Auteur Topic: 24-10-2018 Zeer grote brand Tuurdijk, 't Goy  (gelezen 2389 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.610
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #15 Gepost op: 28 oktober 2018, 11:37:46
@ allen

De brandweer heeft in deze zaak ook de milieuwet opzettelijk overtreden:

Citaat
Artikel 1.1a   
1 Een ieder neemt voldoende zorg voor het milieu in acht.

2 De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

3 Het bepaalde in het eerste en tweede lid laat onverlet de uit het burgerlijk recht voortvloeiende aansprakelijkheid en de mogelijkheid van rechtspersonen als bedoeld in artikel 1, boek 2, van het Burgerlijk Wetboek, om uit dien hoofde in rechte op te treden.

Schaamteloos!
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton
Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.610
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #16 Gepost op: 28 oktober 2018, 13:05:20
@ Alleen
Aanvullend uit de IFV handreiking voor asbest incidenten:

Citaat
Het vaststellen van het effect-/verspreidingsgebied en het nemen van passende
beheersmaatregelen markeren de overgang van de acute fase naar de herstelfase. De
hulpdiensten zullen het incident formeel overdragen aan de verantwoordelijke van het
bevoegd gezag. Dit betekent niet dat daarmee ook alle repressieve handelingen per definitie
gestaakt worden. Zo kan het incident al formeel de herstelfase ingaan terwijl de brandweer
nablust.

Het is noodzakelijk dat de overdracht zorgvuldig gebeurt en dat daarbij alle informatie
verstrekt wordt die voor de herstelfase van belang is. Wat relevante informatie is, is
afhankelijk van de situatie. De informatie kan o.a. de volgende zaken betreffen:
> alle relevante gegevens over de eigenaar/gebruiker/verantwoordelijke
> informatie over de aard en (vermoedelijke) oorzaak van het incident
> het incidentverloop
> de inschatting van de gevolgen (vastgesteld verspreidingsgebied en eventuele
blootstelling)

> Visuele waarnemingen, onderzoeken en metingen (bijvoorbeeld bij brand in de rook
benedenwinds) waar zijn gedaan of verricht gedurende de acute fase en wat de eerste
resultaten zijn

> overzicht van de partijen en functionarissen betrokken bij de acute fase
> wat er al is gecommuniceerd, wanneer, door wie en aan wie
> welke beheersmaatregelen zijn getroffen en door wie
> eventuele bijzonderheden en operationele knelpunten.

Het vetgedrukte is opzettelijk door de brandweer nagelaten!
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.610
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #17 Gepost op: 28 oktober 2018, 14:49:15
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.610
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #18 Gepost op: 05 november 2018, 14:52:07
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.610
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #19 Gepost op: 06 november 2018, 15:15:10
@ Brandweerlieden,

Als consequentie, van datgene dat wetenschappelijk toetsbaar (niet) vaststaat over 'brand en asbest', ontstaat, mede op grond  van de WVr: dat de brandweer moet: "Voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt.", een wettelijke zorgplicht.

De uiterst gevaarlijk kleine vezeltjes, die vooral bij brand in te verwachten hoge concentraties ontstaan, dienen in redelijkheid te worden 'bestreden'.
Dit ondanks het feit dat TNO/RIVM, naar blijkt uit het rapport:
Citaat
https://www.publicspaceinfo.nl/media/uploads/files/RIRNL_2013_0001.pdf

ongefundeerd een constante achtergrond concentratie van 30 - 40 vezels/m3 hebben geschat.
Dat moet echter volgens de rapporteur op 'nihil' worden gesteld.

Uit deze valse/ongefundeerde openbaar herhaalde weergave kan bagatelliserend door charlatans worden gesuggereerd dat asbest vezeltjes in de lucht 'niet zo erg' zijn.

De bestrijding van deze bij brand geproduceerde en verspreide vezeltjes kan natuurlijk het best gebeuren door een optimaal snelle alarmering, opkomst  en blussing.
Daarnaast kunnen benedenwinds op korte afstand geplaatste krachtige waterschermen de vezeltjes uit de rook enigszins neerslaan.
Dan komt de wettelijk voorgeschreven aanwezige adequate en toereikende bluswatervoorziening in beeld; dat vloekt.

Het ontbreekt, wetenschappelijk gefundeerd, aan feiten over de relatie tussen de concentraties ingeademde concentratie vezeltjes en de verschillen in tijdsduur van dergelijke blootstelling.
Maar er is geen feitelijke aanleiding om te veronderstellen dat er een 'veilige' ondergrens bestaat.
Men weet dat, de verschillende vormen van, ***, zich na 10 tot 40 jaar, manifesteren.
Dat zegt op zich niets over het tijdstip van de 'effectieve' celprik; noch van de duur van de uitwerking van de ooit ingeademde vezeltjes op het getroffen celweefsel in het verloop van de tijd.

De uitwerking van asbest vezeltjes op cellen is mechanisch en niet biochemisch; zoals vergif.
Wel ontstaan onstekingseffecten en wordt de afweer 'getriggerd'.
Waardoor een cel, onder mechanische invloed (inprikken), een DNA verandering ondergaat (Kern en Mitochondrion) en of de ribosomen (boodschapper RNA) daarin een rol spelen is m.i. onbekend.
Dan blijft ook onbekend het 'wanneer' van het 'inprikken' en de duur van het gevolg effect!

Als (oud) Veiligheidsofficier van de brandweer Amsterdam zou ik nooit genoegen nemen met de fundamenteel ontbrekende kennis over de relatie tussen concentratie/duur/uitwerkingstijd naar ***, om het probleem in de brandweerpraktijk, bij gebrek aan wetenschap, alvast maar te bagatelliseren.
Zoals: bij nota bene tot op heden opzettelijk onbekend gelaten hoge concentraties en korte blootstelling (enige uren) bij brand dit weg te wuiven; 'omdat' men de statistieken van dit soort slachtoffers niet op orde heeft/kan hebben.

Het inademen van hoge concentraties van vezels zou, gelet op de werking van luchtwegen en afweersysteem, die tegenwerkende/opruimende mechanismen door aantallen vezeltjes kunnen overvragen!
En daarmee de mogelijkheid op mechanisch 'doorprikken' van cellen doen toenemen.
Ook hierbij kan, bij (te) grote aantallen de opruim capaciteit van 'afwijkend' wordende cellen hypothetisch worden overschreden.

Experimenteel is hiervoor geen bewijs, maar dat is er ook niet voor lage concentraties, dat het doorprikken van cellen qua mogelijkheid, direct en uitsluitend afhankelijk is van de herhalingen (duur) van de 'lagere' blootstellingen.

Mij overvalt plaatsvervangende schaamte dat de arbeidsinspectie kon vaststellen in 2016 dat de brandweer onvoldoende kennis heeft verzameld op het gebied van asbest en brand en dus niet tactisch en preparatief iets dergelijks ooit heeft benut; noch voor het eigen repressieve personeel noch voor de wettelijke brandweerzorg. Een abjecte vorm van wegkijken.

Het nalaten van metingen in rook bij brand en asbest acht ik daarbij ronduit verwerpelijk.
"Meten is weten"; dat wil de brandweerleiding kennelijk nu achteraf niet meer.

Arme brandweer.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.610
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #20 Gepost op: 10 november 2018, 11:16:21
Bron: RIVM Briefrapport 609021063/2007
Gezondheidswinst asbestprojecten VROM-Inspectie.

Citaat
"Vezels komen vooral in de lucht door bewerking of verwijdering van niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen.
Inhalatoire blootstelling aan asbest verhoogt de kans op het ontstaan van mesothelioom (borst- of buikvlieskanker) en longkanker.
Asbestose (stoflongen) wordt alleen veroorzaakt door langdurige beroepsmatige blootstelling aan erg hoge asbestconcentraties, dat in Nederland niet meer voorkomt.


In principe levert elke inhalatoire blootstelling aan asbestvezels een zeker risico op mesothelioom en in minder mate longkanker op, maar hoe hoger en langduriger de blootstelling, hoe groter het risico. Er is dus geen drempelwaarde."
(Vetgedrukt/onderstreept ; FV)
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton