Auteur Topic: 24-10-2018 Zeer grote brand Tuurdijk, 't Goy  (gelezen 1859 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.433
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #15 Gepost op: 28 oktober 2018, 11:37:46
@ allen

De brandweer heeft in deze zaak ook de milieuwet opzettelijk overtreden:

Citaat
Artikel 1.1a   
1 Een ieder neemt voldoende zorg voor het milieu in acht.

2 De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

3 Het bepaalde in het eerste en tweede lid laat onverlet de uit het burgerlijk recht voortvloeiende aansprakelijkheid en de mogelijkheid van rechtspersonen als bedoeld in artikel 1, boek 2, van het Burgerlijk Wetboek, om uit dien hoofde in rechte op te treden.

Schaamteloos!
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton
Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.433
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #16 Gepost op: 28 oktober 2018, 13:05:20
@ Alleen
Aanvullend uit de IFV handreiking voor asbest incidenten:

Citaat
Het vaststellen van het effect-/verspreidingsgebied en het nemen van passende
beheersmaatregelen markeren de overgang van de acute fase naar de herstelfase. De
hulpdiensten zullen het incident formeel overdragen aan de verantwoordelijke van het
bevoegd gezag. Dit betekent niet dat daarmee ook alle repressieve handelingen per definitie
gestaakt worden. Zo kan het incident al formeel de herstelfase ingaan terwijl de brandweer
nablust.

Het is noodzakelijk dat de overdracht zorgvuldig gebeurt en dat daarbij alle informatie
verstrekt wordt die voor de herstelfase van belang is. Wat relevante informatie is, is
afhankelijk van de situatie. De informatie kan o.a. de volgende zaken betreffen:
> alle relevante gegevens over de eigenaar/gebruiker/verantwoordelijke
> informatie over de aard en (vermoedelijke) oorzaak van het incident
> het incidentverloop
> de inschatting van de gevolgen (vastgesteld verspreidingsgebied en eventuele
blootstelling)

> Visuele waarnemingen, onderzoeken en metingen (bijvoorbeeld bij brand in de rook
benedenwinds) waar zijn gedaan of verricht gedurende de acute fase en wat de eerste
resultaten zijn

> overzicht van de partijen en functionarissen betrokken bij de acute fase
> wat er al is gecommuniceerd, wanneer, door wie en aan wie
> welke beheersmaatregelen zijn getroffen en door wie
> eventuele bijzonderheden en operationele knelpunten.

Het vetgedrukte is opzettelijk door de brandweer nagelaten!
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.433
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #17 Gepost op: 28 oktober 2018, 14:49:15
Via deze link: https://www.publicspaceinfo.nl/media/uploads/files/RIRNL_2013_0001.pdf  vinden de beter opgeleide en geïnteresseerde lezers wetenschappelijk onderbouwde en ook ongezouten kritiek op de producties van het RIVM, TNO en NEN op het gebied van asbest.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.433
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #18 Gepost op: 05 november 2018, 14:52:07
@ allen

Voor brandweerpersoneel is natuurlijk van belang dat wat Brandweer NL/Brandweeracademie daarover in 2016 pas uitgaf (Brancherichtlijn en publicatie asbest). Dit ontstond eerst nadat, niet de wettelijke toezichthouder(!), maar de arbeidsinspectie o.m. vastlegde dat de brandweer onvoldoende kennis had om voor het personeel (en dus de burgers!) te zorgen; tijdens en na asbest incidenten.
Hoeveel slachtoffers heeft dit dan mogelijk veroorzaakt vooraf aan 2016?
Onbegrijpelijk; omdat maatschappelijk het asbest gevaar bij brand quasi al jarenlang een feit van algemene bekendheid was!

Op het cruciale punt van vaststelling van de 'primaire emissie' wordt er collectief gelogen en/of worden er vakinhoudelijk onverantwoorde blunders gemaakt.

Er zijn voor de 'primaire emissie' (kleine vezels ontstaan en ontsnappen door brand) maar 2 onderzoeken vermeld.
1 van TNO uit 1995 en 1 van een commercieel bureau in Australië in 2006 (dat land was een superproducent van asbest).
Dit laatste document wordt leugenachtig weergegeven als zijnde uitgevoerd in opdracht van het Engelse "Department of Human Services", als dat al bestaat...het komt in het rapport niet voor: het was Australisch!
Wat inhoudelijk kwalijk is dat daarbij wordt gesteld dat de opdrachtnemer de Engelse tegenhanger van het RIVM was; een leugen die niet kan berusten op een (lees)fout.
Wel wordt hiermee betrouwbaarheid en autoriteit valselijk gesuggereerd!

Het TNO onderzoek geeft, na zeker niet representatieve laboratorium testen en bij volledige afwezigheid van veldgegevens, richtlijnen om bij brand de brandweer te laten schatten (mallen op kaarten) hoe groot het benedenwinds vervuilde gebied is, bevolking te waarschuwen en daar eventuele schoonmaakacties te (doen) ondernemen.

Het commerciële Australische bureau doet testen met een volstrekt vreemde 'nabootsing' die praktisch in het geheel geen vergelijking met een brandende loods kan doorstaan.
Zo ontbreken de vrije mogelijkheden van de aangetaste en verzwakte (lineaire uitzetting!) dakplaten bij brand om van aanzienlijke hoogten letterlijk kapot (in gruzelementen!) te vallen!

Hoog boven de testopstelling in een zeer grote/hoge loods, t.o.v. het testdakje, vinden zij binnen hun meetmethode nauwelijks of geen vezels.

Het testdakje bestond uit al vooraf (!) gebroken dakplaat delen die overwegend na het testbrandje, tussen metalen netten ingepakt, werden teruggevonden. Het brandje ging vanzelf uit na 15 minuten.
Deze test was nodig omdat zij na een 1e test, met kleine vierkante stukjes en alleen hittestraling, 'ontdekten' dat hierbij geen 'convectie' als warmte overdracht door vlammen en hete gassen ontstond.
Dat bij brand ook nog 'geleiding' ontstaat als vorm van warmte overdracht leerde men nog even niet.
Het testdakje was op een stelling die aan alle zijden was geopend. Daar kon dus nogal wat warmte weg en de opbouw van hete gassen (geleiding) onder het dakje werd daardoor voorkomen.
Dat verschafte 'de ruimte' om toch maar de berekende gehele potentiele warmte inhoud van de brandstapel als blootstelling van het dakje aan te nemen.

Een voor een wetenschapper onacceptabele vorm van 'vallen en opstaan leren'; maar het werd betaald.

Voor de 'consument': "Keep the mushrooms in the dark and feed them a lot of ***!"

Uit het feit dat het IFV dit wel, met de 'conclusies', overneemt blijkt hun kritiekloze onwetendheid of kwade trouw.

Zo 'vertaalt' het IFV (Brandweer NL/Brandweeracademie) dat het knappen van de platen (vorming vezeltjes!) alleen wordt waargenomen gedurende de eerste 30 minuten van een brand.
Terwijl het brandje al na 15 minuten uit zichzelf uitging en de tussen de netten vooraf gebroken stukken hun warmte kwijt konden en niet onderhevig waren aan lineaire uitzetting en daarop 'in duizenden stukjes' kapotvallen!

Dit zou argeloze laagopgeleide brandweerlieden ertoe kunnen brengen om te 'denken' dat, als zij eerst 30 minuten na het ontstaan van een brand ter plaatse komen, er geen gevaar meer is vanwege 'primaire emissie' en dat er voor de bevolking benedenwinds dan ook niets meer aan waterschermen en acute waarschuwing hoeft te worden gedaan!

De 'vertaling' van het IFV, van het niet representatieve testbrandje naar 'een brand', is een wetenschappelijk onverantwoorde vorm van 'generalisatie'.

Ik las wie er meewerkten aan dit Brandweer NL/Brandweeracademie geschrift, er was er zeker 1 bij die ik hiertoe zeker niet in staat achtte; maar helaas.

Oordeelt u zelf:
Report on the Investigation of the Effect of Fire
on Asbestos Fibre Contamination
Department of Human Services
November 2006
Noel Arnold & Associates Pty Ltd
Level 3 / 818 Whitehorse Road
Box Hill Victoria 3128 Australia
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.433
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #19 Gepost op: 06 november 2018, 15:15:10
@ Brandweerlieden,

Als consequentie, van datgene dat wetenschappelijk toetsbaar (niet) vaststaat over 'brand en asbest', ontstaat, mede op grond  van de WVr: dat de brandweer moet: "Voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt.", een wettelijke zorgplicht.

De uiterst gevaarlijk kleine vezeltjes, die vooral bij brand in te verwachten hoge concentraties ontstaan, dienen in redelijkheid te worden 'bestreden'.
Dit ondanks het feit dat TNO/RIVM, naar blijkt uit het rapport:
Citaat
https://www.publicspaceinfo.nl/media/uploads/files/RIRNL_2013_0001.pdf

ongefundeerd een constante achtergrond concentratie van 30 - 40 vezels/m3 hebben geschat.
Dat moet echter volgens de rapporteur op 'nihil' worden gesteld.

Uit deze valse/ongefundeerde openbaar herhaalde weergave kan bagatelliserend door charlatans worden gesuggereerd dat asbest vezeltjes in de lucht 'niet zo erg' zijn.

De bestrijding van deze bij brand geproduceerde en verspreide vezeltjes kan natuurlijk het best gebeuren door een optimaal snelle alarmering, opkomst  en blussing.
Daarnaast kunnen benedenwinds op korte afstand geplaatste krachtige waterschermen de vezeltjes uit de rook enigszins neerslaan.
Dan komt de wettelijk voorgeschreven aanwezige adequate en toereikende bluswatervoorziening in beeld; dat vloekt.

Het ontbreekt, wetenschappelijk gefundeerd, aan feiten over de relatie tussen de concentraties ingeademde concentratie vezeltjes en de verschillen in tijdsduur van dergelijke blootstelling.
Maar er is geen feitelijke aanleiding om te veronderstellen dat er een 'veilige' ondergrens bestaat.
Men weet dat, de verschillende vormen van, ***, zich na 10 tot 40 jaar, manifesteren.
Dat zegt op zich niets over het tijdstip van de 'effectieve' celprik; noch van de duur van de uitwerking van de ooit ingeademde vezeltjes op het getroffen celweefsel in het verloop van de tijd.

De uitwerking van asbest vezeltjes op cellen is mechanisch en niet biochemisch; zoals vergif.
Wel ontstaan onstekingseffecten en wordt de afweer 'getriggerd'.
Waardoor een cel, onder mechanische invloed (inprikken), een DNA verandering ondergaat (Kern en Mitochondrion) en of de ribosomen (boodschapper RNA) daarin een rol spelen is m.i. onbekend.
Dan blijft ook onbekend het 'wanneer' van het 'inprikken' en de duur van het gevolg effect!

Als (oud) Veiligheidsofficier van de brandweer Amsterdam zou ik nooit genoegen nemen met de fundamenteel ontbrekende kennis over de relatie tussen concentratie/duur/uitwerkingstijd naar ***, om het probleem in de brandweerpraktijk, bij gebrek aan wetenschap, alvast maar te bagatelliseren.
Zoals: bij nota bene tot op heden opzettelijk onbekend gelaten hoge concentraties en korte blootstelling (enige uren) bij brand dit weg te wuiven; 'omdat' men de statistieken van dit soort slachtoffers niet op orde heeft/kan hebben.

Het inademen van hoge concentraties van vezels zou, gelet op de werking van luchtwegen en afweersysteem, die tegenwerkende/opruimende mechanismen door aantallen vezeltjes kunnen overvragen!
En daarmee de mogelijkheid op mechanisch 'doorprikken' van cellen doen toenemen.
Ook hierbij kan, bij (te) grote aantallen de opruim capaciteit van 'afwijkend' wordende cellen hypothetisch worden overschreden.

Experimenteel is hiervoor geen bewijs, maar dat is er ook niet voor lage concentraties, dat het doorprikken van cellen qua mogelijkheid, direct en uitsluitend afhankelijk is van de herhalingen (duur) van de 'lagere' blootstellingen.

Mij overvalt plaatsvervangende schaamte dat de arbeidsinspectie kon vaststellen in 2016 dat de brandweer onvoldoende kennis heeft verzameld op het gebied van asbest en brand en dus niet tactisch en preparatief iets dergelijks ooit heeft benut; noch voor het eigen repressieve personeel noch voor de wettelijke brandweerzorg. Een abjecte vorm van wegkijken.

Het nalaten van metingen in rook bij brand en asbest acht ik daarbij ronduit verwerpelijk.
"Meten is weten"; dat wil de brandweerleiding kennelijk nu achteraf niet meer.

Arme brandweer.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.433
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #20 Gepost op: 10 november 2018, 11:16:21
Bron: RIVM Briefrapport 609021063/2007
Gezondheidswinst asbestprojecten VROM-Inspectie.

Citaat
"Vezels komen vooral in de lucht door bewerking of verwijdering van niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen.
Inhalatoire blootstelling aan asbest verhoogt de kans op het ontstaan van mesothelioom (borst- of buikvlieskanker) en longkanker.
Asbestose (stoflongen) wordt alleen veroorzaakt door langdurige beroepsmatige blootstelling aan erg hoge asbestconcentraties, dat in Nederland niet meer voorkomt.


In principe levert elke inhalatoire blootstelling aan asbestvezels een zeker risico op mesothelioom en in minder mate longkanker op, maar hoe hoger en langduriger de blootstelling, hoe groter het risico. Er is dus geen drempelwaarde."
(Vetgedrukt/onderstreept ; FV)
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton