Auteur Topic: IFV als angstproducent  (gelezen 620 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.204
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Gepost op: 14 september 2018, 16:34:53
Het laatste product van het IFV toont opnieuw hun lamentabele werkwijze.
I.p.v. als kennisinstituut de actoren binnen de wettelijke brandweerzorg van bruikbare en getoetste kennis te voorzien, om beleid op te stellen/te verbeteren en om tot een veiliger gedrag te komen t.a.v. het ontstaan en het ontwikkelen van brand, menen zij in een groep verzameld en op belastinggeld van de burgers te kunnen volstaan met angst aanjagen. Alleen het probleem stellen en geen oplossing aanreiken t.b.v. de in de wet aangegeven actoren met hun taken op het gebied van de brandweerzorg; als exclusieve overheidstaak op grond van de grond- en mensenrechten.

U zou dat zelf kunnen vaststellen in het rapport: "10 jaar fatale woningbranden onderzocht"
Zelf kwam ik met direct frisse tegenzin vanwege de statistische en cryptisch geformuleerde teksten niet verder dan een paar voorbeelden:

Citaat
Afbakening
Inzicht in de kenmerkende omstandigheden van fatale woningbranden is essentieel om gericht en effectief brandveiligheidsbeleid te kunnen voeren. Passende beleidsmaatregelen komen daarbij voort uit de verschillen tussen de belangrijkste kenmerken van fatale woningbranden en niet-fatale woningbranden. De omstandigheden van niet-fatale woningbranden worden echter niet in dit onderzoek onderzocht. Mede daarom worden geen beleidsadviezen geformuleerd. Ook worden er geen concrete maatregelen voorgesteld om het aantal fatale woningbranden te kunnen terugdringen.

In de eerste zin wordt gesuggereerd dat het vanzelfsprekende doel  van het onderzoek is om "gericht en effectief brandveiligheidsbeleid te kunnen voeren."

Maar dan komt de aap uit de mouw: 'omdat men vrijwillig alleen de fatale branden heeft onderzocht en niet de overige branden (waarom dan niet?) worden geen beleidsadviezen geformuleerd en geen concrete maatregelen voorgesteld (Sic!) om het aantal fatale woningbranden te kunnen terugdringen'[/b].
Dan blijft er nog een doel over en dat is de ouderen in NL angst aanjagen met: u kunt geen brandveilige meubels of bedden kopen, u wordt steeds onhandiger naarmate u ouder wordt met: open vuur, roken en koken maar van ons als 'preventie' kennisinstituut verneemt u niets om hieraan te ontkomen. M.a.w.: Zoek het maar uit; wij als 'deskundigen' geven u geen advies!

Ja, ergens stellen we nog wel dat u een blusinstallatie zou moeten installeren en verzwijgen daarbij dat iets dergelijks niet kan blussen; het is ontworpen en wordt getest (sprinkler) om de brand te beperken en de atmosfeer die daarbij ontstaat in die ruimte zal u niet bevallen of zelfs doden.

Verder het betekenisloos opsommen van details waarmee geen preventieve verandering wordt voorgesteld:

Citaat
2.4.1 Brandoorzaken en voorwerp waarin brand ontstaat
Zes op de tien fatale woningbranden zijn veroorzaakt door menselijk handelen. Onvoorzichtigheid bij roken is daarbij de meest voorkomende brandoorzaak, namelijk in een kwart van de gevallen. Andere veelvoorkomende brandoorzaken door menselijk handelen zijn koken en onvoorzichtigheid met open vuur. Bij ongeveer één op de zes fatale woningbranden is sprake van een technische oorzaak door een defect apparaat of installatie. Enkele branden zijn ontstaan door een explosie. Van ongeveer een vijfde van de fatale woningbranden is de oorzaak niet bekend.

"Enkele branden zijn ontstaan door explosie..." alsof een explosie die brand kan veroorzaken zelf geen 'brand' is!
Dit kan allen worden gedacht binnen onverantwoorde ondeskundigheid op het gebied van 'brand'.

Dan nog maar weer een cryptogram:
Citaat
Figuur 2.41 Aan- en afwezigheid van rookmelders
Na 2015 neemt het aandeel weer af, maar dat komt deels ook door een toename van het aantal branden in 2017 waarbij niet bekend is of een rookmelder aanwezig is. Overigens is een afname van het aandeel geactiveerde rookmelders bij fatale woningbranden niet ongunstig. Immers: het doel van rookmelders is om mensen snel te alarmeren, zodat zij nog zelfstandig kunnen vluchten en de brand zullen overleven.

Dus minder afgegane rookmelders bij fatale branden is 'niet ongunstig' (dus gunstig; FV) omdat het doel is met die melders snel te alarmeren waardoor de branden niet fataal worden... Ik geef het op.

Dan blijkt ook de bevooroordeeldheid van deze grote groep 'statistische onderzoekers' van het IFV:
Citaat
De gemiddelde opkomsttijd bij de fatale woningbranden is 7,2 minuten (sd = 2,7), uitgaande van opkomsttijden die zijn afgerond in hele minuten. Bij driekwart van de woningen is de norm van 8 minuten van toepassing, daarvan valt bijna de helft van de opkomsttijd binnen de geldende norm.

De 8 minuten norm is een wettelijk voorschrift dat niet mag worden overschreden.
Nu rapporteert de groep niet dat de wet in de helft van de gevallen kwalijk wordt genegeerd; maar dat er in de helft van de gevallen aan wordt voldaan.
Alsof dat de moeite van het opschrijven waard is; voor de burger bij deze wettelijke brandweerzorgeis.

Woorden schieten mij tekort bij het waarnemen van dergelijke collectieve wanprestaties; onder bestuur van burgemeesters.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.204
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #1 Gepost op: 16 september 2018, 11:28:26
Ook een vorm van angst/onzekerheid produceren op belastinggelden ontstaat: doordat het IFV de kennis moet verschaffen, waarmee gemeente-, regiobestuur en de brandweer hun brandweerzorg taken moeten uitvoeren, in hun publicaties tonen dat zij dit niet kunnen/willen invullen!

Een van de eerste trucs die wordt herhaald is het gebruik van het ongedefinieerde begrip 'brandveiligheid' voor de in de wet opgenomen definitie voor brandweerzorg met de daarbij behorende taken!

Brandveiligheid als 'ongrijpbaar' begrip kan dus allerlei vaag geformuleerde suggesties omvatten die niet voorkomen in de wet.

Hoe men dat doet?
Als volgt:
Uit: Maatschappelijk impact van branden (IFV)
Citaat
"De regelgeving rond brandveiligheid in gebouwen is minder expliciet en kent minder duidelijke risiconormen."

Juist! De regeleving dient de brandweerzorg te regelen en die is wel in die wet (WVr) gedefinieerd!
'Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt.' Dat wil zeggen men moet daar alles aan doen om maatschappelijk resultaat te behalen; zonder beperking vooraf.

"
Citaat
Uit het eerste principe van het Bouwbesluit (de mogelijkheid van veilig vluchten) valt af te leiden dat er vooral sprake is van het willen voorkomen dat mensen komen te overlijden ten gevolge van brand. Toch wordt dit niet expliciet zo benoemd en in de praktijk blijkt dat een veilige vluchtweg op zichzelf niet alle doden bij brand voorkomt. Sommige mensen zijn immers niet in staat om tijdig te vluchten bij brand, doordat ze niet of verminderd zelfredzaam zijn of doordat de brand en de daarbij behorende rook zich sneller ontwikkelt en verspreidt dan mensen kunnen vluchten.

Het tweede principe van het Bouwbesluit (het voorkomen dat de brand zich uitbreidt naar het naastgelegen pand) lijkt te beogen dat materiële schade bij de buren voorkomen wordt.
Enkele jaren geleden is er een derde principe bijgekomen: per 1 april 2014 gelden er aanvullende eisen voor nieuw te bouwen veestallen ten aanzien van de brandveiligheid van de in die stallen verblijvende dieren. Dit (aanvullende) principe is overigens pas na veel maatschappelijke en politieke discussie tot stand gekomen.
"

Merk op dat het IFV personeel onbesproken de WVr met de gedefinieerde brandweerzorg buiten beschouwing laat en zich vrijwillig beperkt tot het voor de brandweerzorg foute Bouwbesluit. Immers dat besluit (AMvB) is opgehangen aan de Woningwet, als voorwaardelijke raamwet voor AMvB's, die niet gaat over de brandweerzorg!
Wel wordt daarin het vage begrip 'veiligheid' voor het bouwen gebruikt; maar het opnemen van brandweer voorschriften werd destijds door de minister gebaseerd op een uniformiteit paragraaf. Valsspelen dus...

Dan toch wel even de juiste raamwet:
Citaat
Uit de Wet veiligheidsregio’s en de daaronder liggende besluiten blijkt voorts dat er een brandweerorganisatie moet zijn voor (onder meer) het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand (artikel 3). In geval van brand is er daardoor overal in Nederland binnen een redelijke tijd voldoende slagkracht van de brandweer aanwezig. Brandweerlieden moeten voldoen aan eisen qua kennis en kunde en worden periodiek lichamelijk en geestelijk getest op geschiktheid. Bij brand zal de brandweer naar eer en geweten proberen om de negatieve gevolgen van de brand te beperken. Wat het doel is van de beperking en de bestrijding van de brand is echter niet nader omschreven in de wet.
Wel wordt in de Nota van toelichting bij het Besluit veiligheidsregio’s (Staatsblad, 2010) bij de paragraaf over de genormeerde opkomsttijden gesteld: “De regels inzake brandweerzorg beogen de algemene veiligheid van personen bij branden en gevaren te dienen.” Het beperken van schade of maatschappelijke impact van branden wordt niet genoemd als doel van de brandweerzorg. Als dus zuiver gekeken wordt naar de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid, is impliciet sprake van een grote mate van acceptatie van risicotypen die niet direct te maken hebben met “de algemene veiligheid van personen”. Uiteraard zijn gebruikers en eigenaren van gebouwen vrij om zelf (aanvullende) maatregelen te nemen om de kans op brand en de gevolgen ervan te beperken. Ze kunnen zich bovendien verzekeren voor de materiële schade als gevolg van de brand, maar noch vanuit het Bouwbesluit (uitgezonderd nieuwe veestallen), noch vanuit de Wet veiligheidsregio’s en de onderliggende besluiten zijn ze hiertoe verplicht.

In de eerste zin wordt de gedefinieerde brandweer al geweld aangedaan: de voorwaardelijke en dus zeer belangrijke taak: voorkomen van brand wordt  niet vermeld! Evenmin de zin:
Citaat
en al hetgeen daarmee verband houdt.
De daarop volgen zin doet dan een ononderbouwde uitspraak; slechts over de repressieve brandweer!
Dat de wet (WVr) geen doel stelt, is voor welwillende en onbevangen  denkers niet verbazingwekkend; zoals dit voor de IFV personeel wel is.
Immers de brandweerzorg is decentraal geregeld voor bestuur en de gemeenteraden stellen volgens de wet exclusief de doelen vast!
Dan springt men snel weer terug naar het foute Bouwbesluit waar men dan wel paternalistisch 'centraal'(!) gestelde doelen vindt. Dan:

Citaat
impliciet sprake van een grote mate van acceptatie van risicotypen die niet direct te maken hebben met “de algemene veiligheid van personen”
Dat de gemeentebesturen al jarenlang geen beleid formuleren met de doelen van de brandweerzorg; zoals de wet dat toch voorschrijft, is geen 'impliciete acceptatie' maar wettelijke taakverzaking; en dat is niet hetzelfde!

Verder is de bedoeling van het IFV perosneel om de gehele discussie ongevraagd 'in de groep te gooien' van ondeskundige burgers.
Als dat lukt dan is hun eigen jarenlange taakverzaking en die van de gemeentebesturen, regiobesturen , regionale commandanten en de toezichthoudende Inspectie 'onder het tapijt geveegd!'
De eindverantwoordelijke op het IFV voor deze maskerade van de verzaakte preventieve brandweertaken en decentraal te beschrijven doelen is nota bene de lector preventie. Hij zorgt ook voor zijn eigen verdwijntruc qua taakverzaking. "Wie appelen vaart.....
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.204
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #2 Gepost op: 16 september 2018, 12:14:02
Als verdere onderbouwing van mijn vorige post, met fundamentele kritiek op de IFV standpunten, nog maar eens de WVr erbij:

Citaat
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening, met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding, en daartoe veiligheidsregio’s in te stellen;
(Vet gedrukt; FV)

De wet schrijft dus expliciet voor dat de brandweerzorg met bestuurlijk lokale verankering behouden moet blijven; dan kan men dus niet bestuurlijk centraal de doelen gaan bepalen!

Citaat
Artikel 3
•   1 Tot de brandweerzorg behoort:
        a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al
            hetgeen daarmee verband houdt;
   b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.
•   2 De gemeenteraad stelt in een brandbeveiligingsverordening regels over de in het eerste lid, onder a, bedoelde taak.
•   3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen,
           voor zover daarin niet bij of krachtens enige andere wet is voorzien, en worden regels gesteld over de basishulpverlening op die plaatsen.

Behalve indien men pervers kan denken, zoals het IFV personeel, dat dieren niet vallen onder de brandweerzorg verzoek ik u rustig lid 1a. met  het direct daaraan gekoppelde 1b. te lezen.
1a. maakt voor het beperken van brandgevaar ('redden') geen onderscheid tussen mensen en dieren!
1b. bevestigt deze samenhang tussen de reddende zorg voor mens en dier en dan ook nog ook voor ongevallen niet zijnde brand.

Dus het betoog van het IFV personeel over stalbranden die pas recent onder preventieve(!) en repressieve brandweerzorg zouden zijn gevallen is misleiding! Het maskeert opnieuw de jarenlange taakverzaking door de betrokken actoren met nu dan de zwaar betaalde middelen om dit aan democratische controle te onttrekken door een valse voorstelling van zaken te publiceren.
Dat de burgemeesters in het bestuur dit accepteren en waarom? Dat laat zich makkelijk raden.

Ik wil niet verhelen dat mijn liefde voor dieren mede mijn aandacht heeft bepaald; maar daarmee respecteerde ik nog wel de juridische feiten.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.204
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #3 Gepost op: 16 september 2018, 17:05:24
Naast het IFV bestaat er nog de Brandweer Nederland; niet genoemd als actor in de WVr voor de wettelijk brandweerzorg maar een initiatief van de regionale brandweercommandanten.

Als commandanten hebben zij de posities als wettelijk adviseur gekregen,al sinds 1985, voor brandpreventie adviezen aan het gemeentebestuur.

Indien het personeel van het IFV de doelen van de brandweerzorg 'in de groep wil gooien' (de gehele NL bevolking), terwijl dat nu juist de exclusieve wettelijke taak van de gemeenteraden is zoals ik eerder aantoonde, en dat wettelijk de commandanten, die gemeenteraden gevraagd en ongevraagd moeten adviseren hieromtrent, is de vraag of niet ook de commandanten tientallen jaren hebben verzaakt de gemeenteraden 'te porren' om hun wettelijk taak waar te maken op hun brandweerzorg adviezen en resultaat ervaring met hun taakuitvoering.

Daarover valt eerst recentelijk te lezen in:
BRANDVEILIGHEID IN DE GEMEENTE
EEN HANDREIKING VOOR DE REGIEROL VAN DE GEMEENTE
Project Rembrand 4:

Citaat
Opdracht project 4 RemBrand
In het projectplan implementatie RemBrand staat dat het projectresultaat is “dat alle gemeenten in 2018 over een integraal veiligheidsplan beschikken waarin brandveiligheid integraal is opgenomen”. Achterliggende motivatie is dat gemeenten zich (meer) bewust worden van het feit dat zij invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van het brandveiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan. In de Wet veiligheidsregio’s artikel 3a staat “De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vast die de gemeente betreffende de brandveiligheid en kwaliteit van de brandweerzorg nastreeft”. Gemeenten hebben een regierol naar meerdere partijen toe. De Veiligheidsregio is een van deze partijen, maar woningcoöperaties, scholen, 'zorg' partners en vele anderen kunnen eveneens bijdragen aan brandveiligheid.

Waarom hebben de commandanten van de regio's niet al in 2010 (WVr) erop gewezen dat de gemeenteraden die doelen moet vaststellen m.b.t. de kwaliteit van de brandweerzorg; met bijvoorbeeld daarbij wat concepten als advies?
In deze informele groep (Brandweer Nederland) hebben zij geen enkele wettelijk status.

Citaat
Er is een aantal nieuwe wetten en beleidswijzigingen die aanleiding geven voor een gesprek en kansen bieden om brandveiligheidsbeleid te verankeren en de rol van gemeenten en andere partners daarbij nader te bepalen.


De taken van de regional commandanten de gemeenteraden zijn niet veranderd sinds 1985 voor het geven van brandpreventieadvies en het stellen van doelen. Dus blijkt ook hieruit een 'onder het tapijt vegen' van een onverantwoorde taakverzaking; met als resultaat na tientallen jaren nog altijd ontbrekende doelen en afwezige democratische controle over de resultaten daarbinnen door de gemeenteraden van NL. Dan heeft men ook niet de 'value for money' van de brandweerzorgdoelen kunnen/willen controleren; binnen de gemeenteraden in NL! Dat geeft ook wel zo makkelijk uit!

Citaat
Ten eerste is er het bestaande regionaal risicoprofiel incl. het brandrisicoprofiel.
In de Wet Veiligheidsregio (Wvr) is opgenomen dat Veiligheidsregio's i.s.m. gemeenten eens in de vier jaar een risicoprofiel opstellen. Gesproken wordt over een 'haalplicht' van de veiligheidsregio's om te inventariseren bij o.m. de gemeenten welke veiligheidsproblemen en risico's actueel en vermeldenswaard zijn.
Steeds meer worden naast fysieke veiligheidsrisico's ook sociale en andere veiligheidsrisico's en problemen genoemd, zoals de vergrijzing in onze samenleving.

Ten tweede is er het regionale beleidsplan, incl. het bijbehorende dekkingsplan van de brandweer, zie ook de Wvr. Hierin kan worden beschreven welke ambitie de veiligheidsregio/brandweer heeft. In het beleidsplan worden in hoofdzaak de generieke preventieve en repressieve ontwikkelingen en bijbehorende ambities verwoord.

Maar waarom is dit dan anno 2018 nog steeds niet op orde? Waar zijn de adviezen (cdt. reg. brw.) om de kennelijk bij hen bekende risico's te beheersen binnen de brandweerzorg?
Wel is waar dat de JenV Inspectie in 2015 schaamteloos rapporteerde dat zij geen beeld hadden van de kwaliteit van de brandweerzorg; maar dat is slechts een bewijs dat ook  de minister  jarenlang zijn exclusieve toezichtstaak op de uitvoerders van de wettelijke brandweerzorg heeft verzaakt; terwijl hij wel het geld (ook eerder) ongecontroleerd liet doorstromen!

Wie voedt de opvoeders op? (Plato) En: Who cares?
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton