele zijn geworden van de wettelijk toegestane tijd. Helaas is dit niet het enige voorbeeld.

 Ik heb de minister de afgelopen tijd steevast bestookt met de vraag wat hij hiertegen gaat doen. Steevast stelde de minister dat hij ons dit zou vertellen als het inspectierapport er lag. Nu ligt het er. Nu mag de minister dus los. Als hij toch antwoord geeft op al die vragen, kan hij dan ook aangeven wat hij gaat doen aan het probleem van het dekkingsplan? De regio's hebben hun huiswerk eigenlijk niet gedaan. In een dekkingsplan beschrijft de veiligheidsregio hoe vaak men ergens op tijd kan zijn, bijvoorbeeld bij een school of een bejaardentehuis, en welke maatregelen men moet treffen om de risico's te beperken. Maar zoals ik al aangaf, hebben de regio's hun huiswerk niet gedaan. Wij hebben een wet waarin staat dat de regels moeten worden nageleefd en dat er dekkingsplannen moeten zijn. Afspraak is afspraak. Wat gaat de minister doen om deze afspraak na te komen?

Minister Opstelten:
 Voorzitter. Ik bedank mevrouw Kooiman voor de gestelde vragen. De uitkomsten van het inspectierapport zijn zorgelijk. Dat heb ik ook al in de beleidsbrief gezet in reactie op het inspectierapport. Mevrouw Kooiman heeft mij twee vragen gesteld. Zij wil ten eerste weten wat ik ga doen. In overleg met de voorzitter van het Veiligheidsberaad, de overkoepelende organisatie van alle veiligheidsregio's, heb ik afgesproken dat alle regio's voor het eind van het jaar hun dekkingsplannen op orde moeten hebben, conform de wet en conform het Besluit veiligheidsregio's.

 Direct daarna, vanaf 1 januari, zal ik wederom een onafhankelijke slag laten maken door de Inspectie Veiligheid en Justitie.

 Ten tweede is het ook mevrouw Kooiman duidelijk dat het niet de verantwoordelijk van het kabinet of van deze minister is om brandweerkazernes open te houden, te sluiten of te bouwen et cetera. Dat is de verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur samen met de veiligheidsregio's. Daar treed ik dus niet in. Ik beoordeel wel via de inspectie of zij gedaan hebben wat volgens de wet moet.
 
Mevrouw Kooiman (SP):
 Ik dank de minister als eerste voor deze toezegging, in ieder geval voor het feit dat hij ervoor gaat zorgen dat die regio's hun huiswerk gaan doen en dat die dekkingsplannen er gewoon komen. Dat neemt niet weg dat er een tweede probleem overblijft. Ik zie namelijk dat er overal in het land posten worden gesloten en dat daardoor de aanrijtijden vergroot worden. De minister zegt dat hij er niet over gaat. Ik wil graag van de minister weten hoe hij ervoor gaat zorgen dat hij er dan wel over gaat. Ik wil dat hij in ieder geval minimaal de besturen erop gaat aanspreken. Dit is namelijk de minister van Veiligheid, van wie ik wil dat hij zijn naam waarmaakt.

Minister Opstelten:
 Dat laatste doe ik de hele dag. Ik dank mevrouw Kooiman voor de vraag. Natuurlijk vind ik dat je rolvast moet zijn in je positie, zeker als minister, en dat je verantwoordelijkheid moet tonen voor het stelsel en dat je dat moet bewaken. Je moet vooral niet de verantwoordelijkheden van anderen overnemen, maar je moet er wel voor zorgen dat anderen doen wat ze volgens de wet moeten doen. Dat doe ik. Dat heb ik ook afgesproken; ik zit erbovenop. Vandaar ook de beleidsreactie waarin inderdaad iets langer dan bij mij normaal is, staat beschreven wat ik net aan mevrouw Kooiman heb geantwoord.
 
Mevrouw Kooiman (SP):
 De minister zegt dat hij erbovenop zit. Dat blijkt echter niet uit de plannen in de regio's, waarin die 49 posten nog op de nominatie staan om gesloten te worden. Ik wil niet dat we nog meer Lage Mierdes erbij krijgen, met een verdubbeling van de aanrijtijden bij het bejaardetehuis en met een brandweer die niet op tijd bij scholen kan zijn. Ik wil vandaag van de minister de toezegging ontvangen dat hij ten minste in gesprek gaat met de besturen, om te bezien hoe voorkomen kan worden dat die posten gesloten moeten worden. Het gaat hierbij immers om veiligheid. Elke seconde telt bij brand.

Minister Opstelten:
 Ik zal niet met de regio's, de besturen en de voorzitters daarvan in contact treden en ik zal hun niet zeggen dat zij niet mogen sluiten of mogen openen. Ik zal met hen in contact treden om te bezien of zij het goede dekkingsplan opstellen dat voldoet aan de criteria die in de wet staan omschreven. Daarop zal ik ze toetsen. Uit het inspectierapport is bovendien gebleken dat de neergaande trend ten aanzien van de aanrijtijden is doorbroken. Bij al dit op zichzelf niet al te optimistische nieuws is dat wel een positief feit.
 Bron: TweedeKamer.nl
 
NBVBV Het lijkt alsof de minister niet wil ingrijpen ondanks het feit dat regio's de wet overtreden. De VBV vraagt zich dan ook af welk nut artikel 29 in de Wet Veiligheidsregio's heeft? De VBV zal in elk geval de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen.
 
Andere partijen pleiten ondertussen voor nieuwe uitgangspunten en beweren dat de huidige normtijden zijn gebaseerd op "verouderde principes". Welke verouderde principes vragen wij ons af? Waar kunnen wij die vinden? Wat wij zien is dat gebouwen alleen maar groter en ingewikkelder zijn geworden en dat de preventie daar geen gelijke tred mee gehouden heeft. Sterker nog het nieuwe Bouwbesluit van 2012 levert zo’n 30 % aan brandveiligheid in!.
 
Ook lezen wij in een reactie "De opkomsttijden zijn bestuurlijk en operationeel niet realistisch en zorgen niet voor meer veiligheid".
 Hoe zo niet realistisch? Deze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en het blijkt dat wij deze in 70 % van de gevallen halen. Het is zo dat door stijgende ingewikkeldheid, grootte en uitgestrektheid van gebouwen en objecten (TU Delft bijvoorbeeld) niet meer het niveau leveren van eerder. Daar zou wat betreft de VBV juist een inhaalslag gemaakt moeten worden. Er hoeft geen ‘meer’ veiligheid te komen maar het bestaande niveau dient gehandhaafd te worden.
 
Wij zijn het van harte eens met een integrale aanpak van de brandweerzorg maar dat betekent nog niet dat de brandweer dan niet snel moet zijn. Juist de ontwikkelingen van de sterk toegenomen brandbaarheid van interieurmaterialen (kunststoffen) in combinatie met de eerder geschetste sterk toegenomen grootte en ingewikkeldheid, vereist voor de burger en het bedrijfsleven dat de brandweer sneller moet zijn. Al was het alleen maar om die ontwikkelingen te compenseren.
Bron: www.brandweervrijwilligers.nl
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 30 juni 2012, 01:32:09
Opkomsttijden Brandweer Twente

Het inspectierapport ‘Ter plaatse' over de opkomsttijden van de brandweer geeft aan dat Twente boven het landelijk gemiddelde scoort. In 75% van het uitrukken naar een brandmelding is de Twentse Brandweer op tijd ter plaatse.
naar boven

Donderdag 21 juni heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie een rapport over de opkomsttijden van de brandweer openbaar gemaakt. In het rapport ‘Ter plaatse' concludeert de Inspectie dat in 68% van de brandmeldingen de brandweer op tijd ter plaatse is.

Er is landelijk veel discussie over de normtijden die de Wet veiligheidsregio's stelt aan de opkomst van de brandweer. De huidige wettelijke opkomsttijden, die bepalen dat de brandweer tussen 5 en 18 minuten na een brandmelding ter plaatse moet zijn, zijn volgens het landelijke Veiligheidsberaad en de VNG gebaseerd op verouderde principes. Ze zijn bestuurlijk en operationeel niet realistisch en zorgen niet voor meer veiligheid. Ook het bestuur van de brandweer in Twente deelt die mening.

Twentse situatie
Voor Twentse situatie geldt dat de brandweer in 75% van het uitrukken naar brand binnen de gestelde tijd ter plaatse is. Bijzonder kenmerk van Twente is dat de regio beschikt over veel uitgestrekt landelijk gebied, dat relatief langere rijtijden met zich meebrengt. In relatie tot de kenmerken van de regio (stedelijk gebied en platteland) doet Twente het met 75% goed. In tegenstelling tot de algemene conclusie van de Inspectie, beschikt Brandweer Twente al jarenlang over een goed inzicht in haar prestaties met betrekking tot de opkomsttijden. Deze worden via geavanceerde meldkamerapplicaties bijgehouden en regelmatig geanalyseerd. Over deze prestaties zijn de gemeentebesturen geïnformeerd.

Versterking naar aandacht vòòr de brand
Brandweer Twente stelt dat opkomsttijden slechts een deel van de Twentse brandweerzorg uitmaakt. Stephan Wevers, commandant Brandweer Twente: ‘We weten dat veel slachtoffers al vallen voordat de brandweer gealarmeerd is. Een nog snellere brandweer (die navenant duurder is) leidt daarmee niet tot minder slachtoffers. Belangrijk is om maatregelen te nemen die zorgen dat brand niet ontstaat en dat brand snel ontdekt wordt'.

Daarom is sinds enkele jaren de aandacht van de brandweer extra gericht op preventie en voorlichting. Het voorkomen van brand, het zorgen dat als er brand uitbreekt mensen snel worden gewaarschuwd (ontdekkingstijd) en weten wat zij moeten doen, zijn zaken die steeds meer aandacht krijgen. Voorbeelden in Twente zijn de Billy brandkraan-lespakketten die basisscholen worden aangeboden, afspraken tussen woningbouwverenigingen en brandweer over de plaatsing van rookmelders, het houden van oefeningen in samenwerking met bedrijven en instellingen en gerichte Brandveilig Leven acties om mensen meer bewust te maken op hun eigen verantwoordelijkheid om brand te voorkomen. Deze initiatieven en acties zien Twentse burgers de komende jaren steeds meer van de brandweer.
Bron: www.brandweer.nl
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: basseman op 30 juni 2012, 12:03:20
Door de getrapte intake dus eerst 112 centralist en dan doorverbinden naar de gewenste dienst ben je al gauw 20 tot 30 seconde kwijt, voordat je doorverbonden bent met de goede dienst
Als je mobiel belt ben je nog meer tijd kwijt omdat de centralist niet bij alle plaatsnamen in het hoofd kan hebben, welke plaatsnaam bij welke VR hoort, zodat de centralist altijd direkt naar de goede VR kan doorschakelen.
Voor zover bij mij bekend wordt deze doorverbinding niet in de berekeningen meegenomen. Tijd start bij aanname 112 van de dienst.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Johan de C op 30 juni 2012, 12:22:36
Als het goed is gebruiken ze in Amerika een systeem dat de (GPS) locatie aan het telefoon nummer koppelt.
Daardoor kunnen ze gelijk de dichtst bijzijnde kazerne (voor) alarmeren, waarna bij het in-melden van de voertuigen de juiste soort melding en locatie doorgegeven word.
Dus de voertuigen rijden bij wijze van spreken al de poort uit voordat het gesprek met de melder is afgerond.
Hierdoor kan de centralist tijdens de loop van het gesprek al meerdere eenheden aan deze melding koppelen als de melding daar aanleiding toe geeft.

Bovendien heeft dit systeem het voordeel dat een valse melding direct aangepakt kan worden.

Maar dit systeem werkt alleen als je een 24 uurs bemande kazerne hebt!
Dus zou je over moeten stappen op een volledige beroeps brandweer (meer kosten).
Bovendien weet ik niet hoe het staat met de locatie bepaling via de telefoon in Nederland en al hun privacy regels daar omtrent.

Dit alles zou enige tijdwinst kunnen opleveren bovendien kun je weer rechtstreeks naar de kazernes alarmeren en hoeft niemand meer een pager voor de alarmering op zak te hebben (sorry maar jammer voor de volgers) wat ook weer een tijds voordeel oplevert.


Wat is jullie gedachte over deze vorm van alarmeren?

MB-LV

waarom zou dit alleen bij beroepsposten kunnen, je kunt  bij de aaname toch ook al  vrijwilligers  laten rijden? Goed, er betaat de kans dat er tijdens het teefoongesprek zal blijken dat er iets heel anders aan de hand is en dat men kan binnen blijven maar dat  hebben we nu ook al heel vaak bij  meldingen van ongevallen....  Bij  veel meldingen blijven we binnen en  soms mogen we al omkeren als we halverwege zijn. En bij beroeps heb je dezelfde frustratie.

Qua privacy en uitpeilen, nee dat mag niet zomaar, het uitpeilen kan  schijnbaar best makkelijk maar dan moet de melder daarvoor (nu nog)  toestemming geven.  Ik  geloof wel dat ze er nu naartoe werken dat het automatisch kan. Vergelijk maar met het opnemen van een gesprek, dat mag  normaal gesproken ook niet zomaar, maar voor meldkamers is een uitzondering. Hoewel ik  ooit een  gerucht gehoord heb dat juist de  combinatie van opnemen van gesprek en zomaar plaatsbepalen dubbel gevoelig ligt.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Vuurvlieg op 01 juli 2012, 01:26:08
Hier is juist de meeste winst te halen voor de brandweer voor mij. In de VS en Groot Britanië halen ze verwerkingstijden van 30 seconden. Ik begrijp ook niet goed wat er fout kan gaan.
Melder: Er is brand in een woning aan de Larikslaan 36 in Veldhoven.
AC: Oké meneer moment ik stuur de brandweer en kom bij u terug.
AC=Typt in GMS "Veldhoven" en "Larikslaan 36" en typt of klikt aan "brand".
Dan volgt er gewoon de 1e TS voor dit vak volgens KVT en alarmeer je?

Beste Brandpreventje,
Omdat jij niet op een alarmcentrale werkt, weet je dus blijkbaar niet hoe een en ander bij een melding werkt. En daarom begrijp je het ook niet.
Ik heb nog nooit een melder gehad die alleen maar zegt Er is brand in een woning aan de Larikslaan 36 in Veldhoven.

Dat gaat meestal gepaard met schreeuwen, dus niet te verstaan of achtergrondgeluiden, of iemand die eerst een hele introductie doet (ik ben die en die, ik woon daar en daar, en ik denk, ja volgens mij is het wel zo, dat er iets brand.)
Zo zijn er honderden andere verhalen te bedenken.
Daarnaast is het gewoon verstandig om zaken eerst duidelijk te hebben voordat je als centralist iets zomaar doet.

Oja de Larikslaan bestaan niet in Veldhoven, wel de Lariksbeek.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Damm op 01 juli 2012, 12:20:40
Fijn Firefly, op zo'n antwoord zat ik te wachten.
Dit is de praktijk en daar doelde ik ook op in mijn voorbeeld.

Tnx!
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Firefighter1970 op 01 juli 2012, 12:35:32
Voor zover bij mij bekend wordt deze doorverbinding niet in de berekeningen meegenomen. Tijd start bij aanname 112 van de dienst.

In feite hoort op het moment dat de telefoon bij 112 overgaat de verwerkingstijd te gaan lopen, tot het moment dat de eerste eenheid gealarmeerd wordt.
En deze verwerkingstijd hoort dan te worden gesplitst in de verwerking bij 112 van overgaan telefoon tot het doorverbinden naar de betreffende meldkamer, en vanaf dat moment tot het dat eerste eenheid gealarmeerd word.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Johan de C op 01 juli 2012, 14:35:48
In feite hoort op het moment dat de telefoon bij 112 overgaat de verwerkingstijd te gaan lopen, tot het moment dat de eerste eenheid gealarmeerd wordt.
En deze verwerkingstijd hoort dan te worden gesplitst in de verwerking bij 112 van overgaan telefoon tot het doorverbinden naar de betreffende meldkamer, en vanaf dat moment tot het dat eerste eenheid gealarmeerd word.
Voor de burger telt de tijd van  112 intoetsen tot aan de aankomst  van het eerste voertuig, som zelfs tweede als bv en ambu en brandweer  moeten komen.
Maar ja je kunt het de GMK  natuurlijk niet aanrekenen dat er wordt doorverbonden van de 112 centrale. Heeft de burger echter sch..t aan... Net als op de snelweg, bij tweezijdig aanrijden als  ze vlak bij een afrit staan en "aan de overkant" een brandweeragen de weg op zien rijden... "hey was da nou ze rijde verkeerd"
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Firefighter1970 op 01 juli 2012, 17:31:18
Voor de burger telt de tijd van  112 intoetsen tot aan de aankomst  van het eerste voertuig, som zelfs tweede als bv en ambu en brandweer  moeten komen.
Maar ja je kunt het de GMK  natuurlijk niet aanrekenen dat er wordt doorverbonden van de 112 centrale. Heeft de burger echter sch..t aan... Net als op de snelweg, bij tweezijdig aanrijden als  ze vlak bij een afrit staan en "aan de overkant" een brandweeragen de weg op zien rijden... "hey was da nou ze rijde verkeerd"

Als je de verwerkingstijd van de 112 centrale scheid van de verwerkingstijd van de meldkamer kun je nog beter zien waar het probleem zit.
En dan word de vertraging niet aangerekend aan degene welke er niets aan kan doen.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 06 juli 2012, 19:04:21
Opmerking in bericht over jaarverslag 2011 VR Rotterdam-Rijnmond :
Volgens directeur Littooij van de Veiligheidsregio worden de aanrijtijden in Rotterdam sterk beïnvloed door de verkeerssituatie. "Nu is bijvoorbeeld de Maastunnel weer afgesloten. Daardoor kunnen de aanrijtijden het ene jaar wat minder zijn dan het andere jaar."

In sommige gemeenten heb je de indruk dat er permanent aan wegen wordt gewerkt.

Wat betekent dat in de brandweerpraktijk? Wordt met brandweer overlegd  ::) als gemeente werkzaamheden wil verrichten, zodat een alternatieve route bestaat en de opkomsttijd alsnog kan worden gehaald. Of mag de brandweer ter plekke zelf uitzoeken hoe ze er op tijd kan komen .En dan hebben we het nog niet over niet toezien op verkeerd geparkeerde auto’s  zoals ik laatst las…..
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Heynsbergen op 06 juli 2012, 20:40:13
Ik ken regio's/gemeenten die samen met de wegbeheerders zogeheten hoofdroutes hebben vastgesteld. Op die routes worden geen verkeersbelemmerende maatregelen (drempels oid) toegestaan en ook werkzaamheden zijn aan voorwaarden verbonden. Zo is de afstand binnen een wijk, dus vanaf de hoofdroute, maximaal 1 minuut rijden.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: tjuagut op 06 juli 2012, 20:49:27

Wat betekent dat in de brandweerpraktijk? Wordt met brandweer overlegd  als gemeente werkzaamheden wil verrichten, zodat een alternatieve route bestaat en de opkomsttijd alsnog kan worden gehaald.

In Rotterdam is het de politie die maandelijks met de diensten overlegd over werkzaamheden voor het komende half jaar met indicatie voor 2 jaar. Hier worden tekeningen van gemaakt die alle werkzaamheden en afsluitingen op doorgaande wegen laten zien. Deze werden (worden?) ook naar de brandweer gestuurd. Brandweer en politie reageren hierop en hebben invloed op het tijdstip van uitvoering zodat niet gelijktijdig verschillende doorgaande wegen worden afgesloten. In de tijd dat ik als coördinator daar verantwoordelijk voor was werd ook de wethouder en raadscie geinformeerd, maar deze vond na enige tijd dat dat niet meer nodig was.  Tekeingen werden daarna alleen nog ter inzage voor de cie gelegd.
De werkzaamheden werden (en worden zoals nu met Brienenoordbrug te zien is) niet met RWS gecoördineerd.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 06 juli 2012, 21:19:39
In Rotterdam is het de politie die maandelijks met de diensten overlegd over werkzaamheden voor het komende half jaar met indicatie voor 2 jaar. Hier worden tekeningen van gemaakt die alle werkzaamheden en afsluitingen op doorgaande wegen laten zien. Deze werden (worden?) ook naar de brandweer gestuurd. Brandweer en politie reageren hierop en hebben invloed op het tijdstip van uitvoering zodat niet gelijktijdig verschillende doorgaande wegen worden afgesloten. In de tijd dat ik als coördinator daar verantwoordelijk voor was werd ook de wethouder en raadscie geinformeerd, maar deze vond na enige tijd dat dat niet meer nodig was.  Tekeingen werden daarna alleen nog ter inzage voor de cie gelegd.
De werkzaamheden werden (en worden zoals nu met Brienenoordbrug te zien is) niet met RWS gecoördineerd.

Dank voor informatie. Er is dus in Rotterdam (en waarschijnlijk ook elders) een structuur voor overleg, communicatie en invloed met het oog op bereikbaarheid voor hulpdiensten. Lijkt me lastig dat met RWS geen coördinatie is.
Ik vermoed, dat in de weerbarstige praktijk er desondanks nog genoeg obstakels te overwinnen zijn voor de aanrijdende hulpdiensten. Soms wordt in het geheel niet stil gestaan bij bereikbaarheid; bv. wil een buurt obstakels om auto's weg te houden en speelveiligheid voor kinderen, maar tja dan kan die hulpauto er ook niet bij....
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: brandpreventje op 07 juli 2012, 20:10:05
Binnen de meeste brandweerkorpsen is er regelmatig verkeersoverleg met de gemeenten. Dus meestal is de brandweer goed voorbereid. De keren dat het goed gaat lees/hoor je niet. Je leest/hoort er alleen van als het fout gaat.  ;)

Wat betekent dat in de brandweerpraktijk? Wordt met brandweer overlegd  ::) als gemeente werkzaamheden wil verrichten, zodat een alternatieve route bestaat en de opkomsttijd alsnog kan worden gehaald. Of mag de brandweer ter plekke zelf uitzoeken hoe ze er op tijd kan komen .En dan hebben we het nog niet over niet toezien op verkeerd geparkeerde auto’s  zoals ik laatst las…..
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 07 juli 2012, 21:51:24
Ik ken regio's/gemeenten die samen met de wegbeheerders zogeheten hoofdroutes hebben vastgesteld. Op die routes worden geen verkeersbelemmerende maatregelen (drempels oid) toegestaan en ook werkzaamheden zijn aan voorwaarden verbonden. Zo is de afstand binnen een wijk, dus vanaf de hoofdroute, maximaal 1 minuut rijden.

Dat lijkt me een goede afspraak, maar hoe belemmerend denkt u kan de soms wel erg grote hoeveelheid verkeersdrempels binnen een woonwijk zijn?
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: tjuagut op 09 juli 2012, 21:46:11
Dat lijkt me een goede afspraak, maar hoe belemmerend denkt u kan de soms wel erg grote hoeveelheid verkeersdrempels binnen een woonwijk zijn?

Denk aan Rotterdam- Tuindorp Vreewijk.  Straten 5m breed aan 1 zijde geparkeerde wagens en veel T-kruisingen. Drempels zijn niet nodig, maar 4-5 x steken om met een brandweerwagen de hoek om te komen is "normaal".  De ROTEB (vuil ophalen) rijdt daar haast wekelijks schade aan geparkeerde wagens.

1 minuut vanaf de doorgaande wegen is te halen met de fiets, maar niet met een grote (brandweer)wagen.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Johan de C op 11 juli 2012, 11:35:31
De werkzaamheden werden (en worden zoals nu met Brienenoordbrug te zien is) niet met RWS gecoördineerd.
Vreemd, in MWB speelt Rijkswaterstaat echte afsluitingen wel door (afsluitingen waar de hulpdiensten ook niet door kunnen) en werkzaamheden die tot  "nieuwe"situaties kunnen leiden (b.v. twee gescheiden rijbanen met een geleiderail in het midden zodat je  of in de ene of in de andere rijbaan kunt komen en dus het incident missen omdat er een obstakel tussen zit.). Als er  in de praktijk geen belemmering is voor de hulpdiensten (b.v. wel afgesloten voor het publiek maar je kunt er met je rode auto toch langs en ook overal komen) wordt het meestal wel maar soms niet goed  doorgegeven.

Maar er is hier natuurlijk sprake van verschillende regios en twee verschillende "verkeersmanagementcentrales"
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 12 juli 2012, 14:16:33
Vreemd, in MWB speelt Rijkswaterstaat echte afsluitingen wel door (afsluitingen waar de hulpdiensten ook niet door kunnen) en werkzaamheden die tot  "nieuwe"situaties kunnen leiden (b.v. twee gescheiden rijbanen met een geleiderail in het midden zodat je  of in de ene of in de andere rijbaan kunt komen en dus het incident missen omdat er een obstakel tussen zit.). Als er  in de praktijk geen belemmering is voor de hulpdiensten (b.v. wel afgesloten voor het publiek maar je kunt er met je rode auto toch langs en ook overal komen) wordt het meestal wel maar soms niet goed  doorgegeven.

Maar er is hier natuurlijk sprake van verschillende regios en twee verschillende "verkeersmanagementcentrales"

Nuttige info voor alle veiligheidsregio's die bij verbetering opkomsttijden belemmerende factor verkeer/toegankelijkheid tot een minimum willen beperken.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 19 juli 2012, 15:29:37
Korps komt te vaak te laat
Auteur: door Pieter Steenbergen |   woensdag 18 juli 2012 | 06:56

WEZEP - Brandweer Veluwe Noord onderzoekt nog dit jaar hoe de opkomsttijden ten aanzien van de woonkern Wezep kunnen worden verbeterd.
 Dat is hard nodig, want het dorp scoort ten opzichte van omliggende dorpen slecht op het gebied van brandweerzorg. Dat heeft alles te maken met het feit dat de kazerne in Hattemerbroek staat en Wezep in de loop der jaren sterk is gegroeid.

Sinds 2010 zijn de opkomsttijden wettelijk verankerd en dus bindend. In hoeverre deze normen realistisch zijn wordt landelijk nog bediscussieerd. "Er is wat dat betreft nog veel onduidelijkheid. Maar tot die tijd moeten we het gewoon doen met de gestelde norm en dat halen we nu bij lange na niet", zegt Martin Slot, clustercommandant voor de gemeenten Oldebroek, Elburg, Hattem en Heerde.

Verplaatsing van de kazerne is in 2010 opgenomen in het coalitieakkoord van Oldebroek. Maar gezien de slechte financiële situatie en bestuurswisselingen is hieraan nog geen uitvoering gegeven. "Of dat er alsnog van komt, is een bestuurlijk besluit. Tot die tijd gaan we bekijken of er alternatieven zijn", aldus Slot. Brandweercommandant Gerrit Van der Heide van Oldebroek. "Je moet burgers dezelfde kwaliteit bieden. Het is niet uit te leggen dat iemand in Elburg betere brandweerzorg krijgt dan een bewoner van Wezep."
Bron: www.destentor.nl
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: brandpreventje op 19 juli 2012, 19:43:04
Dat vind ik niet zo raar. De kazerne staat in Hattemerbroek met +/- 1.300 inwoners aan de buitenkant (niet-Wezep) zijde van het dorp. Terwijl Wezep zelf 13.000 inwoners heeft. Volgens mij zit er maar één ding op: de kazerne (richting) Wezep verplaatsen. Maar ja helaas zijn het financieel slechte tijden. Had het maar eerder gedaan, volgens mij is het geen probleem van vandaag.......

Korps komt te vaak te laat
Auteur: door Pieter Steenbergen |   woensdag 18 juli 2012 | 06:56

WEZEP - Brandweer Veluwe Noord onderzoekt nog dit jaar hoe de opkomsttijden ten aanzien van de woonkern Wezep kunnen worden verbeterd.
 Dat is hard nodig, want het dorp scoort ten opzichte van omliggende dorpen slecht op het gebied van brandweerzorg. Dat heeft alles te maken met het feit dat de kazerne in Hattemerbroek staat en Wezep in de loop der jaren sterk is gegroeid.

Sinds 2010 zijn de opkomsttijden wettelijk verankerd en dus bindend. In hoeverre deze normen realistisch zijn wordt landelijk nog bediscussieerd. "Er is wat dat betreft nog veel onduidelijkheid. Maar tot die tijd moeten we het gewoon doen met de gestelde norm en dat halen we nu bij lange na niet", zegt Martin Slot, clustercommandant voor de gemeenten Oldebroek, Elburg, Hattem en Heerde.

Verplaatsing van de kazerne is in 2010 opgenomen in het coalitieakkoord van Oldebroek. Maar gezien de slechte financiële situatie en bestuurswisselingen is hieraan nog geen uitvoering gegeven. "Of dat er alsnog van komt, is een bestuurlijk besluit. Tot die tijd gaan we bekijken of er alternatieven zijn", aldus Slot. Brandweercommandant Gerrit Van der Heide van Oldebroek. "Je moet burgers dezelfde kwaliteit bieden. Het is niet uit te leggen dat iemand in Elburg betere brandweerzorg krijgt dan een bewoner van Wezep."
Bron: www.destentor.nl
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 19 juli 2012, 23:52:50
Het is inderdaad geen probleem van vandaag……ook de bestuurlijke problemen niet.

Er is opnieuw bestuurscrisis in Oldebroek. Van de drie partijen is er 2 weken terug 1 opgestapt omdat voorgenomen forse bezuinigingen niet stroken met het 2 jaar geleden gesloten bestuursakkoord.

En omdat verplaatsing van de kazerne, opgenomen in genoemd akkoord, een bestuurlijk besluit vergt, hoop ik, dat clustercommandant Slot alternatieven weet te vinden, zodat de komende jaren de kwaliteit van brandweerzorg in Wezep dezelfde is als in de andere gemeenten in die veiligheidsregio.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: erik67 op 20 juli 2012, 13:11:54
Dat vind ik niet zo raar. De kazerne staat in Hattemerbroek met +/- 1.300 inwoners aan de buitenkant (niet-Wezep) zijde van het dorp. Terwijl Wezep zelf 13.000 inwoners heeft. Volgens mij zit er maar één ding op: de kazerne (richting) Wezep verplaatsen. Maar ja helaas zijn het financieel slechte tijden. Had het maar eerder gedaan, volgens mij is het geen probleem van vandaag.......

Weet niet of het verplaatsen van de kazerne een goed oplossing is want als je dat gaat doen gaat dat weer ten koste van de opkomsttijd van de vrijwilligers en gaat de uitruktijd naar boven.
Ik weet niet hoe de situatie qwa opkomst nu is maar kan me voorstellen dat als je de kazerne verplaatst de opkomsttijden omhoog gaan en dus ook de uitruktijden.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: brandpreventje op 20 juli 2012, 13:24:04
Als je het goed doet zal de opkomst wat langer worden maar je uitruktijd korter, of te wel zullen de eerste jaren de resultaten nul of winst zijn. Echter als je goed gaat werven zullen de opkomsttijden in de toekomst korter worden.

Weet niet of het verplaatsen van de kazerne een goed oplossing is want als je dat gaat doen gaat dat weer ten koste van de opkomsttijd van de vrijwilligers en gaat de uitruktijd naar boven.
Ik weet niet hoe de situatie qwa opkomst nu is maar kan me voorstellen dat als je de kazerne verplaatst de opkomsttijden omhoog gaan en dus ook de uitruktijden.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Firefighter1970 op 20 juli 2012, 13:30:42
Weet niet of het verplaatsen van de kazerne een goed oplossing is want als je dat gaat doen gaat dat weer ten koste van de opkomsttijd van de vrijwilligers en gaat de uitruktijd naar boven.
Ik weet niet hoe de situatie qwa opkomst nu is maar kan me voorstellen dat als je de kazerne verplaatst de opkomsttijden omhoog gaan en dus ook de uitruktijden.
Als de kazerne naar de andere zijde van Hattemerbroek zou verhuizen zou dat betekenen dat de kazerne ongeveer 1 km naar het westen word verplaatst.
Dan zou de kazerne ook aan de rand van het dorp Wezep komen te staan, waardoor je ook meer potentiële vrijwilligers hebt.
En kwa verhoging van de opkomsttijd zal het wel meevallen aangezien de meeste vrijwilligers waarschijnlijk in de dorpskern zullen wonen dus ipv linksaf moeten ze dan rechtsaf of andersom.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: sprokeq op 20 juli 2012, 15:43:42
Ook in Haaksbergen is dit een probleem.

De brandweer is hier vaak te laat en dit komt voornamelijk doordat de kazerne op een vervelende plek staat. Ze zijn hier nu al jaren bezig om naar een betere locatie te kijken, en ondertussen blijft de brandweer maar te laat komen...  :-\

Brandweer Haaksbergen te traag in 2011

HAAKSBERGEN - Het Haaksbergse brandweerkorps arriveerde in iets meer dan de helft van de 186 uitrukken in 2011 op tijd op de plek des onheils, terwijl er landelijk een ondergrens geldt van 80 procent. Dat bevestigt burgemeester Hans Gerritsen.

Dat het korps van Haaksbergen met de zogenaamde dekkingsgraad van 55 procent ruim onder de landelijke norm ligt wijt Gerritsen aan de locatie van de brandweerkazerne aan de Spanbeddestraat. „We zien dat we vooral in het noordwesten van Haaksbergen vaker niet op tijd zijn. Dat is logisch als je bekijkt dat de kazerne in het zuidwesten van het dorp ligt.”

Volgens Gerritsen is de lage dekkingsgraad van het Haaksbergse korps een goede reden om de kazerne te verplaatsen naar elders in het dorp. „De locatie die we op het oog hebben, aan de Parallelweg (voormalige pand landbouwvereniging CTA, red.), is daar zeer geschikt voor. We denken in de toekomst zeker 86 procent te scoren op de dekkingsgraad.”

CDA-raadslid Rob Wensing opperde eerder deze week om te onderzoeken of het pand aan de Parallelweg te gebruiken is als verzamelgebouw voor alle hulpdiensten, waaronder ook de politie en de ambulancedienst. Burgemeester Gerritsen steunt dit idee.

http://www.tctubantia.nl/regio/enschede-haaksbergen/10896353/Brandweer-Haaksbergen-te-traag-in-2011.ece
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: spruitje11 op 06 september 2012, 00:48:36
Brandweer vaak te laat door bezuinigingen
05-09-2012  |  19:12

De brandweer in Rotterdam-Rijnmond komt bij gemiddeld één op de twee meldingen te laat en dat komt door bezuinigingen. De ondernemingsraad van de Rotterdamse brandweer maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van personeel en burgers.

GroenLinks heeft hierover vragen gesteld aan het college van B & W. De partij baseert zich op informatie van de ondernemingsraad. De verminderde stiptheid is het gevolg van een nieuw dekkings- en materieelspreidingsplan. Dat werd deze zomer uitgebracht door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond nadat burgemeesters hadden besloten om vierenhalf miljoen te bezuinigen op de brandweer.

Kazernes worden samengevoegd, duikteams worden opgeheven en Vlaardingen moet een ladderwagen inleveren. GroenLinks wil dat de bezuinigingsoperatie wordt stopgezet.
Bron: www.rijnmond.nl
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Firefighter1970 op 04 januari 2014, 09:06:59
Brandweer Gelderland-Midden houdt alle 41 posten open

ARNHEM - De brandweer Gelderland-Midden houdt, na het samengaan tot 1 regionaal korps, alle 41 posten open, ook de kleinste. De angst dat de vorming van 1 korps tot sluiting van kleinere posten leidt, is volgens regionaal commandant Paul Joosten ongegrond.

Dat zegt hij zaterdag in een interview in De Gelderlander. Op 1 januari zijn de brandweerkorpsen van 16 gemeenten in Gelderland-Midden opgegaan in 1 organisatie.

Hartfalen
De brandweer Gelderland-Midden rukt vanuit alle posten uit in geval van hartfalen. "Deze first responders brandweerlieden moeten er binnen 6 minuten zijn. Daar redden we veel levens mee. Alleen daarom al hebben we het fijnmazige net van 41 posten nodig", aldus Joosten.

bron: http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem/brandweer-gelderland-midden-houdt-alle-41-posten-open-1.4162128 (http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem/brandweer-gelderland-midden-houdt-alle-41-posten-open-1.4162128)
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Johan de C op 27 januari 2014, 11:21:10

Hartfalen
De brandweer Gelderland-Midden rukt vanuit alle posten uit in geval van hartfalen. "Deze first responders brandweerlieden moeten er binnen 6 minuten zijn. Daar redden we veel levens mee. Alleen daarom al hebben we het fijnmazige net van 41 posten nodig", aldus Joosten.


Voor hartfalen is dat niet zo ideaal, moeten er eerst mensen naar de post om dan uit te rukken met een voertuig. Dat is veelal niet de snelste optie.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: brandpreventje op 27 januari 2014, 19:10:17
Ik weet niet hoe het in Gelderland (-Midden) zit maar ik ben first responder in Hollands Midden maar volgens mij zitten daar de ambu's nog dichterbij dan in Gelderland. Maar zelfs wij vrijwilligers kunnen 6 tot 8 minuten eerder tp zijn dan een ambu. Ik het al wel eens 3x geklapt met de AED voor dat de ambu er was. Dus ik vind jou reactie niet kloppen.

Voor hartfalen is dat niet zo ideaal, moeten er eerst mensen naar de post om dan uit te rukken met een voertuig. Dat is veelal niet de snelste optie.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Firefighter1970 op 27 januari 2014, 20:27:03

Brandweer Gelderland-Midden houdt alle 41 posten open

ARNHEM - De brandweer Gelderland-Midden houdt, na het samengaan tot 1 regionaal korps, alle 41 posten open, ook de kleinste. De angst dat de vorming van 1 korps tot sluiting van kleinere posten leidt, is volgens regionaal commandant Paul Joosten ongegrond.

Dat zegt hij zaterdag in een interview in De Gelderlander. Op 1 januari zijn de brandweerkorpsen van 16 gemeenten in Gelderland-Midden opgegaan in 1 organisatie.

Hartfalen
De brandweer Gelderland-Midden rukt vanuit alle posten uit in geval van hartfalen. "Deze first responders brandweerlieden moeten er binnen 6 minuten zijn. Daar redden we veel levens mee. Alleen daarom al hebben we het fijnmazige net van 41 posten nodig", aldus Joosten.

bron: http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem/brandweer-gelderland-midden-houdt-alle-41-posten-open-1.4162128 (http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem/brandweer-gelderland-midden-houdt-alle-41-posten-open-1.4162128)
Voor hartfalen is dat niet zo ideaal, moeten er eerst mensen naar de post om dan uit te rukken met een voertuig. Dat is veelal niet de snelste optie.
Ik weet niet hoe het in Gelderland (-Midden) zit maar ik ben first responder in Hollands Midden maar volgens mij zitten daar de ambu's nog dichterbij dan in Gelderland. Maar zelfs wij vrijwilligers kunnen 6 tot 8 minuten eerder tp zijn dan een ambu. Ik het al wel eens 3x geklapt met de AED voor dat de ambu er was. Dus ik vind jou reactie niet kloppen.


Maar in de dunbevolkte buitengebieden is dit de enige optie die en er voor zorgt dat er voldoende opgeleid personeel met AED ter plaatse gaat en binnen een redelijke tijd
In de dorpskernen en directe omgeving rukt en de brandweer uit met de AED én worden vrijwilligers via SMS opgeroepen en deze mensen kunnen een AED gebruiken die op diverse plaatsen in de dorpskernen hangen.

De ervaring leert dat als een brandweerman/vrouw een alarmering krijgt in zijn of haar verblijfomgeving zij direct naar het opgegeven adres gaan, zonder eerst naar de brandweergarage te gaan.
Zij beginnen met gewone hartreanimatie tot dat er een AED arriveert.
Ook leert de ervaring dat de eerst aankomende AED, over het algemeen de AED, is die de brandweer in het voertuig meeneemt.

Er zijn diverse dorpen in het werkgebied van VGGM waar de ambulance gemiddeld na 15 minuten of meer aanwezig is.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: Johan de C op 28 januari 2014, 08:21:24
Ik weet niet hoe het in Gelderland (-Midden) zit maar ik ben first responder in Hollands Midden maar volgens mij zitten daar de ambu's nog dichterbij dan in Gelderland. Maar zelfs wij vrijwilligers kunnen 6 tot 8 minuten eerder tp zijn dan een ambu. Ik het al wel eens 3x geklapt met de AED voor dat de ambu er was. Dus ik vind jou reactie niet kloppen.
Dat is vreemd, bij ons hebben alle posten nu een AED aan de muur en binnenkort ook zo'n beetje ieder voertuig. De optie voor alarmeren voor hartfalen is bekeken maar er is voor gekozen om dat niet te doen, als de helft van alle brandweermensen  zich zou opgeven voor dat initiatief en rechtstreeks naar de melding gaat en begint is hulp eerder te plaatste dan eerst naar de kazerne. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, een collega al twee keer en geen van beide gevallen zou hij sneller zin geweest als de eerste naar de karzerne was gereden.
De meeste posten zullen ook geen FRB hebben.

 Alleen FRB zal zeker op termijn ook geen reden zijn om complete posten in afgelegen gebeide open te houden als er verder bezuinigd moet worden. Ik zie het er nog van komen dat bij  sluiting van posten de lokale politiek en bestuur (in feite de opdrachtgever van de bezuinigingen)  om het hardste roept dat "de brandweer niet weg mag omdat ambulance zo ver weg zijn en er wel eens mensen een hartaanval kunnen krijgen". IN welk geval d ebrandweer volledig conform de wens van de politie zegt "nou weet je wat, we laten een FRB wagen staan maar we halen de TS met manschappen weg, jullie je FRB, wij onze  door jullie opgelegde doelstelling gehaald".
En bij een volgende ronde zal gezegd worden dat FRB geen basistaak is en dat het maar naar de ambulancedienst met gaan.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: brandpreventje op 28 januari 2014, 18:45:03
Ik vind dat je dit verhaal erg onduidelijk hebt geschreven, snap er weinig van.

Tja over het opkomen naar kazerne of direct ter plaatse gaan moet je goede afspraken maken. Wij hebben de afspraak dat je altijd direct naar de kazerne gaat. Tenzij het binnen 100 meter van waar je bent is en je zelf de beslissing neemt naar plaats incident te gaan ipv kazerne. Ik heb nog nooit gehoord in HM dat dit niet goed gaat. Ik herken mij dus helemaal niet in je verhaal. Het gaat er om dat er een AED ter plaatse komt. Als iemand al is begonnen met reanimeren dan is dat mooi meegenomen. Het is niet aan de brandweerlieden om op eigen houtje ter plaatse te gaan.


Dat is vreemd, bij ons hebben alle posten nu een AED aan de muur en binnenkort ook zo'n beetje ieder voertuig. De optie voor alarmeren voor hartfalen is bekeken maar er is voor gekozen om dat niet te doen, als de helft van alle brandweermensen  zich zou opgeven voor dat initiatief en rechtstreeks naar de melding gaat en begint is hulp eerder te plaatste dan eerst naar de kazerne. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, een collega al twee keer en geen van beide gevallen zou hij sneller zin geweest als de eerste naar de karzerne was gereden.
De meeste posten zullen ook geen FRB hebben.

 Alleen FRB zal zeker op termijn ook geen reden zijn om complete posten in afgelegen gebeide open te houden als er verder bezuinigd moet worden. Ik zie het er nog van komen dat bij  sluiting van posten de lokale politiek en bestuur (in feite de opdrachtgever van de bezuinigingen)  om het hardste roept dat "de brandweer niet weg mag omdat ambulance zo ver weg zijn en er wel eens mensen een hartaanval kunnen krijgen". IN welk geval d ebrandweer volledig conform de wens van de politie zegt "nou weet je wat, we laten een FRB wagen staan maar we halen de TS met manschappen weg, jullie je FRB, wij onze  door jullie opgelegde doelstelling gehaald".
En bij een volgende ronde zal gezegd worden dat FRB geen basistaak is en dat het maar naar de ambulancedienst met gaan.
Titel: Re: Discussie: opkomsttijden Brandweer
Bericht door: berg op 28 januari 2014, 20:55:16
Opkomsttijden brandweer en AED inzet is niet waar het om gaat. Hulpverlening en (betaalde)dienstverlening aan de ambulancedienst is waar de brandweer wel voor wordt ingezet en terecht. AED gebruik en inzet is de afgelopen jaren steeds beter georganiseerd, zo is, in principe, ieder politievoertuig er nu ook mee uitgerust, hangen ze in winkelcentra, stations,  scholen, openbare instellingen bedrijven en meer plekken. AED alarmering middels meldkamer Ambulance, niet alleen voor brandweer maar ook voor burgergroepen die als zodanig zijn aangemeld.

AED inzet door beroepsbrandweer is wat anders, die hebben hem bij zich en behoeven hem niet eerst op te halen. Opkomsttijden brandweer en de wens van sommige deze te verhogen heeft alleen maar te maken met bestuurlijk aansprakelijk gesteld te kunnen worden, geen Pikmeer arresten escape zeg maar.