Brandweerforum

Regionaal => Veiligheidsregio 06: Noord en Oost-Gelderland (VNOG) => Topic gestart door: Sjaak op 01 augustus 2008, 20:56:06

Titel: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 01 augustus 2008, 20:56:06
In aanvulling op de nieuwe regionale HV-1 (4x4) door Volvo FM/Ziegler einde 2008 ter vervanging van de huidige HV-2 van de gemeente Apeldoorn, hierbij 3 tot 5 stuks TS BT voor diverse korpsen. Zie onder;

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
 Gemeente Apeldoorn, dienst Brandweer, Postbus 9033, 7300 ES  Apeldoorn (NL). Contactpunt(en): Team inkoop, t.a.v.: *******. 
 Internetadres(sen):
 Adres van de aanbestedende dienst:
http://www.apeldoorn.nl/inkoop
 
 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
 Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
 Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
 te downloaden van http://www.apeldoorn.nl/inkoop, (NL). Contactpunt(en): Team Inkoop, *****
 Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
 Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
 Regionale of lokale instantie.
 Algemene diensten van de overheden, 
 De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING:
II.1.1)   Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
   
 Het leveren van 3 natuurbrand bestrijdingsvoertuigen.
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
 Leveringen.


NUTS code: 
II.1.3) De aankondiging betreft:
 Een overheidsopdracht.
II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst:
 
 
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
 Het leveren van 3 natuurbrand bestrijdingsvoertuigen waarvan 1 voor de gemeente Apeldoorn en 2 stuks voor de gemeente Epe.
Daarnaast zijn de gemeente Voorst en de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland voornemens beiden een dergelijk voertuig aan te schaffen. 
II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
 34144213
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): 
 Ja.
II.1.8) Verdeling in percelen:
 Neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd:
 Neen.
II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang:
 
II.2.2) Opties:
 Neen.
II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:
 

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen:
 zie aanbestedingsdocumenten
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
 zie aanbestedingsdocumenten
III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
 zie aanbestedingsdocumenten
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
 Neen.
III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie aanbestedingsdocumenten
III.2.2) Economische en financiële draagkracht:
 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:zie aanbestedingsdocumenten
Eventueel vereiste minimumeisen:
 
III.2.3) Vakbekwaamheid:
 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie aanbestedingsdocumenten
Eventueel vereiste minimumeisen:
 
III.2.4) Voorbehouden opdrachten:
 Neen.
III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:
 
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:
 

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure:
 Openbaar.
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria:
 Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
 Neen.
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
 Neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20/10/2008 - 15:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
 
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
 20/10/2008 - 15:00.
IV.3.5) Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
 
IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:
 Nederlands.
 
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
 Periode in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
 
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
 21/10/2008
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen.
 

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 21 september 2008, 10:15:02
Hoi,

Ik zag dat ze in Apeldoorn een nieuwe HV kregen.

Op een Volvo FM9 Chassis, en ook nog eens 4X4,  dat lijkt mij erg mooi

Weet iemand hier meer van warneer het voertuig komt ect.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Pas01 op 22 september 2008, 00:04:38
Aangezien er al een topic bestond over nieuwe voertuigen in de regio, leek mij het beter om even wat samen te voegen. Dan houden we het een beetje bijelkaar.  ;)

Mod. Pascal
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Guus op 22 september 2008, 11:18:46
Op de site van ziegler in winschoten kun je tegenwoordig de staat van voertuigen in opbouw volgen. Gezien hier die HV nog niet tussenstaat vermoed ik dat ze er nog niet mee bezig zijn.

http://www.ziegler-nl.com/home/voertuigen/actueel-in-opbouw

of ze zetten niet alles erop.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 22 september 2008, 15:39:31
Op de site van ziegler in winschoten kun je tegenwoordig de staat van voertuigen in opbouw volgen. Gezien hier die HV nog niet tussenstaat vermoed ik dat ze er nog niet mee bezig zijn.

http://www.ziegler-nl.com/home/voertuigen/actueel-in-opbouw

of ze zetten niet alles erop.

moet de opbouw van ziegeler zijn dan ?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Pas01 op 22 september 2008, 16:29:44
moet de opbouw van ziegeler zijn dan ?

Nee, dat moet niet  ;) Maar in dit geval is het wel zo, zie namelijk onderstaand citaat (wat het eerste bericht van dit topic is):

In aanvulling op de nieuwe regionale HV-1 (4x4) door Volvo FM/Ziegler einde 2008 ter vervanging van de huidige HV-2 van de gemeente Apeldoorn
(...)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: pim op 09 oktober 2008, 19:53:27
De hv voor Apeldoorn word pas half 2009 verwacht.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 02 november 2008, 12:44:41
En Ziegler blijft succesvol in de regio NOG, twee stuks TS 4x4 voor Nunspeet/Elspeet (weet iemand het chassis, ditmaal Volvo of wederom Scania?)

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):
Gemeentelijke brandweer Nunspeet

I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Regionale of plaatselijke instantie.
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Vervanging 2xtankautospuiten 4x4 205 207.

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Leveringen.
Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering: Nunspeet.

NUTS-code NL221 .

II.1.3) De aankondiging betreft:
II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Levering van 2 tankautospuiten 4x4 mede geschikt voor bosbrandbestrijding.

II.1.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34144212.

II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.

II.2) TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN
II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten:
AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure:
Openbaar.

IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. prijs. Weging: 10.

IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.

IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB: 2008/S 36-049540 van 21.2.2008.

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT

OPDRACHT NR.: 205 TITEL: 2x Ts 4x4
V.1) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT:
30.10.2008.

V.2) AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN:
3.

V.3) NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND:
Ziegler brandweertechniek bv

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 03 november 2008, 23:39:06
Voor brandweer bronckhorst worden momenteel 2 slangenwagens gebouwd met 1000Mtr slang enkel of 500Mtr dubbel, aflevering hopelijk nog dit jaar voor de korpsen Hengelo en Zelhem. Deze worden vooral gebruikt in het grote buitengebied.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 04 november 2008, 15:20:28
Voor brandweer bronckhorst worden momenteel 2 slangenwagens gebouwd met 1000Mtr slang enkel of 500Mtr dubbel, aflevering hopelijk nog dit jaar voor de korpsen Hengelo en Zelhem. Deze worden vooral gebruikt in het grote buitengebied.

en gaat er dan een wagen weg bij hengelo ?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 08 december 2008, 14:32:05
En nog een keer Ziegler, helaas allemaal aparte aanbestedingen. Wellicht suggestie voor NOG om eens eea te bundelen?

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):
Brandweer Gemeente Oldebroek, Postbus 2, t.a.v. G. van der Heide, NL-8096 ZG Oldebroek. Tel.  05 25 63 82 92. ?-mail: gvdheide@oldebroek.nl.

I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Regionale of plaatselijke instantie.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Vervanging tankautospuit 4 x 4 200-2008.

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Leveringen.
Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering: Oldebroek.

NUTS-code NL221 .

II.1.3) De aankondiging betreft:
II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Levering van een tankautospuit in 4 x 4 uitvoering, tevens geschikt voor natuurbrandbestrijding.

II.1.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34144212.

II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.

II.2) TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN
II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten:
AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure:
Openbaar.

IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. hoogste aantal punten. Weging: 1620.

IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.

IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
2008-066257.

IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB: 2008/S 123-164658 van 25.6.2008.

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT

OPDRACHT NR.: 164658 TITEL: TED 2008/S 123-164658.
V.1) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT:
2.12.2008.

V.2) AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN:
2.

V.3) NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND:
Ziegler Brandweertechniek b.v., Industrieweg 20, NL-9672 AS Winschoten. ?-mail: r.pol@ziegler-nl.com. Tel.  05 97 46 68 88. URL: www.ziegler-nl.com. Fax  05 97 45 68 89.

V.4) INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
V.5) DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED:
Neen.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1) DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
Neen.

VI.2) NADERE INLICHTINGEN:
VI.3) BEROEPSPROCEDURES:
VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
Rechtbank Zutphen, Postbus 205, NL-7200 EA Zutphen. URL: www.rechtspraak.nl.

VI.3.2) Instellen van beroep:
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: De officiële termijn voor het instellen van beroep is verstreken.

VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
VI.4) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:
4.12.2008.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Johan op 08 december 2008, 14:59:28
En nog een keer Ziegler, helaas allemaal aparte aanbestedingen. Wellicht suggestie voor NOG om eens eea te bundelen?


Klopt dat het aparte aanbestedingen zijn, zijn ook van verschillende korpsen, en verschillende voertuig eisen. En dit zijn gemeentelijke opdrachten, geen regionale.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 16 december 2008, 20:12:05
En ter bevestiging van lokale voorkeur, wederom een geisoleerde aanbesteding voor een bosbestrijdingsvoertuig, ditmaal Ermelo TS-BT 211 (wellicht verschillen de voorkeuren in de regio dat men niet gezamenlijk oprekt, Apendoorn is recent een Volvo gemeente gebleken, Ermelo heeft een Mercedes Benz wagenpark en Nunspeet zijn vrienden met Scania, tsja, alle kikkers dan in de kruiwagen houden? Dus apart aanbesteden, dan kan ieder zijn voorkeur realiseren onder het argument van lokale/specifieke wensen .......), maar heeft het voordeel; een binnen de regio NOG fantastisch afwisselnd wagenpark, dat gezien mag worden.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):
Brandweer Gemeente Ermelo, Oude Telgterweg 181, Contact: Commandant Brandweer, t.a.v. E.P. van Dam, NL-3851 EC Ermelo. Tel.  (31-34) 155 30 76. ?-mail: e.vandam@ermelo.nl. Fax  (31-34) 155 04 77.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: JMW-adviesbureau, Beukenlaan 1, t.a.v. Jan Müller, NL-7642 EM Wierden. Tel.  (31-62) 382 23 89. ?-mail: jan.muller-jmw@planet.nl. Fax  (31-546) 57 06 12. URL: www.jmw-adviesbureau.nl.

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: JMW-adviesbureau, Beukenlaan 1, t.a.v. Jan Müller, NL-7642 EM Wierden. Tel.  (31-62) 382 23 89. ?-mail: jan.muller-jmw@planet.nl. Fax  (31-546) 57 06 12. URL: www.jmw-adviesbureau.nl.

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Regionale of plaatselijke instantie.
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
De Brandweer Gemeente Ermelo heeft het voornemen een overeenkomst af te sluiten met betrekking tot de aankoop van een natuurbrandbestrijdingsvoertuig in 4 x 4 uitvoering.

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Leveringen.
Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering: Ermelo.

NUTS-code: NL221 .

II.1.3) De aankondiging betreft:
Een overheidsopdracht.

II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst:
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Levering van een natuurbrandbestrijdingsvoertuig 4 x 4.

II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34144210.

II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.

II.1.8) Verdeling in percelen:
Neen.

II.1.9) Varianten worden geaccepteerd:
Neen.

II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang:
Één stuks natuurbrandbestrijdingsvoertuig.

II.2.2) Opties:
Neen.

II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:
Periode in maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht).
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 17 december 2008, 13:08:35
Voor Bronckhorst zijn twee nieuwe slangenwagens besteld, voorlopig post Zelhem en Hengelo volgend jaar volgt Vorden.

Foto's:

visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


Zoals het er nu naar uitziet worden volgend jaar ook 3 TS-BT voertuigen aanbesteed voor de posten Vorden, Hengelo, Zelhem deze zullen de huidige 5 ts'en vervangen en 1 exemplaar blijft als reserve/oefen ts staan.

Post Steenderen wordt binnenkort voorzien van een boot, dit in verband met het inzet gebied.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: VDL JR. op 17 december 2008, 15:12:46
Welke posten gaan er dan een TS inleveren?

En in Zutphen & Brummen staan toch ook al mooie boten die kunnen ook ingezet worden in dat inzetgebied. ;D
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Johan op 17 december 2008, 16:27:18
Welke posten gaan er dan een TS inleveren?


Ik denk Hengelo en Zelhem , daar staan per post 2x TS, 1 TS-BT en een gewone TS per post aldaar.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 17 december 2008, 17:10:21
vorden toch ook ?  ;) vorden heeft ook 2x ts en 1 is TS-BT
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Johan op 17 december 2008, 17:12:27
vorden toch ook ?  ;) vorden heeft ook 2x ts en 1 is TS-BT


In Vorden staat 1 TS-BT ,verder geen andere TS. Volgens mij staat er nog een HV2 ???
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 17 december 2008, 17:13:03
Voor Bronckhorst zijn twee nieuwe slangenwagens besteld, voorlopig post Zelhem en Hengelo volgend jaar volgt Vorden.

Foto's:

http://www.ziegler-nl.com/uploads/yE/g5/yEg5rl3i4RALgC9Ge997mw/207.175-Bronckhorst-Zelhem.JPG

http://www.ziegler-nl.com/uploads/My/gx/Mygxygd5SjefoWXURl8Uvw/208.176-Brockhorst-Hengelo.JPG

Zoals het er nu naar uitziet worden volgend jaar ook 3 TS-BT voertuigen aanbesteed voor de posten Vorden, Hengelo, Zelhem deze zullen de huidige 5 ts'en vervangen en 1 exemplaar blijft als reserve/oefen ts staan.

Post Steenderen wordt binnenkort voorzien van een boot, dit in verband met het inzet gebied.


Leon weet je ook waneer de nieuwe slagenwagen van hengelo word afgeleverd ?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 17 december 2008, 17:15:00
In Vorden staat 1 TS-BT ,verder geen andere TS. Volgens mij staat er nog een HV2 ???

je hebt gelijk de 677 is dat  ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 17 december 2008, 18:53:45
Leon weet je ook waneer de nieuwe slagenwagen van hengelo word afgeleverd ?

Ik denk dat je ze binnenkort wel een keer kunt spotten, officiele overdracht is in Januari samen met de boot. Hengelo en Zelhem gaan inderdaad een tas inleveren naar wat ik gehoord heb.

De 677 uit Vorden is geen volwaardige HV2 meer, de redgereedschappen zijn overgepakt naar de TS-BT om deze Biza verpakt te krijgen. Er liggen nog wel luchtkussens, overdrukventilator, kettingzagen, afzetschermen, extra stut materialen, etc., en niet te vergeten 800 meter af te rijden slang in.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 17 december 2008, 18:59:02

En in Zutphen & Brummen staan toch ook al mooie boten die kunnen ook ingezet worden in dat inzetgebied. ;D

Ja ook mooie boten, geen idee waarom er een boot bijkomt maar er was vast een goede reden voor  ;D.

ps. wanneer begint de kazernering bij jullie, mag ik nog inschrijven?  :)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: VDL JR. op 18 december 2008, 16:44:26
Hoezo dan?  ::) Wil jij op de 1e uitruk zitten met de boot naar Steenderen?! ;D
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: gerbuntjah90 op 18 december 2008, 19:30:28
Iemand enig idee wat de Chassis van de nieuwe OLDE200 wordt?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 21 december 2008, 13:13:05
Hoezo dan?  ::) Wil jij op de 1e uitruk zitten met de boot naar Steenderen?! ;D

Ja hoor :)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Oldebroek op 21 december 2008, 14:06:08
Iemand enig idee wat de Chassis van de nieuwe OLDE200 wordt?

Onze tankauto 200 ?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Alain op 21 december 2008, 14:26:56
Merk: Volvo
Type: FM HV2
Afnemer: Apeldoorn
Opbouw: Ziegler
Projectleider: KHO
Chassisnummer: A660176
Plaats momenteel: Dynastart, Barneveld
visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: gerbuntjah90 op 22 december 2008, 12:19:39
Onze tankauto 200 ?

Ja, jullie TS inderdaad...  ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 22 december 2008, 14:31:28
TAS voor Apeldoorn: Opbouw kastruimte

visitors can't see pics , please register or login

bron: www.ziegler-nl.com

Voor welke post is deze TAS,staat op de site van Ziegler. ???
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Oldebroek op 22 december 2008, 23:14:43
Ja, jullie TS inderdaad...  ;)

Volvo  ;)

Hij gaat erg veel op deze lijken:
visitors can't see pics , please register or login
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Marc M op 22 december 2008, 23:23:04
Weet iemand ook iets van een nieuwe HV1 voor harderwijk en een 4x4 TAS voor Ermelo?

Kwam dat als referentieprojecten tegen op een site van een adviesbureau.

Marc
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 23 december 2008, 00:00:45
Weet iemand ook iets van een nieuwe HV1 voor harderwijk en een 4x4 TAS voor Ermelo?

Kwam dat als referentieprojecten tegen op een site van een adviesbureau.

Marc

Betreffende het 4x4 bosbrandbestrijdingsvoertuig Ermelo word verwacht dat deze 3e kwartaal 2009 word aanbesteed.
http://www.ermelo.nl/tDocumenten/detail.aspx?pKey1=209194002&pageid=19258 (http://www.ermelo.nl/tDocumenten/detail.aspx?pKey1=209194002&pageid=19258)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: pim op 24 december 2008, 16:05:12
TAS voor Apeldoorn: Opbouw kastruimte

http://www.ziegler-nl.com/uploads/gL/oW/gLoWo-04MkWWn5owWVs4Jw/207.121-Apeldoorn.JPG (http://www.ziegler-nl.com/uploads/gL/oW/gLoWo-04MkWWn5owWVs4Jw/207.121-Apeldoorn.JPG)
bron: www.ziegler-nl.com

Voor welke post is deze TAS,staat op de site van Ziegler. ???

Dit is de nieuwe HV2 (38870) voor Apeldoorn Centrum. Hij staat nu bij een bedrijf die de hydrauliek er op bouwt. oa een zware lier.

Graag bij het citeren van berichten met foto,s,de IMG-tags veranderen in URL-tags.Mod Peter
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: pim op 24 december 2008, 16:09:11
Merk: Daf
Type: LF 45.180
Korps: Apeldoorn logistiek (post Wilmersdorf)

Vanaf vandaag heeft brandweer Apeldoorn een nieuw logistiek voertuig incl volgens nieuwe BIZA richtlijnen. Het is een Daf LF 45.180

Voor foto's:
http://www.pvfotografie.nl/h%20brw%20voer%20wilm%20apeldoorn%20800.htm
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 24 december 2008, 16:32:27
Merk: Daf
Type: LF 45.180
Korps: Apeldoorn logistiek (post Wilmersdorf)

Vanaf vandaag heeft brandweer Apeldoorn een nieuw logistiek voertuig incl volgens nieuwe BIZA richtlijnen. Het is een Daf LF 45.180

Voor foto's:
http://www.pvfotografie.nl/h%20brw%20voer%20wilm%20apeldoorn%20800.htm

Mooie foto's van een mooi voertuig. Ik begrijp dat de oude 38800 VW LT46 kenteken BH-TR-33 nu dus vervangen is. Weet iemand wat er met dit voertuig gebeurt?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: pim op 24 december 2008, 16:33:47
Mooie foto's van een mooi voertuig. Ik begrijp dat de oude 38800 VW LT46 kenteken BH-TR-33 nu dus vervangen is. Weet iemand wat er met dit voertuig gebeurt?
Deze houden ze nog heel even achter de hand maar dan word die afgestoten dus in de verkoop denk ik.

Overingens: deze nieuwe Daf heeft/krijgt Den Haag nu ook als ik het vandaag goed gehoord heb.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 24 december 2008, 16:40:18
Deze houden ze nog heel even achter de hand maar dan word die afgestoten dus in de verkoop denk ik.

Overingens: deze nieuwe Daf heeft/krijgt Den Haag nu ook als ik het vandaag goed gehoord heb.

O.k. Pim bedankt.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: pim op 24 december 2008, 16:43:08
O.k. Pim bedankt.
De voertuigen van Apeldoorn eo die voor 2009 staan komen ook op de foto. Sommige zelfs het hele traject van chassis tot in gebruikname.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 24 december 2008, 16:45:30
Nou Pim dat klinkt erg interessant. Ik ben erg benieuwd naar je foto's.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 02 januari 2009, 15:20:04
Zutphen heeft de anbesteding doorgezet en er komen twee MAN/HDS TS-en is 2009:

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1)NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):
Brandweer Gemeente Zutphen, Postbus 41, t.a.v. R. Tieben, NL-7200 AA Zutphen. Tel.  (31-575) 59 33 00. ?-mail: r.tieben@zutphen.nl. Fax  (31-575) 59 33 40.
I.2)TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Regionale of plaatselijke instantie.
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.
AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1)BESCHRIJVING
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aankoop door de gemeente Zutphen van 2 stuks tankautospuiten in 4 x 2 uitvoering.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Leveringen.
Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering: Zutphen.
NUTS-code NL225 .
II.1.3)De aankondiging betreft:
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Levering van 2 stuks tankautospuiten in 4 x 2 uitvoering.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34144212.
II.1.6)Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.
II.2)TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten:
AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1)TYPE PROCEDURE
IV.1.1)Type procedure:
Openbaar.
IV.2)GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1)Gunningscriteria:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. hoogste aantal punten. Weging: 1625.
IV.2.2)Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.
IV.3)ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
R08-78.
IV.3.2)Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Aankondiging van een opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB: 2008/S 173-231089 van 6.9.2008.
AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT

OPDRACHT NR.: R08-078 TITEL: Aanschaf 2 stuks tankautospuiten 4 x 2.
V.1)DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT:
18.12.2008.
V.2)AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN:
4.
V.3)NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND:
MAN truck & bus b.v., Postbus 51, NL-4130 EB Vianen. ?-mail: aary.degoede@man-trucks.nl. Tel.  (31-347) 36 32 41. URL: www.man-trucks.nl. Fax  (31-347) 36 32 10.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Guus op 04 januari 2009, 20:01:19
Merk: Daf
Type: LF 45.180
Korps: Apeldoorn logistiek (post Wilmersdorf)

Vanaf vandaag heeft brandweer Apeldoorn een nieuw logistiek voertuig incl volgens nieuwe BIZA richtlijnen. Het is een Daf LF 45.180

Voor foto's:
http://www.pvfotografie.nl/h%20brw%20voer%20wilm%20apeldoorn%20800.htm

Mooi voertuig!

Wat zijn die witte banen op de bak? Is dat contourmarkering?

Vind dat het enige dat het voertuig nogal ontsiert, temeer omdat contourmarkering gewoon onderdeel is van de BZK-striping.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: pim op 04 januari 2009, 20:20:19
Mooi voertuig!

Wat zijn die witte banen op de bak? Is dat contourmarkering?

Vind dat het enige dat het voertuig nogal ontsiert, temeer omdat contourmarkering gewoon onderdeel is van de BZK-striping.

De contour markering is onderdeel van de BZK-striping richtlijnen. Hier vinden ze het ook niet zo mooi maar kijk maar eens op de snelweg, dan kan je in het donker zeer goed zien waarom men er toch voor heeft gekozen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Guus op 04 januari 2009, 23:24:51
De contour markering is onderdeel van de BZK-striping richtlijnen. Hier vinden ze het ook niet zo mooi maar kijk maar eens op de snelweg, dan kan je in het donker zeer goed zien waarom men er toch voor heeft gekozen.

Bij mijn weten bestaat de contourmarkering conform BZK uit (voor de brandweer rode) reflecterende stippen in plaats van dikke witte strepen.

Ik kan het wel met je eens zijn dat dit als contourmarkering beter opvalt dan de stippen. Echter is vanuit BZK zelfs de reflectiewaarde tot een bepaalde waarde beperkt waarvan ik me afvraag of deze strepen daarmee in overeenstemming zijn.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: brandpreventje op 05 januari 2009, 16:36:58
Een mooi voertuig met zeer lelijke en volgens mij niet-correcte striping.

Het beeldmerk brandweer hoort gewoon op de opbouw te zitten en niet op de cabine. Hierdoor kan de grens tussen de witte en blauwe strepen hoger komen te zitten waardoor dit op de opbouw doorgetrokken kan worden en dit beter er uit komt te zien. Zie bijgevoegde tekeningen van www.brandweerstriping.nl. Daarnaast hoort volgens BZK de rondommarkering uit (in dit geval) RODE stippen te bestaan. Ik zou zeggen retour striper.....
Merk: Daf
Type: LF 45.180
Korps: Apeldoorn logistiek (post Wilmersdorf)

Vanaf vandaag heeft brandweer Apeldoorn een nieuw logistiek voertuig incl volgens nieuwe BIZA richtlijnen. Het is een Daf LF 45.180

Voor foto's:
http://www.pvfotografie.nl/h%20brw%20voer%20wilm%20apeldoorn%20800.htm
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 05 januari 2009, 17:49:36
Reflecterende strips verplicht bij vrachtwagens

Geplaatst: 6 jun 2006 Reflecterende strips op de zij- en achterkant van vrachtwagens zijn binnenkort verplicht. Dit staat in een voorstel van de Europese Commissie, dat naar alle waarschijnlijkheid in oktober wordt doorgevoerd. Volgens de Commissie zal het aantal verkeersdoden jaarlijks in Europa met 165 verminderen met dit plan.


Kosten van de contourmarkering zijn ongeveer duizend euro per vrachtwagen. De strips worden straks in ieder geval verplicht voor nieuwe trucks van meer dan 7,5 ton. Er zijn verder plannen om ook vrachtwagens vanaf 3,5 ton verplicht te stellen de markering te dragen. Het plan om het gehele bestaande wagenpark te voorzien van reflecterende strips, stuit op grote bezwaren van transportbedrijven door de hoge kosten hiervan.

Rode, gele en witte

De reflecterende strips die bevestigd moeten worden op de achterkant van de wagens, hebben een rode of een gele kleur. Langs alle randen van de zijkant van de wagens moeten gele of witte strips komen
. Met uitzondering van de chauffeurscabine moet in totaal tachtig procent van de vrachtwagens de strips krijgen. De verschillende EU-lidstaten krijgen enkele jaren de tijd om de reflectoren in te voeren. Contourmarkering gebeurt al op kleine schaal op vrijwillige basis

Contourmarkering alleen voor nieuwe vrachtauto's
Auteur: Betty Aalbers 
 logistiek.nl
 
Contourmarkering alleen voor nieuwe vrachtauto's

Geplaatst: 4 jan 2008 Nieuwe vrachtwagens, aanhangers en trailers moeten met ingang van 10 juli aanstaande wettelijk voorzien zijn van reflecterende contourmarkering. De verlichte lijnen aan de zijden van vrachtwagens moet de verkeersveiligheid ten goede komen. Dat is te lezen in de Telegraaf.

Foto: nononsense design
Het aanbrengen van het reflectiemateriaal leidt jaarlijks tot een vermindering van twee tot drie doden en dertig gewonden in het verkeer. De plannen om vrachtwagens nog beter zichtbaar te maken zijn in een stroomversnelling geraakt in ons land nadat de Europese Commissie hierover eerder al een besluit had genomen.

Boven 7,5 ton

Nog dit jaar moeten fabrikanten die nieuwe typen vrachtwagens, trailers en aanhangers boven de 7,5 ton afleveren, de reflecterende lijnen bij fabricage afleveren. Op 10 juli 2011 moeten bovendien ook nieuwe vrachtwagens die op kenteken via de Rijksdienst voor het Wegverkeer worden gekeurd, voorzien zijn van deze markering. Het reflecterende effect wordt veroorzaakt door straatverlichting en de lampen van het overige verkeer.

Instemming TLN

Bestaande voertuigen hoeven dat voorlopig nog niet en daarom kan Transport en Logistiek Nederland (TLN) wel instemmen met de nieuwe maatregel, die berust op een Europese richtlijn, aldus Nieuwsblad Transport.

Contourmarkering - 'zichtbaarheidsstrepen'- is een nieuwe vondst. Wie er een trailer mee uitrust, betaalt daarvoor al gauw zo'n 800 euro, becijfert TLN. De organisatie wijst erop dat de eisen aan de zichtbaarheid van transportmateriaal de afgelopen decennia al aanzienlijk zijn verscherpt. Eerst kwamen er reflecterende lengtedriehoeken, vervolgens gele reflecterende kentekenplaten, eind jaren zeventig diagonaal gestreepte markeringsborden en sinds 1983 reflecterende zijmarkering,, die sinds 1995 ook nog eens lichtgevend moeten zijn.

Zichtbaarheidsstrepen

TLN verzette er zich tegen dat ook bestaand materieel verplicht met zichtbaarheidsstrepen zou worden uitgevoerd. Nu Nederland op dit punt 'niet meer vooruitloopt op de rest van Europa', kan TLN zich vinden in de maatregel, die vanaf 10 juli van kracht zijn voor nieuw-geregistreerd materieel van meer dan 7,5 ton. De bepaling wordt opgenomen in het voertuigreglement.

Bron: Telegraaf / Nieuwsblad Transport


Hierboven 2 stukken welke wel eens het antwoord op de discussie zouden kunnen geven
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Guus op 05 januari 2009, 18:08:44
Reflecterende strips verplicht bij vrachtwagens

Nog dit jaar moeten fabrikanten die nieuwe typen vrachtwagens, trailers en aanhangers boven de 7,5 ton afleveren, de reflecterende lijnen bij fabricage afleveren. Op 10 juli 2011 moeten bovendien ook nieuwe vrachtwagens die op kenteken via de Rijksdienst voor het Wegverkeer worden gekeurd, voorzien zijn van deze markering. Het reflecterende effect wordt veroorzaakt door straatverlichting en de lampen van het overige verkeer.

Ik denk dat deze regel de oorzaak is van het verhaal.

Het betreft hier een bakwagen welke vermoedelijk niet door een brandweeropbouwer is geleverd. (Deze zal in de regel standaard rekening houden met het feit dat de wagen conform BZK-striping van contourmarkering wordt voorzien). De in RAL3000 gespoten vrachtwagen verlaat dan de garage voorzien van de vereiste reflectiestrepen voor vrachtwagens.

Vervolgens zal het voertuig gestriped moeten worden, mogelijk bij een ander bedrijf dan de vrachtwagendealer. Mogelijk heeft de beletteraar ten tijde van het stripen in overeenstemming met het korps besloten de reflecterende strepen (die er 'fabriek-af' op geplakt zijn) te laten zitten. Daarbij kan het verwijderen van dergelijke strepen mogelijk lakschade tot gevolg hebben en als argument hiervoor gediend hebben.

Ik ga ervanuit dat dit soort reflectievarianten bij een standaard brandweervoertuig niet voorkomen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 07 januari 2009, 22:23:37
Deze houden ze nog heel even achter de hand maar dan word die afgestoten dus in de verkoop denk ik.

Overingens: deze nieuwe Daf heeft/krijgt Den Haag nu ook als ik het vandaag goed gehoord heb.

Inmiddels staat de oude 38800 te koop met o.a. ook de HW van Apeldoorn. Zie onderstaand bericht;

Brandweer Apeldoorn verkoopt materiaal en voertuigen

De dienst Brandweer van de gemeente Apeldoorn zet een aantal roerende zaken te koop.

Het betreft een hoogwerker, een koeriersvoertuig, een tweetal poederblusaanhangers en een noodstroom-aggregaat. Op dinsdag 27 januari vindt tussen 15.00 en 17.00 uur in de brandweerkazerne  aan de Vosselmanstraat een kijkdag plaats.

Belangstellenden kunnen biedingen tot 4 februari om uiterlijk 12.00 uur indienen. Direct daarna vindt de gunning plaats aan de hoogste bieder.

Bron: www.apeldoorn.nl 

Op de site is tevens de catalogus van het materiaal te zien wat te koop staat.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Guus op 08 januari 2009, 19:25:58
Deze houden ze nog heel even achter de hand maar dan word die afgestoten dus in de verkoop denk ik.

Overingens: deze nieuwe Daf heeft/krijgt Den Haag nu ook als ik het vandaag goed gehoord heb.

In 2007 heeft Den Haag dit vrijwel identieke voertuig reeds in dienst genomen als slangenwagen:
visitors can't see pics , please register or login

bron: www.brandweervoertuigen.nl (http://www.brandweervoertuigen.nl)

Ik vermoed dus dat het om bovenstaand voertuig gaat.

groeten,
Guus
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 10 januari 2009, 22:10:20
Inmiddels staat de oude 38800 te koop met o.a. ook de HW van Apeldoorn. Zie onderstaand bericht;

Brandweer Apeldoorn verkoopt materiaal en voertuigen

De dienst Brandweer van de gemeente Apeldoorn zet een aantal roerende zaken te koop.

Het betreft een hoogwerker, een koeriersvoertuig, een tweetal poederblusaanhangers en een noodstroom-aggregaat. Op dinsdag 27 januari vindt tussen 15.00 en 17.00 uur in de brandweerkazerne  aan de Vosselmanstraat een kijkdag plaats.

Belangstellenden kunnen biedingen tot 4 februari om uiterlijk 12.00 uur indienen. Direct daarna vindt de gunning plaats aan de hoogste bieder.

Bron: www.apeldoorn.nl 

Op de site is tevens de catalogus van het materiaal te zien wat te koop staat.

Betekent dit dat er een nieuwe HW is/wordt besteld voor Apeldoorn? Dan ligt het wel voor de hand om wederom een DAF/Hilton in het kader van standardisatie te bestellen, wie weet hier meer over?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Achterhoek op 10 januari 2009, 22:25:13
Ze hebben vorig jaar een nieuwe hoogwerker(850) in bedrijf genomen, dus kan me zo voorstellen dat deze niet vervangen wordt.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Guus op 10 januari 2009, 22:31:47
Ze hebben vorig jaar een nieuwe hoogwerker(850) in bedrijf genomen, dus kan me zo voorstellen dat deze niet vervangen wordt.

Men had voorheen een autoladder (Magirus) en een hoogwerker (Mercedes/Hilton) in dienst. De autoladder is een tijdje terug vervangen door een nieuwe DAF/Hilton hoogwerker. De Mercedes/Hilton hoogwerker heeft nog een tijdje parallel aan de nieuwe hoogwerker gefunctioneerd, maar gaat er nu dus uit.

Meest voor de hand liggend zou dan zijn dat hier een autoladder voor terugkomt, zodat ze beiden weer in hun kazerne hebben. Het lijkt me echter waarschijnlijker dat men in de toekomst nog maar 1 redvoertuig in dienst wil hebben, aangezien er (nog) geen aanbestedingsprocedure loopt voor een tweede redvoertuig voor Apeldoorn.

Zeker weet ik het ook niet, misschien dat iemand dit kan bevestigen of uitsluiten.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: pim op 11 januari 2009, 08:46:17
Men had voorheen een autoladder (Magirus) en een hoogwerker (Mercedes/Hilton) in dienst. De autoladder is een tijdje terug vervangen door een nieuwe DAF/Hilton hoogwerker. De Mercedes/Hilton hoogwerker heeft nog een tijdje parallel aan de nieuwe hoogwerker gefunctioneerd, maar gaat er nu dus uit.

Meest voor de hand liggend zou dan zijn dat hier een autoladder voor terugkomt, zodat ze beiden weer in hun kazerne hebben. Het lijkt me echter waarschijnlijker dat men in de toekomst nog maar 1 redvoertuig in dienst wil hebben, aangezien er (nog) geen aanbestedingsprocedure loopt voor een tweede redvoertuig voor Apeldoorn.

Zeker weet ik het ook niet, misschien dat iemand dit kan bevestigen of uitsluiten.
Beste Guus en Albert-Jan.

De Mercedes-Hilton gaat er uit en er komt geen vervanger voor in de plaats. Deze 38851 liep als backup voor de nieuwe 38850 Daf-Hilton op de hoofdpost aangezien de Daf nog wel eens wat kleine probleempjes had.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 28 januari 2009, 12:52:46
Leon weet je ook waneer de nieuwe slagenwagen van hengelo word afgeleverd ?

Vanavond worden de wagens voor Zelhem/Hengelo afgeleverd, ook de boot voor Steenderen en nieuwe msa. De officiële overdracht volgt later.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 29 januari 2009, 17:09:13
Vanavond worden de wagens voor Zelhem/Hengelo afgeleverd, ook de boot voor Steenderen en nieuwe msa. De officiële overdracht volgt later.

de slangenwagen van Hengelo staat er nog niet in vandaag  ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 29 januari 2009, 22:44:25
Update : sinds vanavond laat staat hij erin  ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 30 januari 2009, 11:39:07
Jup :)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 15 maart 2009, 12:50:36
Winterswijk gaat komend jaar de 686 (DB9) en de 696 (DA) vervangen. Tevens zal Dinxperlo dit jaar een vervangend voertuig gaan krijgen voor de 40671 (PM10/SL).
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: joost B op 15 maart 2009, 17:42:27
Ook BedrijfsBrandweer Avika krijgt deze maand de beschikking over een ''nieuw'' voertuig. Wat voor voertuig weet ik helaas niet. Volgende week zaterdag weet ik meer.

Ook krijgt men de beschikking over een nieuwe kazerne.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 16 maart 2009, 10:36:48
Verder zal brw Zutphen ook voertuigen gaan vervangen. Ik dacht 2 nieuwe TS-en (voor welke is mij nog even onbekend).
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Johan op 16 maart 2009, 12:25:00
Verder zal brw Zutphen ook voertuigen gaan vervangen. Ik dacht 2 nieuwe TS-en (voor welke is mij nog even onbekend).

Klopt, de 26637 en 26638 worden vervangen door 2 x MAN met HDS opbouw.

Bron: www.brandweervoertuigen.nl
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jeugdbrw-nathan op 17 maart 2009, 08:50:14
En wat ik gehoord heb zijn ze  bezig met een nieuwe HV dit doen ze smaen met brummen
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Peter op 17 maart 2009, 21:17:21
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):
Brandweer Cluster IJsselstreek, Postbus 41, Contact: Brandweer Gemeente Zutphen, t.a.v. R. Tieben, NL-7200 AA Zutphen. Tel.  +31 575593300. ?-mail: r.tieben@zutphen.nl. Fax  +31 575593340.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: JMW-adviesbureau, Beukenlaan 1, t.a.v. Jan Müller, NL-7642 EM Wierden. Tel.  +31 623822389. ?-mail: jan.muller-jmw@planet.nl. Fax  +31 546570612. URL: www.jmw-adviesbureau.nl.

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: JMW-adviesbureau, Beukenlaan 1, t.a.v. Jan Müller, NL-7642 EM Wierden. Tel.  +31 623822389. ?-mail: jan.muller-jmw@planet.nl. Fax  +31 546570612. URL: www.jmw-adviesbureau.nl.

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Regionale of plaatselijke instantie.
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Vervanging 2 stuks HV2's t.b.v. de brandweer Gemeente Zutphen en de brandweer Gemeente Brummen.

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Leveringen.
Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering: Eén stuks te Zutphen en één stuks te Brummen.

NUTS-code: NL225 .

II.1.3) De aankondiging betreft:
Een overheidsopdracht.

II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst:
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Vervanging 2 stuks HV2's t.b.v. de brandweer Gemeente Zutphen en de brandweer Gemeente Brummen.

II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34144213.

II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.

II.1.8) Verdeling in percelen:
Neen.

II.1.9) Varianten worden geaccepteerd:
II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang:
2 stuks Hulpverleningsvoertuigen HV2.

II.2.2) Opties:
Neen.

II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:
Periode in maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht).

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen:
Bankgarantie volgens omschrijving in bestek.

III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Betalingsregeling volgens omschrijving in bestek.

III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4) Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
Ja.
Er wordt gegund aan de ondernemer die als hoofdaannemer optreedt.

III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bijlagen en omschrijving in bestek.

III.2.2) Economische en financiële draagkracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bijlagen en omschrijving in bestek.
Eventueel vereiste minimumeisen: Zie bijlagen en omschrijving in bestek.

III.2.3) Vakbekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bijlagen en omschrijving in bestek.
Eventueel vereiste minimumeisen: Zie bijlagen en omschrijving in bestek.

III.2.4) Voorbehouden opdrachten:
Neen.

III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:
AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure:
Openbaar.

IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen:
IV.1.3) Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog:
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.

IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.

IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Neen.

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25.3.2009 - 17:00.
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen.

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
8.5.2009 - 15:30.

IV.3.5) Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:
Nederlands.

IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
Periode in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen).

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 8.5.2009 - 16:00.
Plaats: Brandweerkazerne, Gerard Doustr. 129, Zutphen.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja.
Maximaal 1 persoon per inschrijver.

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 17 maart 2009, 22:13:53
Ook BedrijfsBrandweer Avika krijgt deze maand de beschikking over een ''nieuw'' voertuig. Wat voor voertuig weet ik helaas niet. Volgende week zaterdag weet ik meer.

Ook krijgt men de beschikking over een nieuwe kazerne.

Ik neem aan dat je de bedrijfsbrandweer Aviko bedoeld?
Ik ben benieuwd of die al meteen meekomt met de wedstrijden volgende week zaterdag :)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: joost B op 18 maart 2009, 17:55:42
Ik neem aan dat je de bedrijfsbrandweer Aviko bedoeld?
Ik ben benieuwd of die al meteen meekomt met de wedstrijden volgende week zaterdag :)

Jah sorry, even een letter verkeerd gezet ;) :P

Volgens me nicht was het voertuig al wel op de kazerne. Aangezien me neef daarook bij de bedrijfsbrandweer zit. Maar aangezien me neef moest werken, heb ik hem er niet over kunnen spreken.

We zullen zien of die er is volgende week zaterdag.

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 23 maart 2009, 08:28:07
En Aalten krijgt een nieuwe ts, een MAN.

10/59 * Gemeente Aalten *
Kenmerken: Leveringen, Aankondiging gegunde opdracht, NL + EU
Omschrijving: Levering van 1 Tankautospuit met Drukluchtschuimsysteem - Brandweer Gemeente Aalten, post Dinxperlo.
http://www.aanbestedingskalender.nl/noticedetails.aspx?id=40feada2-fbcf-474f-af37-a05776f1dd23&src=not
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Pas01 op 27 maart 2009, 14:28:06
Jah sorry, even een letter verkeerd gezet ;) :P

Volgens me nicht was het voertuig al wel op de kazerne. Aangezien me neef daarook bij de bedrijfsbrandweer zit. Maar aangezien me neef moest werken, heb ik hem er niet over kunnen spreken.

We zullen zien of die er is volgende week zaterdag.

Und? Was hij er?  ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: joost B op 27 maart 2009, 16:13:46
Und? Was hij er?  ;)

Ik zie hem altijd nog morgen... ;) Dus kan niet vertellen, of hij er was of niet. Volgens me neef (Manschap Aviko, is hij al aanwezig op het terrein.. Maar hij wist niet met welk voertuig ze morgen komen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Pas01 op 27 maart 2009, 22:10:46
Ik zie hem altijd nog morgen... ;) Dus kan niet vertellen, of hij er was of niet. Volgens me neef (Manschap Aviko, is hij al aanwezig op het terrein.. Maar hij wist niet met welk voertuig ze morgen komen.

Uhm...ja, mijn datum stond een beetje verkeerd zeg maar  :-[

Ik heb niks gezegd  ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 31 maart 2009, 22:59:59
Tweede tankautospuit brandweer Groenlo

GROENLO -
De brandweerpost in Groenlo heeft sinds maandagavond de beschikking over een tweede tankautospuit.

De sleutels van de nieuwe wagen werden maandagavond overhandigd aan de brandweer door burgemeester Henk Heijman van Oost Gelre. De nieuwe wagen vervangt de oude hulpverleningswagen, die met zestien dienstjaren de langste tijd heeft gehad.

Een groter wagenpark in Groenlo was nodig vanwege de uitbreiding van het vestingstadje, onder meer met de groei van industrieterrein De Laarberg. "Met deze tweede tankautospuit zijn we flexibeler en slagvaardiger. Naast de uitrusting van de hulpverleningswagen die erop zit, kunnen we er ook mee blussen. Dat kon met de hulpverleningswagen niet", zegt brandweercommandant van Oost Gelre Hilbrand Meijer.

Overigens is de wagen niet helemaal nieuw. De post in Lichtenvoorde had de wagen al zo'n acht maanden in bruikleen van een importeur. "We wisten dat het een goede auto was en zijn overgegaan tot aanschaf", zegt Meijer. Omdat de auto niet nieuw is, is er flink bespaard op de aanschafprijs. Meijer: "Een nieuwe wagen met bepakking kost 320.000 euro, deze wagen heeft ons 200.000 euro gekost. Ook omdat we een deel van de bepakking van de oude hulpverleningswagen hebben overgezet."

Naast de twee tankautospuiten heeft de post in Groenlo beschikking over een slangwagen met spuit. De oude hulpverleningswagen wordt waarschijnlijk verkocht of ingezet als trainingswagen.

DeGelderlander.nl
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 01 april 2009, 17:14:35
Ik zie hem altijd nog morgen... ;) Dus kan niet vertellen, of hij er was of niet. Volgens me neef (Manschap Aviko, is hij al aanwezig op het terrein.. Maar hij wist niet met welk voertuig ze morgen komen.

Bedr, Brw Aviko is volgens mij niet eens geweest met de wedstrijden....
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: joost B op 01 april 2009, 17:46:26
Bedr, Brw Aviko is volgens mij niet eens geweest met de wedstrijden....

Klopt, aangezien men niet kon. Helaas...
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 01 april 2009, 20:36:09
Ze hebben gisteren wel geoefend, leuke "nieuwe" auto een hele vooruitgang. Ik had helaas geen camera in de buurt om even een foto te maken.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: louis op 05 april 2009, 12:26:02
En toen wist men nog steeds niet wat voor een nieuwe wagen ze hebben.  :)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 05 april 2009, 22:26:33
Tweede tankautospuit brandweer Groenlo

GROENLO -
De brandweerpost in Groenlo heeft sinds maandagavond de beschikking over een tweede tankautospuit.

De sleutels van de nieuwe wagen werden maandagavond overhandigd aan de brandweer door burgemeester Henk Heijman van Oost Gelre. De nieuwe wagen vervangt de oude hulpverleningswagen, die met zestien dienstjaren de langste tijd heeft gehad.

Een groter wagenpark in Groenlo was nodig vanwege de uitbreiding van het vestingstadje, onder meer met de groei van industrieterrein De Laarberg. "Met deze tweede tankautospuit zijn we flexibeler en slagvaardiger. Naast de uitrusting van de hulpverleningswagen die erop zit, kunnen we er ook mee blussen. Dat kon met de hulpverleningswagen niet", zegt brandweercommandant van Oost Gelre Hilbrand Meijer.

Overigens is de wagen niet helemaal nieuw. De post in Lichtenvoorde had de wagen al zo'n acht maanden in bruikleen van een importeur. "We wisten dat het een goede auto was en zijn overgegaan tot aanschaf", zegt Meijer. Omdat de auto niet nieuw is, is er flink bespaard op de aanschafprijs. Meijer: "Een nieuwe wagen met bepakking kost 320.000 euro, deze wagen heeft ons 200.000 euro gekost. Ook omdat we een deel van de bepakking van de oude hulpverleningswagen hebben overgezet."

Naast de twee tankautospuiten heeft de post in Groenlo beschikking over een slangwagen met spuit. De oude hulpverleningswagen wordt waarschijnlijk verkocht of ingezet als trainingswagen.

DeGelderlander.nl

Van wie heeft men deze overgenomen, welk chassis is het?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Achterhoek op 06 april 2009, 17:24:33
Van wie heeft men deze overgenomen, welk chassis is het?

HDS hogeveen, betreft een demovoertuig. Heeft tijdje dienst gedraaid voor lichtenvoorde toen hun 1e tas er mee op hield en de bestelde nog niet klaar was. Daarna is het voertuig nog wat aangepast en in dienst genomen door groenlo
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Pieter op 06 april 2009, 18:48:56
HDS hogeveen, betreft een demovoertuig. Heeft tijdje dienst gedraaid voor lichtenvoorde toen hun 1e tas er mee op hield en de bestelde nog niet klaar was. Daarna is het voertuig nog wat aangepast en in dienst genomen door groenlo

Dan is dit een foto van het voertuig, alleen op deze foto nog bij Lichtenvoorde.

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 03 mei 2009, 16:30:37
Dan is dit een foto van het voertuig, alleen op deze foto nog bij Lichtenvoorde.


Ja dat klopt korps heeft er zelf ook nog veel aangedaan stond een paar maanden achter de kazerne in de schuur wij zijn daar met de cursus dus dit voertuig ook vaak gebruikt mooi voertuig  :)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Guus op 06 mei 2009, 20:18:15
Nieuwe HV1 brandweer Harderwijk

Brandweer Gemeente Harderwijk:De Brandweer Gemeente Harderwijk heeft het voornemen een overeenkomst af te sluiten met betrekking tot de aankoop van een Hulpverleningsvoertuig HV1 in 4 x 4 uitvoering. Voertuignr. 274.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):
Brandweer Gemeente Harderwijk, Postbus 400, Contact: Brandweer Gemeente Harderwijk, t.a.v. G. Grootkarzijn, NL-3840 AK Harderwijk. Tel.  +31 341439614. ?-mail: g.grootkarzijn@harderwijk.nl. Fax  +31 341439600.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: JMW-adviesbureau, Beukenlaan 1, t.a.v. Jan Müller, NL-7642 EM Wierden. Tel.  +31 623822389. ?-mail: jan.muller-jmw@planet.nl. Fax  +31 546570612. URL: www.jmw-adviesbureau.nl.

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: JMW-adviesbureau, Beukenlaan 1, t.a.v. Jan Müller, NL-7642 EM Wierden. Tel.  +31 623822389. ?-mail: jan.muller-jmw@planet.nl. Fax  +31 546570612. URL: www.jmw-adviesbureau.nl.

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Regionale of plaatselijke instantie.
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
De Brandweer Gemeente Harderwijk heeft het voornemen een overeenkomst af te sluiten met betrekking tot de aankoop van een Hulpverleningsvoertuig HV1 in 4 x 4 uitvoering. Voertuignr. 274.

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Leveringen.
Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering: Harderwijk.

NUTS-code: NL221 .

II.1.3) De aankondiging betreft:
Een overheidsopdracht.

II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst:
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Levering van een Hulpverleningsvoertuig HV1 in 4 x 4 uitvoering.

II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34144213.

II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.

II.1.8) Verdeling in percelen:
Neen.

II.1.9) Varianten worden geaccepteerd:
Neen.

II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang:
Eén stuks Hulpverleningsvoertuig HV1.

II.2.2) Opties:
Neen.

II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:
Periode in maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht).

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen:
Bankgarantie volgens omschrijving in bestek.

III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Betalingsregeling als omschreven in bestek met als optie een alternatieve betalingstermijn.

III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4) Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
Ja.
Er wordt gegund aan de ondernemer die als hoofdaannemer zal optreden.

III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie ook bijlagen en omschrijving in het bestek. Bedrijfsomzet jaarlijks gemiddeld minimaal 750 000,00 EUR excl. BTW. Jaarlijks gemiddeld minimaal één stuks vergelijkbare opdracht heeft uitgevoerd.

III.2.2) Economische en financiële draagkracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie ook bijlagen en omschrijving in het bestek.
Eventueel vereiste minimumeisen: Bedrijfsomzet jaarlijks gemiddeld minimaal 750 000,00 EUR excl. BTW.

III.2.3) Vakbekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie ook bijlagen en omschrijving in het bestek.
Eventueel vereiste minimumeisen: Jaarlijks gemiddeld minimaal één stuks vergelijkbare opdracht heeft uitgevoerd.

III.2.4) Voorbehouden opdrachten:
III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:
AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure:
Openbaar.

IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen:
IV.1.3) Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog:
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.

IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.

IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
Voertuignummer 274.

IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Neen.

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23.5.2009 - 17:00.
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen.

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
8.7.2009 - 15:30.

IV.3.5) Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:
Nederlands.

IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
Periode in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen).

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 8.7.2009 - 16:00.
Plaats: Brandweerkazerne, Burg. De Meesterstraaat 3, 3846 AA Harderwijk.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja.
Maximaal 1 persoon per inschrijver.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT:
Neen.

VI.2) OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
Neen.

VI.3) NADERE INLICHTINGEN:
De inschrijvers hebben de mogelijkheid tot het stellen van vragen m.b.t. de offerteaanvraag. De vragen in Word per e-mail te richten aan JMW-adviesbureau, e-mailadres: jan.muller-jmw@planet.nl. De sluitingstijd voor het indienen van de vragen is 5.6.2009 om 17:00 uur. De antwoorden op de vragen worden uiterlijk 19.6.2009 om 17:00 uur per e-mail toegezonden naar alle bestekaanvragers.

VI.4) BEROEPSPROCEDURES
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
Rechtbank Zutphen, Postbus 205, NL-7200 EA Zutphen. URL: www.rechtspraak.nl.

VI.4.2) Instellen van beroep:
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Binnen 15 dagen na versturen van de afwijzing voor deelneming aan het offertetraject, danwel na het versturen van de afwijzing van de offerte.

VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
Brandweer Gemeente Harderwijk, Postbus 400, NL-3840 AK Harderwijk. ?-mail: g.grootkarzijn@harderwijk.nl. Tel.  +31 341439614. Fax  +31 341439600.

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:
1.5.2009.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Marc M op 06 mei 2009, 20:49:00
Dan wordt de HV in Harderwijk opgewardeerd! Harderwijk heeft nu een HV2. Daarvoor heeft er ook een HV1 gestaan.

Op die site van het adviesbureau worden bij referenties nog een aantal nieuwe voertuigen voor NOG genoemd. Waaronder een nieuwe 4x4 voor Ermelo. Zal  de vervanger zijn voor de 211.

Marc
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: gerbuntjah90 op 15 juni 2009, 09:27:15
Hoe staat het met de bestelling van de nieuwe Tankautospuiten voor de gemeenten Nunspeet en Oldebroek? Al enige idee wanneer ze geleverd gaan worden?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 18 juni 2009, 22:55:18
Brandweer Heerde zal een nieuwe HV-2/WO/PM aanbesteden voor de huidige 574 en een nieuwe DA binnen het korps.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 19 juni 2009, 09:18:54
Dan wordt de HV in Harderwijk opgewardeerd! Harderwijk heeft nu een HV2. Daarvoor heeft er ook een HV1 gestaan.

Op die site van het adviesbureau worden bij referenties nog een aantal nieuwe voertuigen voor NOG genoemd. Waaronder een nieuwe 4x4 voor Ermelo. Zal  de vervanger zijn voor de 211.

Marc
Gelet op de lopende bestelling voor een HV-1/Ziegler op Volvo voor Apeldoorn, is de kans groot dat een aandere gemeente in die regio wellicht ook voor die optie gaat.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Oldebroek op 19 juni 2009, 19:11:52
Hoe staat het met de bestelling van de nieuwe Tankautospuiten voor de gemeenten Nunspeet en Oldebroek? Al enige idee wanneer ze geleverd gaan worden?

Tas Oldebroek zal waarschijnlijk 1 dezer weken binnen gebracht worden bij ziegler.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 20 juni 2009, 16:03:45
Zie hier de aanbesteding voor de voertuigen Bronckhorst:
http://www.aanbestedingskalender.nl/noticedetails.aspx?id=5c71c040-4338-4c35-8c7f-16f96943d486

3 * TS-BT, voor de posten Vorden, Zelhem, Hengelo. Er blijft 1 voertuig over (uit zelhem) dit wordt het reserve voertuig voor Bronckhorst alle andere posten gaan terug naar 1 TS.
1 * SL/PM, voor post Vorden.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: pim op 21 juni 2009, 21:29:48
Gelet op de lopende bestelling voor een HV-1/Ziegler op Volvo voor Apeldoorn, is de kans groot dat een aandere gemeente in die regio wellicht ook voor die optie gaat.

De HV voor Apeldoorn is een HV2 en men is nu bezig de kasten klaar te maken voor de indeling van de gereedschappen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 23 juni 2009, 18:09:15

3 * TS-BT, voor de posten Vorden, Zelhem, Hengelo. Er blijft 1 voertuig over (uit zelhem) dit wordt het reserve voertuig voor Bronckhorst alle andere posten gaan terug naar 1 TS.

4x4 voertuigen worden dat als het goed is toch ?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 23 juni 2009, 18:10:52
Ja dat klopt jurjen dat worden 4x4 voertuigen kijk maar op de aanbestedingskalender.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Atego op 01 juli 2009, 21:08:30
Hoe staat het met de bestelling van de nieuwe Tankautospuiten voor de gemeenten Nunspeet en Oldebroek? Al enige idee wanneer ze geleverd gaan worden?

Die van Nunspeet staan al een maand bij Ziegler
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: herbie1971 op 10 juli 2009, 23:08:55
Vanavond gelezen op aanbestedingskalender:
De gemeentes Apeldoorn,Epe en Voorst hebben contracten getekend met betrekking tot de levering van 4 natuurbrandbestrijdingsvoertuigen.
1 voor Apeldoorn,2 voor Epe,en 1 voor Voorst.
Ook de Regio Noord en Oost Gelderland zou er 1 bestellen maar daar is blijkbaar nog niet meer duidelijkheid over.
De opdracht is gegaan naar Mucar op het bedrijvenpark Twente te Wierden/Almelo.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Schalken op 29 juli 2009, 19:58:17
Zijn de OGS voertuigen al afgeleverd?? en bij welke korpsen worden ze gestationeerd??

Groenlo
Apeldoorn
?
?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 29 juli 2009, 20:16:26
Doetinchem heeft hem volgens mij nog niet althans vorige week niet gezien  ;) Apeldoorn weet ik niet Groenlo ook nog niet dacht ik
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: pim op 29 juli 2009, 20:22:00
Doetinchem heeft hem volgens mij nog niet althans vorige week niet gezien  ;) Apeldoorn weet ik niet Groenlo ook nog niet dacht ik
Hier in Apeldoorn ook nog niets gezien of gehoord.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 29 juli 2009, 20:28:31
okej weet wel dat ze in iedergeval gemaakt worden op dit moment heb laats wat fotos gezien in Doetinchem
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Schalken op 29 juli 2009, 20:46:51
Volgens de opbouwer C&C Geldermalsen zijn ze afgeleverd
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 30 juli 2009, 15:04:13
Regio               : Noord en Oost Gelderland
Korps               : Regionale brandweer Noord en Oost Gelderland
Post                 : nog niet bekend bij mij
Soort voertuig    : OGS
Roepnummer      : 576 ( ?? iemand regio code bekend 38-26-31-40-42 ??)
Merk                : Mercedes Sprinter 315 CDI
Fabrikant          : CC Products
Kenteken          : 79-VXJ-8
Bouw/dienstjaar : 2008 / in dienst 2009
Bijzonderheden  : met telefoon gemaakt vandaar mindere kwaliteit. Als je de foto inzoomt is ie wel goed van kwaliteit

Een hele poos terug al geplaatst toen stond deze bij Dynastarts in Barneveld. Weet nog steeds niet welke post hij komt te staan.

GROENLO-APELDOORN-DOETINCHEM OF NUNSPEET begreep ik.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Gerco op 30 juli 2009, 19:06:57
Een hele poos terug al geplaatst toen stond deze bij Dynastarts in Barneveld. Weet nog steeds niet welke post hij komt te staan.

GROENLO-APELDOORN-DOETINCHEM OF NUNSPEET begreep ik.

576 komt in Nunspeet.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ton op 30 juli 2009, 19:30:48
576  78-VXJ-8  Nunspeet
577  79-VXJ-8  Apeldoorn
578  80-VXJ-8  Doetinchem
579  81-VXJ-8  Groenlo

Mercedes-Benz 315CDi(Sprinter)/C&C Products
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Gerco op 30 juli 2009, 20:30:11
576  78-VXJ-8  Nunspeet
577  79-VXJ-8  Apeldoorn
578  80-VXJ-8  Doetinchem
579  81-VXJ-8  Groenlo

Mercedes-Benz 315CDi(Sprinter)/C&C Products

De 576 heeft 79-VXJ-8  ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: janneman op 31 juli 2009, 19:08:21
Hier in Apeldoorn ook nog niets gezien of gehoord.

Hier foto's van de nieuwe HV: http://brwonline.jalbum.net/Nieuw%20HV%20voertuig%20voor%20Brandweer%20Apeldoorn/
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Achterhoek op 31 juli 2009, 22:06:09
Hier foto's van de nieuwe HV: http://brwonline.jalbum.net/Nieuw%20HV%20voertuig%20voor%20Brandweer%20Apeldoorn/

Mooie auto, wat mij alleen opvalt ze hebben een uitgebreide set hydrolisch gereedschap, maar gebruiken het 'oude' systeem nog en niet het 'nieuwe' core systeem.
Misschien iemand een idee waarom hiervoor gekozen is. Immers werkt het 'Core' systeem prettiger vindt ik zelf.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 31 juli 2009, 22:14:43
Voeryuig ziet er zeker mooi uit... alleen jammer dat de blauwe LED'S aan de voorzijde zo simpel gemonteerd zijn.... met die draadje zo!... beetje jammer maar verder OK
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: pim op 01 augustus 2009, 10:09:31
Hier foto's van de nieuwe HV: http://brwonline.jalbum.net/Nieuw%20HV%20voertuig%20voor%20Brandweer%20Apeldoorn/
Door mij zijn al wat eerder foto's gemaakt al heb ik daar nog geen tijd voor gehad ze te plaatsen. In de loop van volgende week zullen ze te zien zijn.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: pim op 03 augustus 2009, 16:33:13
Door mij zijn al wat eerder foto's gemaakt al heb ik daar nog geen tijd voor gehad ze te plaatsen. In de loop van volgende week zullen ze te zien zijn.
De foto's zullen pas later te zien zijn. Dit op wens van de dienst.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 10 augustus 2009, 13:37:23
Ik hoorde dat 748 de ts van Doetinchem ook word vervangen weet iemand hier meer over ?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 10 augustus 2009, 16:23:08
Ja Jurjen dat is correct deze wordt dit jaar nog vervangen als het goed is volgens mij gaat het weer een Daf worden net zoals de 40738 wat nu de 1ste uitruk is deze gaat dan naar de 2de uitruk en de nieuwe 40748 gaat op de 1ste uitruk.

Er zou volgend jaar ook een nieuwe hv komen in Doetinchem hier begint met in september met de voorbereiding en de keuze van het voertuig.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 10 augustus 2009, 16:29:23
http://www.brandweervoertuigen.com/bestelde%20voertuigen.htm

staat hierboven ok tussen Rosenbauer ES.
-----------------------------------------------------------------------
Tevens krijgt Ermelo een nieuwe 211 met opbouw Ziegler
Apeldoorn krijgt 1 4x4 van Mucar en de gemeente Epe 2 stuks van Mucar
 volgens de aanbestedingskalender
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 10 augustus 2009, 18:14:14
Ja Jurjen dat is correct deze wordt dit jaar nog vervangen als het goed is volgens mij gaat het weer een Daf worden net zoals de 40738 wat nu de 1ste uitruk is deze gaat dan naar de 2de uitruk en de nieuwe 40748 gaat op de 1ste uitruk.

Er zou volgend jaar ook een nieuwe hv komen in Doetinchem hier begint met in september met de voorbereiding en de keuze van het voertuig.

Jasper bedankt.
Ik wou net zeggen de 778 is ook alweer 15 jaar oud.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 10 augustus 2009, 18:37:30
De nieuwe ts zou in januari dit jaar komen, waarschijnlijk wordt het nu binnen twee weken. Verschil met de huidige is een iets grotere manschappen ruimte, en een schuiminstallatie en inderdaad weer een daf..
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 10 augustus 2009, 21:14:59
De nieuwe ts zou in januari dit jaar komen, waarschijnlijk wordt het nu binnen twee weken. Verschil met de huidige is een iets grotere manschappen ruimte, en een schuiminstallatie en inderdaad weer een daf..
Ja leon een iets grotere manschappen ruimte is ook niet overbodig want in de oude 748 kun je wel met zun 4re zitten maar omhangen wordt toch al weer wat lastiger  ;D mjah je went er aan he haha
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 11 augustus 2009, 00:15:15
Ja leon een iets grotere manschappen ruimte is ook niet overbodig want in de oude 748 kun je wel met zun 4re zitten maar omhangen wordt toch al weer wat lastiger  ;D mjah je went er aan he haha

Achja in Vorden zijn we ook al wat gewend in de ts-bt :).
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Marc M op 11 augustus 2009, 20:00:23
Tevens krijgt Ermelo een nieuwe 211 met opbouw Ziegler

Zie het staan, maar als er dan een opbouwer bekend is, is er dan ook een chassis leverancier bekend?

Marc
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 12 augustus 2009, 12:30:21
Geen idee, hier wel een kopij van de aanbesteding

publicatie in PDF-formaat   
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):
Brandweer Gemeente Ermelo, Oude Telgterweg 181, t.a.v. E.P. van Dam, NL-3851 EC Ermelo. Tel.  +31 341553076. ?-mail: e.vandam@ermelo.nl. Fax  +31 341550477.

I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Regionale of plaatselijke instantie.
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
De Brandweer Gemeente Ermelo heeft het voornemen een overeenkomst af te sluiten met betrekking tot de aankoop van een natuurbrandbestrijdingsvoertuig in 4 x 4 uitvoering.

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Leveringen.
Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering: Ermelo.

NUTS-code NL221 .

II.1.3) De aankondiging betreft:
II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Levering van een natuurbrandbestrijdingsvoertuig.

II.1.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34144210.

II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.

II.2) TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN
II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten:
AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure:
Openbaar.

IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Hoogste aantal punten. Weging: 2686.1.

IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.

IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
09017521 2009-04529.

IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB: 2008/S 244-324869 van 28.4.2009.

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT

OPDRACHT NR.: 211 TITEL: Natuurbrandbestrijdingsvoertuig 4 x 4.
V.1) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT:
29.6.2009.

V.2) AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN:
2.

V.3) NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND:
Ziegler Brandweertechniek b.v., Industrieweg 20, NL-9672 AS Winschoten. ?-mail: r.pol@ziegler-nl.com. Tel.  +31 597456888. URL: www.ziegler-nl.com. Fax  +31 597456889.


V.4) INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
V.5) DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED:
Neen.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1) DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
Neen.

VI.2) NADERE INLICHTINGEN:
VI.3) BEROEPSPROCEDURES:
VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
Rechtbank Zutphen, Postbus 205, NL-7200 EA Zutphen. URL: www.rechtspraak.nl.

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie:

Brandweer Gemeente Ermelo, Postbus 500, NL-3850 AM Ermelo. ?-mail: e.vandam@ermelo.nl. Tel.  +31 341553076. Fax  +31 341550477.

VI.3.2) Instellen van beroep:
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: De officiële termijn voor het instellen van beroep is verstreken.

VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
VI.4) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 3-7-2009
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 12 augustus 2009, 13:14:19
Als het goed is komt er weer een mercedes.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 12 augustus 2009, 16:32:31
Als het goed is komt er weer een mercedes.

Inderdaad is een Mercedes het meest waarschijnlijk. Men was bezig met het kijken tussen een Mercedes en een Ginaf vanwege het banden-aflaat-systeem aldus één van de leden van dit korps. Echter gezien de kosten voor een ginaf en de tevredenheid over de huidige mercedes (211) was de kans groot op een mercedes.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: BRW-Almere op 12 augustus 2009, 18:35:50
Is inderdaad een Mercedes geworden,
Als ik het zo hoor word het weer een monster
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: gerbuntjah90 op 13 augustus 2009, 00:15:01
Ik heb eigenlijk even een vraagje over nieuwe voertuigen... maar niet over de rode tak van deze regio maar over de ambulancedienst... Naast de ambulancepost van Elburg staat nog een showroom met daar 4 gloednieuwe ambulances ten toon gesteld... iemand enig idee voor waar deze zijn, en waarom zij daar staan?   ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 13 augustus 2009, 00:19:30
Ik heb eigenlijk even een vraagje over nieuwe voertuigen... maar niet over de rode tak van deze regio maar over de ambulancedienst... Naast de ambulancepost van Elburg staat nog een showroom met daar 4 gloednieuwe ambulances ten toon gesteld... iemand enig idee voor waar deze zijn, en waarom zij daar staan?   ;)

Klopt, deze gaan in ieder geval niet naar Elburg. Ze worden daar ingepakt voor gebruik waarna ze ergens heen gaan. Hier in Elburg zit iemand bij de brandweer die ook chaffeur is bij de ambulance. Als ik hem spreek zal ik het even vragen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Fire Boersie op 14 augustus 2009, 09:43:39
De 576 heeft 79-VXJ-8  ;)

Gerco, enig idee van af wanneer dit voertuig in Nunspeet staat?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 14 augustus 2009, 10:46:49
Hoe zit het met de coordinatie of afstemming van aanbestedingen binnen de NOG, recent de HV-1 voor Apeldoorn, kort daarop gevolgd door Harderwijk en nu mogelijk Doteinchem ..... met het oog op kosten en standardisatie een gemiste kans wellicht indien de eisen bij elkaar in de buurt liggen?
Het goede nieuws ervan is, er wordt geinvesteerd
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: pim op 15 augustus 2009, 10:19:05
Ik heb eigenlijk even een vraagje over nieuwe voertuigen... maar niet over de rode tak van deze regio maar over de ambulancedienst... Naast de ambulancepost van Elburg staat nog een showroom met daar 4 gloednieuwe ambulances ten toon gesteld... iemand enig idee voor waar deze zijn, en waarom zij daar staan?   ;)
Om wat voor ambuvoertuigen gaat het?? Ik weet dat Connexion alle T5's er uit gaat gooien en er een Mercedes Sprinter voor in de plaats gaat nemen. Het zelfde als Geld.Midden.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 15 augustus 2009, 10:42:05
Als we het dan toch even over de gele tak hebben.
Wat voor Ambulance krijgt de nieuwe post in Vorden ?(24 uur bezetting)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: pim op 15 augustus 2009, 11:15:52
Als we het dan toch even over de gele tak hebben.
Wat voor Ambulance krijgt de nieuwe post in Vorden ?(24 uur bezetting)
Ik sprak over Apeldoorn en misschien Elburg.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 15 augustus 2009, 11:55:33
Om wat voor ambuvoertuigen gaat het?? Ik weet dat Connexion alle T5's er uit gaat gooien en er een Mercedes Sprinter voor in de plaats gaat nemen. Het zelfde als Geld.Midden.

Klopt Pim, zijn allemaal sprinters. Als ik het aan de roepnummers kan zien gaan ze ook richting apeldoorn volgens mij. De roepnummers komen mij althans niet bekend voor. Aangezien Connexion in Elburg een werkplaats heeft zullen ze hier ook wel de ruimte er voor gehad hebben.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 15 augustus 2009, 14:43:47
Als we het dan toch even over de gele tak hebben.
Wat voor Ambulance krijgt de nieuwe post in Vorden ?(24 uur bezetting)

Jij weet ook alles he ;), maar volgens mij een ambu uit Zutphen (die nu reserve staat).
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Gerco op 15 augustus 2009, 22:25:46
Gerco, enig idee van af wanneer dit voertuig in Nunspeet staat?

Nee nog niet helemaal bekend.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 16 augustus 2009, 14:11:46
Over de ambulance:

De ambulance in de reportage op gelrenieuws.nl over de zwaargewonde vrouw is één van de nieuwe ambulance's te zien. Pas geleden gingen 2 ambulance's weg, richting Zutphen dus.

http://gelrenieuws.nl/2009/08/fietsster-zwaargewond-bij-aanrijding-met-vrachtwagen.html#more-9882
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 21 augustus 2009, 07:40:14
De nieuwe 40748 is er, ik zal vanavond even wat telefoon foto's posten. Mooi voertuig, bijna gelijk aan de 38 maar een stuk ruimer voor de manschappen. En een led lichtbalk, en .. luchhoorns :).
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 21 augustus 2009, 10:55:59
Is de cabine aangepast of anders ingericht? beiden zijn toch een DAF LF55 chassis?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 21 augustus 2009, 11:46:04
Ik ben benieuwd leon.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: fireman1986 op 21 augustus 2009, 12:40:47
de manschappencabine is vergroot ten koste van de matrieelruimte. Door hier een andere indeling aan te geven past alles er toch netjes in incl de schuimtank.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 21 augustus 2009, 12:57:48
Hierbij twee fototjes, ik wist niet dat hij er al was anders had ik een fatsoenlijke camera meegenomen :).

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: fireman1986 op 21 augustus 2009, 15:43:09
mooi voertuig ;D ;D ;D ;D ;D
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 21 augustus 2009, 16:14:43
Zeker een mooi foto.
Hoop dat ik hem met de open dag in Wehl goed voor de lens krijg.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 21 augustus 2009, 17:16:05
Wat gaan ze trouwens met de oude 748 doen ?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 23 augustus 2009, 12:43:53
de nieuwe 42205 of 42207 voor Nunspeet of Elspeet
visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 23 augustus 2009, 12:52:15
Wat gaan ze trouwens met de oude 748 doen ?

Die gaat naar opleiding NOG.

^ Mooi zo'n scania trouwens :).
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Oldebroek op 25 augustus 2009, 18:52:51
Foto van onze nieuwe tas:

visitors can't see pics , please register or login
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 25 augustus 2009, 19:13:13
Ja dat klopt de oude 748 gaat naar de opleidingen leuke ts voor de opleiding brandwacht haha  :P deze zijn ze nu ook aan het uitpakken en de nieuwe 748 aan het inpakken. Nu staat de 545 op de 2de uitruk als het goed is moet de nieuwe voor de open dag in Wehl klaar zijn voor 12 september want dan gaat deze naar Wehl om geshowd te worden en moet de 545 ook naar Wehl voor de eerste uitruk omdat de 836 een demo gaat houden over de gehele dag.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 25 augustus 2009, 22:03:02
We waren vandaag even op de kazerne in Doetinchem (Albert en ik) en op 18 september wordt de nieuwe TS 748 officieel overgedragen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 26 augustus 2009, 22:24:36
Ik heb inmiddels begrepen dat Epe een Iveco heeft besteld als vervanging van de 8-12.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 26 augustus 2009, 23:10:17
Ik heb inmiddels begrepen dat Epe een Iveco heeft besteld als vervanging van de 8-12.

Werden deze niet door Apeldoorn aangekocht? Voor Vaassen, Epe en Apeldoorn zelf?
Ik kan me vergissen met iets anders.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 26 augustus 2009, 23:14:55
Werden deze niet door Apeldoorn aangekocht? Voor Vaassen, Epe en Apeldoorn zelf?
Ik kan me vergissen met iets anders.

Dat zou goed kunnen, ik heb dit in ieder geval begrepen voor Epe, andere posten werden niet genoemd.
Wordt wel een combi voertuig met schuim.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 27 augustus 2009, 00:27:51
Dat zou goed kunnen, ik heb dit in ieder geval begrepen voor Epe, andere posten werden niet genoemd.
Wordt wel een combi voertuig met schuim.

http://www.hetbrandweerforum.nl/index.php?topic=13387.msg239211#msg239211

Staat in die aanbesteding.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Fire Boersie op 27 augustus 2009, 10:29:29
Meer foto's van nieuwe 205/207 en OGS voertuig

http://brandweer-nunspeet.nl
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Achterhoek op 27 augustus 2009, 15:29:27
Meer foto's van nieuwe 205/207 en OGS voertuig


Ik dacht dat de ogs voertuigen al afgeleverd waren, dat ze alleen nog wat aangepast worden in apeldoorn en daarna in dienst komen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 27 augustus 2009, 16:18:55
http://www.hetbrandweerforum.nl/index.php?topic=13387.msg239211#msg239211

Staat in die aanbesteding.

Naar ik heb begrepen zullen de navolgende voertuigen in deze aanbesteding worden vervangen.

- 8-08 Apeldoorn post Hoog Soeren
- 8-12 Epe post Epe
- 8-13 Epe post Vaassen

en er is het voornemen,om de navolgende voertuigen te vervangen/nieuw voertuig

-5-02 Veiligheidsregio N.O.Gelderland Post Apeldoorn Hoofdpost
-?-?? gemeent Voorst Post ? Twello ?  ???
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 27 augustus 2009, 16:48:42
Meer foto's van nieuwe 205/207 en OGS voertuig

http://brandweer-nunspeet.nl/2009/Nieuwe_205_en_207.html (http://brandweer-nunspeet.nl/2009/Nieuwe_205_en_207.html)

Dit moet volgens mij een ander voertuig zijn. De OGS voertuigen hebben al roepnummers en kentekens gekregen.

paar bladzijde terug pag. 7
576  78-VXJ-8  Nunspeet
577  79-VXJ-8  Apeldoorn
578  80-VXJ-8  Doetinchem
579  81-VXJ-8  Groenlo

Mercedes-Benz 315CDi(Sprinter)/C&C Products

Is de nieuwe PM 276 is voor ELspeet
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Fire Boersie op 27 augustus 2009, 17:33:35
Dit moet volgens mij een ander voertuig zijn. De OGS voertuigen hebben al roepnummers en kentekens gekregen.

paar bladzijde terug pag. 7
Is de nieuwe PM 276 is voor ELspeet

Klopt, mijn fout! Bedoelde de nieuwe voertuig van Elspeet. Begreep overigens dat het een PM/HV 3 wordt net zoals hun voertuig op moment.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 27 augustus 2009, 18:26:34
Naar ik heb begrepen zullen de navolgende voertuigen in deze aanbesteding worden vervangen.

- 8-08 Apeldoorn post Hoog Soeren
- 8-12 Epe post Epe
- 8-13 Epe post Vaassen

en er is het voornemen,om de navolgende voertuigen te vervangen/nieuw voertuig

-5-02 Veiligheidsregio N.O.Gelderland Post Apeldoorn Hoofdpost
-?-?? gemeent Voorst Post ? Twello ?  ???

Die 502 wordt vervangen het andere voertuig weet ik niet.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 27 augustus 2009, 22:21:59
Naar ik heb begrepen zullen de navolgende voertuigen in deze aanbesteding worden vervangen.

- 8-08 Apeldoorn post Hoog Soeren
- 8-12 Epe post Epe
- 8-13 Epe post Vaassen

en er is het voornemen,om de navolgende voertuigen te vervangen/nieuw voertuig

-5-02 Veiligheidsregio N.O.Gelderland Post Apeldoorn Hoofdpost
-8-46 gemeent Voorst Post ? Twello ?  ???

Ik vermoed de 8-46 is een oud beestje en ook TS-BT.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Johan op 27 augustus 2009, 22:27:16
Ik vermoed de 8-46 is een oud beestje en ook TS-BT.

De oude 846 is nu omgenumerd naar 849 en doet dienst als reserve TS.
Er word niks vervangen, komt een voertuig bij. ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 27 augustus 2009, 23:09:10
De oude 846 is nu omgenumerd naar 849 en doet dienst als reserve TS.
Er word niks vervangen, komt een voertuig bij. ;)

Luxe positie!!! Dachten Dennis en ik de boel net compleet te hebben daar kunnen we weer langs gaan. Bah wat een vervelende hobby toch.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 29 augustus 2009, 21:44:07
Luxe positie!!! Dachten Dennis en ik de boel net compleet te hebben daar kunnen we weer langs gaan. Bah wat een vervelende hobby toch.

Jahoor daar gaan we weer..... ;D ;D
Maar Johan kan best wat regelen voor ons...... toch  ;D ;D ;D
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Atego op 30 augustus 2009, 17:59:11
Klopt, mijn fout! Bedoelde de nieuwe voertuig van Elspeet. Begreep overigens dat het een PM/HV 3 wordt net zoals hun voertuig op moment.

De 576 is de WVD die in Nunspeet komt te staan. Deze staat al klaar in Apeldoorn. De auto die je zonder striping ziet staan is de nieuwe 276 die in Elspeet komt voor de vervanging van de huidige276
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Atego op 03 september 2009, 16:58:50
Inmiddels staan er weer nieuwe foto's op de site van de opbouw. Deze zijn te vinden onder Informatie en dan Nieuw Materiaal
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 09 september 2009, 23:09:28
Vandaag even een kleine rondleiding gehad bij ziegler, de 200 van Oldebroek was men bezig om de manschappencabine er aan te lassen. En de 218 van ASK is weer geheel hersteld. Uiteraard waren ze met nog veel meer voertuigen bezig maar geen idee van welk korps oid.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Jan-Emmen op 09 september 2009, 23:15:49
Kijk hier maar eens op: http://www.ziegler-nl.com/home/voertuigen/actueel-in-opbouw

 ;)

vr.  gr.
Jan
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 09 september 2009, 23:35:21
Staan ze nu inderdaad tussen, is namelijk poosje anders geweest.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 10 september 2009, 14:51:10
Vandaag even een kleine rondleiding gehad bij ziegler, de 200 van Oldebroek was men bezig om de manschappencabine er aan te lassen.

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):
Brandweer Gemeente Oldebroek, Postbus 2, t.a.v. G. van der Heide, NL-8096 ZG Oldebroek. Tel.  05 25 63 82 92. ?-mail: gvdheide@oldebroek.nl.

I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Regionale of plaatselijke instantie.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Vervanging tankautospuit 4 x 4 200-2008.

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Leveringen.
Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering: Oldebroek.

NUTS-code NL221 .

II.1.3) De aankondiging betreft:
II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Levering van een tankautospuit in 4 x 4 uitvoering, tevens geschikt voor natuurbrandbestrijding.

II.1.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34144212.

II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.

II.2) TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN
II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten:
AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure:
Openbaar.

IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. hoogste aantal punten. Weging: 1620.

IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.

IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
2008-066257.

IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB: 2008/S 123-164658 van 25.6.2008.

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT

OPDRACHT NR.: 164658 TITEL: TED 2008/S 123-164658.
V.1) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT:
2.12.2008.

V.2) AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN:
2.

V.3) NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND:
Ziegler Brandweertechniek b.v., Industrieweg 20, NL-9672 AS Winschoten. ?-mail: r.pol@ziegler-nl.com. Tel.  05 97 46 68 88. URL: www.ziegler-nl.com. Fax  05 97 45 68 89.

V.4) INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
V.5) DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED:
Neen.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1) DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
Neen.

VI.2) NADERE INLICHTINGEN:
VI.3) BEROEPSPROCEDURES:
VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
Rechtbank Zutphen, Postbus 205, NL-7200 EA Zutphen. URL: www.rechtspraak.nl.

VI.3.2) Instellen van beroep:
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: De officiële termijn voor het instellen van beroep is verstreken.

VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
VI.4) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:
4.12.2008.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Atego op 11 september 2009, 19:44:35
Inmiddels zijn er weer nieuwe foto's geplaatst van de 276
Nog wat kleine puntjes en dan zal die klaar zijn
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: tjuagut op 20 september 2009, 21:16:35
AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):
Brandweer Gemeente Harderwijk, Postbus 400, t.a.v. G. Grootkarzijn, NL-3840 AK Harderwijk. Tel.  +31 341439614. ?-mail: g.grootkarzijn@harderwijk.nl. Fax  +31 341439600.

I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Regionale of plaatselijke instantie.
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aankoop van een Hulpverleningsvoertuig HV1 door de brandweer Gemeente Harderwijk. Voertuignummer 274.

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Leveringen.
Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering: Harderwijk.

NUTS-code NL221 .

II.1.3) De aankondiging betreft:
II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aankoop van een Hulpverleningsvoertuig HV1 door de brandweer Gemeente Harderwijk. Voertuignummer 274.

II.1.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34144213.

II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.

II.2) TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN
II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten:
AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure:
Openbaar.

IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Hoogste aantal punten. Weging: 1 749.25.

IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.

IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
VB09 nr. 274.

IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB: 2009/S 085-122468 van 5.5.2009.

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT

OPDRACHT NR.: VB09/274 TITEL: Hulpverleningsvoertuig HV1.
V.1) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT:
17.8.2009.

V.2) AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN:
2.

V.3) NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND:
Dutch Rescue Holding, PB 2118, NL-7900 AC Hoogeveen. ?-mail: info@hdshoogeveen.nl. Tel.  +31 528267451. URL: www.hdshoogeveen.nl. Fax  +31 528274896.

V.4) INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
V.5) DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED:
Neen.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1) DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
Neen.

VI.2) NADERE INLICHTINGEN:
VI.3) BEROEPSPROCEDURES:
VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
Rechtbank Zutphen, PB 205, NL-7200 EA Zutphen. URL: www.rechtspraak.nl.

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie:

Brandweer Gemeente Harderwijk, PB 400, NL-3840 AK Harderwijk. ?-mail: g.grootkarzijn@harderwijk.nl. Tel.  +31 341439614. Fax  +31 341439600.

VI.3.2) Instellen van beroep:
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: De officiële termijn voor het instellen van beroep is verstreken.

VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
VI.4) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:
16.9.2009.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 20 september 2009, 21:51:10
Wordt dit dan i.c.m. een MAN opgebouwd?

EDIT:

Op de site http://www.brandweervoertuigen.com/bestelde%20voertuigen.htm staat dat ze inderdaad een MAN krijgen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Marc M op 24 september 2009, 23:01:58
Is inderdaad een Mercedes geworden,
Als ik het zo hoor word het weer een monster

Volgens brandweervoertuigen.nl wordt de nieuwe 211 van Ermelo een Actros met Ziegler opbouw.

Wordt het niet een zelfde voertuig als de 209 en de 210 van Harderwijk?

Een MAN met HDS opbouw zal wel een buitenbeentje worden in Harderwijk. Wagenpark bestaat nu volledig uit Mercedes met vooral Ziegler opbouw.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Achterhoek op 02 oktober 2009, 18:52:02
Wie weet wanneer de nieuwe hv van Apeldoorn op de uitruk komt? Hij is toch al een tijd geleden afgeleverd door Ziegler.

Straks zit er allemaal stof op........ ;D
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 19 oktober 2009, 16:16:04
En de vervanging van her RV van Zutphen, wederom een HW:

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):
Brandweer Gemeente Zutphen, Postbus 41, t.a.v. R. Tieben, NL-7200 AA Zutphen. Tel.  +31 575593300. ?-mail: r.tieben@zutphen.nl. Fax  +31 575593340.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: JMW-adviesbureau, Beukenlaan 1, t.a.v. Jan Müller, NL-7642 EM Wierden. Tel.  +31 6-23822389. ?-mail: jan.muller-jmw@planet.nl. Fax  +31 546-570612. URL: www.jmw-adviesbureau.nl.

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: JMW-adviesbureau, Beukenlaan 1, t.a.v. Jan Müller, NL-7642 EM Wierden. Tel.  +31 6-23822389. ?-mail: jan.muller-jmw@planet.nl. Fax  +31 546-570612. URL: www.jmw-adviesbureau.nl.

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Bestek hoogwerker brandweer Zutphen.

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Leveringen.
Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering: Zutphen.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Vervanging hoogwerker brandweer Gemeente Zutphen.

II.1.8) Verdeling in percelen:
Neen.

II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2) Opties:
Neen.

II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:
Periode in maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht).
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Maikel op 19 oktober 2009, 17:24:50
En de vervanging van her RV van Zutphen, wederom een HW:


Zutphen is Noord Oost Gelderland geen IJsselland.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 19 oktober 2009, 19:46:00
Sorry, inderdaad!
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Guus op 19 oktober 2009, 23:37:46
En de vervanging van her RV van Zutphen, wederom een HW:

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):
Brandweer Gemeente Zutphen, Postbus 41, t.a.v. R. Tieben, NL-7200 AA Zutphen. Tel.  +31 575593300. ?-mail: r.tieben@zutphen.nl. Fax  +31 575593340.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: JMW-adviesbureau, Beukenlaan 1, t.a.v. Jan Müller, NL-7642 EM Wierden. Tel.  +31 6-23822389. ?-mail: jan.muller-jmw@planet.nl. Fax  +31 546-570612. URL: www.jmw-adviesbureau.nl.

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: JMW-adviesbureau, Beukenlaan 1, t.a.v. Jan Müller, NL-7642 EM Wierden. Tel.  +31 6-23822389. ?-mail: jan.muller-jmw@planet.nl. Fax  +31 546-570612. URL: www.jmw-adviesbureau.nl.

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Bestek hoogwerker brandweer Zutphen.

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Leveringen.
Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering: Zutphen.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Vervanging hoogwerker brandweer Gemeente Zutphen.

II.1.8) Verdeling in percelen:
Neen.

II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2) Opties:
Neen.

II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:
Periode in maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht).

Nu al? De huidige hoogwerker dateert van 2000.
Bijzondere reden of gewoon in tien jaar afgeschreven?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Pas01 op 21 oktober 2009, 17:37:44
Zutphen is Noord Oost Gelderland geen IJsselland.

En vandaar maar even alles in dit topic gezet  ;)

Team Brandweerforum
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 24 oktober 2009, 23:02:56
Wat ik vernomen heb van de TD:

De huidige HW van Zutphen (26652) gaat een vrij grote en kostbare onderhoudsbeurt tegemoet, maar omdat de AS 26607 verkocht is ipv vervangen terwijl er geld voor de vervanging gereserveerd is, is nu besloten om dat geld plus het geld voor de onderhoudsbeurt en het geld van de verkoop van de huidige HW op een hoop te gooien en dan hebben we een nieuwe HW.

dat is zon beetje het verhaal.

Groetjes
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Fire Boersie op 30 oktober 2009, 15:14:30
Nieuwe foto's van de 205/207. Zie: http://brandweer-nunspeet.nl/2009/Nieuwe_205_en_207.html

visitors can't see pics , please register or login


Link hersteld. Stond een punt achter de link, waardoor de link ongeldig was  ;)

Team Brandweerforum
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Marc M op 30 oktober 2009, 21:02:38
Worden zowel de 205 als de 207 voorzien van zo'n waterkanon op de bumper?

Zie je niet vaak bij bosbrandvoertuigen.

Marc
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Fire Boersie op 17 november 2009, 17:51:47
Dus Elburg krijgt ook een nieuwe HV-1

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Brandweer Gemeente Elburg, Oostendorperstraatweg 8, Contact: Brandweer Gemeente Elburg, t.a.v. A. Engeltjes, NL-8081 RK Elburg. Tel.  +31 525689150. Ε-mail: bart.engeltjes@elburg.nl. Fax  +31 525689156.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: JMW-adviesbureau, Beukenlaan 1, t.a.v. Jan Müller, NL-7642 EM Wierden. Tel.  +31 623822389. Ε-mail: jan.muller-jmw@planet.nl. Fax  +31 546570612. URL: www.jmw-adviesbureau.nl.

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: JMW-adviesbureau, Beukenlaan 1, t.a.v. Jan Müller, NL-7642 EM Wierden. Tel.  +31 623822389. Ε-mail: jan.muller-jmw@planet.nl. Fax  +31 546570612. URL: www.jmw-adviesbureau.nl.

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Regionale of plaatselijke instantie.
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aanschaf Hulpverleningsvoertuig HV1 in 4 x 2 uitvoering.
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Leveringen.
Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering: Elburg.

NUTS-code: NL221 .
II.1.3) De aankondiging betreft:
Een overheidsopdracht.
II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst:
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Aanschaf Hulpverleningsvoertuig HV1 in 4 x 2 uitvoering.
II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):

34144213.
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.
II.1.8) Verdeling in percelen:
Neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd:
Neen.
II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang:
Eén stuks Hulpverleningsvoertuig HV1 in 4 x 2 uitvoering.
II.2.2) Opties:
Neen.
II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:
Periode in maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht).

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen:
Bankgarantie als omschreven in het bestek.
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Betalingsregeling als omschreven in het bestek met als optie een alternatieve betalingstermijn.
III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4) Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
Ja.
Er wordt gegund aan de ondernemer die als hoofdaannemer zal optreden.
III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie de bijlagen en omschrijving in het bestek.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie de bijlagen en omschrijving in het bestek.
Eventueel vereiste minimumeisen: Bedrijfsomzet jaarlijks gemiddeld minimaal 750 000,00 EUR excl. BTW.
III.2.3) Vakbekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Zie de bijlagen en omschrijving in het bestek.
Eventueel vereiste minimumeisen:
Jaarlijks gemiddeld minimaal één stuks vergelijkbare opdracht heeft uitgevoerd.
III.2.4) Voorbehouden opdrachten:
III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure:
Openbaar.
IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen:
IV.1.3) Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog:
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
HV1 met voertuignummer 42-271.
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25.11.2009.
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
23.12.2009 - 15:30.
IV.3.5) Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:
Nederlands.
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
Periode in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen).
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 23.12.2009 - 16:00.
Plaats: Brandweerkazerne, Oostendorperstraatweg 8, Elburg.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja.
Maximaal 1 persoon per inschrijver.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT:
Neen.
VI.2) OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
VI.3) NADERE INLICHTINGEN:

De inschrijvers hebben de mogelijkheid tot het stellen van vragen m.b.t. het bestek. De vragen dienen in word per e-mail te worden gesteld aan JMW-adviesbureau, e-mailadres: jan.muller-jmw@planet.nl. De sluitingstijd voor het indienen van de vragen is 9.12.2009. De antwoorden op de gestelde vragen worden uiterlijk 16.12.2009 per e-mail aan alle bestekaanvragers toegezonden.
VI.4) BEROEPSPROCEDURES
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:

Rechtbank Zutphen, Postbus 205, NL-7200 EA Zutphen. URL: http://www.rechtspraak.nl.
VI.4.2) Instellen van beroep:
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Binnen 15 dagen na versturen van de afwijzing voor deelneming aan het offertetraject, danwel na het versturen van de afwijzing van de offerte.
VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:

Brandweer Gemeente Elburg, Oostendorperstraatweg 8, NL-8081 RK Elburg. Ε-mail: bart.engeltjes@elburg.nl. Tel.  +31 525689150. Fax  +31 525689156.
VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:
12.11.2009.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Atego op 17 november 2009, 17:59:04
Worden zowel de 205 als de 207 voorzien van zo'n waterkanon op de bumper?

Zie je niet vaak bij bosbrandvoertuigen.

Marc

Marc

Inderdaad zowel de 205 als de 207 krijgen een waterkanon voor op de auto. Deze is met een joystick vanuit de cabine te bedienen
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Atego op 01 december 2009, 21:37:43
Vandaag zijn er weer nieuwe foto's toegevoegd van de vorderingen bij ziegler
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 06 december 2009, 08:20:44
Oldebroek:
visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Oldebroek op 06 december 2009, 23:15:29
Oldebroek:
http://img190.imageshack.us/img190/4022/img1661i.jpg (http://img190.imageshack.us/img190/4022/img1661i.jpg)http://img188.imageshack.us/img188/9791/img1662l.jpg (http://img188.imageshack.us/img188/9791/img1662l.jpg)

Hej leuk, nog niet gezien!

Denk om het verwijderen van de [IMG]-tags, bij het citeren van berichten met een foto. Bij deze alsnog gedaan  ;)

Team Brandweerforum
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 07 december 2009, 19:12:31
Nieuw hulpverleningsvoertuig voor post Lochem

LOCHEM –
De oplettende bezoeker van deze site heeft hem al voorbij kunnen zien komen. Het nieuwe hulpverleningsvoertuig van de brandweer in Lochem.

Sinds een paar weken staat hij in de Lochemse kazerne. De nieuwe 6-79. Het is een MAN chassis, opgebouwd door HDS-Brandweertechniek uit Hoogeveen. Hij vervangt daarmee de verouderde Mercedes. De nieuwe wagen is uitgerust met de modernste middelen en de nieuwste technische snufjes. Volgende week wordt de wagen, samen met de nieuwe 6-31 (PM-bus) die al voor de zomer werd afgeleverd, officieel overgedragen.

Foto (http://gelrenieuws.nl/2009/12/nieuw-hulpverleningsvoertuig-voor-post-lochem.html#more-14277)
Tekst: GelreNieuws.nl
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: gerbuntjah90 op 07 december 2009, 19:18:26
Nieuw hulpverleningsvoertuig voor post Lochem

LOCHEM –
De oplettende bezoeker van deze site heeft hem al voorbij kunnen zien komen. Het nieuwe hulpverleningsvoertuig van de brandweer in Lochem.

Sinds een paar weken staat hij in de Lochemse kazerne. De nieuwe 6-79. Het is een MAN chassis, opgebouwd door HDS-Brandweertechniek uit Hoogeveen. Hij vervangt daarmee de verouderde Mercedes. De nieuwe wagen is uitgerust met de modernste middelen en de nieuwste technische snufjes. Volgende week wordt de wagen, samen met de nieuwe 6-31 (PM-bus) die al voor de zomer werd afgeleverd, officieel overgedragen.

Foto (http://gelrenieuws.nl/2009/12/nieuw-hulpverleningsvoertuig-voor-post-lochem.html#more-14277)
Tekst: GelreNieuws.nl

Wat een ontiegelijk vet voertuig.. tenminste die grille doet het hem  :o :o :o
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Marc M op 07 december 2009, 20:07:05
Is dat nu een zelfde soort HV als in Harderwijk komt of is een HV 1 nog steeds 4x4 met een kraan  ???
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: gerbuntjah90 op 07 december 2009, 21:30:03
Is dat nu een zelfde soort HV als in Harderwijk komt of is een HV 1 nog steeds 4x4 met een kraan  ???

Ja, een HV1 is nogsteeds een HV op 4x4 basis, met kraan en een lier van een bepaalde capaciteit.. er zijn diverse topics waar hier uitvoerig over word gepraat, ik verwijs je daar graag naar toe.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Gerco op 12 december 2009, 00:40:27
Op http://www.brandweer-nunspeet.nl staan nieuwe foto's van de 06-7141


Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 12 december 2009, 14:40:07
Op http://www.brandweer-nunspeet.nl staan nieuwe foto's van de 06-7141

Eerste voertuig(en) in de regio met het nieuwe roepnummer?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Gerco op 12 december 2009, 15:05:20
Eerste voertuig(en) in de regio met het nieuwe roepnummer?

Ja zover ik weet wel, de 206 word 06-7142   ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 12 december 2009, 19:20:51
Ja zover ik weet wel, de 206 word 06-7142   ;)

Word de 205 eerste uitruk, of is dit toevallig zo uit gekomen  :)?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 12 december 2009, 20:22:07
Al sinds een hele tijd heeft brw Apeldoorn een nieuwe HV (Volvo-Ziegler) maar is er bij iemand bekend waarom dit voertuig nog steeds niet op de uitruk staat? Bij ongevallen rijdt nog steeds de oude HV...

Groetjes!
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 13 december 2009, 02:01:45
De bemanning wordt nog opgeleid, en er zijn diverse zaken aan het voertuig veranderd. Binnen een paar weken gaat hij echt op de uitruk hoorde ik :).
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 13 december 2009, 12:55:26
Oke op die manier... dus we zien m vanzelf wel! tnks!

Groetjes
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 15 december 2009, 17:04:02
Nieuwe voertuigen brandweer Lochem overgedragen

LOCHEM –
Burgemeester Frans Spekreijse van de gemeente Lochem heeft maandagavond twee nieuwe voertuigen overgedragen aan de leden van de Lochemse brandweer.

Het gaat om een hulpverleningsvoertuig en een personeels- en materiaalwagen. Met veel kabaal werden de wagens door de oude garde de kazerne binnengereden. Scheidend brandweercommandant Henk-Jan Bouwhuis van de Gemeente Lochem kreeg uit handen van de burgemeester de sleutels overhandigd. Bouwhuis droeg op zijn beurt de sleutels over aan postcommandant Hans Beltman.  De totale kosten van de aanschaf van de nieuwe voertuigen bedroegen onder nabij € 225.500. De wagens stonden al enige tijd in de kazerne en hebben bij diverse incidenten al hun diensten bewezen.

Foto's op www.gelrenieuws.nl teven de bron.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Gerco op 23 december 2009, 19:07:10
De beide Scania's 06-7141 (oud 42205) Nunspeet en 06-7143 (oud 42207) Elspeet zijn vandaag afgeleverd en staan op de post. Het zijn prachtige wagens geworden  :)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: janneman op 24 december 2009, 09:05:37
De beide Scania's 06-7141 (oud 42205) Nunspeet en 06-7143 (oud 42207) Elspeet zijn vandaag afgeleverd en staan op de post. Het zijn prachtige wagens geworden  :)

Foto's: http://www.brandweernunspeet.nl/?p=2236#more-2236
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 24 december 2009, 10:12:46
De beide Scania's 06-7141 (oud 42205) Nunspeet en 06-7143 (oud 42207) Elspeet zijn vandaag afgeleverd en staan op de post. Het zijn prachtige wagens geworden  :)

Klopt de nummering wel  wat op de vtgen zit ?

Kazerne 71 = bijv. Nunspeet
dan moet 70 of 72 Elspeet zijn toch ?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Jord op 24 december 2009, 13:45:49
Nee het gaat per gemeente
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Bozo op 24 december 2009, 13:53:18
Als het goed is, houdt NOG hetzelfde systeem aan als IJsselland, ivm de samenvoeging van de meldkamers Zwolle en Apeldoorn. Deze samenvoeging staat gepland voor juni volgend jaar.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Jord op 24 december 2009, 13:57:53
Zo'n idee had ik al. Het valt mij op dat de nummering in de NOG vrij hoog is (71, terwijl er 56 gemeenten zijn) en in IJsselland vrij laag. Zou het kunnen dat NOG doornummert 'vanaf' IJsselland, zodat er geen voertuigen zijn binnen het gebied van de GMA met hetzelfde nummer?
1 verschil: in IJsselland begint men met de 0, in NOG met de 1 (dus 7141/42/43 i.p.v. 7140/41/42).
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 24 december 2009, 15:38:51
Nou komt ie dan, de nieuwe nummers voor NOG en IJSSEL:
Officieel krijgt ieder voertuig of materieeleenheid een nummer van veertien cijfers. De eerste drie geven het land aan, de volgende vier de netwerkcode . Die zeven cijfers zijn dus
voor alle voertuigen in Nederland hetzelfde, en die passen we dan ook niet toe in het dagelijks gebruik. Voor wat betreft de volgende zeven cijfers:

Het eerste cijfer geeft de discipline aan:
1 = douane
2 = brandweer
3 = geüniformeerde politie
4 = niet geüniformeerde politie
5 = Koninklijke Marechaussee
6 = ambulancediensten
7 = militaire diensten
8 = multidisciplinaire activiteiten
9 = nationaal gelieerden
0 = C2000 en testdoeleinden

De volgende twee cijfers geven aan, om welke Veiligheidsregio het gaat: 04 voor Veiligheidsregio IJsselland, en 06 voor Veiligheidsregio VNOG. Het vierde en vijfde cijfer geeft cluster of gemeente aan.

Het zesde cijfer is voor het type materieel:
0 Personenvervoer
1 Waterongevallen
2 Ongeval Gevaarlijke Stoffen
3 Tankautospuit (TS)
4 TS (bos/duinbrandbestrijding)
5 Redmaterieel
6 Bijzonder Brandbestrijdingsmaterieel
7 Hulpverleningsmaterieel
8 Overig Materieel
9 Staf- en Commandovoering

Het zevende cijfer geeft het volgnummer van de materieeleenheid aan. Voorbeeld:

Een van de TS en uit Doetinchem krijgt het nummer 2068631:

2 voor de brandweer
06 voor de VNOG
86 voor gemeente Doetinchem
3 voor het type materieel (TS no. 3)
1 voor volgnummer (1e TS)

Op het voertuig komt het nummer 06-8631 te staan; in het GMS(meldkamersysteem) staat alleen 8631.
De laatste vier cijfers van een materieeleenheid zijn dus uniek binnen de nieuwe meldkamer, en dat is ook het uiteindelijke doel.

Nog enkele voorbeelden:

2e TS post Doetinchem: 06-8632
1e TS post Wehl: 06-8633
HW 06-8651
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Gerco op 24 december 2009, 16:25:27
Nieuw topic aanmaken "nieuwe roepnummers regio Noord en Oost Gelderland"  ;D
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 24 december 2009, 16:36:46
Wanneer word alle voertuigen om gestickerd dan ?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 24 december 2009, 16:49:55
Ik heb het hier nagevraagd maar men wist nog niet wanneer dat ging gebeuren dus datum volgt nog
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 24 december 2009, 17:01:30
Ieder geval al een nieuw topic aangemaakt : http://www.hetbrandweerforum.nl/index.php?topic=27991.0
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: pim op 29 december 2009, 15:56:03
Hier foto's van de nieuwe HV: http://brwonline.jalbum.net/Nieuw%20HV%20voertuig%20voor%20Brandweer%20Apeldoorn/
Door mij zijn al wat eerder foto's gemaakt maar op wens van de dienst zijn ze nog niet geplaatst. In de loop van het jaar zullen ze te zien zijn.
De nieuwe hv-2 zal begin volgend jaar op de uitruk komen. Op mijn website is een kleine fotoreportage te zien van het opbouw trajest van deze HV. http://www.pvfotografie.nl/h%20brw%20voer%20nieuwe%20870.htm
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 26 januari 2010, 19:17:48
ZUTPHEN – Sinds maandagavond zijn ze in Zutphen, twee nieuwe tankautospuiten van de brandweer IJsselstreek, Post Zutphen.  Naar verwachting zal eerste binnen twee weken inzetbaar zijn.
De spiksplinternieuwe wagens zijn maandag opgehaald bij HDS-Brandweertechniek in Hoogeveen. De bluswagens zijn, op het roepnummer na, identiek aan elkaar.  Vanwege de toekomstige samenvoeging van de meldkamers regio IJsselland en Noord- en Oost- Gelderland, zijn ze al bestickerd  van nieuwe roepnummers. De wagens zijn voorzien van de modernste technieken en  hebben ieder 2000 liter water aan boord. Daarmee hebben ze meer water bij zich dan hun voorgangers.

De komende weken wordt het personeel, dagdienst en vrijwilligers, opgeleid om de wagens te gebruiken. De bedoeling is dat ze daarna bij toerbeurt als eerste-uitrukvoertuig ingezet gaan worden.

De koek is nog niet op, want over ongeveer twee weken wordt ook het nieuwe hulpverleningsvoertuig in Zutphen verwacht.

bron en foto's op : http://gelrenieuws.nl/2010/01/nieuwe-bluswagens-voor-brandweer-zutphen.html#more-16471
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 26 januari 2010, 21:44:41
Word de nieuwe hv ook een MAN ?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 26 januari 2010, 22:05:01
Word de nieuwe hv ook een MAN ?

volgens www.brandweervoertuigen.nl wel .
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 27 januari 2010, 17:28:11
er komt toch ook nog een HW  ???
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 27 januari 2010, 18:14:16
Jah de aanbesteding voor de nieuwe HW is in volle gang, de nieuwe HV wordt inderdaad een MAN/HDS en binnenkort (ze verwachten april) komen ook de 2 nieuwe HA's binnen.

Groetjes
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 27 januari 2010, 18:24:05
wat word het dan een HV -2 of een HV -1
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 27 januari 2010, 21:05:39
Jah de aanbesteding voor de nieuwe HW is in volle gang, de nieuwe HV wordt inderdaad een MAN/HDS en binnenkort (ze verwachten april) komen ook de 2 nieuwe HA's binnen.

Groetjes
Leuke investeringen daar in Zutphen, die twee nieuwe HA's worden dat de vervangers van de BiZa HA's op basis van Volvo FE's?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 27 januari 2010, 22:17:24
jah klopt dat worden Volvos, owjah... ;) we heben ook allemaal nieuwe ademluchttoestellen,maskers en flessen!... en de kazerne wordt momenteel helemaal verbouwd... dus we zitten goed hier:P
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 28 januari 2010, 22:25:32
jah klopt dat worden Volvos, owjah... ;) we heben ook allemaal nieuwe ademluchttoestellen,maskers en flessen!... en de kazerne wordt momenteel helemaal verbouwd... dus we zitten goed hier:P

En ik zag dat de Jeugbrandweer ook in een nieuw jasje is gestoken  ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 29 januari 2010, 23:15:55
jah ook nog!.. maar dat is wel met sponsering van de Rabobank
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Gerco op 30 januari 2010, 19:47:43
576 komt in Nunspeet.

06-7141 & 06-7143 zijn gisteravond officieel overgedragen, de 576 staat ook sinds gisteren in de post.
Ze staan er allemaal mooi bij  ;D
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 08 februari 2010, 15:36:54
De ogs wagen voor Dchem staat inmiddels in de garage, zal binnen afzienbare tijd op de uitruk komen. Mooie auto trouwens, ook de inrichting achterin :).
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 10 februari 2010, 11:55:53
Hebben die wagen gisteren even mogen bekijken, maar inderdaad een mooie wagen.
Betreft een Mercedes Benz Sprinter met C&C Products opbouw.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Tomyboy op 10 februari 2010, 12:14:29
Foto's ervan??
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 10 februari 2010, 13:14:51
Foto's ervan??

http://www.brandweer-nunspeet.nl/Materiaal/576.html

Volgens mij zijn ze allemaal redelijk identiek, deze is namelijk van Nunspeet.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 13 februari 2010, 11:33:54
ZUTPHEN – Nadat eerder al twee gloednieuwe bluswagens waren afgeleverd, is vrijdag ook het nieuwe hulpverleningsvoertuig van de Zutphense brandweer op de kazerne gearriveerd.
In het hulpverleningsvoertuig zit aanvullend materieel en gereedschap dat niet op een standaard bluswagen zit. Zo wordt een het hulpverleningsvoertuig meegestuurd naar (verkeers)ongevallen waarbij mensen bekneld zijn geraakt. Op de wagen zit zwaar gereedschap om auto’s en vrachtwagens open te knippen. Maar het voertuig kan ook worden ingezet bij gas- of waterlekkages.

Het is een MAN chassis, opgebouwd door HDS-Brandweertechniek uit Hoogeveen. Hij vervangt  het verouderde Mercedes hulpverleningsvoertuig(6-73). De nieuwe wagen (8271) is uitgerust met de modernste middelen en de nieuwste technische snufjes.

De twee nieuwe blusvoertuigen zijn inmiddels in gebruik genomen. Nadat het personeel bijgeschoold is voor het nieuwe hulpverleningsvoertuig zal deze ook in gebruik worden genomen. Wanneer de drie wagens officieel worden overgedragen is nog niet bekend.

Bron en foto's: http://gelrenieuws.nl/2010/02/nieuw-hulpverleningsvoertuig-in-zutphen-gearriveerd.html#more-16994

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Jord op 13 februari 2010, 12:07:42
Mooi om te zien dat op de zijkant nu het cluster staat in plaats van de gemeente.
Doet me wel wat om te merken dat de gemeentelijke brandweren nu echt opgaan in het cluster  :)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 19 februari 2010, 06:43:05
Harderwijk heeft een nieuw haakarmbakvoertuig voor de 282.
Een Volvo met kenteken BX-JB-93

Foto's op ander forum in het voertuigen topic - Haakarmbakvoertuigen
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 19 februari 2010, 18:17:28
Harderwijk heeft een nieuw haakarmbakvoertuig voor de 282.
Een Volvo met kenteken BX-JB-93

Foto's op ander forum in het voertuigen topic - Haakarmbakvoertuigen
\

http://www.112nwv.nl/index.php?pagina=actueel&id=873

Daar ook wat foto's.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Gerco op 19 februari 2010, 20:05:03
Harderwijk heeft een nieuw haakarmbakvoertuig voor de 282.
Een Volvo met kenteken BX-JB-93

Foto's op ander forum in het voertuigen topic - Haakarmbakvoertuigen

Zo te zien hebben ze maar even gewacht met het beplakken van het roepnummer, dit ivm de nieuwe die gaan komen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 19 februari 2010, 20:37:47
En op dat zelfde forum foto's van de VW ermelo 265
Deze DAF LF vervangt de 1300 van Noord oost gelderland
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 21 februari 2010, 17:21:44
En Kenbri zal de nieuwe HW van Zutphen leveren.

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

I.1)NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):
Brandweer Gemeente Zutphen, Postbus 41, t.a.v. R. Tieben, 7200 AA Zutphen, NEDERLAND. Tel.  +31 575593300. ?-mail: r.tieben@zutphen.nl. Fax  +31 575593340.

II.1)BESCHRIJVING
Bestek hoogwerker brandweer gemeente Zutphen.


II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Vervanging hoogwerker brandweer gemeente Zutphen.

IV.2.1)Gunningscriteria:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. Hoogste aantal punten. Weging: 2686.

V.1)DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT:
12.2.2010.
V.2)AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN:
3.
V.3)NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND:
Kenbri Fire Fighting Equipment, Energieweg 11, 5145 NW Waalwijk, NEDERLAND. ?-mail: marcel.visser@kenbri.nl. Tel.  +31 416660119. Fax  +31 416353927.

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Marc M op 21 februari 2010, 22:10:42
Zo oud is die hoogwerker van Zutphen toch niet  ???

Dan komt er nu een Bronto, want daar is Kenbri vertegenwoordiger van.

Marc
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 22 februari 2010, 17:23:45
Word het een MAN ?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 22 februari 2010, 18:15:13
Word het een MAN ?

hahah zou niet gek zijn ;) maar is bij mij nog niet bekend.

gr
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 10 maart 2010, 09:03:30
De 3 TS-BT's voor Bronckhorst staan weer in de aanbestedingskalender:

http://www.aanbestedingskalender.nl/noticedetails.aspx?id=489c0a05-a9d1-4edf-94c7-d0ce49bfdf78&src=not

SL/PM voor post Vorden is ook besteld, het wordt een Man uit de vorige ingetrokken aanbesteding. Iets lager + lichtmast ten opzichte van de voertuigen Zelhem/Hengelo.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 10 maart 2010, 16:09:02
De 3 TS-BT's voor Bronckhorst staan weer in de aanbestedingskalender:

http://www.aanbestedingskalender.nl/noticedetails.aspx?id=489c0a05-a9d1-4edf-94c7-d0ce49bfdf78&src=not

SL/PM voor post Vorden is ook besteld, het wordt een Man uit de vorige ingetrokken aanbesteding. Iets lager + lichtmast ten opzichte van de voertuigen Zelhem/Hengelo.

6 maanden wachten, Ik ben benieuwd  ;D
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 23 maart 2010, 06:51:34
Nieuwe TS van Oldebroek is geupdate op de site van ziegler en zit in afbouwfase
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 24 maart 2010, 19:11:23
De nieuwe HW van Zutphen wordt een Volvo in combinatie met Bronto.

Groeten
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Oldebroek op 25 maart 2010, 22:20:33
Nieuwe TS van Oldebroek is geupdate op de site van ziegler en zit in afbouwfase

Mogge,
visitors can't see pics , please register or login


Trouwens, wordt eind april verwacht.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 25 maart 2010, 23:09:52
Er komt toch nog iets voor op ;)?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: gerbuntjah90 op 25 maart 2010, 23:16:59
Er komt toch nog iets voor op ;)?

Je bedoelt een blusmonitor ofzo?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 25 maart 2010, 23:23:44
Je bedoelt een blusmonitor ofzo?

Zo iets ja  ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 26 maart 2010, 10:49:23
Je bedoelt een blusmonitor ofzo?

Lijkt me sterk dat deze er nog op komt deze word al in het begin van de opbouwfase geplaatst.
Ook lijkt het me sterk dat deze in een maand geplaatst kan worden.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 26 maart 2010, 18:40:35
Lijkt me sterk dat deze er nog op komt deze word al in het begin van de opbouwfase geplaatst.
Ook lijkt het me sterk dat deze in een maand geplaatst kan worden.

We zullen zien  ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Oldebroek op 27 maart 2010, 00:26:11
We zullen zien  ;)

Mogge,

Komt er idd nog op
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 27 april 2010, 10:29:56
Voertuig gevaarlijke stoffen in gebruik genomen

GROENLO -
De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland heeft maandag 26 april een nieuw voertuig voor de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen (OGS) overhandigd aan het brandweercluster Oost Achterhoek. Met dit nieuwe voertuig kan de brandweer nog sneller en efficiënter optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen.

visitors can't see pics , please register or login

Vrijwilligers van Post Groenlo naast het nieuwe OGS voertuig

Post Groenlo beschikt over vrijwilligers die speciaal zijn opgeleid voor dit type ongevalbestrijding. Ze zijn inzetbaar in het cluster Oost Achterhoek, gevormd door gemeenten Berkelland, Winterswijk, Aalten en Oost Gelre.
De groep had al de beschikking over een aanhangwagen die speciaal hiervoor ingericht was. Deze wordt nu ingeruild voor het voertuig, waarmee ze sneller en efficiënter inzetbaar zijn. Het voertuig kan meer materiaal vervoeren en biedt plaats aan 6 brandweermensen die gespecialiseerd zijn in de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Op haar taak berekend
Onder leiding van de huidige clustercommandant Hilbrand Meijer wordt al nauw samengewerkt tussen de verschillende korpsen in het cluster. Bijvoorbeeld als het gaat om opleiding, huisvesting, aanschaf van materiaal en de flexibele inzet van de rond 260 vrijwilligers. Dit vooruitlopend op de definitieve clustervorming per 1 januari 2011.

Voor de inwoners van de individuele gemeenten in de Oost Achterhoek verandert er bij de clustervorming niet zo veel. Ze konden altijd al rekenen op een slagvaardige en professionele inzet van de brandweer bij calamiteiten. En dat zal niet veranderen. De vrijwilligers zijn flexibel inzetbaar en op elke plek en in elke situatie berekend op hun taak van hulpverlening en bestrijding van calamiteiten. De bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen is daar een goed voorbeeld van.

Lokale kwaliteit
In het cluster BWAO (Brandweer Achterhoek Oost) staat de lokale verbondenheid centraal. De vrijwilligers blijven opkomen in hun eigen brandweerkazerne. Ze kennen elkaar en hun gemeente en tonen daarin een grote betrokkenheid. De korte lijnen, de lokale verbondenheid én de herkenbaarheid dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van professionaliteit en kwaliteit.

Vrijwilligers
Tevens zoekt brandweer post Groenlo nieuwe collega’s. Met het nieuwe OGS voertuig is het materieel van de brandweerpost Groenlo helemaal up to date. De bemanning voor de voertuigen is helaas nog niet volledig ingevuld. Durf jij het aan, om samen met nog een aantal andere collega’s in te stappen en daar waar nodig is de helpende hand te bieden?

Ben je minimaal 18 jaar oud, gezond, heb je wat over voor een ander, ben je flexibel, collegiaal, sportief aangelegd en beschik je over doorzettingsvermogen, dan ben jij wellicht geschikt als nieuwe collega. Het is wel zo dat brandweermensen niet al te ver van de uitrukpost moeten wonen en / of werken, want de brandweer dient binnen de normtijd van ca. 8 minuten bij een incident te zijn. Daarnaast moet je werkgever ermee instemmen, dat je het werk tijdelijk verlaat voor de brandweer als het nodig is. Brandweerlieden krijgen een gedegen opleiding en ontvangen een vergoeding voor uitrukuren en het volgen van opleidingen en oefeningen.

Voor meer informatie
Post Groenlo:
Theo Veerkamp
Telefoon: 0544 - 462222
Email: brandweer@elektro230.nl
Je kunt ook tijdens een oefenavond op maandagavond de kazerne aan de Oude Winterswijkseweg 22 in Groenlo binnenlopen. Dit kan vanaf 19.00 uur.

Bron: Streekgids.nl
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Johan op 28 april 2010, 16:58:39

Hier komt het nieuwe voertuig voorbij met prio 1, wat ik me alleen afvraag, waarom komt die bus bij een simpele gaslek, als we hier een gaslek hebben komt dit voertuig ook niet. Dus voor de motivatie gebruikt? ::)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 28 april 2010, 17:02:12

Hier komt het nieuwe voertuig voorbij met prio 1, wat ik me alleen afvraag, waarom komt die bus bij een simpele gaslek, als we hier een gaslek hebben komt dit voertuig ook niet. Dus voor de motivatie gebruikt? ::)

Een gaslek is hoe je het wendt of keert een Ongeval Gevaarlijke Stoffen waarschijnlijk nieuwe procedure.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Tomyboy op 28 april 2010, 17:12:29
Als je hem hebt, waarom zou je hem dan niet gebruiken?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 28 april 2010, 17:24:09
Hier komt het nieuwe voertuig voorbij met prio 1, wat ik me alleen afvraag, waarom komt die bus bij een simpele gaslek, als we hier een gaslek hebben komt dit voertuig ook niet. Dus voor de motivatie gebruikt? ::)

Hij is ook niet gealarmeerd :

14:40:35   28-04-10      GROUP-2   PRIO 1 Onderzoek naar Gaslucht : LICHTENVOORDSEWEG  49 GROE 40673
         0803163   BRW Achterhoek Oost (Groenlo) (Bevelvoerder)
         0803165   BRW Achterhoek Oost (Groenlo) (Lichtkrant)
         0803172   BRW Achterhoek Oost (Groenlo) (Alle Blusploegen)
         0803190   BRW Achterhoek Oost (Groenlo) (Monitorcode)
         0806378   BRW Achterhoek Oost (Groenlo) (MDT - TS/HV 673)

Dus blijkbaar voor motivatie, maar dat gebeurd zoveel en om daar weer een discussie over te beginnen of het goed of fout is heeft ook geen nut want dat is hier al vaak genoeg aanbod geweest. ;) 
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Johan op 28 april 2010, 20:11:21
Een gaslek is hoe je het wendt of keert een Ongeval Gevaarlijke Stoffen waarschijnlijk nieuwe procedure.

Andere korpsen redden zich ook bij een simpele gaslek met 1 TS. En het is ook een regio voertuig, niet van de gemeente zelf.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 28 april 2010, 22:43:54
Zit ook alleen maar een chaffeur in..
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 01 mei 2010, 14:54:08
De nieuwe HV van Brummen:

http://www.112oostgelderland.nl/news.asp?id=000000435&ftmod=news_000000001&index=no
http://gelrenieuws.nl/2010/04/nieuw-hulpverleningsvoertuig-brandweer-brummen.html#more-19842
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 03 mei 2010, 16:05:40
jaimybuunk
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 05 mei 2010, 23:34:12
Dus Elburg krijgt ook een nieuwe HV-1

Dit wordt een HV-2 met een Ziegler opbouw. Merk: DAF 65CF. Medio mei 2011 moet het voertuig gereed zijn.
Overigens is de bepakking wel volgens een HV-1.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 05 mei 2010, 23:45:21
De nieuwe slangenwagen/pm voor Vorden is ook in opbouw bij HDS, ze zijn bezig met de opbouw maar helaas nog geen foto's ;). De 3 Ts-bt's worden ook 1 dezer weken voorlopig gegund..
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 06 mei 2010, 10:48:32
Dit wordt een HV-2 met een Ziegler opbouw. Merk: DAF 65CF. Medio mei 2011 moet het voertuig gereed zijn.
Overigens is de bepakking wel volgens een HV-1.

Dus gewoon een HV-2 want er zijn geen bepakkingsverschillen tussen HV-1 en HV-2

Het basisniveau van de bepakking van een hulpverleningsvoertuig type 1 en een
hulpverleningsvoertuig type 2 is gelijk. Een hulpverleningsvoertuig type 1 heeft dezelfde
bepakking als een hulpverleningsvoertuig type 2
, aangevuld met extra bepakking voor
het optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Deze extra bepakking voor het
optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen is nog niet bepaald. Het verschil tussen
een hulpverleningsvoertuig type 1 en hulpverleningsvoertuig type 2 wordt tevens
bepaald door de extra voorzieningen van een hulpverleningsvoertuig type 1. Er is
uitsluitend sprake van een hulpverleningsvoertuig type 1 als deze voorzien is van in
ieder geval de combinatie: 4-wielaandrijving, een 50 kN lier, een 20 kVA generator;

bron: http://www.lfr.nl/contents/pages/81424/2008-12-17v1.0branchevoorschriftstandaardbepakkingtsenhv.pdf
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 07 mei 2010, 17:11:45
Dus gewoon een HV-2 want er zijn geen bepakkingsverschillen tussen HV-1 en HV-2

Het basisniveau van de bepakking van een hulpverleningsvoertuig type 1 en een
hulpverleningsvoertuig type 2 is gelijk. Een hulpverleningsvoertuig type 1 heeft dezelfde
bepakking als een hulpverleningsvoertuig type 2
, aangevuld met extra bepakking voor
het optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Deze extra bepakking voor het
optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen is nog niet bepaald. Het verschil tussen
een hulpverleningsvoertuig type 1 en hulpverleningsvoertuig type 2 wordt tevens
bepaald door de extra voorzieningen van een hulpverleningsvoertuig type 1. Er is
uitsluitend sprake van een hulpverleningsvoertuig type 1 als deze voorzien is van in
ieder geval de combinatie: 4-wielaandrijving, een 50 kN lier, een 20 kVA generator;

bron: http://www.lfr.nl/contents/pages/81424/2008-12-17v1.0branchevoorschriftstandaardbepakkingtsenhv.pdf

Er komt dus bepakking op voor incidenten met gevaarlijke stoffen, en tevens de 50kN lier en een 20kVA generator. Zit dus wel degelijk verschil in. Alleen geen 4X4 of kraan, dus geen HV-1.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 07 mei 2010, 19:01:58
Dus gewoon een HV-2 want er zijn geen bepakkingsverschillen tussen HV-1 en HV-2

Het basisniveau van de bepakking van een hulpverleningsvoertuig type 1 en een
hulpverleningsvoertuig type 2 is gelijk. Een hulpverleningsvoertuig type 1 heeft dezelfde
bepakking als een hulpverleningsvoertuig type 2
, aangevuld met extra bepakking voor
het optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Deze extra bepakking voor het
optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen is nog niet bepaald
. Het verschil tussen
een hulpverleningsvoertuig type 1 en hulpverleningsvoertuig type 2 wordt tevens
bepaald door de extra voorzieningen van een hulpverleningsvoertuig type 1. Er is
uitsluitend sprake van een hulpverleningsvoertuig type 1 als deze voorzien is van in
ieder geval de combinatie: 4-wielaandrijving, een 50 kN lier, een 20 kVA generator;

bron: http://www.lfr.nl/contents/pages/81424/2008-12-17v1.0branchevoorschriftstandaardbepakkingtsenhv.pdf
Er komt dus bepakking op voor incidenten met gevaarlijke stoffen, en tevens de 50kN lier en een 20kVA generator. Zit dus wel degelijk verschil in. Alleen geen 4X4 of kraan, dus geen HV-1.

Standaard zit op een HV-2 ook bepakking voor ongevallen met gevaarlijke stoffen alleen een HV-1 heeft extra materialen aan boord,alleen is deze nog niet bepaald,dus bepakking is op dit moment gelijk.
50kN lier en 20kVA aggregaat maken deel uit van de uitrusting(= vast ingebouwd in het voertuig) van het voertuig, dus bepakking(= losse gereedschappen) van een HV-2 is op dit moment nog gelijk aan die van een HV-1.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: StefanV op 17 mei 2010, 19:41:10
Een vraagje wat betreft de (42)260 en (42)261 van Oldebroek en Hattemerbroek; deze zijn beide (als ik het goed heb) van bouwjaar 1993, wat inhoudt dat ze al redelijk aan de 'oude' kant zijn. Zijn er plannen om deze voertuigen te vervangen binnen enkele jaren?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 17 mei 2010, 19:48:53
Brandweer Oldebroek krijgt een nieuwe TS-BT Volvo 4x4 met opbouw van Ziegler
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 17 mei 2010, 19:52:03
Een vraagje wat betreft de (42)260 en (42)261 van Oldebroek en Hattemerbroek; deze zijn beide (als ik het goed heb) van bouwjaar 1993, wat inhoudt dat ze al redelijk aan de 'oude' kant zijn. Zijn er plannen om deze voertuigen te vervangen binnen enkele jaren?

Ja  ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: StefanV op 17 mei 2010, 20:10:39
Brandweer Oldebroek krijgt een nieuwe TS-BT Volvo 4x4 met opbouw van Ziegler
Wellicht moet je even lezen om welke voertuigen ik heb ;) De TS (42)200 wordt vervangen, maar de uit bouwjaar 1993 afkomstige (42)260 en (42)261 zijn ook al vrij oud.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Oldebroek op 21 mei 2010, 17:58:30
Nieuwe 200 (straks -> 06-6742) is net opgehaald!  :o
Net bekeken, natuurlijk erg gaaf.

201 was in 2006 vervangen.

260 en 261 staat op de nominatie om vervangen te worden.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: StefanV op 21 mei 2010, 22:30:07
Kijk, dat is goed nieuws! ;D Enig idee wat er dan voor in de plaats komt (qua vergelijkbare voertuigen in de regio of in andere regio's?)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 22 mei 2010, 12:22:56
Nieuwe 200 (straks -> 06-6742) is net opgehaald!  :o
Net bekeken, natuurlijk erg gaaf.

201 was in 2006 vervangen.

260 en 261 staat op de nominatie om vervangen te worden.

Hij ziet er zeker goed uit, heb 'm net even bekeken. Prachtig voertuig. :D
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: StefanV op 28 mei 2010, 22:00:58
Gistermiddag was ik even in Oldebroek om een pakketje op te halen en alsof het toeval betrof stond opeens de nieuwe TS van Oldebroek buiten te pronken. Hierbij dus de 06-6742. :) Meer op mijn website. (http://stefanverkerk.nl/foto/162)

visitors can't see pics , please register or login
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 28 mei 2010, 22:48:02
Mooie wagen,persoonlijk vind ik het alleen jammer dat de achteropbouw hoger is als de cabine
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: StefanV op 28 mei 2010, 23:07:57
Dat is inderdaad iets anders dan de TS van Hattemerbroek. Ze lijken verder wel behoorlijk op elkaar. De TS van Oldebroek heeft bij het manschappengedeelte wel 20 centimeter meer beenruimte.

Hier een plaatje van de TS van Hattemerbroek.

visitors can't see pics , please register or login


----------

Valt mij nu pas op dat de striping bij Oldebroek op de voorkant veel minder is. Is dat regelgeving?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 29 mei 2010, 09:47:22
Denk dat ze dat gedaan hebben vanwege de bumpermonitor.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 17 juni 2010, 08:58:16
Brandweer Gorssel heeft een nieuwe PM.
Een landrover. Foto's stonden op het HVforum
Voor de 766 als trekker MSA
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 17 juni 2010, 13:25:27
De nieuwe SL/PM voor Vorden zijn ze nu aan het inrichten en wordt in week 28 afgeleverd, het is een MAN met 1,2 km 3 duimers en divers HV gereedschap. Voor Bronckhorst zijn ook de 3TS-BT's aanbesteed, ook MAN TGM18/340 opbouwer hds.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jurjen op 17 juni 2010, 13:31:01
De nieuwe SL/PM voor Vorden zijn ze nu aan het inrichten en wordt in week 28 afgeleverd, het is een MAN met 1,2 km 3 duimers en divers HV gereedschap. Voor Bronckhorst zijn ook de 3TS-BT's aanbesteed, ook MAN TGM18/340 opbouwer hds.

Leon, ik kom zeker een keertje kijken  :)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 25 juni 2010, 23:56:19
Voorproefje:

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 25 juni 2010, 23:58:59
En deel 2:

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 02 juli 2010, 09:55:19
Er staat een nieuwe Volvo HA in Doetinchem (bij de kazerne), waarschijnlijk voor Zutphen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 02 juli 2010, 13:30:41
Er staat een nieuwe Volvo HA in Doetinchem (bij de kazerne), waarschijnlijk voor Zutphen.
Foto?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 02 juli 2010, 14:15:52
Sorry, geen tijd voor gehad.. Het was een drukke dienst ;).
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 02 juli 2010, 14:55:34
Sorry, geen tijd voor gehad.. Het was een drukke dienst ;).
Begrijp ik, was het een standaard BZK Volvo FE of een FM met 6x4? Ik meen dat er diverse nieuwe HA voertuigen voor NOG aankomen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 02 juli 2010, 19:01:14
Voertuig stondt eerder van de week bij de volvo dealer in Doetinchem een gewone volvo geen 6x4 wat ik zo snel kon zien.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: gerbuntjah90 op 08 juli 2010, 22:07:05
Ik zie dat gisteren toch nog een oude Daf is gezet van Nunspeet of Elspeet (de oude 205 of 207) bij een natuurbrand bij de oprit van de A28... wat is de reden hiervan? Beide voertuigen zijn toch allang vervangen door 2 Scania's?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 08 juli 2010, 22:19:30
De 2 nieuwe HA's voor Zutphen staan klaar in wenum wiesel (gem. Apeldoorn) omdat er op onze kazerne nog geen ruimte is ivm de verbouw van de kazerne en het buten terrein.

Groetjes Bernard
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Robert op 08 juli 2010, 22:36:29
Ik zie dat gisteren toch nog een oude Daf is gezet van Nunspeet of Elspeet (de oude 205 of 207) bij een natuurbrand bij de oprit van de A28... wat is de reden hiervan? Beide voertuigen zijn toch allang vervangen door 2 Scania's?

Volgens mij is dat de (tijdelijke?) TS van Epe. Nunspeet rukte de afgelopen dagen uit met de 206, en de 'oude 205' (GINAF).
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: gerbuntjah90 op 09 juli 2010, 02:00:44
Volgens mij is dat de (tijdelijke?) TS van Epe. Nunspeet rukte de afgelopen dagen uit met de 206, en de 'oude 205' (GINAF).

Oh sorry.. ik doelde inderdaad op de oude Ginaf..  ;) Maar waar is de nieuwe "205"?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 09 juli 2010, 02:09:17
Oh sorry.. ik doelde inderdaad op de oude Ginaf..  ;) Maar waar is de nieuwe "205"?

Bij Ziegler ;D.

Overigens de TS van Oldebroek is ook in gebruik genomen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 09 juli 2010, 07:36:43
Bij Ziegler ;D.

Overigens de TS van Oldebroek is ook in gebruik genomen.

Oldebroek was er met de nieuwe en de oude TS
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 16 juli 2010, 23:43:35
Op de site van ziegler staat de nieuwe TS-BT van Ermelo in opbouw.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 16 juli 2010, 23:50:34
Op de site van ziegler staat de nieuwe TS-BT van Ermelo in opbouw.
Enig idee op welk chassis?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 16 juli 2010, 23:57:28
Enig idee op welk chassis?

Mercedes-Benz Axor dacht ik. Ze krijgen o.a. een enrom uitgebreid bandenaflaat systeem.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: BrwRobert op 17 juli 2010, 12:34:12
Nee het is geen axor. Het word een Actros 8) ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 21 juli 2010, 20:55:54
visitors can't see pics , please register or login


Foto: http://www.ziegler-nl.com

Wat een beest  :o
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 21 juli 2010, 21:15:09
Prachtig (en een Nederlands product!)  ;D
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Jord op 21 juli 2010, 21:56:14
Even voor de duidelijkheid, de foto hierboven van de GINAF is NIET de nieuwe 06-7341 van Ermelo hoor  :P
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 21 juli 2010, 22:19:49
De nieuwe HV van Harderwijk:

visitors can't see pics , please register or login


meer op www.delwelfotografie.nl
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 22 juli 2010, 17:38:14
Mooie korte wagen alleen vind ik dat grote rolluik niet zo mooi
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Marc M op 22 juli 2010, 17:44:49
http://www.ziegler-nl.com/uploads/d9/ed/d9edcf34e51d8bdd846213d4e5c7ad4b/DMO.jpg

Foto: http://www.ziegler-nl.com

Wat een beest  :o

Op de site van ziegler staat dat deze voor defensie is. Komt deze ook hier ergens in de regio te staan  ???
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 22 juli 2010, 17:49:03
ASK t'Harde
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 24 juli 2010, 15:29:28
En hier de nieuwe SL/PM voor Bronckhorst (Post: Vorden), hij is nog niet ingepakt de chauffeurs moeten er eerst even mee oefenen :). Achterin zit 1 km slang, dubbel of enkel uit te rijden.

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 24 juli 2010, 22:47:00
Wat een prachtig voertuig zeg !  :)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: basseman op 31 juli 2010, 15:36:44
per 30-07-2010 staat de 2e regionale BWC ( Blus Water Container) op de post in Vaassen.
volgens mij met nr; 06 7582 ( laatste ff uit het hoofd) ::)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: remkilo op 11 augustus 2010, 14:55:25
te laag??? Ligt het aan mij of is dit niet echt een fijne manier om je slangen uit te leggen? Ze vliegen alle kanten op, voertuig gaat veel te snel om slangen gecontroleerd uit te leggen, de slangen liggeno ver de gehele weg dus de weg is gelijk niet meer bruikbaar, er wordt zowat een lantaarnpaal omver getrokken door de slangen, bij minder harde voorwerpen was het er dwars doorheen gegaan (wat ook ten koste kan gaan van de slangen)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 11 augustus 2010, 15:43:07
te laag??? Ligt het aan mij of is dit niet echt een fijne manier om je slangen uit te leggen? Ze vliegen alle kanten op, voertuig gaat veel te snel om slangen gecontroleerd uit te leggen, de slangen liggeno ver de gehele weg dus de weg is gelijk niet meer bruikbaar, er wordt zowat een lantaarnpaal omver getrokken door de slangen, bij minder harde voorwerpen was het er dwars doorheen gegaan (wat ook ten koste kan gaan van de slangen)

De slangen zijn nu links en rechts uitgereden, je kunt ook dubbel aan 1 kant uitrijden (onder en boven) dan liggen de slangen netjes naast elkaar. Het lantaarn paal effect lijkt op het filmpje een stuk harder dan in werkelijkheid. Zal binnenkort nog eens een filmpje plaatsen waar het netter ging :).
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: remkilo op 11 augustus 2010, 15:47:07
Dank voor de snelle reactie!

En dank voor de uitleg, want vooral de positie van de slangen op de weg baarden mij zorgen (als ze alleen in deze positie uitgelegd kunnen worden)

Is er bij  dit voertuig ook de mogelijkheid om de slangen te begeleiden aan de achterzijde van het voertuig met personeel?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 15 september 2010, 17:49:11
Vandaag de nieuwe TW van ASK op de foto gezet:

visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: William op 15 september 2010, 20:40:08
He Bert, hoe laat was 'ie aan de kazerne dan? Ik heb er niks van gehoord en gezien. Maarja, ben vandaag ook vrij veel weg geweest op controle enzo...
Machtige wagen trouwens!!
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 15 september 2010, 21:59:16
He Bert, hoe laat was 'ie aan de kazerne dan? Ik heb er niks van gehoord en gezien. Maarja, ben vandaag ook vrij veel weg geweest op controle enzo...
Machtige wagen trouwens!!

Rond een uur of 2, William.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 23 september 2010, 21:02:20
De nieuwe HV-1 van Harderwijk is gisteren aangekomen, foto's staan op http://www.delwelfotografie.nl/?p=1638
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 10 oktober 2010, 13:15:59
Kan iemand mij (meer) vertellen wat het kenteken is van dit voertuig en of deze nog aktief is, kan in Brandbase niets over terugvinden. Wel tref ik er twee aan uit twee andere OVD districten.
Foto is van W. Harthoorn trouwens.

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Achterhoek op 10 oktober 2010, 13:19:51
Ik weet in ieder geval wel dat deze nooit dienst heeft gedaan in de Achterhoek, Op de veluwe wel. Of hij nog in dienst is weet ik ook niet, alle OVD voertuigen zijn vervangen door Nissan Pathfinder en voor de HOVD Nissan X-trail
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ton op 10 oktober 2010, 13:37:59
Regio Noord en Oost Veluwe, korps Epe
38.488 > 06.9891   
DA-OD   
Subaru Forester 2.0   
10-JS-VT   
2002     

voor zover bekend (en vlg. RdW) nog steeds aanwezig
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Maikel op 10 oktober 2010, 13:58:54
Kan iemand mij (meer) vertellen wat het kenteken is van dit voertuig en of deze nog aktief is, kan in Brandbase niets over terugvinden. Wel tref ik er twee aan uit twee andere OVD districten.
Foto is van W. Harthoorn trouwens.

Mogelijk kenteken 09-JS-VT. Later roepnummer 584. Voertuig in .... (jaartal) van de meldkamer Apeldoorn t.b.v. de piket centralist.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 10 oktober 2010, 15:03:48
Zijn inderdaad de oude OvD voertuigen van Veluwe Noord en West.

De 'vroegere' 284 (Veluwe West) had het kenteken 09-JS-VT
en de 285 (Veluwe Noord) had het kenteken 10-JS-VT
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 10 oktober 2010, 15:10:49
De Subaru met 09 op kenteken vorige week in Harderwijk nog op de foto gezet met roepnummer 06-9997.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 10 oktober 2010, 17:48:28
De Subaru met 09 op kenteken vorige week in Harderwijk nog op de foto gezet met roepnummer 06-9997.

Dat is de vroegere 284.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 21 oktober 2010, 16:40:59
visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


Nieuwe HV voor Harderwijk is afgeleverd.

Bron: Dutch Rescue Vehicles
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 21 oktober 2010, 18:08:49
De HV van Doetinchem is ook geariveerd op de kazerne wat ik heb begrepen weer een Daf.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: joost B op 21 oktober 2010, 18:16:44
De HV van Doetinchem is ook geariveerd op de kazerne wat ik heb begrepen weer een Daf.

Klopt. Ik zag hem gister staan, op de kazerne.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 21 oktober 2010, 18:26:47
Klopt. Ik zag hem gister staan, op de kazerne.
Oke ik heb hem nog niet gezien wel wat gehoord betreft weer een HV-2
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 21 oktober 2010, 18:36:32
De HV van Doetinchem is ook geariveerd op de kazerne wat ik heb begrepen weer een Daf.

Dat klopt, een Daf met Kenbri opbouw. Inderdaad een hv2, met veel extra zwaar redgereedschap.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 21 oktober 2010, 19:22:24
En DAF LF of CF?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 21 oktober 2010, 22:25:19
Een LF volgens mij, sneak preview (excuus voor de zon, en mijn bagger telefoon :))

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ton op 22 oktober 2010, 09:21:08
06.8671   
HV-II   
DAF FF LF55.220-13
Kenbri   
BX-TL-79
2010       
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 22 oktober 2010, 09:38:41
Nieuwe HV Doetinchem

visitors can't see pics , please register or login


Foto afkomstig van Rene Valk
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 14 november 2010, 10:17:19
visitors can't see pics , please register or login
 (http://img521.imageshack.us/i/img6377i.jpg/)
Zelhem en Hengelo krijgen beide een nieuwe DB met kentekens 05-NNL-4 en 04-NNL-4
visitors can't see pics , please register or login
 (http://img196.imageshack.us/i/img6392e.jpg/)

Tevens zijn voor beide korpsen nieuwe Tankautospuiten in opbouw,
visitors can't see pics , please register or login
 (http://img818.imageshack.us/i/img6399.jpg/)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 20 november 2010, 18:10:25
Ermelo  :D

visitors can't see pics , please register or login
 (http://img718.imageshack.us/i/img4663e.jpg/)

visitors can't see pics , please register or login
 (http://img7.imageshack.us/i/img4662hq.jpg/)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 04 december 2010, 09:25:24
visitors can't see pics , please register or login
 (http://img829.imageshack.us/i/img5455.jpg/)
Hengelo GLD
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 05 december 2010, 14:57:48
Vanavond gelezen op aanbestedingskalender:
De gemeentes Apeldoorn,Epe en Voorst hebben contracten getekend met betrekking tot de levering van 4 natuurbrandbestrijdingsvoertuigen.
1 voor Apeldoorn,2 voor Epe,en 1 voor Voorst.
Ook de Regio Noord en Oost Gelderland zou er 1 bestellen maar daar is blijkbaar nog niet meer duidelijkheid over.
De opdracht is gegaan naar Mucar op het bedrijvenpark Twente te Wierden/Almelo.

Weet iemand hoever het staat met deze voertuigen,we zijn al 1,5 jaar verder.
Wie weet meer ??? .
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: basseman op 05 december 2010, 20:36:51
Weet iemand hoever het staat met deze voertuigen,we zijn al 1,5 jaar verder.
Wie weet meer ??? .
voertuigen moeten nog steeds gebouwd worden, is op dit moment een zeer grote, uit de hand gelopen, papieren tijger.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 06 december 2010, 08:57:30
http://img829.imageshack.us/img829/9914/img5455.jpg
Hengelo GLD

Vorige week zaterdag in Hengelo geweest, en de planning is dat dit voertuig tussen kerst en Oud&Nieuw wordt afgeleverd.

Zelhem en Hengelo krijgen beide een nieuwe DB met kentekens 05-NNL-4 en 04-NNL-4
http://img196.imageshack.us/img196/3100/img6392e.jpg


Op deze foto staat de DB van Hengelo afgebeeld met roepnummer 06-8504, maar dit voertuig heeft net nummer 06-8501 gekregen. Zie foto

visitors can't see pics , please register or login
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 22 december 2010, 20:00:28
De ts'en worden morgen opgehaald, een mooi kerstkado :).
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 22 december 2010, 22:27:52
zo dat is cker een mooi kerstkado.
morgen maar is ff kijken bij onze werkplaats. of op de opslag.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jwtjuhleerdam op 28 december 2010, 18:45:13
Weet iemand wanneer de nieuwe hoogwerker van brandweer Zutphen komt?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 28 december 2010, 20:59:48
Hij zou in een van de eerste weken van januari komen.... maar is helaas vertraagd, hij staat nu nog in Finland en daar hebben ze er nog wel iets werk aan begreep ik gister. k heb al wel 2 foto's, deze zijn gemaakt begin november...

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: barry op 10 januari 2011, 00:41:13
Ermelo  :D

http://img718.imageshack.us/i/img4663e.jpg/

http://img7.imageshack.us/i/img4662hq.jpg/

Blijft weinig kastruimte over, of zie ik dat verkeerd?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 10 januari 2011, 20:46:08
Blijft weinig kastruimte over, of zie ik dat verkeerd?

Denk dat er meer kastruimte is,als bij de huidige TS-BT van Ermelo
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: BRW-Almere op 18 januari 2011, 21:30:20
Idd auto wordt BIZA bepakt

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 19 januari 2011, 16:45:58
visitors can't see pics , please register or login


Foto: Ziegler

De opbouw zit er inmiddels op
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112stefan op 19 januari 2011, 19:25:01
Echt super mooie wagen de 7341! Kan niet wachten tot die komt! :D
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 30 januari 2011, 16:08:48
Harderwijk heeft sinds kort ook 2 nieuwe dienstauto's. De 7201 en 7202

visitors can't see pics , please register or login


Foto: www.delwelfotografie.nl
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 03 februari 2011, 17:28:46
Doetinchem heeft een nieuwe DA de 8602. Het is de vervanger voor het preventie voertuig wat eind vorig jaar een ongeval heeft gehad. Het gaat om een VW Polo automaat diesel.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 12 februari 2011, 07:47:43
Weet iemand wat over de nieuwe HW van Zutphen,

Ik denk namelijk dat ie in de kazerne staat zonder striping. Zie ook de RWS webcam dan linkse deur

http://n348c.webcam.nl/flash/
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 12 februari 2011, 10:31:58
De (oude)HW van Zutphen is gisteravond vertrokken naar zijn nieuwe bestemming, momenteel hebben we een leen HW omdat de nieuwe naar verwachting pas eind maart wordt afgeleverd. De leen hoogwerker is een demo model van Bronto met de zelfde opbouw en bediening als de nieuwe HW gaat krijgen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 12 februari 2011, 19:10:55
Staan jullie momenteel buiten dienst? In verband met opleiding en oefenen?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 13 februari 2011, 15:22:34
Nee we staan gewoon in dienst, de meeste opleidingen zijn al klaar en de rest komt de komende tijd, de HW is alleen niet inzetbaar voor afhijsingen omdat er o.a. geen middelen voor de brancard op zitten.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112hv op 14 februari 2011, 18:15:47
Waar is de oude heen dan ? Oude +/- 11 jaar oud.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 14 februari 2011, 18:19:27
naar een opkoper dacht ik
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 14 februari 2011, 18:21:04
Nee we staan gewoon in dienst, de meeste opleidingen zijn al klaar en de rest komt de komende tijd, de HW is alleen niet inzetbaar voor afhijsingen omdat er o.a. geen middelen voor de brancard op zitten.

Ok duidelijk :) vond het wat vreemd dat ik afgelopen zaterdag met de hw vanuit Dtch naar Barchem mocht. Gezien de afstand zitten jullie dichterbij.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 14 februari 2011, 18:31:25
jah wij snappen zelf ook niet helemaal waarom wij niet gealarmeerd zijn... maar goed die uitruk kont vanzelf wel ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 14 februari 2011, 18:37:43
Haha komt goed :).
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 14 februari 2011, 20:55:19
Haha komt goed :).
Leon dan weet jij vast ook wel waarom de HW van Zevenaar naar Doetinchem moest rond half 7 s'avonds waren jullie toen nog niet terug met de HW uit Barchem?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 14 februari 2011, 23:01:10
Graag deze conversatie via PM voortzetten, zodat we hier weer ontopic kunnen.

Team Brandweerforum
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Joey op 17 februari 2011, 14:56:36
Ik zat zojuist naar de live webcam van brandweer Zutphen te kijken en zag hoe ze bezig waren met deze hoogwerker:

visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


Hij ziet er erg Engels achtig uit, ik denk een demovoertuig die daar is om te testen? Weet iemand hier iets meer over?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Joey op 17 februari 2011, 16:20:50
^^
Helemaal over het bericht van @ikbenben112, heen gelezen. Sorry voor mijn bovenstaande bericht echter zijn de fototjes toch leuk om te zien.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 19 februari 2011, 11:43:45
De brandweer van Heerde krijgt een nieuwe HV-2/WO in de vorm van een scania.

visitors can't see pics , please register or login


Foto: BrandweerHeerde.nl

Meer hier (http://www.brandweerheerde.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=198&Itemid=111)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Crashtender op 19 februari 2011, 20:52:15
Het nieuwe dienstvoertuig van de afdeling Materieel & Logistiek van het regiobureau.

Soort voertuig: PM-TD
Merk voertuig: Nissan Navara 2.5 DCI Double Cab 4WD
Opbouw:
Kenteken: 7-VLP-63
Korps: regiobureau
Roepnummer: 06-9907
Regio: Noord- en Oost-Gelderland
Bijzonderheden: Voertuig ten behoeve van afdeling Materieel & Logistiek. Het voertuig zal worden ingezet voor diverse taken, waaronder: onderhoud natuurbrandmeetstations, calibratie van meetapparatuur, pechhulp aan brandweervoertuigen en logistiek bij grote inzetten zoals natuurbranden.

visitors can't see pics , please register or login

Een foto van kort voor de aflevering.

visitors can't see pics , please register or login

Een foto van het voertuig met kenteken.

visitors can't see pics , please register or login

De dakset is afkomstig van een Mercedes-Benz demo politievoertuig.

visitors can't see pics , please register or login

Het voertuig wordt nog voorzien van enige aanvullende uitrusting.

visitors can't see pics , please register or login

Het voertuig is voorzien van een frontlier.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 20 februari 2011, 17:32:24
Standplaats Doetinchem?? Zo te zien aan de foto's
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Crashtender op 20 februari 2011, 20:31:22
Standplaats Doetinchem?? Zo te zien aan de foto's

De foto's zijn, op de eerste na, inderdaad allemaal genomen bij de kazerne in Doetinchem. Hier kwam ik toevallig mijn collega tegen die met de aanschaf en inbouw van deze auto bezig is. Doetinchem is echter niet zijn standplaats, zoals ik volgens mij al had aangegeven.

Het nieuwe dienstvoertuig van de afdeling Materieel & Logistiek van het regiobureau.

Soort voertuig: PM-TD
Merk voertuig: Nissan Navara 2.5 DCI Double Cab 4WD
Opbouw:
Kenteken: 7-VLP-63
Korps: regiobureau
Roepnummer: 06-9907
Regio: Noord- en Oost-Gelderland

Met regiobureau bedoel ik dus dat de standplaats van dit voertuig het hoofdbureau van politie, brandweer en GHOR aan de Europaweg in Apeldoorn is.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 21 februari 2011, 23:12:23
http://gelrenieuws.nl/2011/02/brandweer-rukt-uit-voor-schoorsteenbrand.html#more-32768 (http://gelrenieuws.nl/2011/02/brandweer-rukt-uit-voor-schoorsteenbrand.html#more-32768)

De eerste uitruk voor de tijdelijke hoogwerker van Brandweer Zutphen, in dit bericht staan ook meerdere foto's

Mvg
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Studebakerveendam op 24 februari 2011, 11:48:52
Echt super mooie wagen de 7341! Kan niet wachten tot die komt! :D

visitors can't see pics , please register or login


foto : http://www.ziegler-nl.com/home
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: StefanV op 27 februari 2011, 14:27:04
Van de week wat informatie gehoord over nieuwe voertuigen voor Oldebroek en Hattemerbroek.

Hattemerbroek gaat een nieuwe slangenwagen krijgen met WTS-1000, uiteraard met ruimte voor extra manschappen. Geen idee of het tegelijkertijd ook een HV-2 is(?)...

Oldebroek krijgt ter vervanging een tankwagen met een inhoud van om en nabij de 13.000 liter... Ik heb hierbij niet gehoord of er dan nog ruimte was voor meer manschappen. De opbouw zou op een 2de hands vrachtwagen zijn... en dat schijnt een beest van een machine te zijn.

Wie meer weet.. ik hoor het graag!  ;D
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 27 februari 2011, 15:06:27
Van de week wat informatie gehoord over nieuwe voertuigen voor Oldebroek en Hattemerbroek.

Hattemerbroek gaat een nieuwe slangenwagen krijgen met WTS-1000, uiteraard met ruimte voor extra manschappen. Geen idee of het tegelijkertijd ook een HV-2 is(?)...

Oldebroek krijgt ter vervanging een tankwagen met een inhoud van om en nabij de 13.000 liter... Ik heb hierbij niet gehoord of er dan nog ruimte was voor meer manschappen. De opbouw zou op een 2de hands vrachtwagen zijn... en dat schijnt een beest van een machine te zijn.

Wie meer weet.. ik hoor het graag!  ;D

Is die tankwagen niet een extra? Aangezien beide PM's vervangen zouden worden, één ingericht op brandbestreiding en ander op HV.

En de SL, wordt dat geen WTS500?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 09 maart 2011, 22:21:54
Ik zat vandaag eens te kijken op: www.aanbestedingskalender.nl (http://www.aanbestedingskalender.nl) en zag dat er een aanbesteding is uitgegeven voor het leveren van een 4x4 Natuurbrandbestrijdingsvoertuig voor het korps Eerbeek. Wie weet hier meer van?

Veder las ik dat Ziegler uit Winschoten 4 Decontaminatiecontainers mag leveren. Hiervoor zijn er 3 voor de VNOG en 1 Voor IJsselland.

Bron:www.aanbestedingskalender.nl (http://www.aanbestedingskalender.nl)

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 15 maart 2011, 13:13:42
De nieuwe 9142, sinds 28-2 in dienst:

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Johan op 15 maart 2011, 16:39:36
De nieuwe 9142, sinds 28-2 in dienst:


Zit er een storing in de aansturing van de toeters? Omdat die zo onregelmatig werkt. ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 15 maart 2011, 16:58:03
Zit er een storing in de aansturing van de toeters? Omdat die zo onregelmatig werkt. ;)

nieuwe bediening denk ik.. zal wel ff wennen zijn
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 15 maart 2011, 20:19:27
nieuwe bediening denk ik.. zal wel ff wennen zijn

^ Inderdaad, ik ben ook geen voorstander van het in het uitschakelen van de sirene maar dat is een andere discussie :).
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: nbl op 16 maart 2011, 20:48:10
Op dit moment wordt er een nieuwe ts van elburg gebouwd bij Ziegler (ik weet niet of dit al is vermeld in dit topic)

http://www.ziegler-nl.com/home/voertuigen/actueel-in-opbouw (http://www.ziegler-nl.com/home/voertuigen/actueel-in-opbouw) via deze link zie je hem op de foto onderaan de pagina.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 16 maart 2011, 23:13:26
Op dit moment wordt er een nieuwe ts van elburg gebouwd bij Ziegler (ik weet niet of dit al is vermeld in dit topic)

http://www.ziegler-nl.com/home/voertuigen/actueel-in-opbouw (http://www.ziegler-nl.com/home/voertuigen/actueel-in-opbouw) via deze link zie je hem op de foto onderaan de pagina.

Moet een nieuwe hv zijn. Foutje van ziegler.

Foto:

visitors can't see pics , please register or login


Foto: Ziegler
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 17 maart 2011, 19:35:56
Eindelijk weer een DAF (made in Holland  ;D ), en met fqtsoenlijke voorbanden, als je dat vergelijkt met die fietswieltjes onder die Atego's 4x4 die voor diverse BRabantse korpsen worden opgebouwd, dan had je net zo goed 4x2 kunnen kiezen uit de Neckermann catalogus.

Mooie investering in Elburg!
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 17 maart 2011, 21:02:41
Eindelijk weer een DAF (made in Holland  ;D ), en met fqtsoenlijke voorbanden, als je dat vergelijkt met die fietswieltjes onder die Atego's 4x4 die voor diverse BRabantse korpsen worden opgebouwd, dan had je net zo goed 4x2 kunnen kiezen uit de Neckermann catalogus.

Mooie investering in Elburg!

De banden heeft men bewust voor gekozen. DAF levert geen 4x4 meer maar men wou toch graag een auto die niet vast komt te zitten in de berm. Vandaar die grote banden waarmee de auto wat hoger van de grond komt.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 22 maart 2011, 07:33:10
Nieuwe PM matrieel en logestiek regio Noord Oost Gelderland 06-9907

visitors can't see pics , please register or login
 (http://img580.imageshack.us/i/img7453i.jpg/)
visitors can't see pics , please register or login
 (http://img852.imageshack.us/i/img7454.jpg/)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: basseman op 29 maart 2011, 19:18:44
Korps VAASSEN gaat op de doe-het-zelf tour

bron; veluweland.nl, vaassen-online.nl


Brandweer koopt Dakar racetruck
dinsdag 29 maart 2011 00:00
VAASSEN - Brandweer Vaassen heeft een Dakar racetruck overgenomen om in te zetten bij natuurbrandbestrijding. Vanwege een al lang lopend vervangingsproces voor het oude terreinvoertuig voor bos- en natuurbrandbestrijding en door de opgedragen gemeentelijke bezuinigingstaak heeft brandweer Vaassen besloten om zelf initiatief te nemen. Zo kon men overgaan tot een versnelde vervanging voor aanzienlijk minder kosten voor de gemeenschap.
De gele Dakartruck van de ploeg van Autotrack- Hamer-Deijne is onder regie van Vaassense brandweermannen bij enkele lokale bedrijven op het industrieterrein Eekterveld te Vaassen onderhanden genomen en als volwaardig brandweerauto uitgerust voor zijn taak. Er is in de laadruimte een 4.000 liter kunststof watertank geplaatst en de auto is voorzien van een bluspomp. Op het dak is een blusmonitor (waterkanon) geplaatst om rondom het voertuig rijdend te kunnen blussen in zeer ruw terrein.
De afgelopen weken is er met man en macht gewerkt om alles technisch gereed te krijgen en de auto is zelfs bij de lokale bedrijfswagenspuiter de Wilde van de brandweerrode kleur voorzien. Dit alles om voor de komende droge periode, want de eerste heide brand in deze regio heeft zich al voorgedaan, goed voor de taak klaar te staan. Het voertuig is nu inzet gereed en is vrijdag voor belangstellende te bekijken op het voorterrein van de kazerne van brandweer Vaassen aan de Laan van Fasna.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 29 maart 2011, 19:37:13
Haha en welke datum is het vrijdag? :)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Frankieboy001 op 29 maart 2011, 19:43:04
Haha en welke datum is het vrijdag? :)

Misschien een kalender gebruiken,,

Trouwens het is dan de 1e der aprilianen....:P
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 29 maart 2011, 20:11:57
Haha en welke datum is het vrijdag? :)

Ja daar is wel over na gedacht, er staat bij het artikel wel een foto, waarop 'het nieuwe voertuig' is te zien. Maar mag dit voertuig officieel worden ingezet? Als blijkt dat het geen 1 April grap blijkt te zijn? Aangezien er nog geen nummer/striping op zit?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Johan op 30 maart 2011, 00:22:40
Dit is gewoon een 1 april grap.  ;D
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 31 maart 2011, 15:11:17
Foto van het nieuwe wapen van brandweer Vaassen,links op de foto ;D

visitors can't see pics , please register or login


bron: www.vaassen-online.nl
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 31 maart 2011, 15:16:34
Als ik eerlijk moet zeggen, lijkt de foto niet helemaal origineel. Alles is net ff wat te mooi bij het nieuwe voertuig.
Ik zal is kijken vanmiddag of ik even langs de kazerne kan gaan, of hij er ook echt staat.
En anders morgen even kijken.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: M.A.S op 31 maart 2011, 15:58:00
Zowiezo.... zie de dakmonitor... kan je duidelijk zien dat de geknipt en geplakt is. En waarom zouden ze er nu pas mee in de publiciteit komen?

Trouwens helemaal niet zo'n slecht idee voor een natuurbrandbestrijdingsvoertuig.... zouden ze echt uit moeten voeren
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 31 maart 2011, 17:36:01
Nou het is duidelijk. Het originele voertuig, dus de gele Dakar truck staat bij Installatiebedrijf hamer op het terrein.
Ikheb hem op de foto gezet:
visitors can't see pics , please register or login


Dus bij deze is het dus een 1 april grap.


Trouwens helemaal niet zo'n slecht idee voor een natuurbrandbestrijdingsvoertuig.... zouden ze echt uit moeten voeren

Ze hebben daar ze opzich wel een goed over nagedacht.
Volgens mij doen ze het ook om aandacht te vragen voor de vervanging van het oude voertuig.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 31 maart 2011, 17:42:43
Zowiezo.... zie de dakmonitor... kan je duidelijk zien dat de geknipt en geplakt is. En waarom zouden ze er nu pas mee in de publiciteit komen?

Trouwens helemaal niet zo'n slecht idee voor een natuurbrandbestrijdingsvoertuig.... zouden ze echt uit moeten voeren

Als ik mag kiezen heb ik voor een natuurbrandbestrijdingsvoertuig liever een kleiner en compacter voertuig zoals een unimog.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: M.A.S op 31 maart 2011, 18:20:43
Als ik mag kiezen heb ik voor een natuurbrandbestrijdingsvoertuig liever een kleiner en compacter voertuig zoals een unimog.

Voor in het bos is inderdaad een wat compacter voertuig een betere optie. Maar qua terreinvaardigheid, en hoe hij geprepareerd zou zijn staat mij wel aan
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: basseman op 01 april 2011, 11:51:04
Is idd een 1 april grap. Als korps hebben we hier heel veel lol aan beleefd.

Kwam het stukje ook tegen op de site van de NVBR;  http://www.nvbr.nl/@20983/brandweer-koopt/
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 01 mei 2011, 01:15:18
Sinds vrijdag beschikt het korps Oldebroek over een waterwagen van het merk Volvo met een tankinhoud van 20.000 liter.

Filmpje met uitleg:


Bron: Youtube & Locomediagroep.nl
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 02 mei 2011, 16:17:50
Voor brandweer Hattemerbroek is er een slangenwagen in opbouw. Dit wordt een WTS500

http://www.brandweerhattemerbroek.nl/sw1.htm
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 09 mei 2011, 22:49:17
Weet iemand hoe het staat met de nieuwe Iveco tankautospuit met mucar opbouw voor brw apeldoorn?
Weet wel dat er veel gezeur mee is geweest(rechtzaak enzo) maar dat was volgens mij 2009?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dally79 op 14 mei 2011, 23:31:29
De vorderingen van de nieuwe HV2/WO van brandweer Heerde zijn te volgen op  http://www.brandweerheerde.nl/index.php/nieuwe-hv2wo-6872-heerde

visitors can't see pics , please register or login

bron: www.brandweerheerde.nl
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 27 mei 2011, 20:10:55
Nou eindelijk is het dan zo ver! na heel wat weken vertraging is de nieuwe hoogwerker voor Zutphen gearriveerd. Omdat de leen hoogwerker van Bronto meteen weer is vertrokken naar zijn volgende korps in Polen staat hij staat ook per direct op de uitruk.

Een uitgebreide foto reportage en verslag is te vinden op http://gelrenieuws.nl/2011/05/nieuwe-hoogwerker-voor-brandweer-ijsselstreek.html#more-37494 (http://gelrenieuws.nl/2011/05/nieuwe-hoogwerker-voor-brandweer-ijsselstreek.html#more-37494)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Frankieboy001 op 27 mei 2011, 22:49:54
Gave auto die nieuwe HW  :o  ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 28 mei 2011, 09:54:38
Gave auto die nieuwe HW  :o  ;)
Mooie wagen. Wat is het hoogste punt van deze hw?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 28 mei 2011, 12:59:25
32M
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 28 mei 2011, 13:39:43
32M
Oke bedankt
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jwtjuhleerdam op 29 mei 2011, 12:15:22
Nou eindelijk is het dan zo ver! na heel wat weken vertraging is de nieuwe hoogwerker voor Zutphen gearriveerd. Omdat de leen hoogwerker van Bronto meteen weer is vertrokken naar zijn volgende korps in Polen staat hij staat ook per direct op de uitruk.

Een uitgebreide foto reportage en verslag is te vinden op http://gelrenieuws.nl/2011/05/nieuwe-hoogwerker-voor-brandweer-ijsselstreek.html#more-37494 (http://gelrenieuws.nl/2011/05/nieuwe-hoogwerker-voor-brandweer-ijsselstreek.html#more-37494)

Die hoogwerker super vet. Denk ik toch binnenkort maar een keertje fototjes komen maken :P
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 15 juni 2011, 18:22:21
Weet iemand waar dit voertuig nu staat, Het is de ex 214 van de Prinses Margrietkazerne van Wezep.
Op de foto gezet in Elburg 2010. Het voertuig rijd nu zeer vermoedelijk met biza striping rond met kenteken BX-RJ-98 en is van de regio NOG.
Voertuig is ook al in Zweden geweest onlangs, echter staat er ook geen roepnummer op. Wie weet wat meer ?

visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/99/214magriet14.jpg/)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 15 juni 2011, 18:30:29
Weet iemand waar dit voertuig nu staat, Het is de ex 214 van de Prinses Margrietkazerne van Wezep.
Op de foto gezet in Elburg 2010. Het voertuig rijd nu zeer vermoedelijk met biza striping rond met kenteken BX-RJ-98 en is van de regio NOG.
Voertuig is ook al in Zweden geweest onlangs, echter staat er ook geen roepnummer op. Wie weet wat meer ?

visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/99/214magriet14.jpg/)

Voertuig heeft geen roepnummer en is het reserve voertuig van het cluster veluwe Noord met als standplaats Elburg als deze niet als reserve voertuig dient.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 15 juni 2011, 18:40:20
Dank u
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 06 augustus 2011, 09:57:36
Tja of hij '''' nieuw '''' is ja  ;D

visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/546/img7145f.jpg/)

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: M.A.S op 08 augustus 2011, 13:58:24
Is er nou een volledig nieuwe bestuurderscabine op gekomen?

maarja, wat wil je ook anders naar zo'n klapper.
Trouwens, als je naar een paar filmpjes op Youtube kijkt naar de compagniesverplaatsing van die dag,
zie je wel dat de verplaatsing van het compagnie erg rommelig verliep. Het ene voertuig reed zowat
op de trekhaak van zijn voorganger, terwijl er tussen twee andere voertuigen rustig 3 vrachtwagens reden.


PS: is er al meer bekend over de levering van de vervanging van onder anderen de nieuwe TS-BT van Hoog Soeren?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 08 augustus 2011, 14:38:49

PS: is er al meer bekend over de levering van de vervanging van onder anderen de nieuwe TS-BT van Hoog Soeren?

Ik heb vernomen van iemand van BRW Apeldoorn, dat het voertuig al een paar maanden klaar is, en staat te wachten in de fabriek totdat men hem opkomt halen.
Maar dat zla dan nog wel een tijdje duren volgens mij.

Ik zag trouwens ook dat ze een aanbesteding uit hebben gedaan voor 2 waterwagens van ongeveer 16000 liter water.
En dan moeten ze dus bezuinigen maar er kunnen wel 2 nieuwe voertuigen worden gekocht ???
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 08 augustus 2011, 20:08:52
Voor verdere mededelingen over de bezuinigingen bij Brandweer Apeldoorn kunnen jullie in dit topic verder praten: http://www.hetbrandweerforum.nl/index.php?topic=35555.0

Dan gaan we hier weer ontopic over de Nieuwe voertuigen in de Regio Noord en Oost Gelderland

Team Brandweerforum
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 25 augustus 2011, 07:31:38
Brandweer Hattem gaat ook een TW van 14.000 liter in gebruik nemen.
06-6661
Op een 2e hands MAN chassis  ( oude melkwagen )
Kenteken : BZ-GD-05
Ombouw door o.a. firma Beerschot ( vh Cito Techniek en AI Group Axel )
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: M.A.S op 01 september 2011, 16:05:05
Brandweer Hattem gaat ook een TW van 14.000 liter in gebruik nemen.
06-6661
Op een 2e hands MAN chassis  ( oude melkwagen )
Kenteken : BZ-GD-05
Ombouw door o.a. firma Beerschot ( vh Cito Techniek en AI Group Axel )

Jammer dat ook Hattem niet kiest voor een meer terreinvaardig voertuig.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 01 september 2011, 19:31:07
Jammer dat ook Hattem niet kiest voor een meer terreinvaardig voertuig.

Een tankwagen is geen blusvoertuig,dus deze hoeft het terrein niet in,en wat denk je van de eurotjes in deze tijd van bezuinigingen.
Een meer terreinvaardig chassis kost toch meer,buiten het feit dat je dan geen opgebouwde tankwagen hebt.
En gelukkig heeft de veiligheidsregio VNOG genoeg terreinvaardige TSsen.   
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: boerm391 op 05 september 2011, 11:56:57
Naast de nieuwe DB van Brandweer Bronckhorst, post Hengelo (Gld.), is er ook een nieuwe TS-BT en een 'nieuwe' TS gekomen, dit ter vervanging van de TS-BT Daf 40835 en de TS-HV Daf 40875.

Bovenste foto:

Roepnummer: 06-8541
Kenteken: BX-XH-10
Type voertuig: TS7 LD3000 HD265 T3500
Merk & Type: MAN 18.330BLFA(4x4)[TGM]
Opbouw: DRV-Johstadt
Bouwjaar: 2010
In dienst: 2011
Uit dienst:
Standplaats: Hengelo (Gld)
Opmerkingen:

Onderste foto:

Roepnummer: 06-8533
Kenteken: BH-FS-98
Type voertuig: TS8 LD2600 HD260 T2250
Merk & Type: Mercedes Benz 1124F36[Ecol]
Opbouw: Mucar-Godiva
Bouwjaar: 1999
In dienst: 2011
Uit dienst:
Standplaats: Hengelo (Gld)
Opmerkingen: Tot 2011 gestationeerd te Zelhem.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: M.A.S op 08 september 2011, 22:05:08
Een tankwagen is geen blusvoertuig,dus deze hoeft het terrein niet in,en wat denk je van de eurotjes in deze tijd van bezuinigingen.
Een meer terreinvaardig chassis kost toch meer,buiten het feit dat je dan geen opgebouwde tankwagen hebt.
En gelukkig heeft de veiligheidsregio VNOG genoeg terreinvaardige TSsen.

Dat eerste is niet helemaal waar, in Twente en IJsselland werken ze met een aantal tankwagens met het systeem dat deze voertuigen wel als blusvoertuig ingezet kunnen worden en daarnaast kunnen ze gebruikt worden om het water rechtstreeks bij de eenheden in het veld af te leveren (net als de tankwagen van het ASK)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 08 september 2011, 23:28:59
Dat eerste is niet helemaal waar, in Twente en IJsselland werken ze met een aantal tankwagens met het systeem dat deze voertuigen wel als blusvoertuig ingezet kunnen worden en daarnaast kunnen ze gebruikt worden om het water rechtstreeks bij de eenheden in het veld af te leveren (net als de tankwagen van het ASK)

Zoals de standaard inzet in VNOG en VGGM is doen de TS-BT en SB-BT de blussing en zijn TW-WA water aanvoerend het is de keuze die gemaakt is.
In IJsseland heb je maar 1 peloton van 4x TS-BT en Twente heeft het dubbele dan moet je misschien wel blussen met de TW.
Maar ook in deze regio's zijn voorbeelden van TW met 6x2 aandrijving,het is maar net de keus die je maakt.
Als je voldoende blusmaterieel hebt,in de vorm van TS-BT/SB-BT wat geschikt is voor inzet als natuurbrandbestrijdingsmateriaal waarom zou je dan over langere afstand gaan pendelen met al deze TS-BT en TW terwijl TW dit veel efficiënter en met minder gebruik van de zeldzame smalle wegen, dit is de belangrijkste reden om TW's te gaan inzetten.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Frankieboy001 op 09 september 2011, 07:43:15
Zoals de standaard inzet in VNOG en VGGM is doen de TS-BT en SB-BT de blussing en zijn TW-WA water aanvoerend het is de keuze die gemaakt is.
In IJsseland heb je maar 1 peloton van 4x TS-BT en Twente heeft het dubbele dan moet je misschien wel blussen met de TW.
Maar ook in deze regio's zijn voorbeelden van TW met 6x2 aandrijving,het is maar net de keus die je maakt.
Als je voldoende blusmaterieel hebt,in de vorm van TS-BT/SB-BT wat geschikt is voor inzet als natuurbrandbestrijdingsmateriaal waarom zou je dan over langere afstand gaan pendelen met al deze TS-BT en TW terwijl TW dit veel efficiënter en met minder gebruik van de zeldzame smalle wegen, dit is de belangrijkste reden om TW's te gaan inzetten.

Even terzijde, brandweer Twente heeft 3x Bosbrand peloton (4x TS-BT), worden wel in verschillende volgorden van voertuigen gebruikt.

Citaat
2232 Losser
2332 Denekamp
2432 Tubbergen
2531 De Lutte
5132 Rijssen
5231 Holten
5331 Hellendoorn
5431 Nijverdal
5432 Nijverdal
5532 Wierden
6231 Haaksbergen
6331 Delden
6431 Markelo

De TW's die rijdend kunnen blussen zijn:
5462 Nijverdal
4161 SB Enschede (ingezet afgelopen jaar)
6261 Haaksbergen
5262 Holten
2561 De Lutte
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 19 september 2011, 18:01:15
Net langs de Volvo garage in Doetinchem gekomen stond een nieuwe HA klaar voor Lichtenvoorde
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 19 september 2011, 18:07:07
Foto afkomstig van René Valk
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 04 oktober 2011, 21:27:54
Is er al iets meer bekend over de levering van de 3 nieuwe bosbrand voertuigen van brw apeldoorn. Hoorde dat het niet zo lekker liep met mucar! Kan iemand daar iet meer over vertellen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ©-right op 16 oktober 2011, 17:51:25
Brandweer Hattem gaat ook een TW van 14.000 liter in gebruik nemen.
06-6661
Op een 2e hands MAN chassis  ( oude melkwagen )
Kenteken : BZ-GD-05
Ombouw door o.a. firma Beerschot ( vh Cito Techniek en AI Group Axel )
Is deze TW uitbreiding of gaat 1 van de 2 TS'n het veld ruimen.
De oudste TS is van 1996 (6631) de ander van 2004 (6641)

©-right
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: rutgerpruis op 16 oktober 2011, 22:19:08
Ter uitbreiding, begin het nieuwe jaar zal de 1631 vervangen worden door een compacte TS
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 17 oktober 2011, 01:33:32
Is deze TW uitbreiding of gaat 1 van de 2 TS'n het veld ruimen.
De oudste TS is van 1996 (6631) de ander van 2004 (6641)

©-right

Dat is een uitbreiding.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: gerbuntjah90 op 19 oktober 2011, 17:17:37
Ter uitbreiding, begin het nieuwe jaar zal de 1631 vervangen worden door een compacte TS

De 6631 bedoel je waarschijnlijk. Naar mijn weten wordt de TS van Zwolle (1631) namelijk niet vervangen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 19 oktober 2011, 23:36:39
De nieuwe 6971 van Elburg is inmiddels ook ver gevorderd.

visitors can't see pics , please register or login


Foto: Ziegler-nl.com
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 31 oktober 2011, 15:46:56
visitors can't see pics , please register or login


De nieuwe HV van Elburg is inmiddels afgeleverd.

Foto: http://www.ziegler-nl.com/
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 26 november 2011, 17:31:07
           
  donderdag 24 november 2011 | 16:02 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 24 november 2011 | 16:38


 ALMELO - De Almelose bouwer van brandweervoertuigen, Mucar, is deze week failliet verklaard. Directeur M. Ramerman hoopt op een doorstart, maar moeilijk wordt het wel.

Een betalingsachterstand van 30.000 euro bij het pensioenfonds Mn Service brak het bedrijf op. „De rechter vond het ook belachelijk. Maar omdat ik even niet kan betalen - door de crisis zijn onderdelen te laat bezorgd en kan ik geen wagens afleveren - was er geen andere weg. Dat pensioenfonds kent gewoon geen pardon.”

Mucar, dat in 1986 werd opgericht, bouwt op Bedrijvenpark Twente brandweervoertuigen, meest tankautospuiten. Op onderstellen met motoren van grote autofabrikanten als Iveco, MAN en DAF worden bij Mucar door de brandweer benodigde speciale cabines en ander materieel gebouwd.

Zo’n twaalf tot zestien kolossale wagens - ze kosten gemiddeld drie ton per stuk - lopen er bij Mucar jaarlijks van de band. Dertien vakmensen hebben een vaste baan, sommigen al langer dan twintig jaar.

Door de rechtbank is alleen de werkmaatschappij Mucar (waar het personeel in dienst is) failliet verklaard. De holding Mucar echter niet, zegt Ramerman. Hij hoopt daarom op een doorstart. „We willen graag voertuigen blijven bouwen. Als dat niet meer mogelijk is leggen we ons op onderhoud en reparaties toe. We onderzoeken samenwerking met een Duitse firma”.


Bron : De Tubantia
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 28 november 2011, 07:33:36
NEEDE – Brandweer Neede heeft sinds kort een nieuwe aanwinst. Binnenkort rukt het korps uit met een splinternieuwe truck (een Volvo FT). De oude DAF was na twintig jaar aan vervanging toe. Op dit moment is de nieuwe vrachtwagen nog niet in dienst. Eerst moeten alle chauffeurs en pompbedienden – van het Needse korps – kennismaken met het brandweervoertuig die zorgt voor het Grootwater Transport (WTS).
Ook brandweer Lichtenvoorde heeft een nieuwe Volvo FT ontvangen. Brandweer-instructeur Marnix Koedam was afgelopen maandag druk bezig om de eerste chauffeurs op te leiden. Brandweerman Bernard Frankes mocht achter het stuur zitten en een rondje maken door Neede. Ook liet Koedam zien hoe de container (met ruim één kilometer aan slangen) van de vrachtwagen gehaald moet worden (zie video).

“Deze truck heeft meer pk’s dan de oude. Ook is hij uitgerust met de nieuwste snufjes. Denk bijvoorbeeld aan een achteruitrij- en een dodehoekcamera. Allemaal dingen die te maken hebben met de veiligheid. Het is een moderne auto. De brandweer in de regio Achterhoek is met deze truck helemaal up-to-date!, zegt Koedam trots.

De nieuwe truck wordt ingezet bij grote branden. Vooral in het buitengebied is de WTS een ideaal middel om aan voldoende water te komen. Over twee weken kan het voertuig echt de straat op.

Foto's op:
http://www.nieuwsuitberkelland.nl/2011/11/brandweer-neede-heeft-een-nieuwe-truck/
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Feuerteufel op 28 november 2011, 11:39:31
Ik dacht heel even dat ik wat gemist had en dat Volvo een nieuw type vrachtwagen op de markt gebracht had. Maar het betreft hier een klein (type) foutje (zelfs al in de krant). Op de foto van het artikel staat een Volvo FE, één met 300 paardjes onder de cabine en een 6x2/4 aandrijving.

Aaldert
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 02 december 2011, 20:21:56
Brandweer Hattem gaat ook een TW van 14.000 liter in gebruik nemen.
06-6661
Op een 2e hands MAN chassis  ( oude melkwagen )
Kenteken : BZ-GD-05
Ombouw door o.a. firma Beerschot ( vh Cito Techniek en AI Group Axel )

Volgens mij is de opbouw van een voormalige tankwagen ook zal de tankinhoud niet meer als 10.000 liter zijn aangezien het laadvermogen van dit voertuig maar 10815 kg is
Gewicht gegevens van het voertuig volgens site van het RDW.

Gewicht en laadvermogen
 Massa leeg voertuig                            :7785 kg
 Laadvermogen                                   :10815 kg
 Toegestane maximum massa voertuig :18600 kg
 Massa rijklaar                                    :7885 kg

gegevensbron: www.rdw.nl

En om met een 2/3 gevulde tank te gaan rijden lijkt me ook niet zo'n goed idee ;)
 
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 03 december 2011, 01:35:26
Volgens mij is de opbouw van een voormalige tankwagen ook zal de tankinhoud niet meer als 10.000 liter zijn aangezien het laadvermogen van dit voertuig maar 10815 kg is
Gewicht gegevens van het voertuig volgens site van het RDW.

Dat het een voormalige tankwagen is, is geheel correct.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 17 december 2011, 17:43:28
Post Ermelo heeft sinds afgelopen week 2 nieuwe Volkswagen Polo's op de post staan met de roepnummer 06-7302 & 06-7303.
Verder is er door de regio verschillende watertank haakarmbakken gekocht tbv natuurbrandbestrijding.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 18 december 2011, 17:48:09
Afgelopen donderdag is de overdracht geweest van de nieuwe HV van brandweer Elburg;

visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


Foto's: www.brandweer-elburg.nl
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112hv op 22 december 2011, 10:41:22
mooie wagen!!
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 25 december 2011, 07:50:58
visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/259/img2807v.jpg/)
Niet zozeer nieuw mischien, maar kende deze nog niet met dit roepnummer. Staat deze in Harderwijk of Elburg wie weet dat ?
Betreft een bluswatercontainer welke ook in Apeldoorn en Vaassen staat.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Schalken op 25 december 2011, 08:29:04
Hoe en waar worden deze containers dan voor gebruikt en wat zit erin? heb je ook de nummers van de andere posten?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 25 december 2011, 11:57:37
Hoe en waar worden deze containers dan voor gebruikt en wat zit erin? heb je ook de nummers van de andere posten?
Bluswatercontainer wordt gebruikt in gebieden waar moeilijk water te krijgen is of op autobanen. Natuurgebieden noem maar op post Doetinchem heeft ook een bluswatercontainer in de kazerne staan.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: roborob op 25 december 2011, 14:22:44
Hoe en waar worden deze containers dan voor gebruikt en wat zit erin? heb je ook de nummers van de andere posten?

06-7581 Apeldoorn
06-7582 Vaassen

Overigens worden deze bakken leeg vervoerd, en ingezet als waterinnamepunt bij de natuurbrandbestrijding (buffer om tegelijk meerdere TS'en te vullen). Zeker niet bedoeld dus voor autosnelwegen etc. (daarvoor staat in Apeldoorn een andere WTH, de zogenaamde VBC-bak). Gelet op de bouw verwacht ik dat hetzelfde geldt voor de 7081 op de foto. 
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 25 december 2011, 21:32:40
Niet zozeer nieuw mischien, maar kende deze nog niet met dit roepnummer. Staat deze in Harderwijk of Elburg wie weet dat ?
Betreft een bluswatercontainer welke ook in Apeldoorn en Vaassen staat.

Deze is waarschijnlijk voor Harderwijk.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 26 december 2011, 07:51:41
Alleen heeft Elburg een 4x4 HA en Harderwijk niet, is ook niet perse noodzakelijk mischien maar wel logisch.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 26 december 2011, 13:15:02
Alleen heeft Elburg een 4x4 HA en Harderwijk niet, is ook niet perse noodzakelijk mischien maar wel logisch.

Geheel met je eens, maar deze mag naar Harderwijk. Elburg krijgt er voorlopig nog geen één.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 26 december 2011, 19:01:58
Dank
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 27 december 2011, 01:04:18
Ik begreep vorige week zaterdag dat het helemaal nog niet zeker was dat deze bak in Harderwijk komt. Bak is voor het cluster Veluwe West, maar standplaats is nog niet bekend. De bak stond toen ook in Ermelo.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: William op 27 december 2011, 09:22:37
Ik begreep vorige week zaterdag dat het helemaal nog niet zeker was dat deze bak in Harderwijk komt. Bak is voor het cluster Veluwe West, maar standplaats is nog niet bekend. De bak stond toen ook in Ermelo.

Geheel correct en tevens juist ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Marc M op 27 december 2011, 09:43:32
Lijkt me waarschijnlijk dat deze op een post komt, waar ze ook een HA voertuig hebben en die hebben ze volgens mij alleen in H'wijk binnen cluster Veluwe West. Of gaan ze ook schuiven met de HA voertuigen?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 27 december 2011, 14:50:55
Lijkt me waarschijnlijk dat deze op een post komt, waar ze ook een HA voertuig hebben en die hebben ze volgens mij alleen in H'wijk binnen cluster Veluwe West. Of gaan ze ook schuiven met de HA voertuigen?

Harderwijk heeft niet gek veel ruimte meer, dus Ermelo zou 'm zo lang kunnen huisvesten tot Harderwijk een nieuwe kazerne heeft.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: William op 28 december 2011, 10:00:36
Allemaal speculaasjes. Volgens mij is de tijd daar niet meer voor. Wacht rustig af en dan kom je het vanzelf te weten ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 28 december 2011, 13:26:14
voorlopig staat hij nog in ermelo dus laten we het rustig afwachten.  ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 28 december 2011, 17:20:59
Ik zag trouwens vandaag bij logistiek en techniek op de wilmersdorf in Apeldoorn een nieuwe Scania HA staan. Zonder striping/nummer en kenteken. Iemand idee voor wie deze is?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: bussum 635 op 28 december 2011, 19:05:38
Hoe is het met de mucar ts-bt voertuigen komen die nog ?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Studebakerveendam op 28 december 2011, 19:49:24
vandaag een Renault Midlum (standaard 9 persoons Renault cabine) voor de gemeente Hattem gespot bij Renault Trucks in Groningen.

Ik neem aan dat de huidige 6631 uit 1996 vervangen wordt, wie gaat dit voertuig opbouwen ?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 29 december 2011, 21:39:18
Post Ermelo heeft sinds afgelopen week 2 nieuwe Volkswagen Polo's op de post staan met de roepnummer 06-7302 & 06-7303.


Bijgaand een foto van beide nieuwe Polo's voor Ermelo

visitors can't see pics , please register or login
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 02 januari 2012, 21:48:58
Ik zag trouwens vandaag bij logistiek en techniek op de wilmersdorf in Apeldoorn een nieuwe Scania HA staan. Zonder striping/nummer en kenteken. Iemand idee voor wie deze is?

Hoorde dat er drie nieuwe HA komen voor vervanging, deze gaan waarschijnlijk naar Elburg, Vaassen, en de andere is mij onbekend. MIschien weet iemand anders het.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 02 januari 2012, 21:59:55
Hoe is het met de mucar ts-bt voertuigen komen die nog ?

Ik ga er vanuit dat je over de drie voertuigen van Apeldoorn praat!

Zoals Basseman zei,

(De nieuwe bosbrandvoertuigen zijn nog niet gereed. De laatste stand; Er zijn voertuigen en er is een losse opbouw. Dus alles wat hiervoor erover is gezegd klopt niet.)

Dus tja
Mucar falliet, dus wachten rustig af wat er gebeurt.
Vedere info en toevoegingen zijn welkom.

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 02 januari 2012, 22:01:42
Hoorde dat er drie nieuwe HA komen voor vervanging, deze gaan waarschijnlijk naar Elburg, Vaassen, en de andere is mij onbekend. MIschien weet iemand anders het.
Dan zal de scania de laatste van de 3 zijn. Aangezien de 2 volvo's waar ik eerder over sprak ook nog op de opslag in Apeldoorn staan.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 02 januari 2012, 22:24:29
Dan zal de scania de laatste van de 3 zijn. Aangezien de 2 volvo's waar ik eerder over sprak ook nog op de opslag in Apeldoorn staan.

Twee scania's in totaal. Korpsen Elburg en Vaassen zoals Obelix zei.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 02 januari 2012, 22:29:12
Hoorde dat er drie nieuwe HA komen voor vervanging, deze gaan waarschijnlijk naar Elburg, Vaassen, en de andere is mij onbekend. MIschien weet iemand anders het.
Twee scania's in totaal. Korpsen Elburg en Vaassen zoals Obelix zei.

1 scania en 2 volvo's maakt 3 ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 02 januari 2012, 22:38:56
1 scania en 2 volvo's maakt 3 ;)

Dan komt er nog een scania bij. Ik heb namelijk al foto's gezien van beide scania's.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 02 januari 2012, 23:26:13
Dan komt er nog een scania bij. Ik heb namelijk al foto's gezien van beide scania's.
Aah oke. Dan heb ik je verkeerd begrepen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 13 januari 2012, 15:28:38
Ik heb in de wandelgangen gehoord dat de bosbrandvoertuigen van de gemeente Apeldoorn en Epe rond mei komen!! Iemand al wat meer van gehoord!!!
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 17 januari 2012, 20:04:32
Klopt idd. 1 voor Apeldoorn, 1 voor Voorst en 2 voor Epe. Ben benieuwd hoe ze eruit gaan zien.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 17 januari 2012, 20:35:02
Klopt idd. 1 voor Apeldoorn, 1 voor Voorst en 2 voor Epe. Ben benieuwd hoe ze eruit gaan zien.

Haha ja denk dat er wel meer zullen zijn. Heeft een mooi tijdje geduurd...
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: roborob op 18 januari 2012, 00:11:52
Klopt idd. 1 voor Apeldoorn, 1 voor Voorst en 2 voor Epe. Ben benieuwd hoe ze eruit gaan zien.

Ook ik ben benieuwd...

Oorspronkelijk ging de aanbesteding over 3 voertuigen (Epe 2x, Apeldoorn 1x) en 2 opties (Voorst 1x en VNOG 1x). Is Voorst omgezet in een opdracht en VNOG niet? Betekent dat straks het wegvallen van de 9742 (Unimog, oude 502) op de hoofdpost Apeldoorn? Dat zou kunnen kloppen gezien het eerdere (re)organisatieplan EVA, maar weet iemand dat zeker?

Andere vraag: hoe staat het met de aanbesteding van de 2 tankwagens voor Apeldoorn? De gunning zou september vorig jaar plaatsvinden, maar er is niets gepubliceerd op de aanbestedingskalender. Nog een voorbeeld van een lange (of stopgezette?) procedure? Overigens een -voor Nederlandse begrippen- forse tankinhoud 16.000 liter, maar daar kun je dan wel 4x TS-BT mee vullen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 18 januari 2012, 00:35:58
Ook ik ben benieuwd...

Oorspronkelijk ging de aanbesteding over 3 voertuigen (Epe 2x, Apeldoorn 1x) en 2 opties (Voorst 1x en VNOG 1x). Is Voorst omgezet in een opdracht en VNOG niet? Betekent dat straks het wegvallen van de 9742 (Unimog, oude 502) op de hoofdpost Apeldoorn? Dat zou kunnen kloppen gezien het eerdere (re)organisatieplan EVA, maar weet iemand dat zeker?

Andere vraag: hoe staat het met de aanbesteding van de 2 tankwagens voor Apeldoorn? De gunning zou september vorig jaar plaatsvinden, maar er is niets gepubliceerd op de aanbestedingskalender. Nog een voorbeeld van een lange (of stopgezette?) procedure? Overigens een -voor Nederlandse begrippen- forse tankinhoud 16.000 liter, maar daar kun je dan wel 4x TS-BT mee vullen.

Het zijn allemaal BT-SB. Dus in Apeldoorn wordt of de 9742 of de 7748 vervangen, of we krijgen er een derde BT-SB bij. Maar ik denk dat dit duidelijk zal worden zodra ze klaar zijn en alle voertuigen op de uitruk staan. Op de andere vraag zou ik ook niet weten. Daar was ik ook wel benieuwd naar.

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ton op 18 januari 2012, 09:33:54
wat moet ik me voorstellen bij een BT-SB ?  (onbekende afkorting in de brw.-terminologie)
SB = schuimblusvoertuiog
TS-BT = tankautospuit geschikt voor natuurbrandbestrijding

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 18 januari 2012, 09:50:35
Een voertuig dat is ingericht, met als hoofdtaak de Natuurbrandbestrijding, maar die ook is ingericht om als schuimblusvoertuig te dienen. Zo kan je het volgens mij het beste omschrijven.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 18 januari 2012, 10:47:57
wat moet ik me voorstellen bij een BT-SB ?  (onbekende afkorting in de brw.-terminologie)
SB = schuimblusvoertuiog
TS-BT = tankautospuit geschikt voor natuurbrandbestrijding

Het is een SB-BT dus schuimblusvoertuig  bos terrein
Het gebruik bij natuurbrandbestrijding is TW-BT
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jwtjuhleerdam op 18 januari 2012, 19:32:14
De nieuwe 06-8342 van Eerbeek

visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


http://www.dutchrescuevehicles.com/nl/afleveringen (http://www.dutchrescuevehicles.com/nl/afleveringen)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 18 januari 2012, 20:20:57
Wederom weer een mooi staaltje werk van DRV
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 18 januari 2012, 20:41:58
Zo dan. Dat is zeker een mooi voertuig.  :o
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: M.A.S op 18 januari 2012, 22:29:16
Inderdaad zeer mooi voertuig!

Alleen die niet oplopende achterkant van de achter opbouw gaan ze met het zware terrein last krijgen...
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 19 januari 2012, 11:08:53
Inderdaad zeer mooi voertuig!

Alleen die niet oplopende achterkant van de achter opbouw gaan ze met het zware terrein last krijgen...

Ik denk dat dat wel meevalt aangezien ook de huidige Ecoliner van Eerbeek geen oplopende achterkant heeft, even als de SCANIA van Brummen en bijna alle andere DRV BT voertuigen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Johan op 19 januari 2012, 11:56:40
Ik denk dat dat wel meevalt aangezien ook de huidige Ecoliner van Eerbeek geen oplopende achterkant heeft, even als de SCANIA van Brummen en bijna alle andere DRV BT voertuigen.

De 7948 bij ons op de post, geeft ook een vlakke achterkant. Er is tot nu toe één keer goed door de grond heen gegaan met het oprijden van een heuvel. Maar verder geen problemen mee.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Johan de C op 19 januari 2012, 11:59:03
Ik denk dat dat wel meevalt aangezien ook de huidige Ecoliner van Eerbeek geen oplopende achterkant heeft, even als de SCANIA van Brummen en bijna alle andere DRV BT voertuigen.
hangt er een beetje van af hoe de onderkant is afgewerkt, als het een stevige gladde plaat is zou het allemaal best mee kunnen vallen, als er geen plaat is of een plaat die meteen meegeeft is heb je zo een enorme zandhapper  achteraan. ik  denk dat er wel over nagedacht is, gelet op de ervaringen in VNOG met  terreinomstandigheden..
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: M.A.S op 19 januari 2012, 15:35:47
Als ik het voertuig zo zie is het beetje hetzelfde ontwerp als de voertuigen die aan twente zijn geleverd.
Een puntje daar was dat er een leiding met koppeling voor een toevoerslang onder de achteropbouw zat.

Daarnaast weet ik van het voertuig van Baarn dat die wel een oplopende achterkant heeft, en dat dit met
het rijden van een helling zeker effect heeft op de terreinvaardigheid van het voertuig.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: bussum 635 op 19 januari 2012, 17:16:05
Als ik het voertuig zo zie is het beetje hetzelfde ontwerp als de voertuigen die aan twente zijn geleverd.
Een puntje daar was dat er een leiding met koppeling voor een toevoerslang onder de achteropbouw zat.

Daarnaast weet ik van het voertuig van Baarn dat die wel een oplopende achterkant heeft, en dat dit met
het rijden van een helling zeker effect heeft op de terreinvaardigheid van het voertuig.

Het voertuig van Baarn kan je eigenlijk niet vergelijken met dit voertuig die van Baarn heeft veel meer terrein vrijheid dit is meer een opgeblazen stadsTS
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 19 januari 2012, 18:06:02
Het voertuig van Baarn kan je eigenlijk niet vergelijken met dit voertuig die van Baarn heeft veel meer terrein vrijheid dit is meer een opgeblazen stadsTS

Ach,ook het voertuig van Baarn is niets meer als een opgeblazen stadsTS met veel te lage treeplanken en met net zo weinig terreinvaardigheid of nog minder als het voertuig van Eerbeek aangezien de bodemvrijheid van een Volvo FM 4x4 minder is als van een MAN TGM 4x4.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 19 januari 2012, 18:45:58
Welke TS je ook neemt het begint allemaal met een basis. Overigens zijn de voorste treeplanken van de Volvo flexibel(ze kunnen inklappen). Die van de MAN zo als ik kon zien niet. Scheelt weer een reparatie, als je ergens over/tegenaan rijd. Al met al is het toch een hele verbetering voor het korps Eerbeek.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 19 januari 2012, 19:03:50
Welke TS je ook neemt het begint allemaal met een basis. Overigens zijn de voorste treeplanken van de Volvo flexibel(ze kunnen inklappen). Die van de MAN zo als ik kon zien niet. Scheelt weer een reparatie, als je ergens over/tegenaan rijd. Al met al is het toch een hele verbetering voor het korps Eerbeek.

Ik heb het over de treeplanken tussen de wielen niet de opstap voor de bestuurder en bevelvoerder.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 19 januari 2012, 19:13:55
Ik heb het over de treeplanken tussen de wielen niet de opstap voor de bestuurder en bevelvoerder.

Oke, dat had k niet begrepen ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 20 januari 2012, 18:46:25
Ik heb in de wandelgangen gehoord dat de bosbrandvoertuigen van de gemeente Apeldoorn en Epe rond mei komen!! Iemand al wat meer van gehoord!!!

Volgens mij heb ik vandaag, 20-01-2012, 1 van de natuurbrand/schuimblusvoertuigen zien rijden op de A50 tussen Oss en Veghel cabine was al verlengd en de verlenging stond in de gele grondverf het voorste deel was rood ook ontbraken diverse delen zoals grill en spatborden.
Van de achteropbouw was nog niks te zien.
Gezien de plaats waar ik het voertuig zag rijden heb ik het vermoeden dat GEMCO in Son de voertuigen zal afbouwen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 20 januari 2012, 21:32:03
Volgens mij heb ik vandaag, 20-01-2012, 1 van de natuurbrand/schuimblusvoertuigen zien rijden op de A50 tussen Oss en Veghel cabine was al verlengd en de verlenging stond in de gele grondverf het voorste deel was rood ook ontbraken diverse delen zoals grill en spatborden.
Van de achteropbouw was nog niks te zien.
Gezien de plaats waar ik het voertuig zag rijden heb ik het vermoeden dat GEMCO in Son de voertuigen zal afbouwen.

Dat kan best.
Maar hoorde dat mucar toch nog iets ging betekenen voor de voertuigen, in overleg met de curator.
Maar weet niet wat daar van klopt. Maar een foto mag de volgende keer best....   ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: roborob op 20 januari 2012, 22:46:32
Dat kan best.
Maar hoorde dat mucar toch nog iets ging betekenen voor de voertuigen, in overleg met de curator.
Maar weet niet wat daar van klopt.

Dat zal voor Mucar nog een hele opgave worden als de inboedel is verkocht: http://www.troostwijkauctions.com/nl/mucar-bv/01-16224/ (http://www.troostwijkauctions.com/nl/mucar-bv/01-16224/)

;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 20 januari 2012, 22:57:31
Dat kan best.
Maar hoorde dat mucar toch nog iets ging betekenen voor de voertuigen, in overleg met de curator.
Maar weet niet wat daar van klopt. Maar een foto mag de volgende keer best....   ;)

Jammer genoeg reed ik zelf en alleen ik heb geen zin om veel € te dokken ivm telefoon in de hand. ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 22 januari 2012, 12:25:53
Ik hoorde zojuist dat het voertuig van BRW Beemte idd naar BRW Klarenbeek gaat.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Fire shark op 22 januari 2012, 13:20:29
wat mij opvalt aan die veiling site over en van MUCAR is dat er geen voertuigen bij staan, het zou dus goed kunnen zin dat de voertuigen een vervolg krijgen en niet per opbod verkocht worden!
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 22 januari 2012, 13:41:21
wat mij opvalt aan die veiling site over en van MUCAR is dat er geen voertuigen bij staan, het zou dus goed kunnen zin dat de voertuigen een vervolg krijgen en niet per opbod verkocht worden!

Volgens mij heb ik vandaag, 20-01-2012, 1 van de natuurbrand/schuimblusvoertuigen zien rijden op de A50 tussen Oss en Veghel cabine was al verlengd en de verlenging stond in de gele grondverf het voorste deel was rood ook ontbraken diverse delen zoals grill en spatborden.
Van de achteropbouw was nog niks te zien.
Gezien de plaats waar ik het voertuig zag rijden heb ik het vermoeden dat GEMCO in Son de voertuigen zal afbouwen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 22 januari 2012, 16:36:37
wat mij opvalt aan die veiling site over en van MUCAR is dat er geen voertuigen bij staan, het zou dus goed kunnen zin dat de voertuigen een vervolg krijgen en niet per opbod verkocht worden!


Klopt zoals eerder vermeld, worden de voertuigen in mei verwacht..
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Johan op 22 januari 2012, 16:50:58
Ik hoorde zojuist dat het voertuig van BRW Beemte idd naar BRW Klarenbeek gaat.

Klopt inderdaad, gisteravond is dat  ook bevestigd op de gemeentelijke korpsavond van gemeente Voorst. ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 03 februari 2012, 15:16:45
Het oude voertuig van klarenbeek is nu 06-7740 en wordt gebruikt als ruilvoertuig.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 20 februari 2012, 16:18:44
visitors can't see pics , please register or login
Vandaag gespot bij DYNASTART Barneveld het chassis van de SB-BT voor Apeldoorn dus waarschijnlijk Hoog-Soeren, er begint dus weer schot in de nieuwe voertuigen te komen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 20 februari 2012, 16:44:21
Zo dan, ziet der gaaf uit. lijkt me een mooie vervanging van de andere voertuigen. Rijden er overigens in nederland nog meer van dit format iveco's rond?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 20 februari 2012, 16:56:57
Volgens mij niet, althans heb er even over gedacht maar kan geen dorp / stad zo verzinnen.
Voornamelijk op AL chassis zie je dit type Iveco af en toe.

Maar het moet een behoorlijk voertuig worden als ik het zo bekijk, ben benieuwd naar het eindresultaat.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 20 februari 2012, 17:40:48
Je was me net voor met de foto :) Echter wat op deze foto beter is te zien, de opvallende korte achter opbouw zo lijkt het.

visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/16/img7805vl.jpg/)

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 20 februari 2012, 17:53:16
Zo dan, ziet der gaaf uit. lijkt me een mooie vervanging van de andere voertuigen. Rijden er overigens in nederland nog meer van dit format iveco's rond?
Niet als 4x4 maar wel een kleine 20 als TS 4x2 opgebouwd maar deze zijn meestal al een jaar of 10 oud.
Als BT voertuigen zijn natuurlijk de 5 6x6 Iveco Trakker's van Gelderland-Midden alleen zijn deze een paar slagen groter als deze.
Als idee van de afmetingen van dit voertuig:
Hoogte cabine zonder zwaailamp en dakluik :    3,089 m
Lengte bumper tot bumper                         :    5,985 m
Breedte over de spatborden                        :    2,450 m
Wielbasis                                                  :     3,240 m
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 20 februari 2012, 20:04:04
Kijk das een mooi ding.
Was het wachten waard, voor de jongens van Hoogsoeren,Vaassen en epe.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 20 februari 2012, 21:56:39
Je was me net voor met de foto :) Echter wat op deze foto beter is te zien, de opvallende korte achter opbouw zo lijkt het.

visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/16/img7805vl.jpg/)

Eén van de harde eisen van de aanbesteding was dat het voertuig maximaal 6 meter lang mocht zijn i.v.m. het feit dat 1 van de posten waar dit voertuig komt te staan maximaal een voertuig van 6 meter lengte kan herbergen.
Volgens mij is dat de post Hoog-Soeren.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 20 februari 2012, 22:01:20
Eén van de harde eisen van de aanbesteding was dat het voertuig maximaal 6 meter lang mocht zijn i.v.m. het feit dat 1 van de posten waar dit voertuig komt te staan maximaal een voertuig van 6 meter kan herbergen.
Volgens mij is dat de post Hoog-Soeren.

Dat zou best kunnen ja. De andere kazerne's zijn idd groter.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 22 februari 2012, 06:48:16
Bij Dynastart staan 3 iveco's. Dus alle 3 zijn ze in opbouw.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 22 februari 2012, 10:19:47
Bij Dynastart staan 3 iveco's. Dus alle 3 zijn ze in opbouw.

Volgens mij zijn er 4 besteld 1x gemeente Apeldoorn,2x gemeente Epe en 1 x gemeente Voorst.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 22 februari 2012, 16:47:14
Volgens mij zijn er 4 besteld 1x gemeente Apeldoorn,2x gemeente Epe en 1 x gemeente Voorst.

Volgens mij heeft Voorst afgezien van de bestelling.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Johan op 22 februari 2012, 17:28:13
Volgens mij heeft Voorst afgezien van de bestelling.

Waar baseer je deze informatie op?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 22 februari 2012, 17:33:50
Volgens mij heeft Voorst afgezien van de bestelling.

Lijkt me sterk aangezien Voorst in 2009 wel een koopcontract heeft getekend.

op 1 juli 2009 zijn contracten voor de levering van 4 voertuigen getekend: 2 stuks voor de gemeente Epe,
1 voertuig voor de gemeente Voorst en 1 voertuig voor de gemeente Apeldoorn.

bron: www.aanbestedingskalender.nl
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Frankieboy001 op 22 februari 2012, 19:43:41
Dit wordt geen TS?
Maar meer zo'n type voertuig wat de 7748 nu is?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 22 februari 2012, 19:50:50
Waar baseer je deze informatie op?

Ik dacht dat dat hier op het forum was verteld.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 22 februari 2012, 21:30:41
Ik dacht dat dat hier op het forum was verteld.

Ik heb even terug gekeken, maar kon het niet vinden. Ben mogelijk in de war met de VNOG bestelling, deze ging niet door.
Sorry voor de foutive informatie.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 24 februari 2012, 17:44:10
Is de nieuwe scania haakarm ook al gezien. Hoorde dat ze in apeldoorn stonden. Maar nog niks gezien..
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 24 februari 2012, 17:50:43
Is de nieuwe scania haakarm ook al gezien. Hoorde dat ze in apeldoorn stonden. Maar nog niks gezien..

Uhmm voor een kleine maand terug stond de scania voor Elburg in Apeldoorn. Maar de laatste weken heb ik ze niet meer gezien.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 24 februari 2012, 18:38:40
Uhmm voor een kleine maand terug stond de scania voor Elburg in Apeldoorn. Maar de laatste weken heb ik ze niet meer gezien.


Heb wel gehoord dat ze er mee naar ASK gaan, terrein rijden. Dus ben benieuwd. Was benieuwd hoe die er uit zag.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 24 februari 2012, 18:47:03
In Barneveld staat wel een nieuwe Volvo in opbouw.
visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/163/img3685v.jpg/)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 24 februari 2012, 18:55:27
Hmm apart roepnummer aangezien de HA's hier 06-96xx hebben. waarom deze dan 06-9884 heeft?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 24 februari 2012, 20:03:45
In Barneveld staat wel een nieuwe Volvo in opbouw.
visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/163/img3685v.jpg/)


Ik hoorde dat de scania de achter wielen veder uitelkaar heeft staan, omdat er dan meer gewicht mee kan. Maar we wachten af
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 24 februari 2012, 20:40:08

Ik hoorde dat de scania de achter wielen verder uitelkaar heeft staan, omdat er dan meer gewicht mee kan. Maar we wachten af

Klopt, ze zijn in principe hetzelfde soort scania als de 4 die nu al in regio 09 VRU rondrijden.
Dus met widespread en sturende achteras.
Hier onder een foto van het voertuig wat in Woudenberg is gestationeerd.

http://i449.photobucket.com/albums/qq219/kemtop/46686BX-VB-42-1.jpg

bron foto: www.brandweer-gelderland.nl
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 24 februari 2012, 20:44:24
Klopt, ze zijn in principe hetzelfde soort scania als de 4 die nu al in regio 09 VRU rondrijden.
Dus met widespread en sturende achteras.
Hier onder een foto van het voertuig wat in Woudenberg is gestationeerd.Oke, die hier stond zat nog geen tak bescherming om de cabine. Wat me ook opviel was trouwens het roepnummer, dat stond horizontaal op de cabine. Hij stond laat maar zeggen op de gelinkte foto, onder het achter raampje.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 24 februari 2012, 23:11:33
Oke, die hier stond zat nog geen tak bescherming om de cabine. Wat me ook opviel was trouwens het roepnummer, dat stond horizontaal op de cabine. Hij stond laat maar zeggen op de gelinkte foto, onder het achter raampje.

De tak bescherming is een keuze van de VR maar het basisvoertuig is het zelfde.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Gerben1979 op 25 februari 2012, 19:08:59
Beide scania's zijn door het rdw voorlopig afgekeurd. Op het chassis hebben bij beide voertuigen dusdanige veranderingen plaatsgevonden t.o.v. het originele chassis dat er min of meer een "nieuw" voertuig is ontstaan....en daar moet een type-goedkeuring op komen, die er (nog) niet is.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 25 februari 2012, 19:59:40
Beide scania's zijn door het rdw voorlopig afgekeurd. Op het chassis hebben bij beide voertuigen dusdanige veranderingen plaatsgevonden t.o.v. het originele chassis dat er min of meer een "nieuw" voertuig is ontstaan....en daar moet een type-goedkeuring op komen, die er (nog) niet is.

Ohw oke. Een idee hoe lang dat duurt. Maar er waren er toch drie!!
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 25 februari 2012, 20:03:37
Beide scania's zijn door het rdw voorlopig afgekeurd. Op het chassis hebben bij beide voertuigen dusdanige veranderingen plaatsgevonden t.o.v. het originele chassis dat er min of meer een "nieuw" voertuig is ontstaan....en daar moet een type-goedkeuring op komen, die er (nog) niet is.

Oke, weet je toevallig ook wat er zoal verandert is?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 25 februari 2012, 20:08:26
Oke, weet je toevallig ook wat er zoal verandert is?


De achter assen staan veder uitelkaar, om meer gewicht mee te kunnen dragen. En de hoogte als ik het goed heb...... Graag aanvulling als het niet klopt. :D
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Gerben1979 op 25 februari 2012, 20:58:30
Voor zo zover ik weet inderdaad de achteras. Maar inhoudelijk weet ik niet wat er nou exact veranderd is aan de achteras.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 26 februari 2012, 00:14:16
Voor zo zover ik weet inderdaad de achteras. Maar inhoudelijk weet ik niet wat er nou exact veranderd is aan de achteras.

In de NL wetgeving mag een gewone as 11500 kg asdruk hebben per as
Een gewone tandemas constructie mag per as maar 9500 kg asdruk hebben dus 19000 kg totaal.
Als je de assen van het tandemstel 1,80 m of meer uit elkaar plaatst zegt de NL wet, je hebt 2 aparte assen en mag je 11500 kg asdruk hebben per as dus 23000 kg winst is 4000 kg laadvermogen.
Als je de assen zover uit elkaar zet, wil de vrachtauto veel moeilijk de bocht om, daarom word de achterste as bestuurbaar gemaakt.
Omdat dit NL wetgeving is, word de ombouw in NL gedaan, en moet de vrachtauto opnieuw gekeurd worden door de RDW, zodat het extra laadvermogen ook op het kenteken komt.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 27 februari 2012, 15:17:47
Er staan 2 Scania's  ( Elburg en Vaassen ) volgens mij al met nieuwe nummerplaten klaar in Apeldoorn. Zal vanmiddag even foto plaatsen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 27 februari 2012, 21:42:55
Er staan 2 Scania's  ( Elburg en Vaassen ) volgens mij al met nieuwe nummerplaten klaar in Apeldoorn. Zal vanmiddag even foto plaatsen.We wachten geduldig af...
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 27 februari 2012, 22:24:32
Sorry, me batterij was leeg toen ik der was. Morgen zal ik ze plaatsen;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 28 februari 2012, 21:13:27
Hierbij de foto:

visitors can't see pics , please register or login


Op de voorgrond de 06-9682 van Elburg.
Daarachter een Volvo HA zonder roepnummer.
Daarachter de Ha 06-9688 van Vaassen
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 28 februari 2012, 21:27:55
Hierbij de foto:

visitors can't see pics , please register or login


Op de voorgrond de 06-9682 van Elburg.
Daarachter een Volvo HA zonder roepnummer.
Daarachter de Ha 06-9688 van Vaassen

Zien er nettjes uit. Nu moeten ze nog even geduld hebben.............
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Schalken op 29 februari 2012, 14:53:57
waar is de bovenstaande foto genomen (nieuwsgierigheid)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 29 februari 2012, 15:30:46
In Wenum-Wiesel.
Is opslag plaats van de VNOG, aangezien er ook andere vervangen voertuigen/ha bakken staan
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 02 maart 2012, 11:37:43
De scania's worden volgende week aan de korpsen geleverd.

BZ-SL-46 = 06-9688 Vaassen
BZ-SL-47 = 06-9682 Elburg

En ook 1 Volvo
BZ-FZ-41 = 06-**** Neede
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 02 maart 2012, 11:47:39
.
En ook 1 Volvo
BZ-FZ-41 = 06-**** Neede

Is dat dan de 06-9881 ?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ton op 02 maart 2012, 11:55:46
Ik dacht dat Neede al was voorzien:
06.9788    Volvo FE.300(6x2)/Multilift   BZ-JT-58      2011    ?????

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 02 maart 2012, 11:58:23
a, ik sprak vanmorgen de man die rond rijd als monteur van dienst van de regio, die vertelde mij dat. De Volvo ging naar Neede. Ik heb wel een foto'tje  van het voertuig alleen kan die vanavond pas plaatsen. Op het voertuig stond nog geen roepnummer.

Of is die 06-9788 voor Lichtenvoorde ?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 02 maart 2012, 12:57:47
a, ik sprak vanmorgen de man die rond rijd als monteur van dienst van de regio, die vertelde mij dat. De Volvo ging naar Neede. Ik heb wel een foto'tje  van het voertuig alleen kan die vanavond pas plaatsen. Op het voertuig stond nog geen roepnummer.

Of is die 06-9788 voor Lichtenvoorde ?

De huidige HA van Lichtenvoorde draagt het nummer 06-9681 dus dat is hem denk ik niet. Maar goed, nu gaan we gissen en dat heeft geen zin.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 02 maart 2012, 17:44:09
visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/38/img0071zo.jpg/)
HA voor Vaassen

visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/9/img0085ws.jpg/)
visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/828/img0084cm.jpg/)
HA Elburg, die er niet echt goed voor stond voor mij

visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/685/img0082ye.jpg/)
Hier de  BZ-FZ-42
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ton op 02 maart 2012, 17:53:59
BZ-FZ-41 !!
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 02 maart 2012, 18:38:17
Typ foutje ;D
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 02 maart 2012, 19:30:44
Heb je het toch gevonden William?
Dat is mooi geluk hebben dat de monteur er was. Ik loop hem iedere keer mis.
Maar die bak voor Vaassen is dat WTS 3000? aangezien er al een WTS 1000 daar staan?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 03 maart 2012, 14:43:41
Maar die bak voor Vaassen is dat WTS 3000? aangezien er al een WTS 1000 daar staan?

Zo'n container staat daar op het terrein. De kans is dus groot dat die er op staat.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 04 maart 2012, 00:12:55
Is dat dan de 06-9881 ?

Voor de duidelijkheid er zijn dus 2 nieuwe Volvo Haakarmen. De ene staat bij het magazijn in Wenum Wiesel, en daarbij vertelde de monteur dat deze voor Neede was.
De tweede is de 06-9881 en die staat nog steeds bij hetzelfde bedrijf. Nog steeds geen idee waarvoor die is.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 04 maart 2012, 08:16:30
Zo'n container staat daar op het terrein. De kans is dus groot dat die er op staat.

Die WTS3000 op de scania is van Limburg Noord. Ik denk dat dat nog op de bak staat, maar dat de bak retour LFR gaat binnenkort.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 04 maart 2012, 09:59:04
Die WTS3000 op de scania is van Limburg Noord. Ik denk dat dat nog op de bak staat, maar dat de bak retour LFR gaat binnenkort.

Aah oke. Duidelijk.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 04 maart 2012, 14:07:40
De tweede is de 06-9881 en die staat nog steeds bij hetzelfde bedrijf. Nog steeds geen idee waarvoor die is.

De voertuigen in de roepnummer serie 988. zijn allemaal voor de afdeling Materieel en Logistiek. Ik vermoed dat de HA daar straks ook heen gaat.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 04 maart 2012, 16:53:49
Nieuw blusvoertuig voor brandweer Varsseveld op twitter.

visitors can't see pics , please register or login

http://twitpic.com/8rxptl
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 07 maart 2012, 11:13:32
Ik zag dat de scania's sinds gister op naam staan, en dus naar de kazerne's kunnen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 08 maart 2012, 07:22:00
Volgens mij is deze aanhanger ook nieuw van brandweer Putten:

visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/837/img4095w.jpg/)
visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/851/img4098l.jpg/)

visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/839/img0069bx.jpg/)
En deze niet nieuw, maar een afvoer vermoedelijk, maar waar heeft deze dienst gedaan. Geen kenteken bij mij bekend, iemand een idee.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ton op 08 maart 2012, 09:12:43
Die oefenaanhanger van Putten (06-7481) is niet zo nieuw meer. Kenteken afgegeven in 2007!
De BZK-DPA is van de voormalige regio Noordwest-Veluwe
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: spuit11 op 08 maart 2012, 21:32:17
De BZK-DPA is van de voormalige regio Noordwest-Veluwe

Standplaats Oldebroek
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 17 maart 2012, 18:28:30
Vandaag te horen gekregen dat de waterwagens voor Apeldoorn er toch gaan komen
Het worden 2 Iveco Stralis met kunststof Ziegler opbouw met een tank inhoud van 16.750 liter en een pomp met 3700l/min
Volgend jaar maart worden geleverd.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: brandpreventje op 17 maart 2012, 19:08:42
Wauw, nog meer waterwagens. Ik neem aan vooral voor natuurbrandbestrijding maar ook voor gebouwbrandbestrijding? Ben benieuwd naar foto's en nieuws!

Vandaag te horen gekregen dat de waterwagens voor Apeldoorn er toch gaan komen
Het worden 2 Iveco Stralis met kunststof Ziegler opbouw met een tank inhoud van 16.750 liter en een pomp met 3700l/min
Volgend jaar maart worden geleverd.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 18 maart 2012, 00:13:23
Wauw, nog meer waterwagens. Ik neem aan vooral voor natuurbrandbestrijding maar ook voor gebouwbrandbestrijding? Ben benieuwd naar foto's en nieuws!
Ze zijn in de grondslagen bedoeld voor het voeden van het waterbassin bij natuurbranden volgens het plan van de gemeente Apeldoorn. Echter waar nodig zullen ze vast ingezet worden bij andere incidenten.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 18 maart 2012, 03:13:45
Ze zijn in de grondslagen bedoeld voor het voeden van het waterbassin bij natuurbranden volgens het plan van de gemeente Apeldoorn. Echter waar nodig zullen ze vast ingezet worden bij andere incidenten.

Zelfstandig optreden bij natuurbranden is er met 6x2 aandrijving natuurlijk niet bij maar als watertransportsysteem bij branden een welkome aanulling.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 18 maart 2012, 15:36:17
Momenteel worden er in Apeldoorn (o.a. de woonwijken) veel brandkranen verwijderd.
Ze zijn allemaal met een spuitbus fel oranje gemaakt en worden dan na verloop van tijd verwijderd zoals ik zo af en toe zie.

Dus ik vermoed dat de waterwagens ook gebruikt gaan worden in de stad (eigenlijk het dorp) zelf
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: brandpreventje op 18 maart 2012, 16:18:49
Okee dan, dit is een bevestigd bericht. Staat dit ook ergens beschreven of omschreven (pers of beleidsstuk)? De waterwagens zullen dan ook zeker voor in de bebouwde kom zijn, goed bezig!

Momenteel worden er in Apeldoorn (o.a. de woonwijken) veel brandkranen verwijderd.
Ze zijn allemaal met een spuitbus fel oranje gemaakt en worden dan na verloop van tijd verwijderd zoals ik zo af en toe zie.

Dus ik vermoed dat de waterwagens ook gebruikt gaan worden in de stad (eigenlijk het dorp) zelf
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 19 maart 2012, 16:54:49
Okee dan, dit is een bevestigd bericht. Staat dit ook ergens beschreven of omschreven (pers of beleidsstuk)? De waterwagens zullen dan ook zeker voor in de bebouwde kom zijn, goed bezig!

Hoe bedoel je ergens beschreven?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: brandpreventje op 19 maart 2012, 19:16:16
Jij schrijft dit zo maar ik ben benieuwd of hier mee over bekend is. Dus bijvoorbeeld krantenartikelen of een beleidsstuk.

Hoe bedoel je ergens beschreven?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 19 maart 2012, 21:49:38
Over de aanschaf van de wagens?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: brandpreventje op 19 maart 2012, 21:54:04
Ja en/of verwijderen van brandkranen.

Over de aanschaf van de wagens?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 20 maart 2012, 06:50:26
Binnenkort komt er ook nog een 4x4 DA voor gemeente Apeldoorn.
Zo 1 als de 06-9907 ongeveer. Dit tbv. van Bosbrand verkenning 06-7703.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: erik67 op 20 maart 2012, 08:40:56
Ja en/of verwijderen van brandkranen.

Hierbij een bericht van de stentor.

Apeldoorn snoeit helft van aantal brandkranen

Auteur: door Bert Felix |   woensdag 22 juni 2011 | 14:52 | Laatst bijgewerkt op: woensdag 22 juni 2011 | 15:05

APELDOORN - De gemeente Apeldoorn gaat flink snoeien in het aantal brandkranen in de gemeente. Onderzoek heeft uitgewezen dat de brandweer meestal genoeg water bij zich heeft.
Voor andere brandgevaarlijke plekken zijn er speciale tankwagens. De eerste brandkranen worden donderdag weggehaald in woonwijk De Maten.

Bij 90 procent van de branden in woningen en woongebouwen blijkt dat de brandweer bij brand geen gebruik maakt van brandkranen in de buurt. Het water dat de brandweer meeneemt, is ruim voldoende voor het blussen van een woningbrand. In Apeldoorn worden daarom ongeveer 3000 van de 6000 brandkranen verwijderd. Eind december verdwijnen de laatste van de 3000 kranen.

Bij het weghalen van brandkranen kijkt de gemeente naar het type woning en gebouw en de brandrisico's die er zijn in de directe omgeving. In slechts 10 procent van de gevallen is de watertank van 1500 liter van een brandweerauto niet voldoende. Dan gaat het over woningen met rieten kap, houten recreatiewoningen, woonwagens, scholen en bedrijven.

Voor het bestrijden van branden in deze gebouwen zet de brandweer speciale watertankwagens in met een inhoud van 15000 liter. Daarnaast kan de brandweer terugvallen op vijvers, waterputten en brandkranen in de directe omgeving. Bij deze gebouwen met hoger risico laat de gemeente de huidige brandkranen zitten.

Dat geldt ook voor woningen in het buitengebied, in recreatieparken en in natuurgebieden. Ook hier zet de brandweer speciale watertankwagens in.
 
http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/8975139/Apeldoorn-snoeit-helft-van-aantal-brandkranen.ece
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Wouwie op 20 maart 2012, 10:03:59
Binnenkort komt er ook nog een 4x4 DA voor gemeente Apeldoorn.
Zo 1 als de 06-9907 ongeveer. Dit tbv. van Bosbrand verkenning 06-7703.
Rijd al rond. Volgende week plaats ik wel even een fotootje.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 20 maart 2012, 16:52:03
Rijd al rond. Volgende week plaats ik wel even een fotootje.

Nu mag ook wel ;D
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Wouwie op 20 maart 2012, 18:53:56
Bij deze;  :)

visitors can't see pics , please register or login
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 20 maart 2012, 20:54:33
Okee dan, dit is een bevestigd bericht. Staat dit ook ergens beschreven of omschreven (pers of beleidsstuk)? De waterwagens zullen dan ook zeker voor in de bebouwde kom zijn, goed bezig!

Is een aankondiging in de aanbestedingskalender ook goed ?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Maikel op 29 maart 2012, 20:18:34
Niet helemaal meer een nieuwe voertuig.
visitors can't see pics , please register or login


Volkswagen Polo t.b.v. de piket centralist MON (Meldkamer Oost Nederland).
Afneembare blauwe flitser. En afneembare amber 'pit', ligt in de kofferbak.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 05 april 2012, 08:55:15
Bij deze;  :)

visitors can't see pics , please register or login


Dit voertuig is al zwaar beschadigd, aldus 2 personen op het hulpverleningsforum. Hij is op enkele betonnen paaltjes gereden, en er zal gekeken worden of het voertuig nog hersteld kan worden.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 05 april 2012, 09:01:25
Dit voertuig is al zwaar beschadigd, aldus 2 personen op het hulpverleningsforum. Hij is op enkele betonnen paaltjes gereden, en er zal gekeken worden of het voertuig nog hersteld kan worden.

Dat hebben ze dan snel voor elkaar gekregen.... :o
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 05 april 2012, 20:23:48
Klopt idd. Het is nog niet bekent of de schade te repareren is. Door de verkenners wordt nu de 06-7704 gebruikt, wat ze hiervoor ook al deden.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: M.A.S op 21 april 2012, 18:06:49
Dus beide voertuigen zijn er nog, een in iets minder goede staat, betekend dit dat men tegenwoordig de mogelijkheid heeft om twee verkenners in te zetten?

Lijkt mij niet verkeerd. Twee zien altijd meer dan een, en met een brand verspreid over een groter oppervlakte heb je een tweede paar ogen in het veld wel nodig.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 21 april 2012, 20:45:28
Ja beide voertuigen zijn er nog. Overigens was de 7703 niet total loss. En wordt hij voor zover ik weet gemaakt.
Over het dubbel inzetten weet ik niet, zou opzich wel een goed idee zijn.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: M.A.S op 27 april 2012, 02:49:55
Al meer plaatjes beschikbaar van het nieuwe voertuig van Hoog Soeren? (SB-BT of TS-BT spec, of hoe je het ook wilt noemen)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: RamonVersteeg op 27 april 2012, 12:35:12
Al meer plaatjes beschikbaar van het nieuwe voertuig van Hoog Soeren? (SB-BT of TS-BT spec, of hoe je het ook wilt noemen)

Is die al af dan? Nee toch?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 27 april 2012, 13:13:18
Is die al af dan? Nee toch?

Als het goed is wel bijna. Aangezien ze in Mei geleverd worden.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: M.A.S op 29 april 2012, 05:49:34
Als het goed is wel bijna. Aangezien ze in Mei geleverd worden.

Begin of eind Mei?

En enig idee hoelang het gaat duren voordat deze korpsen het voertuig daadwerkelijk in gebruik kunnen gaan nemen?
Zou mooi op tijd kunnen zijn voor ons "zomer" natuurbrand seizoen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 29 april 2012, 09:05:45
Nee dit voertuig is nog niet af! Waarschijnlijk eind mei, alles is wel bijna klaar en dan kunnen ze afmonteren.
Wordt wel een mooi voertuig, wel kort en hoog.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 13 mei 2012, 14:55:28
Nee dit voertuig is nog niet af! Waarschijnlijk eind mei, alles is wel bijna klaar en dan kunnen ze afmonteren.
Wordt wel een mooi voertuig, wel kort en hoog.

Ik hoorde dat men als eerst het voertuig voor Twello gaan afmaken. Aangezien hier het meeste aan moet gebeuren. Komt onderandere gereedschap/blusmiddelen op voor vliegtuigbrand bestrijding.


Ook zal ik op de site van ziegler een WTH voor Elburg? dat zal een vervanging worden voor de VBC container? iemand die dat weet toevallig?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 13 mei 2012, 16:35:12
Ben benieuwd wat er op komt!  Weet wel dat ze allemaal schuim krijgen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 03 juni 2012, 12:59:12
Gisteren bij dynastart gespot de 06-7642
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 03 juni 2012, 13:01:27
Ik heb gehoord, dat er 1 van de 4 betrokken is geweest bij een aanrijding onderweg naar Dynastart, en Total loss is.
Iemand hier meer info over?

Overigens ziet het voertuig er wel lomp uit. Vooral de kast ruimte. Maar wel mooie vervanging.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: TAS-716 op 03 juni 2012, 13:49:18
Gisteren bij dynastart gespot de 06-7642
Mooie wagen! Zo te zien is de opbouw door DRV gedaan. :D
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 03 juni 2012, 13:59:35
Mooie wagen! Zo te zien is de opbouw door DRV gedaan. :D

Fout !!!
De afbouw van de opbouw word verzorgt door Plastisol nadat de oorspronkelijke opbouwer MUCAR failliet is gegaan.
Oorspronkelijk zou plastisol alleen de achteropbouw leveren maar zij waren genoodzaakt door het faillisement om de afbouw voor hun rekening te nemen.
Dus DRV heeft 0,00 van doen met dit voertuig, alleen dat het zolang geduurt heeft voordat ze opgebouwd konden worden omdat DRV rechtzaken hebben gevoerd tegen MUCAR en VNOG bij de aanbesteding van dit voertuig.
Aanbesteding is al 2 of 3 jaar geleden gedaan en nu pas een voertuig.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 03 juni 2012, 14:05:32
Ik heb gehoord, dat er 1 van de 4 betrokken is geweest bij een aanrijding onderweg naar Dynastart, en Total loss is.
Iemand hier meer info over?

Overigens ziet het voertuig er wel lomp uit. Vooral de kast ruimte. Maar wel mooie vervanging.

Lomp uitzien dat komt niet door de kastruimte maar door de Watertank de enige kastruimte zit achterop het voertuig aan weerszijde van de pomp en net voor de watertank een ruimte zo breed dat er zuigbuizen ingedaan kunnen worden.
Dat het voertuig er zo lomp uit ziet komt doordat de achteropbouw hoger is als de cabine.
Dit is het enige exemplaar van deze voertuigen welke nu bij dynastart staat.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 03 juni 2012, 15:11:55
Ik heb gehoord, dat er 1 van de 4 betrokken is geweest bij een aanrijding onderweg naar Dynastart, en Total loss is.
Iemand hier meer info over?

Nauw das lekker wachten ze er drie jaar op en dan dit. Ben benieuwd wat klopt van dit verhaal...
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: herbie1971 op 08 juni 2012, 21:39:10
Fout !!!
De afbouw van de opbouw word verzorgt door Plastisol nadat de oorspronkelijke opbouwer MUCAR failliet is gegaan.
Oorspronkelijk zou plastisol alleen de achteropbouw leveren maar zij waren genoodzaakt door het faillisement om de afbouw voor hun rekening te nemen.
Dus DRV heeft 0,00 van doen met dit voertuig, alleen dat het zolang geduurt heeft voordat ze opgebouwd konden worden omdat DRV rechtzaken hebben gevoerd tegen MUCAR en VNOG bij de aanbesteding van dit voertuig.
Aanbesteding is al 2 of 3 jaar geleden gedaan en nu pas een voertuig.

Klopt helemaal.2 van deze Iveco's hebben een behoorlijk lange tijd in het pand van Mucar gestaan.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: herbie1971 op 08 juni 2012, 21:48:15
Is een aankondiging in de aanbestedingskalender ook goed ?

Een vervolg op de watertankwagen gebeuren.
Deze wagens komen er omdat de opbrengst van ondergrondse brandkranen kleiner gaat worden door de geringere waterleidingdiameters.En dit zal alleen maar meer worden volgens waterleidingbedrijf Vitens.
Daarnaast zijn ze natuurlijk ideaal voor inzetten op  de autobaan.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 08 juni 2012, 23:21:22
Een vervolg op de watertankwagen gebeuren.
Deze wagens komen er omdat de opbrengst van ondergrondse brandkranen kleiner gaat worden door de geringere waterleidingdiameters.En dit zal alleen maar meer worden volgens waterleidingbedrijf Vitens.
Daarnaast zijn ze natuurlijk ideaal voor inzetten op  de autobaan.

Deze wagens komen er omdat de opbrengst van de brandkranen kleiner word maar met name omdat 50 % van de brandkranen gaat verdwijnen.
Daarnaast zijn ze ideaal voor inzetten als watertransportmiddel bij natuurbrandbestrijding dus als secondaire waterwinning voor de natuurbrandbestrijdingsvoertuigen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: M.A.S op 09 juni 2012, 02:33:19
Deze wagens komen er omdat de opbrengst van de brandkranen kleiner word maar met name omdat 50 % van de brandkranen gaat verdwijnen.
Daarnaast zijn ze ideaal voor inzetten als watertransportmiddel bij natuurbrandbestrijding dus als secondaire waterwinning voor de natuurbrandbestrijdingsvoertuigen.

Enig idee of deze terreinvaardig worden, of worden ze gebruikt om de containers te vullen en/of op verharde wegen?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 09 juni 2012, 03:40:27
Enig idee of deze terreinvaardig worden, of worden ze gebruikt om de containers te vullen en/of op verharde wegen?

De tankwagens zijn gebouwd op 6x2 Iveco Stralis chassis en zijn dus niet terreinvaardig.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: RamonVersteeg op 09 juni 2012, 09:37:11
De tankwagens zijn gebouwd op 6x2 Iveco Stralis chassis en zijn dus niet terreinvaardig.

Ook die van Hoog Soeren? Het lijkt me namelijk dat Hoog Soeren toch wel een bosbrandvoertuig nodig heeft met zoveel bossen in de buurt.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 09 juni 2012, 10:27:36
Ramon als je terug kijkt, spreken ze momenteel over een TW 6x2 voor Apeldoorn en Uddel. Hoog Soeren krijgt een TS 4x4
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: RamonVersteeg op 09 juni 2012, 11:05:39
O, okee, duidelijk! Bedankt William
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 09 juni 2012, 11:33:06
Ook die van Hoog Soeren? Het lijkt me namelijk dat Hoog Soeren toch wel een bosbrandvoertuig nodig heeft met zoveel bossen in de buurt.
Hoog Soeren, die krijgt geen tankwagen.
Die krijgt een SB-BT dus een Iveco Eurocargo zoals de 06-7642 dus ongeveer hetzelfde als wat nu de Unimog is
Maar er komen ook nog 2 TWens op Iveco Stralis chassis in Uddel en Apeldoorn deze kun je vergelijken met de TW van Kootwijkerbroek, de 07-1662, alleen zit op de TW van de gemeente Apeldoorn een door de voertuigmotor aangedreven pomp ipv de motorspuit zoals Kootwijkerbroek
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: M.A.S op 09 juni 2012, 23:34:06
Hoog Soeren, die krijgt geen tankwagen.
Die krijgt een SB-BT dus een Iveco Eurocargo zoals de 06-7642 dus ongeveer hetzelfde als wat nu de Unimog is
Maar er komen ook nog 2 TWens op Iveco Stralis chassis in Uddel en Apeldoorn deze kun je vergelijken met de TW van Kootwijkerbroek, de 07-1662, alleen zit op de TW van de gemeente Apeldoorn een door de voertuigmotor aangedreven pomp ipv de motorspuit zoals Kootwijkerbroek

Zal voor de werking van het voertuig weinig verschil hebben aangezien men met deze voertuigen toch niet rijdend moet kunnen blussen of iets dergelijks.

Zullen ze vast goed gebruik van kunnen gaan maken. Ik denk dat 6x6 (terreinvaardig) toch te lomp en groot zal zijn voor bijvoorbeeld de binnenstad van Apeldoorn als men deze nodig heeft vanwege het verdwijnen van de brandkranen.

Eigenlijk zouden we in nederland een onder verdeling moeten maken in onze TW's. Je ziet nu duidelijk een scheiding ontstaan tussen ondersteunende tankwagens en tactische tankwagens (als ik even de Amerikaanse termen aanhoudt). Waarbij de tankwagen van Oldebroek (en de nieuwe van de gemeente Apeldoorn) ondersteunende tankwagens zijn (tankwagen die puur en alleen ingezet kan worden voor het vervoeren en/of aanleveren van water) en de tankwagen van bijvoorbeeld Nijverdal meer een tactische tankwagen is (een tankwagen die naast het vervoeren en/of aanleveren van water ook een daadwerkelijke inzetbaarheid heeft bij de bestrijding van een brand).
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 18 juni 2012, 10:03:18
Sinds een aantal weken staat er op de kazerne van Elburg een nieuwe haakarm. Elke keer als ik langs de kazerne komt staat er een volvo 4X2 (net als Harderwijk) Op de plek van de oude Daf HA. Op deze volvo staat de nieuwe watercontainer van Elburg.
 
De Scania staat op het achterterrein van de kazerne.
 
Heeft Elburg sinds kort een tweede nieuwe haakarm gekregen, of staat deze er met een andere reden?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 20 juni 2012, 17:21:48
op de site van ziegler staat een foto van die combi met roepnr 06-9780 post neede staat erop iemand een idee waarom er 2 ha met het zelfde roepnr rond rijden  ?

in vaassen staan nu ook 2 ha de oude daf en de nieuwe scania


iemand een idee wat de functie is van de oude wo van apeldoorn renault master roepnr 06-7710
iemand een idee wat de functie is van de oude wo van zutphen renault master roepnr 06-8211

zutphen heeft een nieuwe sprinter roepnr 06-8281
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 20 juni 2012, 18:02:15
Ik weet wel een paar dingen:

De 8211 van Zutphen word nu gebruikt als PM voertuig
De 8281 oude 95-BG-LF doet nu dienst bij korps Laren GLD
De nieuwe scania's van Elburg en Vaassen staan nog niet op de uitruk, zolang zal de DAF nog dienst doen.
De 06-9997 ( 09-JS-VT ) is  afgelopen week afgevoerd via de autoveiling in Barneveld.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 20 juni 2012, 21:16:53
Ik weet wel een paar dingen:

De 8211 van Zutphen word nu gebruikt als PM voertuig
De 8281 oude 95-BG-LF doet nu dienst bij korps Laren GLD
De nieuwe scania's van Elburg en Vaassen staan nog niet op de uitruk, zolang zal de DAF nog dienst doen.
De 06-9997 ( 09-JS-VT ) is  afgelopen week afgevoerd via de autoveiling in Barneveld.


Even wat toevoegingen op het bericht van williamharthoorn.

De 06-8211 staat niet meer gestationeerd in Zutphen, hij is de laatste jaren verhuurd aan duikteam BRW Gendringen als ik het goed heb.
Waar hij momenteel staat is mij niet bekend.

De 06-8204 (VW Transporter) is verkocht. Hier is geen ander voertuig voor terug gekomen.

De 06-8281 is inderdaad vervangen door een nieuw exemplaar in vorm van MB Sprinter. Het roepnummer blijft het zelfde. (zal binnenkort even foto plaatsen)
De "oude" is nu in dienst bij Post Laren met roepnummer 06-8184.

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 28 juni 2012, 21:07:45
Heeft iemand alweer meer informatie over de 4 nieuwe Iveco's?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 29 juni 2012, 19:07:04
Al het goed is komen ze over twee, drie weekjes. Dan krijgen ze eerst nog een leertraject, (ivm het schuim,pompen en de hoogte van het voertuig. En als iedereen die heeft gehad gaat hij op de uitruk.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 29 juni 2012, 20:28:34
Al het goed is komen ze over twee, drie weekjes. Dan krijgen ze eerst nog een leertraject, (ivm het schuim,pompen en de hoogte van het voertuig. En als iedereen die heeft gehad gaat hij op de uitruk.

Oke, dan zullen ze dus pas na het natuurbranden seizoen echt op de uitruk komen? Lijkt mij ook het meest logische of niet?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 29 juni 2012, 22:17:42
Haha ja heb het ook niet bedacht.

Maar ja ze wachten al twee, drie jaar. Dan maaken die paar weekjes ook niks meer uit....
Laten we voor ze hopen dat het wachten wordt beloond.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: RamonVersteeg op 10 juli 2012, 13:23:04
visitors can't see pics , please register or login

Tankautospuit Epe - 06-7642

visitors can't see pics , please register or login

Tankautospuit Vaassen - 06-7643

visitors can't see pics , please register or login

Tankautospuit Hoog Soeren - 06-7748

visitors can't see pics , please register or login

Tankautospuit Twello - 06-7947

visitors can't see pics , please register or login

De grille

visitors can't see pics , please register or login

Line up opstelling

visitors can't see pics , please register or login

Line up opstelling

visitors can't see pics , please register or login

Line up opstelling
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Frankieboy001 op 10 juli 2012, 14:44:52
Gave voertuigen.

Zo te zien gaat het toch nog om een TS-BT en niet om een SB-BT, gezien de roepnummers?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 10 juli 2012, 14:50:25
Een opvallend detail. Of toch een onopvallend detail?  :-X
 
http://img137.imageshack.us/img137/5870/lampje.png (http://img137.imageshack.us/img137/5870/lampje.png)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112Eibergen op 10 juli 2012, 16:05:54
Dat zie je ook niet vaak!  :o Maar ik vind ze meer op een HV lijken. Of het is een mini-TS.  ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 10 juli 2012, 17:18:54
Gave voertuigen.

Zo te zien gaat het toch nog om een TS-BT en niet om een SB-BT, gezien de roepnummers?

Daar kunnen we een hele brede discussie over voeren, maar het is gewoon een SB-BT.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 10 juli 2012, 18:16:55
Het is zoiezo geen TS, dat ding is voor geen meter BIZA bepakt
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 10 juli 2012, 19:38:49
Zo die zijn wel gaaf geworden. Nu maar wachten tot ze op de uitruk zullen staan.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 10 juli 2012, 20:32:56
Gave voertuigen.

Zo te zien gaat het toch nog om een TS-BT en niet om een SB-BT, gezien de roepnummers?

In de regio VNOG worden de voertuigen bij natuurbrandbestrijding gezien als TS-NB.
Maar volgens de BZK regels betreffende bepakking van een TS, zijn het absoluut geen TSsen omdat er geen HV gereedschap en een groot deel van de andere bepakking er ook niet op ligt.
Normaal zullen deze auto's niet als eerste TS voor "gewone"branden worden ingezet.
Als bijvoorbeeld Hoog-Soeren voor iets anders word gealarmeerd als natuurbrand zal er altijd een gewone TS(BT)mee worden gealarmeerd.
Op dat moment functioneerd het korps Hoog Soeren als SIE.
De andere voertuigen staan op posten waar ook een gewone TS paraat staat.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ton op 10 juli 2012, 20:57:53
Wellicht kan iemand de specificaties van deze voertuigen geven om aan alle verwarring (en deels onzin) een einde te maken en helderheid te verschaffen.
Moet ik me bij een SB-BT voorstellen dat natuurbranden met schuim kunnen worden geblust? (hebben deze voertuigen überhaupt svm aan boord?)
En een TS blijft een TS, ook/zelfs indien deze niet BZK-bepakt is!
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 10 juli 2012, 22:18:25
Wellicht kan iemand de specificaties van deze voertuigen geven om aan alle verwarring (en deels onzin) een einde te maken en helderheid te verschaffen.
Moet ik me bij een SB-BT voorstellen dat natuurbranden met schuim kunnen worden geblust? (hebben deze voertuigen überhaupt svm aan boord?)
En een TS blijft een TS, ook/zelfs indien deze niet BZK-bepakt is!

Deze auto's hebben allen schuim op het voertuig t.b.v. o.a clamiteiten op en in de omgeving van vliegveld Teuge.
Een TS is pas een TS als deze conform het bestek van de BZK bepakkingslijst bepakt is.
Voor TSsen en HV voertuigen zijn er minimale bepakkingslijsten waaraan voertuigen moeten voldoen voordat ze zo genoemd mogen worden
SB-BT is de term welke VNOG zelf aan deze voertuigen geef en dit zal niet zonder reden zijn.
De huidige 2 Unimogs worden door VNOG al SB-BT genoemd.
Ook in de aanbesteding word niet gesproken over TS-BT maar over Natuurbrandbestrijdingsvoertuigen.


In aanvulling op de nieuwe regionale HV-1 (4x4) door Volvo FM/Ziegler einde 2008 ter vervanging van de huidige HV-2 van de gemeente Apeldoorn, hierbij 3 tot 5 stuks TS BT voor diverse korpsen. Zie onder;

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
 Gemeente Apeldoorn, dienst Brandweer, Postbus 9033, 7300 ES  Apeldoorn (NL). Contactpunt(en): Team inkoop, t.a.v.: *******. 
 Internetadres(sen):
 Adres van de aanbestedende dienst:
http://www.apeldoorn.nl/inkoop
 
 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
 Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
 Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
 te downloaden van http://www.apeldoorn.nl/inkoop, (NL). Contactpunt(en): Team Inkoop, *****
 Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
 Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
 Regionale of lokale instantie.
 Algemene diensten van de overheden, 
 De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING:
II.1.1)   Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
   
 Het leveren van 3 natuurbrand bestrijdingsvoertuigen.
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
 Leveringen.


NUTS code: 
II.1.3) De aankondiging betreft:
 Een overheidsopdracht.
II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst:
 
 
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
 Het leveren van 3 natuurbrand bestrijdingsvoertuigen waarvan 1 voor de gemeente Apeldoorn en 2 stuks voor de gemeente Epe.
Daarnaast zijn de gemeente Voorst en de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland voornemens beiden een dergelijk voertuig aan te schaffen. 
II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
 34144213
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): 
 Ja.
II.1.8) Verdeling in percelen:
 Neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd:
 Neen.
II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang:
 
II.2.2) Opties:
 Neen.
II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:
 

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen:
 zie aanbestedingsdocumenten
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
 zie aanbestedingsdocumenten
III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
 zie aanbestedingsdocumenten
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
 Neen.
III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie aanbestedingsdocumenten
III.2.2) Economische en financiële draagkracht:
 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:zie aanbestedingsdocumenten
Eventueel vereiste minimumeisen:
 
III.2.3) Vakbekwaamheid:
 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie aanbestedingsdocumenten
Eventueel vereiste minimumeisen:
 
III.2.4) Voorbehouden opdrachten:
 Neen.
III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:
 
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:
 

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure:
 Openbaar.
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria:
 Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
 Neen.
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
 Neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20/10/2008 - 15:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
 
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
 20/10/2008 - 15:00.
IV.3.5) Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
 
IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:
 Nederlands.
 
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
 Periode in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
 
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
 21/10/2008
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ton op 10 juli 2012, 23:29:31
Ik wil deze discussie niet onnodig uitmelken, maar:
- in je bijlage lees ik alleen "TS-BT" (2de regel) en "natuurbrandbestrijdingsvoertuigen"
- ben behalve in jouw posting nergens (en evenmin in welke officiele VNOG-publicatie ook) de term "SB-BT"
  tegengekomen
- hoe noem je een TS (of een HV) die niet volgens de BZK-richtlijnen zijn bepakt en derhalve niet aan het BZK-
  bestek voldoen?  (dat deze voertuigen geen deel uit mogen maken van een brw.peloton of -cie is een heel
  andere zaak!)


Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 10 juli 2012, 23:55:14
Om maar eens verder te gaan kijken naar nieuwe voertuigen.
Heeft de regio VNOG een aanbesteding gedaan van:

De verwachte afname is één standaardvoertuig en één 4x4 voertuigen in 2013, één standaardvoertuig en twee 4x4 voertuigen in 2014, zes standaardvoertuigen in 2015, twee standaardvoertuigen en één 4x4 voertuigen in 2016 en optioneel één standaardvoertuig en nog nader te bepalen 4x4 voertuigen in 2017.

Dit geld dus voor de hele VNOG. En deze komt voort uit het Project Inkoop Tankautospuiten, kortweg PIT genoemd.

Bronnen:

http://www.vnog.nl/index.php/actueel/nieuws/835-pitstart.html (http://www.vnog.nl/index.php/actueel/nieuws/835-pitstart.html)
http://www.aanbestedingskalender.nl/noticedetails.aspx?id=9691a494-085c-44fc-a4c4-97c02dc83f8d (http://www.aanbestedingskalender.nl/noticedetails.aspx?id=9691a494-085c-44fc-a4c4-97c02dc83f8d)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: brandpreventje op 11 juli 2012, 07:41:04
Zijn deze voertuigen BZK-bepakt of niet? En zijn dit op sommige posten de enige TS of altijd staat er altijd ook een "gewone" TS?

Dat zwaailicht en beschermrail ziet er inderdaad vreemd uit. Is dat zwaailicht echt vanaf de zijkant niet zichtbaar of is er een andere oplossing?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: roy1982 op 11 juli 2012, 09:24:20
Zijn deze voertuigen BZK-bepakt of niet? En zijn dit op sommige posten de enige TS of altijd staat er altijd ook een "gewone" TS?

Dat zwaailicht en beschermrail ziet er inderdaad vreemd uit. Is dat zwaailicht echt vanaf de zijkant niet zichtbaar of is er een andere oplossing?

In de regio VNOG worden de voertuigen bij natuurbrandbestrijding gezien als TS-NB.
Maar volgens de BZK regels betreffende bepakking van een TS, zijn het absoluut geen TSsen omdat er geen HV gereedschap en een groot deel van de andere bepakking er ook niet op ligt.

Normaal zullen deze auto's niet als eerste TS voor "gewone"branden worden ingezet.
Als bijvoorbeeld Hoog-Soeren voor iets anders word gealarmeerd als natuurbrand zal er altijd een gewone TS(BT)mee worden gealarmeerd.
Op dat moment functioneerd het korps Hoog Soeren als SIE.
De andere voertuigen staan op posten waar ook een gewone TS paraat staat.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: TAS-716 op 11 juli 2012, 09:38:02
Erg mooie wagens! Een goede vervanging voor de Unimogs, zeker als je bedenkt dat Iveco's er qua rijcomfort en dergelijke er op vooruit zijn gegaan. ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 11 juli 2012, 17:54:47
Ook heb ik vernomen dat er 2 nieuwe TS 4x2 zijn gebouwd voor brw apeldoorn namelijk voor de hoofdpost en de wilmersdorf
Zijn ook Iveco's.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 11 juli 2012, 18:10:22
Ook heb ik vernomen dat er 2 nieuwe TS 4x2 zijn gebouwd voor brw apeldoorn namelijk voor de hoofdpost en de wilmersdorf
Zijn ook Iveco's.

Voor zover ik weet komen er op den duur wel nieuwe 4x2's Maar die zijn nog niet daadwerkelijk in opbouw.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 11 juli 2012, 18:36:38
Voor zover ik weet komen er op den duur wel nieuwe 4x2's Maar die zijn nog niet daadwerkelijk in opbouw.

Nou ze zouden al klaar zijn. Heb namelijk al foto's gezien. Maar weet niet of ik die hier mag plaatsen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 11 juli 2012, 18:42:34
Ik ben erg benieuwd!
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: tygerpower op 11 juli 2012, 18:54:25
Nou ze zouden al klaar zijn. Heb namelijk al foto's gezien. Maar weet niet of ik die hier mag plaatsen.

wanneer je toestemming hebt van de orginele fotograaf dan mag je de fotos altijd hier plaatsen
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 11 juli 2012, 19:07:30
wanneer je toestemming hebt van de orginele fotograaf dan mag je de fotos altijd hier plaatsen

Dat weet ik. Daarom zei ik ook dat ik het niet cker weet, aangezien ze via via bij mij zijn gekomen.
Maar misschien kan forumlid Ramonversteeg hier meer over vertellen, aangezien de foto die ik heb ook bij dynastart gemaakt is.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 11 juli 2012, 19:09:39
Dat weet ik. Daarom zei ik ook dat ik het niet cker weet, aangezien ze via via bij mij zijn gekomen.
Maar misschien kan forumlid Ramonversteeg hier meer over vertellen, aangezien de foto die ik heb ook bij dynastart gemaakt is.

Bedoel jij toevallig deze foto?

visitors can't see pics , please register or login

 
Ik heb toestemming hoor.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 11 juli 2012, 19:14:45
Jep das hem.
Ik heb je PM gestuurd;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 11 juli 2012, 19:33:24
Wij als Barneveldse fotografen lopen nog wel eens wat te stuntelen tegenover elkaar en zodoende heb ik een foto uit mijn eigen archief geplukt, om daarmee Ramon voor de gek te houden. Het betreft hier de HV van brandweer Gorredijk die dmv photoshop omgetroverd is in de nieuwe TS van Apeldoorn.   ;D
Bedoeling was om Ramon voor de gek te houden.  Maar natuurlijk is het wel erg grappig als er allerlei andere mensen in trappen. Nou vooruit Nep en echt onder mekaar!

visitors can't see pics , please register or login

 
visitors can't see pics , please register or login
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 12 juli 2012, 08:37:32
Na dit gestuntel gaan we weer ontopic over de Nieuwe voertuigen in Noord en Oost Gelderland. !!
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112hv op 12 juli 2012, 18:48:41
Ik vind het mooi voertuigen! Zijn er al foto's van de binnenkant en van achter de luiken? Ben ook erg benieuwd naar het geluid en de lampen!
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dijkie op 12 juli 2012, 20:48:48
Ik zag vanmiddag deze melding:

16:16:28 12-07-12 GROUP-1 Testalarm voor de bemensing van de TW-G 6661. Allen een fijne avond toegewenst!
 0805136 BRW Veluwe Noord (Hattem) (Bemanning TW 6661)

Dus ben ik even op de site van brandweer Hattem gaan kijken, daar staat dat de tankwagen een inhoud heeft van 14.000 liter. Klopt dat voor een 4 x2 voertuig, of staat dat fout beschreven.

http://home.planet.nl/~rieze030/voertuignummer_536.htm

Dijkie
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 12 juli 2012, 21:13:52
Ik zag vanmiddag deze melding:

16:16:28 12-07-12 GROUP-1 Testalarm voor de bemensing van de TW-G 6661. Allen een fijne avond toegewenst!
 0805136 BRW Veluwe Noord (Hattem) (Bemanning TW 6661)

Dus ben ik even op de site van brandweer Hattem gaan kijken, daar staat dat de tankwagen een inhoud heeft van 14.000 liter. Klopt dat voor een 4 x2 voertuig, of staat dat fout beschreven.

http://home.planet.nl/~rieze030/voertuignummer_536.htm

Dijkie

Als er 14000 liter tank inhoud op zit word het voertuig zwaar overbeladen volgens de voertuiggegevens:

Kenteken BZ-GD-05

 Uitvoering
Omschrijving van de inrichting

Brandweerwagen

Aantal zitplaatsen 2

Motor

Brandstof Diesel
Aantal cilinders 6
Cilinderinhoud 6871 cm³
Snelheid en vermogen
Vermogen 206 kW (280 Pk)
Gewicht en laadvermogen

 Massa leeg voertuig                             7785 kg
 Laadvermogen                                   10815 kg
 Toegestane maximum massa voertuig 18600 kg
 Massa rijklaar 7885 kg

bron: http://publiek.vwe.nl
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 13 juli 2012, 19:38:40
Nog meer nieuws over de nieuwe 06-7748 namelijk geen goed nieuws.

visitors can't see pics , please register or login


HAPS - De gloednieuwe bosbrandweerwagen bestemd voor de brandweer Hoog-Soeren is vrijdagmiddag gestrand in Haps. Vermoedelijk begaf de versnellingsbak het. Hierbij verloor de wagen heel wat olie op de Sint-Hubertseweg.
De brandweerwagen is opgebouwd door Plastisol in Wanroij. Deze was onderweg naar de dealer in Nijmegen toen het misging. Brandweerlieden ruimen de rotzooi op. 

Bron: http://www.omroepbrabant.nl/?news/177516972/Gloednieuwe+bosbrandweerwagen+gestrand+in+Haps.aspx (http://www.omroepbrabant.nl/?news/177516972/Gloednieuwe+bosbrandweerwagen+gestrand+in+Haps.aspx)

En de melding:

16:49:04 13-07-12   GROUP-1   TOTALE POST HAPS RUSTIG OPKOMEN > (INZET: REINIGEN WEGDEK) PUTSELAARSTRAAT HAPS
1170661   BRW Brabant-Noord (Haps) (Groep vertraagd)
1170699   BRW Brabant-Noord (Haps) (Monitorcode)
1180698   BRW Brabant-Noord (Haps) (Lichtkrant)
1180699   BRW Brabant-Noord (Haps) (Techniek)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 15 juli 2012, 20:10:04
Hierbij nog een paar fotos dit voertuig. 

http://www.112brabant.nl/pic2.php?&pic=2&r=7024

Hopen dat ze het snel oplossen....
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: brandpreventje op 16 juli 2012, 07:45:17
Heb je een rechtstreekse link van het item? Ik kan geen item vinden..............

Hierbij nog een paar fotos dit voertuig. 

http://www.112brabant.nl/pic2.php?&pic=2&r=7024

Hopen dat ze het snel oplossen....
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 16 juli 2012, 15:55:56
Heb je een rechtstreekse link van het item? Ik kan geen item vinden..............


Is de link naar het foto album. Een link naar het item is er niet.
http://www.112brabant.nl/pic2.php?r=7024&pic=1 (http://www.112brabant.nl/pic2.php?r=7024&pic=1)


Overigens is de levering uitgesteld. Bij de keuring voor de levering is gebleken dat het rijdend blussen niet naar behoren werkt. Hierop is besloten de levering dus uit te stellen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ©-right op 16 juli 2012, 16:20:21
Is de link naar het foto album. Een link naar het item is er niet.
http://www.112brabant.nl/pic2.php?r=7024&pic=1 (http://www.112brabant.nl/pic2.php?r=7024&pic=1)


Overigens is de levering uitgesteld. Bij de keuring voor de levering is gebleken dat het rijdend blussen niet naar behoren werkt. Hierop is besloten de levering dus uit te stellen.
Dit is de link: http://www.112brabant.nl/index_main.php?cat=nieuws&sub=fotoreportages&foto_id=7024

©-right
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: gerbuntjah90 op 22 juli 2012, 00:36:07
Tjonge.. het zit ze ook niet mee met die voertuigen zeg  ::) ::) ::)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 26 juli 2012, 07:37:52
Weet iemand of de VC's al ingeleverd zijn bij de LFR ?

VV-XS-99 ( 06-9892 )
VX-JS-90 ( 06-9794 )
VX-JS-91 ( 06-9795 )
VZ-SJ-77 ( 06-9796 )

Alle 4 zijn ze wel van eigenaar veranderd viel mij op.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 02 augustus 2012, 06:06:47


Wat wilde je hier zeggen met 2 Quote´s zonder comentaar
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 02 augustus 2012, 18:21:24
Wat wilde je hier zeggen met 2 Quote´s zonder comentaar

Ik denk een antwoord op een vraag die al in het topic stond. hier door heeft die 2 berichten gequote
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 03 augustus 2012, 19:05:20
Weet trouwens iemand waar de nieuwe scania HA van Vaassen heen is? Hij staat er zeker 3 weken niet meer op de kazerne.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 03 augustus 2012, 19:39:12
Weet trouwens iemand waar de nieuwe scania HA van Vaassen heen is? Hij staat er zeker 3 weken niet meer op de kazerne.Deze is naar de dealer toe, voor nog wat kleine dingetjes en aanpassingen.

Is net een week weg, als het goed is kwam deze volgende week weer.
Dan zal de daf wel een ander stekkie krijgen.

Ach voor de ruimte hoeven ze het niet te doen, zolang het nieuwe bosbrandvoertuig er niet is
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 03 augustus 2012, 19:42:42


Deze is naar de dealer toe, voor nog wat kleine dingetjes en aanpassingen.

Is net een week weg, als het goed is kwam deze volgende week weer.
Dan zal de daf wel een ander stekkie krijgen.

Ach voor de ruimte hoeven ze het niet te doen, zolang het nieuwe bosbrandvoertuig er niet is

aah oke. Ik dacht dat hij al langer weg was. Nouja dan kan de daf naar de opslag. Ruimte zat daar idd.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 04 augustus 2012, 07:36:05
Gisteren ben ik langs de loods gekomen in Apeldoorn Hoge Brink.

Er stonden veel containers
1 DAF Biza Vrachtwagen ( die van ermelo 265 )
2 DAF Haakarmbakwagens ( weer niet welke dacht die van Vaassen o.a. )
1 Nieuwe HA Volvo

en de OvDG 06891
Verder was alles wat ik in Maart daar had zien staan weg.
Dus vermoedelijk zijn de VC's dus alle 4 ingeruild. Daarnaast ook 1 Vrachtwagen en diverse HA's van de VNOG
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: roy1982 op 06 augustus 2012, 16:10:49
Ik denk een antwoord op een vraag die al in het topic stond. hier door heeft die 2 berichten gequote

Klopt. er was een vraag gesteld waarop het antwoord al stond in dit topic. Waarschijnlijk wat fout gegaan met quoten
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 11 augustus 2012, 17:22:01
Gisteren ben ik langs de loods gekomen in Apeldoorn Hoge Brink.

Er stonden veel containers
1 DAF Biza Vrachtwagen ( die van ermelo 265 )
2 DAF Haakarmbakwagens ( weer niet welke dacht die van Vaassen o.a. )
1 Nieuwe HA Volvo

en de OvDG 06891
Verder was alles wat ik in Maart daar had zien staan weg.
Dus vermoedelijk zijn de VC's dus alle 4 ingeruild. Daarnaast ook 1 Vrachtwagen en diverse HA's van de VNOG

Er staan ook nog een VC aan de Europaweg bij de meldkamer. Alleen niet bekend welke.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 23 augustus 2012, 13:02:40
Nieuwe bus van Zuthen zoals al eerder werd vermeld

visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/689/0682811.jpg/)

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 02 september 2012, 14:41:39
Even maar weer wat nieuws over de iveco's.
Afgelopen dinsdag waren ze alle 4 in apeldoorn, maar woensdagochtend heeft men ze weer terug gestuurd.
Er zijn nog steeds problemen met de voertuigen.
Het is dus weer wachten tot ze terug komen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: M.A.S op 06 september 2012, 12:52:23
Even maar weer wat nieuws over de iveco's.
Afgelopen dinsdag waren ze alle 4 in apeldoorn, maar woensdagochtend heeft men ze weer terug gestuurd.
Er zijn nog steeds problemen met de voertuigen.
Het is dus weer wachten tot ze terug komen.

Haha, klinkt niet als veel nieuws.... Ze doen het nog steeds niet! Dit kan nog wel eens heel lang gaan duren voor voertuigen die naar mijn mening alsnog veel te hoog en lomp zijn....

Zitten ook aantal zeer zwakke punten aan als je de foto's bekijkt, een tak en de helft breekt af!
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 06 september 2012, 17:17:11
Heb in de wandelgangen gehoord, dat het nu niet lang meer duurt.

Tja de praktijk zal het uitwijzen..........
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 06 september 2012, 17:43:32
Heb in de wandelgangen gehoord, dat het nu niet lang meer duurt.

Tja de praktijk zal het uitwijzen..........

Maar hoe vaak is dat al wel niet gezegd ;D Maar we zullen zien.
Ik hoop wel dat het het wachten waard is geweest voor de korpsen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 07 september 2012, 19:53:33
Hoorde dat de auto van Twello weer in Apeldoorn is....... Nu de rest nog .....
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 08 september 2012, 17:55:22
En heb inmiddels vernomen dat volgende week de voertuigen van Epe en Vaassen worden afgeleverd op de posten. Die van Hoog soeren en Twello hebben nog iets langer nodig.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 08 september 2012, 18:46:33
En heb inmiddels vernomen dat volgende week de voertuigen van Epe en Vaassen worden afgeleverd op de posten. Die van Hoog soeren en Twello hebben nog iets langer nodig.En in Vaassen hebben ze hebben een OPENDAG .....hmmm

Toch maar even kijken.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 08 september 2012, 19:06:38
In Vaassen word de nieuwe TS inderdaad overgedragen op de opendag is de bedoeling.

De auto van Twello staat binnen op Wilmersdorf en heb hem vandaag met andere mensen hem op de foto mogen zetten met kenteken.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 08 september 2012, 19:11:11
In Vaassen word de nieuwe TS inderdaad overgedragen op de opendag is de bedoeling.

De auto van Twello staat binnen op Wilmersdorf en heb hem vandaag met andere mensen hem op de foto mogen zetten met kenteken.

Ik zeg plaatsen maar!
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 08 september 2012, 21:00:49
Ik zeg plaatsen maar!

Bij deze

visitors can't see pics , please register or login
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: tygerpower op 08 september 2012, 21:28:28
Bij deze

visitors can't see pics , please register or login


is dit een volwaardige TS omdat ik maar 1 luik aan de zijkant zie?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 08 september 2012, 22:22:44
is dit een volwaardige TS omdat ik maar 1 luik aan de zijkant zie?

Dit is puur een bosbrand TS, ik vermoed dat deze dan ook volgens die normen bepakt is. Het betreft in ieder geval een TS4
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 08 september 2012, 22:29:18
Hoe zit het overigens met het blauw-blauw? Valt het een beetje op of is het eigenlijk niet te zien?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 08 september 2012, 23:12:28
Dit is puur een bosbrand TS, ik vermoed dat deze dan ook volgens die normen bepakt is. Het betreft in ieder geval een TS4
Volgens mijn zijn er in NL maar 2 soorten voertuig welke volgens norm bepakt worden met een BZK bepakkingslijst de TS en de HV.
Ik kan je nu al zeggen dat deze TS-BT niet bepakt is volgens de bepakkingslijst van een TS.
Of heb jij een specifieke bepakkingslijs voor een TS-BT, en waar kan ik die vinden ? ???
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 08 september 2012, 23:25:01
Ik heb ook niet beweerd dat er voor bosbrand TS'en een bepaalde bepakkingslijst is maar dat deze gewoon volgens de TS bepakkingslijsten bepakt is.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 09 september 2012, 16:12:31
Ik heb ook niet beweerd dat er voor bosbrand TS'en een bepaalde bepakkingslijst is maar dat deze gewoon volgens de TS bepakkingslijsten bepakt is.

Denk je dat nu werkelijk, volgens mij komen deze natuurbrandbestrijdingsvoertuigen een paar m³ bepakkingsruimte tekort om de gehele standaard BZK-bepakingslijst er in te laten passen, en natuurlijk een paar zitplaatsen.

Maar als jou het dik geschreven deel van je citaat lees:

Dit is puur een bosbrand TS, ik vermoed dat deze dan ook volgens die normen bepakt is. Het betreft in ieder geval een TS4
zeg je toch dat er bepakkingsnormen voor een TS-BT zijn en deze zijn er dus simpelweg niet.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: M.A.S op 09 september 2012, 22:55:01
Maarja, wat heb je bij een natuurbrandbestrijdingsvoertuig ook anders nodig dan:

A) Een tank water.
B) Een aantal slangen.
C) Eventueel wat handgereedschap als schoppen, Mc Leods, Pulaski's en dergelijke.

Nog meer wensen? (als we puur naar de taak natuurbrand bestrijding kijken).

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 10 september 2012, 02:40:49
Maarja, wat heb je bij een natuurbrandbestrijdingsvoertuig ook anders nodig dan:

A) Een tank water.
B) Een aantal slangen.
C) Eventueel wat handgereedschap als schoppen, Mc Leods, Pulaski's en dergelijke.

Nog meer wensen? (als we puur naar de taak natuurbrand bestrijding kijken).

Voor de natuurbrandbestrijding is een terreinvaardig voertuig met een grote tank water met een pomp, een haspel met slangen, mogelijkheid tot rijdend spuiten en schoppen en heideschuivers en vuurzwepen voldoende.
Het nut van Mc leods = aangepaste hark en Pulaski's = brandweerbijl zie ik in het Nederlandse systeem en situatie niet.
visitors can't see pics , please register or login

bovenstaand een McLeod
visitors can't see pics , please register or login

bovenstaand een Pulaski
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: M.A.S op 10 september 2012, 16:09:10
Voor de natuurbrandbestrijding is een terreinvaardig voertuig met een grote tank water met een pomp, een haspel met slangen, mogelijkheid tot rijdend spuiten en schoppen en heideschuivers en vuurzwepen voldoende.
Het nut van Mc leods = aangepaste hark en Pulaski's = brandweerbijl zie ik in het Nederlandse systeem en situatie niet.
visitors can't see pics , please register or login

bovenstaand een McLeod
visitors can't see pics , please register or login

bovenstaand een Pulaski

Ze maken het nablussen zoveel makkelijker... Ik heb ze veelvoudig gebruikt bij training, bestrijding en nablus werkzaamheden. Ze zijn niet bekend, maar met de juiste training zijn ze bij het nablussen vele malen effectiever (in combinatie met 10 liter water) dan dom met een gebonden straal in een hotspot staan te spuiten. Met name de Pulaski werkt perfect voor het uitgraven van hotspots, beter dan een standaard schop.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ©-right op 12 september 2012, 21:25:49
is dit een volwaardige TS omdat ik maar 1 luik aan de zijkant zie?
Er zit een 4000 liter tank op die wagens. Die zal wel vlak achter de cabine zitten en vandaar dat daar geen rolluik zit.

©-Right
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 12 september 2012, 23:23:04
Ze maken het nablussen zoveel makkelijker... Ik heb ze veelvoudig gebruikt bij training, bestrijding en nablus werkzaamheden. Ze zijn niet bekend, maar met de juiste training zijn ze bij het nablussen vele malen effectiever (in combinatie met 10 liter water) dan dom met een gebonden straal in een hotspot staan te spuiten. Met name de Pulaski werkt perfect voor het uitgraven van hotspots, beter dan een standaard schop.
Als je de hotspot hebt gelokaliseerd kun je er ook een fognail is steken werkt nog veel sneller/effectiever als uitgraven.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: M.A.S op 13 september 2012, 13:02:10
Als je de hotspot hebt gelokaliseerd kun je er ook een fognail is steken werkt nog veel sneller/effectiever als uitgraven.

Wel van gehoord, nog nooit in werking gezien...

Als je daar wat info over hebt, zou je dat dan willen delen?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 13 september 2012, 17:33:44
Natuurbrandweerwagens voor Epe en Vaassen

  donderdag 13 september 2012 | 07:00

Tekstgrootte

 
VAASSEN - De korpsen van Epe en Vaassen krijgen zaterdag twee natuurbrandbestrijdingsvoertuigen. De overdracht vindt plaats bij de brandweerpost Vaassen aan de Laan van Fasna 69. Zaterdag (van 10 tot 17 uur) is daar ook de jaarlijkse open dag, zodat het publiek ze na de overdracht om 11 uur meteen kan bewonderen.
De gloednieuwe voertuigen zijn specifiek ontworpen om te worden ingezet in natuurgebieden. Ook op moeilijk begaanbaar terrein kunnen ze uit de voeten. Ze worden niet alleen gebruikt om natuurbranden te bestrijden, ook zijn ze uitgerust met een systeem om met schuim te blussen. Dat komt van pas bij ongelukken met vrachtwagens of vliegtuigen, zodat ze kunnen assisteren bij een calamiteit op vliegveld Teuge. Daarnaast kunnen ze worden ingezet bij waterwinning op de snelweg of bij het blussen van gevaarlijke stoffen. De voertuigen hebben een extra grote watertank en straalpijpen op het dak en zijn voorzien van onder andere een blusmonitor. Daarmee kan vanuit de cabine een straalpijp op de voorbumper worden bediend. Daarnaast hebben de voertuigen een geavanceerd computersysteem aan boord, met voor de brandweer relevante informatie.

Bron De Stentor
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 15 september 2012, 18:30:18
visitors can't see pics , please register or login


Nieuwe 06-7642 Epe

visitors can't see pics , please register or login


Nieuwe 06-7643 Vaassen
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ikbenben112 op 19 september 2012, 00:40:49
Filmpje van opendag Brandweer Vaassen waar het voertuig van Vaassen en Epe officieel overgedragen zijn.

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: TAS-716 op 18 november 2012, 15:20:22
Bij Ziegler Brandweertechniek in Winschoten staan inmiddels de 3 Iveco Stralissen bedoeld voor de nieuwe tankwagens van de brandweer op de Veluwe.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: barry op 18 november 2012, 15:44:09
Bij Ziegler Brandweertechniek in Winschoten staan inmiddels de 3 Iveco Stralissen bedoeld voor de nieuwe tankwagens van de brandweer op de Veluwe.

voor welke posten zijn deze voertuigen bedoeld?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: TAS-716 op 18 november 2012, 16:03:48
voor welke posten zijn deze voertuigen bedoeld?
2 voor Apeldoorn en 1 voor Uddel. ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 18 november 2012, 16:21:09
Volgens mij worden het er maar 2. 1 voor Apeldoorn en 1 voor uddel
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 26 november 2012, 10:59:16
Ook de nieuwe 7748 voor korps Hoog Soeren komt eraan. Men was gister aan het oefen rijden met de nieuwe Iveco. Hij zag er eerder beetje bruin uit dan rood.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 09 december 2012, 13:41:15
En inmiddels is afgelopen maandag de nieuwe 7748 overgedragen aan korps Hoog Soeren.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 09 december 2012, 14:27:47
Wanneer komt de 06-7643 van Vaassen op de uitruk, hier staat volgens mij nog steeds de oude Ecoliner op de uitruk ?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 09 december 2012, 15:22:15
Wanneer komt de 06-7643 van Vaassen op de uitruk, hier staat volgens mij nog steeds de oude Ecoliner op de uitruk ?
Ik vermoed begin volgend jaar. Ze zijn allemaal wel aan het rond rijden voor voertuigkennis enzo. De oude ecoliner staat er idd nog.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 09 december 2012, 20:14:04
Ik vermoed begin volgend jaar. Ze zijn allemaal wel aan het rond rijden voor voertuigkennis enzo. De oude ecoliner staat er idd nog.


Als het goed is komt het voertuig vanaf donderdag op de uitruk. Dinsdag gaat de ouwe weg om alles om te bouwen.

Wanneer de ouwe haakarm weg gaat, heb ik nog geen idee van.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 09 december 2012, 20:41:22

Als het goed is komt het voertuig vanaf donderdag op de uitruk. Dinsdag gaat de ouwe weg om alles om te bouwen.

Wanneer de ouwe haakarm weg gaat, heb ik nog geen idee van.

Oke, dat kan ook. Dacht dat ze nog wel wat langer zouden wachten. Ja die staat er ook nog steeds. Hebben ze wel mooi de kazerne vol staan. Als je de langs rijd is het ook een mooi gezicht 2x ts 2 x HA voor een vrijwillig korps.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 11 december 2012, 20:12:43
Ja dat hebben ze zeker.

Vandaag is het voertuig weg gegaan, dus ben benieuwd wat er vande week staat.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: pascal v asselt op 16 december 2012, 01:53:04
En vandaag was het zover.
De eerste inzet van de 7748 brandweer Hoog Soeren.
Omdat ik niet over de foto's beschik hierbij de link met foto's
www.112hulpdiensten-apd.nl
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112HDapd op 16 december 2012, 13:09:05
Bij deze een paar foto's meer staat op 112hulpdiensten-apd.nl (http://112hulpdiensten-apd.nl)

visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 16 december 2012, 13:24:26
Nog even een paar verandering:

De oude Unimog 7748 van Hoog Soeren heeft tegenwoordig roepnummer 9742
De Unimog van de hoofdpost 9742 heeft tegenworodig roepnummer 9741
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Johan op 16 december 2012, 14:11:37
Is er bij Hoog Soeren ook HV gereedschap aanwezig, of was daar geen ruimte voor?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 16 december 2012, 17:25:04
Nog even een paar verandering:

De oude Unimog 7748 van Hoog Soeren heeft tegenwoordig roepnummer 9742
De Unimog van de hoofdpost 9742 heeft tegenworodig roepnummer 9741
Is de oude Unimog van Hoog Soeren ook verhuisd naar Apeldoorn?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 16 december 2012, 20:16:19
Is de oude Unimog van Hoog Soeren ook verhuisd naar Apeldoorn?

De Unimog van Hoog-Soeren is verhuisd naar de hoofdpost in Apeldoorn omdat de schuimblussysteem van de nieuwe IVECO's nog niet goed functioneerd.
Als het schuimblussysteem functioneerd zal de oude Unimog van de regio, de vroegere 502, worden afgevoerd.
Als daarna alle IVECO's operationeel zijn zal de oude 808 worden afgevoerd.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 16 december 2012, 21:28:56
Volgens mij zit nog niet alles op het voertuig.... De gene die zaagt is zijn zaaghelm vergeten...... :-X
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Yellowjackal op 16 december 2012, 22:00:51
Volgens mij zit nog niet alles op het voertuig.... De gene die zaagt is zijn zaaghelm vergeten...... :-X
Klop inderdaad ze hebben een oude kapotte niet meer goedgekeurde helm er op gelegd. Vandaar dat er alleen voor de oorkappen is gekozen
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Yellowjackal op 16 december 2012, 22:16:28
Is er bij Hoog Soeren ook HV gereedschap aanwezig, of was daar geen ruimte voor?
Nee er ligt geen HV gereedschap op.
Bepakking is
3 zuigslangen , 1 haspel van 60 meter, diverse 2 en 3 duimers ,
Opzetstuk met kraansleutel, koevoet , verdeelstuk, 3 straalpijpen , nu nog 4 maar straks 5 ademluchttoestelen, 4 reserve flessen en 2 flessen voor de ringleiding, pionnen, kettingzaag met toebehoren maar dan houd het wel zo'n beetje op
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 18 december 2012, 19:40:10
Klop inderdaad ze hebben een oude kapotte niet meer goedgekeurde helm er op gelegd. Vandaar dat er alleen voor de oorkappen is gekozen

Fraai hoor. Een voertuig van ongeveer drie ton, en dan geen goede zaaghelm meer.

Zeker op de kleintje letten ;)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Johan de C op 18 december 2012, 20:53:39
Klop inderdaad ze hebben een oude kapotte niet meer goedgekeurde helm er op gelegd. Vandaar dat er alleen voor de oorkappen is gekozen

Alle... Hier heb ik geen woorden voor, zoals al gezegd, kan het er niet eens van af om een fatsoenlijke zaaghelm aan te schaffen?
Moet toch genoeg kennis in huis zijn op de Veluwe  over veilig werken in het bos, inclusief de bijbehorende  veiligheidsmaatregelen  en -kleding.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Yellowjackal op 22 december 2012, 19:45:46
Alle... Hier heb ik geen woorden voor, zoals al gezegd, kan het er niet eens van af om een fatsoenlijke zaaghelm aan te schaffen?
Moet toch genoeg kennis in huis zijn op de Veluwe  over veilig werken in het bos, inclusief de bijbehorende  veiligheidsmaatregelen  en -kleding.
Het is niet zozeer het geld maar eerder het gemak en de tijdsdruk ze hebben de spullen zo van de oude overgegooid en niet nagekeken. Maar er ligt nu een nieuwe op
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 22 december 2012, 20:58:20
Inmiddels is het voertuig van Vaassen ook op de uitruk.
Nu moet alleen de haakarm nog terug, en dan is het daar weer compleet.

Het voertuig van Epe was ook in Epe maar na een halve dag sleutelen is die weer richting Apeldoorn gegaan.
Wat nu de status is, is me nog niet bekend.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Yellowjackal op 26 december 2012, 00:12:11
Inmiddels is het voertuig van Vaassen ook op de uitruk.
Nu moet alleen de haakarm nog terug, en dan is het daar weer compleet.

Het voertuig van Epe was ook in Epe maar na een halve dag sleutelen is die weer richting Apeldoorn gegaan.
Wat nu de status is, is me nog niet bekend.
staat hij ook voor schuiminzetten op de uitruk of moet daar eerst nog mee geoefend worden
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 26 december 2012, 12:41:20
staat hij ook voor schuiminzetten op de uitruk of moet daar eerst nog mee geoefend worden
Staat de rest al wel op de uitruk voor schuiminzetten dan?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 26 december 2012, 15:26:29
staat hij ook voor schuiminzetten op de uitruk of moet daar eerst nog mee geoefend worden
Hij staat inderdaad op de hoofdpost ivm schuim uitrukken.
Op de nieuwe voertuigen werkt het schuim nog niet.
Als het schuim op de nieuwe 7748 werkt dan gaat de 9742 naar de regio terug en er zal dan een koper voor worden gezocht. Als de 3 andere korpsen (epe vaassen en twello) geoefend zijn met schuim dan zal ook de andere unimog van de hoofdpost verdwijnen. Het is nu nog een software matig probleem op de Iveco 7748

Want staat de 7748 dan al op de uitruk voor schuim inzetten aangezien er een software matig probleem was.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 26 december 2012, 18:55:05
Staat de rest al wel op de uitruk voor schuiminzetten dan?

Volgens mij staan ze allemaal nog niet op de uitruk met schuim.
Als alle voertuigen op de plekken staan gaat er schuim in, het schuim vande oude voertuigen gaat dan naar de nieuwe.
Er moet inderdaad ook nog geoefend worden, maar hoe of wat weet ik niet.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Yellowjackal op 26 december 2012, 19:48:34
Want staat de 7748 dan al op de uitruk voor schuim inzetten aangezien er een software matig probleem was.
Ja dat is opgelost, we hebben vorige week maandag de laatste instructies gehad en getest( mooie witte kerstbomen)
Er was nieuw schuim besteld en is er vorige week woensdag in gedaan.
Ik weet niet beter dan dat we sinds vorige week weer op de uitruk staan met schuim. Wat ze zeiden is dat de andere dan ook op de uitruk zouden staan maar daar heb ik nog mijn twijfels over want het zou wel fijn zijn als je geoefend bent met schuiminzetten. Hoe het op dit moment is met de andere Iveco's weet ik niet
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Yellowjackal op 03 januari 2013, 11:19:45
Blijkt maar weer wat ze zeggen is niet altijd waar.
Geen van de voertuigen staat al op de uitruk voor schuim. Wordt eind februari als iedereen cursus heeft gehad.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 21 maart 2013, 21:50:11
Hoog Soeren, die krijgt geen tankwagen.
Die krijgt een SB-BT dus een Iveco Eurocargo zoals de 06-7642 dus ongeveer hetzelfde als wat nu de Unimog is
Maar er komen ook nog 2 TWens op Iveco Stralis chassis in Uddel en Apeldoorn deze kun je vergelijken met de TW van Kootwijkerbroek, de 07-1662, alleen zit op de TW van de gemeente Apeldoorn een door de voertuigmotor aangedreven pomp ipv de motorspuit zoals Kootwijkerbroek

En nu is er beeld van de TW van de gemeente Apeldoorn:

visitors can't see pics , please register or login


bron: www.zieglerbrandweertechniek.nl
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 24 maart 2013, 19:42:55
hoorde dat het nieuwe voertuig van Hoog Soeren al kapot is!!!
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Yellowjackal op 24 maart 2013, 20:04:45
hoorde dat het nieuwe voertuig van Hoog Soeren al kapot is!!!
ja dat klopt. Vorige week tijdens een oefening op 't Harde wilde hij niet meer uit de lage gearing. Tussenbak of aandrijfas defect. Ze dachten eerst een luchtschakelaar maar helaas
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Obelix op 24 maart 2013, 20:08:49
Ohw das minder, hopen dat de andere er meer geluk mee hebben. Staan ze nog wel op de uitruk met een voertuig!!
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Yellowjackal op 24 maart 2013, 20:14:30
Ohw das minder, hopen dat de andere er meer geluk mee hebben. Staan ze nog wel op de uitruk met een voertuig!!
ja de unimog weer
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 24 maart 2013, 22:03:49
ja de unimog weer
Gelukkig was deze dus nog niet afgevoerd zeker met de uitruk van vanavond.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Yellowjackal op 24 maart 2013, 23:14:54
Gelukkig was deze dus nog niet afgevoerd zeker met de uitruk van vanavond.
nee gelukkig niet maar als je je buitendienst zetten omdat het niet goed ingevoerd wordt als je een ander voertuig hebt maakt het ook niets uit. Eerst maar even bellen met de mon en dan wordt je als nog gealarmeerd
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 24 maart 2013, 23:32:23
nee gelukkig niet maar als je je buitendienst zetten omdat het niet goed ingevoerd wordt als je een ander voertuig hebt maakt het ook niets uit. Eerst maar even bellen met de mon en dan wordt je als nog gealarmeerd

Daarom hadden jullie dus deze late alarmering, maar gelukkig nog wel inzetbaar met de good old UNIMOG  ;)
Voelt waarschijnlijk direct weer vertrouwd.
Hopelijk is het geen voorbode van de inzetbaarheid van de IVECO, maar tussenbak is wel 1 van de zwakste punten van IVECO ook bij de 6x6en van VGGM van deze en de vorige serie.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 12 mei 2013, 09:15:06
De 06-7760 (tankwagen) staat inmiddels op de post Apeldoorn Saba. Het is mij niet bekend of dit zijn vaste standplaats is.

De 06-9741 is per april 2013 geschonken aan Myrtos, een plaats op het Griekse eiland Kreta.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 12 mei 2013, 17:17:51
De 06-7760 (tankwagen) staat inmiddels op de post Apeldoorn Saba. Het is mij niet bekend of dit zijn vaste standplaats is.

De 06-9741 is per april 2013 geschonken aan Myrtos, een plaats op het Griekse eiland Kreta.

Sinds wanneer heeft brandweer Apeldoorn een post op Saba ze zaten toch altijd op Wilmersdorf ?
Het lijkt me sterk dat de waterwagen op Wilmersdorf (Saba) komt te staan aangezien daar alleen een kantoorurenbezetting aanwezig is.

De 06- 9741 is de oude 06-9742 van Apeldoorn-Hoofdpost dit is te zien in de onderstaande link:

http://www.vnog.nl/index.php/actueel/nieuws/1275-bewoners-schenken-natuurbrandvoertuig-aan-bewoners-myrtos.html

Het is de oude UNIMOG van de hoofdpost dit is te zien aan het ontbreken van de later opgebouwde roloverbar en deuren in de manschappencabine die wel op de oude UNIMOG van Hoog-Soeren zaten maar op de UNIMOG van Apeldoorn-Centrum niet.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 12 mei 2013, 17:32:56
Ik kan dit nu ook bevestigen. Ik heb de foto op de onderstaand genoemde link uitvergroot en op de deur is duidelijk de tekst "Apeldoorn" te lezen. Zie de link: http://www.vnog.nl/images/stories/VNOG/Clusters/EVA/Fotos/DSC03441-2.jpg

Op de Hoog Soerense Unimog staat Hoog Soeren op de deur. Dat betekent dus dat de Apeldoornse Unimog is omgenummerd van 9742 naar 9741 en de Hoog Soerense Unimog van 7748 naar 9742.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 12 mei 2013, 17:49:38
Ik kan dit nu ook bevestigen. Ik heb de foto op de onderstaand genoemde link uitvergroot en op de deur is duidelijk de tekst "Apeldoorn" te lezen. Zie de link: http://www.vnog.nl/images/stories/VNOG/Clusters/EVA/Fotos/DSC03441-2.jpg

Op de Hoog Soerense Unimog staat Hoog Soeren op de deur. Dat betekent dus dat de Apeldoornse Unimog is omgenummerd van 9742 naar 9741 en de Hoog Soerense Unimog van 7748 naar 9742.

Ach, als ze toch stickers aan het afhalen en plakken zijn is Hoog Soeren ook zo vervangen door Apeldoorn.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Yellowjackal op 12 mei 2013, 21:45:41
Ach, als ze toch stickers aan het afhalen en plakken zijn is Hoog Soeren ook zo vervangen door Apeldoorn.
De oude 502 van de regio is naar griekenland
De 502 is 9742 geworden en later toen de 808 / 7748 unimog vrij kwam is de 502/9742 de 9741 geworden en de 808/7748 is toen de 9742 geworden omdat er meer vertrouwen in dit voertuig was omdat daar een nieuwe pomp in is gekomen en dat dit een gemeente voertuig was. En hoefde ze in de uitruk voorstellen voor schuim inzetten niets te veranderen omdat ze daar met de beste unimog voor uit wilde rukken.
Een andere reden is ook geweest dat de "502" terug kon naar de regio en dat zij er dan mee konden gaan doen wat ze wilde.
De unimog "808" staat sinds dat Vaassen en Twello voor schuim inzetten staan buiten dienst. Of hij al verkocht is durf ik niet te zeggen maar het zou me niets verbazen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Yellowjackal op 12 mei 2013, 21:47:59
Ik kan dit nu ook bevestigen. Ik heb de foto op de onderstaand genoemde link uitvergroot en op de deur is duidelijk de tekst "Apeldoorn" te lezen. Zie de link: http://www.vnog.nl/images/stories/VNOG/Clusters/EVA/Fotos/DSC03441-2.jpg

Op de Hoog Soerense Unimog staat Hoog Soeren op de deur. Dat betekent dus dat de Apeldoornse Unimog is omgenummerd van 9742 naar 9741 en de Hoog Soerense Unimog van 7748 naar 9742.
Waar je het ook goed aan kan zien is: De 808 heeft de schuimstraalpijp naar voren gericht opgeborgen en de 502 naar achteren.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 14 mei 2013, 02:55:27
Sinds wanneer heeft brandweer Apeldoorn een post op Saba ze zaten toch altijd op Wilmersdorf ?
Het lijkt me sterk dat de waterwagen op Wilmersdorf (Saba) komt te staan aangezien daar alleen een kantoorurenbezetting aanwezig is.

De 06- 9741 is de oude 06-9742 van Apeldoorn-Hoofdpost dit is te zien in de onderstaande link:

http://www.vnog.nl/index.php/actueel/nieuws/1275-bewoners-schenken-natuurbrandvoertuig-aan-bewoners-myrtos.html

Het is de oude UNIMOG van de hoofdpost dit is te zien aan het ontbreken van de later opgebouwde roloverbar en deuren in de manschappencabine die wel op de oude UNIMOG van Hoog-Soeren zaten maar op de UNIMOG van Apeldoorn-Centrum niet.

Wilmersdorf is verhuisd naar de nieuwe locatie op Saba. Hier zit men samen met de ambulancedienst en de gemeentedienst in een nieuw onderkomen. Of de tankwagen hier blijvend staat weet ik niet. Maar afgelopen weekend stond dit voertuig wel in de uitrukremise en niet in de werkplaats.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 14 mei 2013, 20:39:50
Wat is begrepen heb komt er 1 Tankwagen op de Saba te staan en de 2de zou in Uddel komen.  :)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Yellowjackal op 14 mei 2013, 21:41:35
Wat is begrepen heb komt er 1 Tankwagen op de Saba te staan en de 2de zou in Uddel komen.  :)
klopt niet helemaal
1 op Saba en 1 aan de vosselmanstraat
Er is sprake geweest dat er 1 in uddel zou komen en misschien die andere in klarenbeek maar uiteindelijk is er gekozen voor Saba en vosselmanstraat
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 14 mei 2013, 22:08:34
klopt niet helemaal
1 op Saba en 1 aan de vosselmanstraat
Er is sprake geweest dat er 1 in uddel zou komen en misschien die andere in klarenbeek maar uiteindelijk is er gekozen voor Saba en vosselmanstraat

Weet je ook waarom er voor deze constructie gekozen is?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Yellowjackal op 14 mei 2013, 22:30:24
Weet je ook waarom er voor deze constructie gekozen is?
wat ik begrepen heb is dat de uitgangspositie voor natuurbrand goed zijn maar ook voor bijstand in andere dorpen bij boerderijbranden maar ook voor extra water in het stedelijk gebied omdat ze brandkranen willen laten verdwijnen. En de vrijwilligers centrum (35 man) moeten ook werk hebben want anders zouden ze alleen een TS overhouden
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 15 mei 2013, 09:55:57
Op zich geen slechte keuze alleen snap ik niet waarom er op Saba ook 1 komt te staan, je zou denken dat je die 2de dan wat centraler weg zou zetten binnen het cluster.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 15 mei 2013, 10:46:50
Door wie word de Tankwagen op Saba bemand? Door de beroepslui op die post? En als de TS is ingezet kan de TW dan nog gevuld worden?

En als er dan vrijwilligers moeten komen, komen die dan helemaal uit De Maten?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Yellowjackal op 15 mei 2013, 20:29:51
Door wie word de Tankwagen op Saba bemand? Door de beroepslui op die post? En als de TS is ingezet kan de TW dan nog gevuld worden?

En als er dan vrijwilligers moeten komen, komen die dan helemaal uit De Maten?
De Waterwagens ( 2 personen per wagen) worden door Vrijwilligers centrum bemand dus zullen ze een aantal vrijwilligers alarmeren met de melding SABA of zo. Dit is ook mogelijk omdat de aanrijtijden voor de waterwagen langer mag zijn.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Yellowjackal op 15 mei 2013, 20:32:34
Op zich geen slechte keuze alleen snap ik niet waarom er op Saba ook 1 komt te staan, je zou denken dat je die 2de dan wat centraler weg zou zetten binnen het cluster.
Heeft misschien te maken met welke gemeente ze betaald heeft dat ze daarom in Apeldoorn blijven.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: pascal v asselt op 11 juni 2013, 12:00:20
Hier een tweetal foto's gemaakt van de tankwagen op de opendag van de nieuwe post Zuid Apeldoorn.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Feuerteufel op 11 juni 2013, 14:18:37
Hier een tweetal foto's gemaakt van de tankwagen op de opendag van de nieuwe post Zuid Apeldoorn.

Hallo Pascal,

Ik ben bang dat met het plaatsen van de foto's iet fout is gegaan. Ik zie geen foto's en ook geen rode kruisjes op de plaats waar de foto's zouden moeten/kunnen staan.

Aaldert
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 11 juni 2013, 17:30:42
Als het goed is, zijn ze ju wel zichtbaar
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: tjuagut op 28 juni 2013, 14:10:43
Hier een tweetal foto's gemaakt van de tankwagen op de opendag van de nieuwe post Zuid Apeldoorn.

De 7760 en 7761 zijn nu overgedragen aan de Brandweer Apeldoorn

http://www.zieglerbrandweertechniek.nl/voertuigen/archief-voertuigen/28-06-2013-apeldoorn.html

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: pascal v asselt op 02 juli 2013, 12:17:14
Naar mijn weten staan de voertuigen al enkele weken op de post.

Gr Pascal.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 04 juli 2013, 08:48:56
Naar mijn weten staan de voertuigen al enkele weken op de post.

Gr Pascal.

Klopt, alleen waren ze nog niet officieel overgedragen. Ze zijn ook nog niet in dienst, dat zal in het najaar gebeuren denk ik. Overigens staan er op post zuid ook een paar nieuwe DA 4x VW polo 1x Opel meriva en ook staat er een VW caddy
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 05 juli 2013, 12:57:28
Flinke vervangingsinvesteringen in VNOG, weet niet welke voertuigen het betreft maar dat zullen we wel de komende tijd op dit forum zien passeren. Leuk om te zien dat Hilton uit Maastricht een flink aantal TS-en gaat opbouwen, ben benieuwd welk chassis er onder komt.

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, Postbus 234, 7300 AE  Apeldoorn (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inkoop, t.a.v.: C. Scheppink. Tel.: +31 555483111. E-mail: inkoop@vnog.nl.
Internetadres(sen):

Dit bestek betreft de aanbesteding van tankautospuiten voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Het betreft twee typen tankautospuiten; het standaardvoertuig (perceel 1) en het 4x4 voertuig (perceel 2).
 
De VNOG wenst een raamovereenkomst af te sluiten met één aanbieder per perceel voor de periode van vier jaar t.w. 2013 t/m 2016 met een verlengingsoptie van een jaar voor 2017.

Op basis van de theoretische berekening zou het in deze periode om 27 voertuigen gaan maar omwille van onzekerheden op verschillende fronten (zoals bezuinigen, politieke standpunten, etc.) zal dit aantal niet aannemelijk zijn. Voor deze aanbesteding wordt daarom uitgegaan van onderstaande, voorzichtige aanname:
 
De verwachte afname is één standaardvoertuig en één 4x4 voertuigen in 2013, één standaardvoertuig en twee 4x4 voertuigen in 2014, zes standaardvoertuigen in 2015, twee standaardvoertuigen en één 4x4 voertuigen in 2016 en optioneel één standaardvoertuig en nog nader te bepalen 4x4 voertuigen in 2017.

OPDRACHT NR.: 1

TITEL: Tankautospuit 4x2 voor VNOG

DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT:
04/04/2013.

NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND:
Hilton Engineering BV, Postbus 4522, 6202 SB Maastricht. (NL).

INFORMATIE OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT:
Waarde: 2 640 000 EUR.


OPDRACHT NR.: 2

TITEL: Tankautospuit 4x4 voor VNOG

DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT:
04/04/2013.

NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND:
Ziegler Brandweer Techniek B.V., Industrieweg 20, 9672 AS Winschoten. (NL).
INFORMATIE OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT:
Waarde: 1 340 000 EUR.
 
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: TAS-716 op 05 juli 2013, 13:51:14
Aangezien Hilton Engineering importeur is van Iveco-Magirus brandweervoertuigen zou het zomaar zoiets kunnen worden: http://www.hiltonengineering.nl/Portals/hiltonengineering/images/vehicles/Magirus-Pumpers.png

Maar ze bouwen ook zelf tankautospuiten in eigen huis toch?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 05 juli 2013, 21:12:07
Het zou dan mogelijk gaan om deze voertuigen?


TS-BT (4x4) voertuigen:
6841 - Wapenveld
6941 - Elburg
6942 - Elburg
7142 - Nunspeet
7241 - Harderwijk
7242 - Hierden
7441 - Putten
8144 - LarenTS (4x2) Voertuigen (Standaardvoertuig):
6631 - Hattem
6831 - Wapenveld
7331 - Ermelo
7431 - Putten
8132 - Barchem
8533 - Hengelo
8633 - Wehl
8831 - Silvolde
9033 - Eibergen
9034 - Eibergen
9036 - Neede
9037 - Ruurlo
9132 - Steenderen
9232 - Groenlo
9431 - Aalten
9432 - Aalten
Deze zijn voor 2017 allemaal aan vervanging toe. De korpsen EVA (Epe Voorst Apeldoorn) heb ik even niet meegerekend. Voor de oudere 4x2 TS'sen is al vervanging onderweg.


Er zitten een aantal posten dubbel in. Wapenveld heeft momenteel 1x 4x2 en 1x 4x4 TS. Ik acht de kans vrij groot dat die post geheel terug gaat tot 1 voertuig.


Ik mis nog 3 voertuigen in de lijst. Dus wie vult hem aan.  :)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: tinus83 op 05 juli 2013, 23:15:07
Hilton bouwde 'vroeger' ook deels zelf inderdaad zie de Scania TSen van Maastricht... Weet alleen niet hoe men dat nu doet, en zoals in een eerder bericht te zien is doen hun veel met Iveco Magirus, niet te vergeten dat Magirus ook veel bouwt op klant wens. Dus er kan net zo goed een ander chassis onder zitten, alleen hoe dit bij Hilton zit heb ik geen idee van
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 08 juli 2013, 14:30:03
De TS van Silvolde wordt dit jaar al vervangen en komt volgens van DRV af.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jasper op 08 juli 2013, 16:04:07
De TS van Silvolde wordt dit jaar al vervangen en komt volgens van DRV af.
oja? Dacht dat deze ook in het pakket van iveco magirus was inbegrepen.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 23 juli 2013, 16:36:45
Klopt, alleen waren ze nog niet officieel overgedragen. Ze zijn ook nog niet in dienst, dat zal in het najaar gebeuren denk ik. Overigens staan er op post zuid ook een paar nieuwe DA 4x VW polo 1x Opel meriva en ook staat er een VW caddy

Vanaf vorige week staat de 06-7761 op de uitruk. Standplaats is Apeldoorn-Hoofdpost en hij zal worden bemand voor vrijwilligers.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: pascal v asselt op 27 juli 2013, 00:55:45
En inmiddels heeft de tankwagen 06-7760 de eerste uitruk gehad.
Betrof een brand in een aantal forse hooibalen veroorzaakt door broei.
Foto's kan ik niet plaatsen i.v.m. dat ik de foto's niet heb.
In ieder geval ze zijn te zien op www.112hulpdiensten-apd.nl

Gr Pascal van Asselt.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Timo. op 29 juli 2013, 09:21:55
gaat de 7331 van ermelo.
naar een ander merk Iveco-Magirus.
ik weet dat ermelo alleen nu nog Mercedes-Benz hebben en volgens mij wel ze ook Mercedes-Benz houden
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: tjuagut op 29 juli 2013, 10:30:56
gaat de 7331 van ermelo.
naar een ander merk Iveco-Magirus.
ik weet dat ermelo alleen nu nog Mercedes-Benz hebben en volgens mij wel ze ook Mercedes-Benz houden

Bij de verplichte openbare aanbesteding mag je geen keuze maken voor een merk van het voertuig.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Schalken op 07 september 2013, 09:12:23
Welke pomp zit er in de serie van 4 TS-BT Iveco-Mucar van bijvoorbeeld de 7947 Twello
en welke capaciteit heeft deze?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 07 september 2013, 16:34:22
Welke pomp zit er in de serie van 4 TS-BT Iveco-Mucar van bijvoorbeeld de 7947 Twello
en welke capaciteit heeft deze?

Gezien de oorspronkelijke fabrikant, Mucar, is de bluspomp zeer waarschijnlijk van het merk: Schlingmann.
Aangezien de schuimpomp volgens de site www.brandweerhoogsoeren.nl ook van dat merk is.
Volgens de site www.brandweervoertuigenonline.nl zijn de specificaties van deze voertuigen TS4-BT LD2000 T4000/300 dus een LD pomp van 2000 liter/min.

Dan zou het gaan om de Schlingmann S2000 of als er ook een HD deel op zit om de Schlingmann S2000H.

De fabriekswebsite van Schlingmann:  www.schlingmann112.de
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 07 september 2013, 19:11:56
In Apeldoorn rijden sinds kort ook weer een paar nieuwe DA rond. Zo rijd er een Nissan Qashqai voor de Verkennersgroep. Ook zijn er een aantal Opel Astra's ingeruild voor VW polo's. Ook een aantal Opel vivaro's zijn vervangen voor een VW Caddy's. Kentekens en roepnummers weet ik zo niet.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Yellowjackal op 07 september 2013, 19:29:00
Gezien de oorspronkelijke fabrikant, Mucar, is de bluspomp zeer waarschijnlijk van het merk: Schlingmann.
Aangezien de schuimpomp volgens de site www.brandweerhoogsoeren.nl ook van dat merk is.
Volgens de site www.brandweervoertuigenonline.nl zijn de specificaties van deze voertuigen TS4-BT LD2000 T4000/300 dus een LD pomp van 2000 liter/min.

Dan zou het gaan om de Schlingmann S2000 of als er ook een HD deel op zit om de Schlingmann S2000H.

De fabriekswebsite van Schlingmann:  www.schlingmann112.de
Hoge druk zit er niet op
14bar is max
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 07 september 2013, 23:02:06
Hoge druk zit er niet op
14bar is max
Dus is de pomp een Schlingmann S2000
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 19 september 2013, 07:07:30
Brandweer Apeldoorn is bezig met het vervangen van hun dienstauto's.
Deze zijn al uitdienst of worden zeer binnenkort vervangen.
06-7700 ( ex 38-860 ) 13-VBX-2
06-7701 ( ex 38-861 ) 14-VBX-2
06-7702 ( ex 38-862 ) 93-TK-RZ
06-7704 ( ex 38-864 ) 20-RP-PX
06-7705 ( ex 38-881 ) 50-TP-HX
06-7706 ( ex 38-882 ) 51-TP-HX
06-7707 ( ex 38-883 ) 52-TP-HX
06-7708 ( ex 38-884 ) 53-TP-HX
06-7790 ( ex 38-890 ) 58-TK-DS

Nieuw:

06-7705 - 9-KJR-85 VW Polo
06-7706 - 9-KJR-86 VW  Polo
06-7707 - 9-KJR-** VW Polo
06-7708 - 9-KHX-09 VW Polo
06-7790 - 2-KLT-07 Opel
06-7704 - 3-KTS-08 Nissan
En er zijn zoiezo 2 nieuwe VW Caddy's

Regionaal
De 06-9907 van Matrieel/Logestiek is omgenummerd naar 06-9994 Operatiën / Heli-team FBO
visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/405/7dak.jpg/)


Hieronder al 3 nieuwe voertuigen op de foto:
06-7790:
visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/196/wxvs.jpg/)
06-7708
visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/707/b3mu.jpg/)
visitors can't see pics , please register or login
 (http://imageshack.us/photo/my-images/843/myfb.jpg/)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 19 oktober 2013, 21:28:14
Geen nieuwe voertuigen maar oude, de oude ts/tw van Epe staat bij de autoveiling in Barneveld net als de 2e unimog van dacht Apeldoorn, di van Hoog Soeren was al afgevoerd dacht ik.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Yellowjackal op 19 oktober 2013, 21:32:50
Geen nieuwe voertuigen maar oude, de oude ts/tw van Epe staat bij de autoveiling in Barneveld net als de 2e unimog van dacht Apeldoorn, di van Hoog Soeren was al afgevoerd dacht ik.
dan is dat de oude van Hoog Soeren wat de van de regio (502) is naar een eiland
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: herbie1971 op 23 oktober 2013, 20:58:22
dan is dat de oude van Hoog Soeren wat de van de regio (502) is naar een eiland

Zowel de 808 als de 7642 als 7643 zijn volgens mij nu te koop via Sprengelmeijer Trucks te Nieuwerkerk aan de IJssel.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: herbie1971 op 23 oktober 2013, 20:59:40
Zowel de 808 als de 7642 als 7643 zijn volgens mij nu te koop via Sprengelmeijer Trucks te Nieuwerkerk aan de IJssel.

De oude voertuigen bedoel ik uiteraard.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: TAS-716 op 25 oktober 2013, 16:47:50
Alle 3 de voertuigen: http://www.sprengelmeijer.nl/action/webshop/productdetails/442/1722-4x4-firetruck.html
http://www.sprengelmeijer.nl/action/webshop/productdetails/443/1120-4x4-fire-truck.html
http://www.sprengelmeijer.nl/action/webshop/productdetails/441/u2450l-4x4.html
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 26 oktober 2013, 14:00:49
Weer een nieuw voertuig gezien in apeldoorn . Nieuwe T5 voor Tbo. Kenteken: VB-369-H
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ton op 26 oktober 2013, 15:09:51
Wel goed gekeken???
(VB-369-H is namelijk geen T5 maar een Crafter!)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 26 oktober 2013, 16:52:19
Wel goed gekeken???
(VB-369-H is namelijk geen T5 maar een Crafter!)

 :-X :-X :-X Stond op afstandje, maar het moest zijn: VD-369-H
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ton op 26 oktober 2013, 17:00:17
Hans Anders?  ;)
In elk geval toch bedankt voor de correctie.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 20 november 2013, 13:12:12
Goeienmiddag


Het voertuig van de tbo is een vw t5 visser opbouw 06-9881
Epe heeft ook een nieuwe polo ?

Klopt het dat de oude vivaro brandweer apeldoorn  06-7702 een nieuw roepnr gekregen heeft 06-7703?

Heeft iemand fotos van de caddys en de nieuwe vivaro


alvast bedankt
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 30 november 2013, 18:40:06
visitors can't see pics , please register or login

Links Harderwijk, rechts Hierden.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Pieter op 06 januari 2014, 00:53:15
Flinke vervangingsinvesteringen in VNOG, weet niet welke voertuigen het betreft maar dat zullen we wel de komende tijd op dit forum zien passeren. Leuk om te zien dat Hilton uit Maastricht een flink aantal TS-en gaat opbouwen, ben benieuwd welk chassis er onder komt.

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, Postbus 234, 7300 AE  Apeldoorn (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inkoop, t.a.v.: C. Scheppink. Tel.: +31 555483111. E-mail: inkoop@vnog.nl.
Internetadres(sen):

Dit bestek betreft de aanbesteding van tankautospuiten voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Het betreft twee typen tankautospuiten; het standaardvoertuig (perceel 1) en het 4x4 voertuig (perceel 2).
 
De VNOG wenst een raamovereenkomst af te sluiten met één aanbieder per perceel voor de periode van vier jaar t.w. 2013 t/m 2016 met een verlengingsoptie van een jaar voor 2017.

Op basis van de theoretische berekening zou het in deze periode om 27 voertuigen gaan maar omwille van onzekerheden op verschillende fronten (zoals bezuinigen, politieke standpunten, etc.) zal dit aantal niet aannemelijk zijn. Voor deze aanbesteding wordt daarom uitgegaan van onderstaande, voorzichtige aanname:
 
De verwachte afname is één standaardvoertuig en één 4x4 voertuigen in 2013, één standaardvoertuig en twee 4x4 voertuigen in 2014, zes standaardvoertuigen in 2015, twee standaardvoertuigen en één 4x4 voertuigen in 2016 en optioneel één standaardvoertuig en nog nader te bepalen 4x4 voertuigen in 2017.

OPDRACHT NR.: 1

TITEL: Tankautospuit 4x2 voor VNOG

DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT:
04/04/2013.

NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND:
Hilton Engineering BV, Postbus 4522, 6202 SB Maastricht. (NL).

INFORMATIE OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT:
Waarde: 2 640 000 EUR.


OPDRACHT NR.: 2

TITEL: Tankautospuit 4x4 voor VNOG

DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT:
04/04/2013.

NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND:
Ziegler Brandweer Techniek B.V., Industrieweg 20, 9672 AS Winschoten. (NL).
INFORMATIE OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT:
Waarde: 1 340 000 EUR.

Weet iemand of er al meer bekend is over bovenstaand?? Uitvoering van de voertuigen en waarvoor deze bestemd zijn?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: jwtjuhleerdam op 06 januari 2014, 20:08:01
Weet iemand of er al meer bekend is over bovenstaand?? Uitvoering van de voertuigen en waarvoor deze bestemd zijn?

Misschien een kleine gok maar gezien Hilton ook voertuigen levert van Iveco Magirus zou het mij niks verbazen als het voertuigen van Iveco worden.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 19 maart 2014, 12:57:20
In Rijssen staat de oude Mercedes-Benz L409B29 te koop (zie link)

http://www.twentetrucks.nl/voorraadnl.html (http://www.twentetrucks.nl/voorraadnl.html)

Dit betreft de oude AS van de bedrijfsbrandweer SCA Packaging Eerbeek, weet iemand of dit korps is opgeheven? Ik zag dat men on 2012 nog ingezet is.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 11 juli 2014, 00:14:34
Het eerste chassis van de VNOG mantel voor TS-BT is ook in aanbouw bij Ziegler
betreft de nieuwe TS-BT van Putten.

http://www.zieglerbrandweertechniek.nl/media/projecten/30-06-2014/vnog_1.jpg

Type: Tankautospuit

Merk: Scania P370, EURO 6
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 12 juli 2014, 11:54:15
Goeiemorgen weet iemand waarom de haakarms + container s nu op apeldoorn  staan

Weet iemand ook welke ha er nu van de fbo is
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dijkie op 19 juli 2014, 15:37:58
Iemand enig idee wat voor een haakarmbak de 067081 is?

12:25:36 19-07-14 GROUP-1 PRIO 2 Dierenhulp : : Beitelweg : 7 3882MT Putten 067081 069686

Dijkie
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 19 juli 2014, 17:54:07
Iemand enig idee wat voor een haakarmbak de 067081 is?

12:25:36 19-07-14 GROUP-1 PRIO 2 Dierenhulp : : Beitelweg : 7 3882MT Putten 067081 069686

Dijkie

Betreft een waterhaakarmbak.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Timo. op 01 oktober 2014, 10:50:07
de 7431 van putten word een TS-BT.
heb ik gezien op de site van ziegler
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 01 oktober 2014, 10:59:35
de 7431 van putten word een TS-BT.
heb ik gezien op de site van ziegler
Dan word het roepnummer geen 7431.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 02 oktober 2014, 07:32:34
Volgens mij word eerst de 7441 vervangen DAF 65
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 02 oktober 2014, 09:58:14
Lijkt mij ook dat de DAF FFV75 eerst wordt vervangen aangezien deze van 1995 is en de DENNIS RAPIER van 2001

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 22 november 2014, 16:45:53
Op het twitter account van DRV staat vandaag een foto van 10 nieuwe voertuigen voor VNOG!! Het betreft 9 PM's op basis van een VW T5 een een nieuwe DA VW Polo. Op een voertuig staat het roepnummer 06-8803. Weet iemand meer?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: tygerpower op 22 november 2014, 18:56:50
post gendringen heeft nu de DA 8801.  Hebben deze toevallig ook een DB erbij gekregen?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 22 november 2014, 19:35:44
District Ijsselstreek
06-8202 ( VW Golf Variant ) Zutphen Kenteken :
06-8203 ( VW Golf Variant ) Zutphen Kenteken : 8-XJD-92
06-8103 ( VW Golf Variant ) Lochem ? Kenteken :                   
06-8301 ( VW Golf Variant ) Brumme Kenteken : 8-XJD-93

Op de zijkant van de 06-9681 HA DAF Leebur ( BB-BG-95 ) staat nu FBO

Volgens mij ook nieuw:
06-9586 Haakarmbak Uint Operationele Ondersteuning

Door Visser opgebouwd een VW T5 06-9921 AGS bus met kenteken VH-028-H

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 23 november 2014, 13:41:10
Iemand dit voertuig bekent heeft nu het rp 06-9901 nissan pathfinder ovd Doetinchem waar wordt hij nu voor gebruik t en zijn er nieuwe ovd voertuigen ? Welke posten hebben de nieuwe voertuigen gekregen
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 23 november 2014, 13:54:45
Iemand dit voertuig bekent heeft nu het rp 06-9901 nissan pathfinder ovd Doetinchem waar wordt hij nu voor gebruik t en zijn er nieuwe ovd voertuigen ? Welke posten hebben de nieuwe voertuigen gekregen


Volgens mijn gegevens is dat de ex. Deventer ipv Doetinchem. Dit voertuig is al langere tijd weg daar. Is nu de Reserve OvD auto en 1 van 3 voertuigen van het FBO.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 23 november 2014, 15:16:13
Heeft het kenteken 45-xf-nx die van Doetinchem staat in Apeldoorn saba
En de 46 is ex deventer nu logistiek

Waar komen de 9 t5 en de polo te staan
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 23 november 2014, 15:29:04
Heeft het kenteken 45-xf-nx die van Doetinchem staat in Apeldoorn saba
En de 46 is ex deventer nu logistiek

Waar komen de 9 t5 en de polo te staan

De 06-9901 is toch echt de 46-xf-nx en niet de 45.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: RamonVersteeg op 23 november 2014, 19:09:55
District Ijsselstreek
06-8202 ( VW Golf Variant ) Zutphen Kenteken :
06-8203 ( VW Golf Variant ) Zutphen Kenteken : 8-XJD-92
06-8103 ( VW Golf Variant ) Lochem ? Kenteken :                   
06-8301 ( VW Golf Variant ) Brumme Kenteken : 8-XJD-93

Op de zijkant van de 06-9681 HA DAF Leebur ( BB-BG-95 ) staat nu FBO

Volgens mij ook nieuw:
06-9586 Haakarmbak Uint Operationele Ondersteuning

Door Visser opgebouwd een VW T5 06-9921 AGS bus met kenteken VH-028-H

06-8203 had eerst het roepnummer 06-8103
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 28 november 2014, 19:36:44
Op de vernieuwde site van DRV staan nu wat meer foto's in elk geval de 06-9102 voor Steenderen VK-433-L

http://85.92.147.71/~dutch/aflevering/vnog-serie-kleine-voertuigen/
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 03 april 2015, 13:10:41
Gisteren een Volkswagen Golf Variant gespot met kenteken 8-ZLP-01 zonder roepnummer van de regio VNOG. Nu zag ik dat de DA met kenteken 8-ZLP-00 voor post Hattem betreft. Weet iemand welke post/cluster de 8-ZLP-01 staat?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 07 april 2015, 21:25:31
Gisteren een Volkswagen Golf Variant gespot met kenteken 8-ZLP-01 zonder roepnummer van de regio VNOG. Nu zag ik dat de DA met kenteken 8-ZLP-00 voor post Hattem betreft. Weet iemand welke post/cluster de 8-ZLP-01 staat?

Inmiddels vernomen dat dit de DA van de post Hattemerbroek is en aldaar de Opel Astra vervangt (06-6787)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Timo. op 11 mei 2015, 17:52:26
ik heb vernomen dat de 7431 toch een TS-BT word.
het word een Scania P370 EURO 6 vanneer die word afgeleverdt is onbekend.
ik heb het via een vriend gehoord
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Achterhoek op 11 mei 2015, 19:00:03
ik heb vernomen dat de 7431 toch een TS-BT word.
het word een Scania P370 EURO 6 vanneer die word afgeleverdt is onbekend.
ik heb het via een vriend gehoord

In de vnog is op het moment project MOED gaande, hierbij word gekeken hoe de organisatie opnieuw word ingericht op alle gebieden. Als onderdeel hiervan is er een slagkrachtmonitor ontwikkeld welke kijkt op basis van de risico's waar welke voertuigen komen te staan. Hieruit kwam onder andere dat er te weinig slagkracht op het gebied van natuurbrandbestrijding was. Hierdoor worden enkele tas'en  vervangen voor TAS BT.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Timo. op 11 mei 2015, 19:30:13
De 7431 wordt de 7442
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Dennis Kempers op 11 mei 2015, 21:53:30
District Ijsselstreek
06-8202 ( VW Golf Variant ) Zutphen Kenteken : 8-XJD-87
06-8203 ( VW Golf Variant ) Zutphen Kenteken : 8-XJD-92
06-8103 ( VW Golf Variant ) Lochem Kenteken :  8-XJD-88           
06-8301 ( VW Golf Variant ) Brumme Kenteken : 8-XJD-93
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 17 juni 2015, 13:36:41
Goedemiddag

Zag net de nieuwe  tankautospuit van putten roepnr 7442 is dit een extra tankautospuit voor putten of gaat 1 van de huidige tankautospuiten weg de dennis of de daf
Alvast bedankt
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 17 juni 2015, 17:29:48
Goedemiddag

Zag net de nieuwe  tankautospuit van putten roepnr 7442 is dit een extra tankautospuit voor putten of gaat 1 van de huidige tankautospuiten weg de dennis of de daf


Alvast bedankt

Zowel de Dennis als de Daf gaat weg. Er komen 2 Scania's voor terug. De 7441 en de 7442.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Timo. op 24 juli 2015, 11:18:46
hoe weet jij dat zo zeker luke.
ik heb van mijn vader gehoord dat elke korps een extra bosvoertuig er bij komt
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: tygerpower op 24 juli 2015, 17:37:10
hoe weet jij dat zo zeker luke.
ik heb van mijn vader gehoord dat elke korps een extra bosvoertuig er bij komt


Ga er in de tijd van bezuinigingen maar niet vanuit dat er extra voertuigen bij komen maar dat bestaande voertuigen vervangen worden.er zullen dan ook bestaande normale TSsen worden vervangen door een Bosvoertuig.  dan komt er geen extra voertuig maar enkel nieuw.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Timo. op 24 juli 2015, 19:54:15
ja dat bedoel ik ook tygerpower
ik had iets de snel op verzenden gedrukt
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Firefighter1970 op 25 juli 2015, 22:56:51
ja dat bedoel ik ook tygerpower
ik had iets de snel op verzenden gedrukt
Dus precies  wat WV-V  Fotografie schrijft
Zowel de Dennis als de Daf gaat weg. Er komen 2 Scania's voor terug. De 7441 en de 7442.
Wat bedoel je dan met de vraag:
hoe weet jij dat zo zeker luke.
ik heb van mijn vader gehoord dat elke korps een extra bosvoertuig er bij komt
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 03 oktober 2015, 21:35:03
Goeieavond

Wie weet wat voor voertuig de 06-9794 is zit een tv schotel op waar word dit voertuig voor gebruikt alvast bedankt
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Peter op 03 oktober 2015, 21:50:07
Goeieavond

Wie weet wat voor voertuig de 06-9794 is zit een tv schotel op waar word dit voertuig voor gebruikt alvast bedankt
http://www.hetbrandweerforum.nl/index.php?page=Regio-06-Materieeloverzicht-Noord-en-Oost-Gelderland

Zou een verbindings commando voertuig moeten zijn, zou ook die schotel verklaren.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: tygerpower op 03 oktober 2015, 22:55:13
Goeieavond

Wie weet wat voor voertuig de 06-9794 is zit een tv schotel op waar word dit voertuig voor gebruikt alvast bedankt

dit is inderdaad een commandovoertuig. uit harderwijk.

mogelijk is deze inmiddels uit dienst.

http://www.brandweer.org/Vehicle/22556/VX-JS-90-06-9794-Harderwijk
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 04 oktober 2015, 13:59:06
Het is een oude ogs voertuig van de regio nog zag ik maar wist niet hoe en wat namelijk
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Timo. op 04 oktober 2015, 17:31:06
de 06-9794 is nog steeds in dienst.
ik heb hem een keer bij een melding gezien in harderwijk.
het kan ook zijn dat hij ondertussen al uit dienst is omdat hij al aardig oud is.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ton op 04 oktober 2015, 18:50:13
Is in dienst maar kan ook uit dienst zijn ????????
Niet echt een hulpzame bijdrage!
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: tygerpower op 04 oktober 2015, 19:13:57
Is in dienst maar kan ook uit dienst zijn ????????
Niet echt een hulpzame bijdrage!

2 brandweervoertuigen sites melden allebei dat het voertuig per 2015 uit dienst is. dus laten we daar maar vanuit gaan.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Peter op 04 oktober 2015, 19:57:11
Zover ik weet zullen de VC,2 langzaam gaan verdwijnen, wat logisch is ivm C2000. Waardoor er geen lokale verbindingsnetwerk meer op hoeft worden gezet. De hele bups gaat nu in een eigen incidentkanaal en het reguliere brandweerwerk heeft  geen last meer van een groot incident.
En kan men met de COH goed uit de voeten, beter zelfs.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 04 oktober 2015, 20:15:56
Deze VC is nog steeds in dienst. Echter niet meer vanuit Harderwijk. Wordt echter niet meer gebruikt voor z'n oorspronkelijke taak voor zover ik weet.

Het bericht dat het een oud OGS voertuig betreft is onjuist.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: tygerpower op 04 oktober 2015, 20:24:39
Deze VC is nog steeds in dienst. Echter niet meer vanuit Harderwijk. Wordt echter niet meer gebruikt voor z'n oorspronkelijke taak voor zover ik weet.

Het bericht dat het een oud OGS voertuig betreft is onjuist.

Weet je toevallig dan ook waar het voertuig naar toe is gegaan en of het nog steeds een brandweer taak vervuld?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 04 oktober 2015, 21:10:24
Weet je toevallig dan ook waar het voertuig naar toe is gegaan en of het nog steeds een brandweer taak vervuld?

Als ik het zeker wist had ik het gezegd. Maar ik vermoed de logistieke Eenheid.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: ton op 05 oktober 2015, 09:07:26
RdW: 29-9-2015 tenaamstelling gewijzigd, ergo afgevoerd!
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Peter op 07 oktober 2015, 20:44:18
Citaat van: http://www.destentor.nl/regio/putten/drie-gloednieuwe-brandweerwagens-noord-en-oost-gelderland-onbruikbaar-1.5311470
Drie gloednieuwe brandweerwagens Noord- en Oost- Gelderland onbruikbaar

 

OENE/PUTTEN/WAPENVELD - Drie gloednieuwe brandweerwagens van de korpsen Oene, Putten en Wapenveld blijken onbruikbaar.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Peter op 07 oktober 2015, 22:25:19
Foto van het voertuig van Putten, tijdens een minibeurs in Amersfoort
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Peter op 25 januari 2016, 16:39:52
Citaat van: http://www.zieglerbrandweertechniek.nl/nieuws/nieuwe-order-van-acht-voertuigen-voor-ziegler.html
VNOG plaatst een nieuwe order voor acht voertuigen bij Ziegler

Ondanks de problemen bij de levering van drie voertuigen die speciaal zijn uitgerust voor de bestrijding van natuurbranden in 2015, heeft Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland bij Ziegler een nieuwe order voor acht voertuigen geplaatst.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 18 december 2016, 23:34:11
Weet iemand welk voertuig de 06-7787 is
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Rubens1001 op 19 december 2016, 05:55:33
Weet iemand welk voertuig de 06-7787 is
Ik vermoed dat dit de nieuwe arbeidshygiene aanhanger is van logistiek west. Las dat op Facebook dat die net nieuw was. En vanaf afgelopen weekend inzetbaar was. Is o.a. ook in Hattem geweest, maar ook in Apeldoorn bij de grote brand.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 25 februari 2017, 00:45:43
Weet iemand waar de 06-8233 die zware schade heeft opgelopen alvast bedankt
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: tygerpower op 25 februari 2017, 11:09:10
Weet iemand waar de 06-8233 die zware schade heeft opgelopen alvast bedankt

die is afgevoerd na het ongeval en op 17 januari 2017  opnieuw te naam gesteld.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 27 februari 2017, 18:43:00
Bedankt heb ik iets gemist vd ongeval?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: tygerpower op 27 februari 2017, 19:03:14
Bedankt heb ik iets gemist vd ongeval?

ik heb ook geen info over een eventueel ongeval en/of schade    als iemand het weet
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 28 februari 2017, 10:17:21
ik heb ook geen info over een eventueel ongeval en/of schade    als iemand het weet

Volgens mij op kazerne gebeurd, is een haakarmchassis tegen aan gebotst. Schade aan de 1 van de stylen van cabine. Is afgevoerd.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Timo. op 21 september 2017, 10:04:16
Volgens mij op kazerne gebeurd, is een haakarmchassis tegen aan gebotst. Schade aan de 1 van de stylen van cabine. Is afgevoerd.

daarom is dus de 7331 van ermelo naar zutphen gegaan en omgenummerd naar 8233
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 23 februari 2018, 16:21:45
Weet iemand waar de iveco ts van wehl is gebleven?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 23 februari 2018, 16:28:09
Weet iemand waar de iveco ts van wehl is gebleven?

Die is wegens technische problemen vervangen door de voormalige 7232 van Harderwijk.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 23 februari 2018, 18:16:18
14-BKL-5 - 06-9791 - DAF FA.CF320 - MCU voor post Apeldoorn
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: tygerpower op 23 februari 2018, 21:47:12
14-BKL-5 - 06-9791 - DAF FA.CF320 - MCU voor post Apeldoorn

MCU op apeldoorn, daar heeft toch nooit een COH gestaan.  had verwacht dat de MCU op een post kwam van een COH.

Worden de COH allemaal vervangen?

Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 24 februari 2018, 17:02:20
Gaaf ding hoeveel komen er en wie heeft hem gebouwd
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: tygerpower op 24 februari 2018, 17:21:53
Gaaf ding hoeveel komen er en wie heeft hem gebouwd

er komen 2 MCU. 

er waren 3 COH.  Of er nog een COH over blijft is onbekend

Bouwer van de MCU    Contour Advanced Systems B.V.   https://www.vnog.nl/actueel/nieuws/1243-nieuws-vanuit-inkoop
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 25 februari 2018, 09:46:18
MCU voor Apeldoorn, de 2e is als het goed is voor Apeldoorn.

1 COH blijft reserve op Harderwijk.

Tevens nieuw de 1e van een serie van 7 stuks

06-6591 - RD-779-V - Toyota Land Cruiser - DA-OvD
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: tygerpower op 25 februari 2018, 11:04:36
MCU voor Apeldoorn, de 2e is als het goed is voor Apeldoorn.

1 COH blijft reserve op Harderwijk.

Tevens nieuw de 1e van een serie van 7 stuks

06-6591 - RD-779-V - Toyota Land Cruiser - DA-OvD

De 2e is niet voor Apeldoorn neem ik aan?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: erik67 op 25 februari 2018, 11:19:51
De 2e is niet voor Apeldoorn neem ik aan?

Klopt de 2de komt in Doetinchem te staan.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: tygerpower op 25 februari 2018, 12:59:19
Klopt de 2de komt in Doetinchem te staan.

Roepnummer van bekend?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: erik67 op 25 februari 2018, 13:19:32
Roepnummer van bekend?


Bij mij nog niet bekend.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 25 februari 2018, 17:37:17
Typfout idd. Doetinchem
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: leon1e op 26 februari 2018, 09:23:50
Weet iemand waar de iveco ts van wehl is gebleven?

Staat in de stalling van Doetinchem, bestemming voor mij nog onbekend.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 26 februari 2018, 19:40:06
RD-779-V - 06-6591 - Toyota Landcruiser - Nieuwe OvD voor Veluwe Noord
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 15 maart 2018, 18:34:14
RD-779-V - 06-6591 - Toyota Landcruiser - Nieuwe OvD voor Veluwe Noord

RD-775-V - 06-8991 is ook geleverd.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 19 maart 2018, 13:43:35
Hoeveel nieuwe ovd voertuigen komen er en zijn er veranseringen kwa clusters dank u
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 19 maart 2018, 16:16:44
Hoeveel nieuwe ovd voertuigen komen er en zijn er veranseringen kwa clusters dank u

Veluwe Noord en Veluwe West (7091 en 6591) worden in elk geval 1 OvD cluster. Geen idee of er meer OvD Diensten worden samengevoegd. Er is nu wel sprake van een erg groot gebied voor 1 OvD. De OvD kan gerust 40 minuten onderweg zijn.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 19 maart 2018, 19:14:41
Bedankt

Wie hebben er een antos ha gekregen

Dank u
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: williamharthoorn op 19 maart 2018, 19:20:24
Hoeveel nieuwe ovd voertuigen komen er en zijn er veranseringen kwa clusters dank u

Ik begreep 7
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Timo. op 03 april 2018, 19:53:54
Veluwe Noord en Veluwe West (7091 en 6591) worden in elk geval 1 OvD cluster. Geen idee of er meer OvD Diensten worden samengevoegd. Er is nu wel sprake van een erg groot gebied voor 1 OvD. De OvD kan gerust 40 minuten onderweg zijn.
reden hier voor is dat er ovd,s te kort zijn in de regio waardoor de ovd van veluwe noord nu ook west op zich heeft
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 03 april 2018, 22:50:30
Rijd daarom nu ook de ovd uit de regio ijsselland daar?
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Timo. op 04 april 2018, 10:43:09
Dat mij niet bekend
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 09 april 2018, 18:32:37
Goeieavond


Heeft apeldoorn een nieuwe ovd voertuig 7091 ipv 7591?
En welk voertuig is de 7594
Is de hw stuk want staat nu de oude van tiel

haha veel vragen

Alvast bedankt
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: tygerpower op 09 april 2018, 22:38:33
Ovd 7591  kenteken RD-778-V
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 26 april 2018, 14:48:54
Ik kwam in eerbeek de 06-8633 tegen iveco wel waar word deze tegenwoirdig voor gebruikt en waar staat deze

En de 06-7704 is 06-7594 geworden met verkenner erop
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Bleij op 03 mei 2018, 11:00:04

13-03-2018 02:03:00    P 1 (rmg-02) BR Woning (GRIP 1) Caenstraat Doetinchem 06-9902 06-9992 06-9791 06-9788

Iemand bekend of de 06-9902 een DA regio is (net als de 9901 ?)
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 03 mei 2018, 21:45:39
De 9901 was de reserve OvD auto van de regio. Die is inmiddels afgevoerd. Het roepnummer 9902 ken ik nog niet. Mogelijk zijn er 2 voertuigen gereserveerd voor reserve OvD/HOvD's.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 26 mei 2018, 00:39:24
Goeie nacht ieder1


Weet iemand wat er met de mb actrossen gaat gebeuren van apeldoorn en iemand een idee wat er de hoogwerker is van apeldoorn staat al een poosje de hw oude van tiel en ik zag laatst de 8633 oude ts van wehl weet iemand waar deze nu staat of gebruikt word alvast bedankt
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 28 mei 2018, 19:01:09
Goeie nacht ieder1


Weet iemand wat er met de mb actrossen gaat gebeuren van apeldoorn en iemand een idee wat er de hoogwerker is van apeldoorn staat al een poosje de hw oude van tiel en ik zag laatst de 8633 oude ts van wehl weet iemand waar deze nu staat of gebruikt word alvast bedankt

Leestekens zouden fijn zijn tussendoor. De 2 actrossen zullen verkocht worden. De 8633 is nu een oefenvoertuig, de vraag is nog een beetje wat er mee gaat gebeuren. De hoogwerker van Apeldoorn is weg voor onderhoud of storing dus staat er een leenvoertuig.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Timo. op 14 oktober 2018, 20:20:08
is de oude ts van wehl naar aalten gegaan ik zie het namelijk staan op brandweer.org
ik dacht dat een reserver voetuig was
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Albert-Jan op 14 oktober 2018, 20:54:15
is de oude ts van wehl naar aalten gegaan ik zie het namelijk staan op brandweer.org
ik dacht dat een reserver voetuig was

De Iveco TS van Wehl is inderdaad naar post Aalten gegaan en omgenummerd naar 06-9432 per '18. Op de FB pagina van dit korps zijn al enkele foto's te zien.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Timo. op 14 oktober 2018, 21:03:51
vreemd want ik had begrepen van mijn vader dat die eerst helemaal uit dienst zal gaan
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Sjaak op 26 december 2018, 14:19:30
Voormalige HW van Harderwijk 06-7251 te koop

https://autoline.nl/-/brandweer-hoogwerkers/MERCEDES-BENZ-Econic-2628-Hilton-26-meter--17120501143562540700
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: 112 dev op 23 maart 2019, 15:15:09
Weet iemand waar de iveco tw 06-7760 heen gegaan is

Bedankt
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: WV-V Fotografie op 23 maart 2019, 18:28:54
Weet iemand waar de iveco tw 06-7760 heen gegaan is

Bedankt

Verkocht via openbare veiling.
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: Timo. op 26 april 2019, 18:01:06
heeft er iemand misschien is gehoord over de Tankwagen van vaassen kreeg via via te horen dat de 06-7582 weg is en er een tankwagen voor in de plaats is gekomen
Titel: Re: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland
Bericht door: tygerpower op 17 mei 2019, 18:43:01
https://www.destentor.nl/apeldoorn/apeldoorn-wil-nieuwe-gewone-hoogwerker-van-de-brandweer-voor-2-5-ton-aanpassen~a3db64c1/?fbclid=IwAR2HqcfLmhNoVpxbMPFpiX5lWHWDl4PyRJJwAa0TsfOtj-QTGdxUIR96UB0