Auteur Topic: Vervangingslijst voertuigen regio Utrechts Land  (gelezen 60403 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.523
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Gepost op: 15 mei 2007, 22:09:47
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Leveringen.

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
 Veiligheidsregio Utrecht (VRU), 3154, 3502 GD  Utrecht (NL). Contactpunt(en): Veiligheidsregio Utrecht (VRU), t.a.v.: Dhr. H. van Dijk. Tel.: 030-2404457. Fax.: 030-2404475. E-mail: h.van.dijk@vru.nl. 
 Internetadres(sen):
 Adres van de aanbestedende dienst:
http://www.vru.nl
 
 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
 Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
 Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
 Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
 Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
 Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
 Regionale of lokale instantie.
 Openbare orde en veiligheid, 
 De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING:
II.1.1)   Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
   
 Tankautospuiten landelijk en stedelijk gebied. Kenmerk 23 BRW 07.
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
 Leveringen.

Belangrijkste plaats van de levering: De Veiligheidsregio Utrecht, de regio Amsterdam e.o. en de regio Kennermerland. .

NUTS code: 
II.1.3) De aankondiging betreft:
 De opstelling van een raamovereenkomst.
II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst:
 Raamovereenkomst met één onderneming.Looptijd van de raamovereenkomst: Jaar/jaren:2 jaar, met optionele verlengingsmogelijkheid van 2 x 1 jaar.

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:
 
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
 De verwachting is dat direct zes tankautospuiten aanbesteed gaan worden. Twee in de uitvoering landelijkgebied en vier in de uitvoering stedelijkgebied. 
II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
 34144212
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): 
 Neen.
II.1.8) Verdeling in percelen:
 Neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd:
 Neen.
II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang:
 De verwachting is dat direct zes tankautospuiten aanbesteed gaan worden. Twee in de uitvoering landelijk gebied en 4 in de uitvoering stedelijk gebied.
II.2.2) Opties:
 Neen.
II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:
 Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht).

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen:
 Niet van toepassing.
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
 Niet van toepassing.
III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
 Er worden geen eisen gesteld aan de rechtsvorm van de combinatie of het consortium van dienstverleners waaraan de opdracht wordt gegund. Indien echter een inschrijving wordt ingezonden door een combinatie van dienstverleners dient ieder lid van de combinatie een verklaring te ondertekenen ingevolge welke alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de opdracht. Tevens dient angegeven te worden welke dienstverleners als hoofdaannemer / penvoerder op zal treden.
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
 Neen.
III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie aanbestedingsdocumenten.
III.2.2) Economische en financiële draagkracht:
 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:zie aanbestedingsdocumenten.
Eventueel vereiste minimumeisen:zie aanbestedingsdocumenten.
 
III.2.3) Vakbekwaamheid:
 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie aanbestedingsdocumenten.
Eventueel vereiste minimumeisen: zie aanbestedingsdocumenten.
 
III.2.4) Voorbehouden opdrachten:
 Neen.
III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:
 
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:
 

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure:
 Openbaar.
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria:
 Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria.

 
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
 Neen.
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 kenmerk 23 BRW 07
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
 Neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/07/2007 - 14:00:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
 
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
 10/07/2007 - 14:00:00.
IV.3.5) Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
 
IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:
 Nederlands.
 
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
 Periode in dagen: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
 
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
 10/07/2007 - 14:00:00.
Plaats: Veiligheidsregio Utrecht, Kobaltweg 59-61, 3542 CE Utrecht.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen.
 


AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT:
 Neen.
VI.2) OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
 Neen.
VI.3) NADERE INLICHTINGEN: 
 De inschrijvers hebben de mogelijkheid vragen en/of opmerkingen m.b.t. de offerteaanvraag schriftelijk (bij voorkeur via e-mail) in te dienen. De sluitdatum voor het indienen van vragen is 1 juni 2007 voor 12:00 uur bij adres zie I.1.
VI.4) Beroepsprocedures:
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
 Rechtbank Utrecht, 16005, 3500 DA Utrecht. 
 Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie:
 
VI.4.2) Instellen van beroep:
 Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: 15 dagen na versturen van de afwijzing van de inschrijving.
VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
 Veiligheidsregio Utrecht (VRU), 3154, 3502 GD Utrecht. 
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
 27/04/2007.

Nieuwe TSen in aantocht  8)
Voskamp

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.939
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: Bevelvoerder, Operationele Voorbereiding
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Hoofdbrandmeester
Reactie #1 Gepost op: 16 mei 2007, 01:10:52
Driebergen zit hier waarschijnlijk ook in
|| Before the emergency, nobody cares; During the emergency, nobody knows; After the emergency, everyone is an expert ||


Melle

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.369
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: Ontsmetting bij OGS, natuurbrandbestrijding.
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B (HBT)
Reactie #2 Gepost op: 16 mei 2007, 23:55:49
Ik hoop dat Soest ook een gaat kijken voor vervanging, zag gisteren een filmpje over de nieuwe HW en er was toen een uitruk, ze hebben de houten ladders zelfs nog op het dak van de TS zitten.   ;D


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.523
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #3 Gepost op: 17 mei 2007, 15:49:32
Ik hoop dat Soest ook een gaat kijken voor vervanging, zag gisteren een filmpje over de nieuwe HW en er was toen een uitruk, ze hebben de houten ladders zelfs nog op het dak van de TS zitten.   ;D
Soest gaat in Oktober de TSen vervangen.Of ze meteen alles vervangen weet ik niet,maar dit jaar komen er in ieder geval nieuwe TSen in Soest  ;)


Dennis Kempers

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 14.403
 • Geslacht: Man
  • Brandweer Gelderland - Brandweervoertuigfotografie
 • Specialisatie: FRB / Brw Chauffeur Licht / HW Specialist
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #4 Gepost op: 25 oktober 2007, 15:30:58
En deze worden ( hoorde ik vanmiddag ) in het voorjaar van 2008 afgeleverd.


Sjaak

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.877
Reactie #5 Gepost op: 01 augustus 2008, 20:52:51
Nieuwe BRUL aanbesteding ter vervanging / standardisatie van HV voertuigen in de regio, of gemeentelijke aanschaf of bij tijdige vorming van de BRUL, een volledige regionale aanschaf. Wie weet welke korpsen het betreft?

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
 Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Postbus 3154, 3502 GD  Utrecht (NL). Contactpunt(en): Veiligheidsregio Utrecht (VRU), t.a.v.: Dhr. H. van Dijk. Tel.: 030-2404457. Fax.: 030-2404475. E-mail: h.van.dijk@vru.nl. 
 Internetadres(sen):
 Adres van de aanbestedende dienst:
http://www.vru.nl
 
 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
 Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
 Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
 Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
 Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
 Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
 Regionale of lokale instantie.
 Openbare orde en veiligheid, 
 De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING:
II.1.1)   Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
   
 Hulpverleningsvoertuigen. Kenmerk 06 BRUL 06.
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
 Leveringen.

Belangrijkste plaats van de levering: Op diverse locaties binnen de Veiligheids Regio Utrecht..

NUTS code: NL310
II.1.3) De aankondiging betreft:
 De opstelling van een raamovereenkomst.
II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst:
 Raamovereenkomst met één onderneming.
Looptijd van de raamovereenkomst: Jaar/jaren: 2 jaar, met optionele verlengingsmogelijkheid van 2 x 1 jaar.
Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:
 
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
 Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een mantelovereenkomst met één leverancier per perceel, voor de levering van hulpverleningsvoertuigen. In het bestek wordt voor het hulpverleningsvoertuig de voorkeur uitgesproken voor het aanbesteden per perceel van één chassis met opbouw bij één hoofdaannemer.
De aanvraag bestaat uit twee percelen.
Perceel 1: Hulpverleningsvoertuig 4X4.
Perceel 2: Hulpverleningsvoertuig 4X2.
II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
 34144213
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): 
 Neen.
II.1.8) Verdeling in percelen:
 Ja.
Moeten inschrijvingen worden ingediend voor: Een of meerdere percelen.
 
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd:
 Neen.
II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang:
 Het betreft een regionale raamovereenkomst binnen de VeiligheidsRegio Utrecht. Het uiteindelijke bestellen door middel van een nadere overeenkomst zal door de afzonderlijke brandweerorganisaties binnen de VeiligheidsRegio Utrecht geschieden. Als het dekkingsplan en voorgestelde organisatiestructuur van de Veiligheidsregio Utrecht wordt vastgesteld tijdens deze aanbesteding, gaan de Hulpverleningsvoertuigen allemaal over naar de Veiligheidsregio Utrecht. De Veiligheidsregio Utrecht zal dan de hulpverleningsvoertuigen bestellen. De facturering zal dan ook via de Veiligheidsregio Utrecht gaan.
II.2.2) Opties:
 Ja.

Voorlopig tijdschema voor de uitoefening van deze opties:
Aantal mogelijke verlengingen:2
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten: in maanden: 12
II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:
 Periode in maanden: 24 (vanaf de gunning van de opdracht).

INLICHTINGEN OVER PERCELEN
PERCEEL NR. 1. TITEL: Hulpverleningsvoertuig 4x4.
1) KORTE BESCHRIJVING:   
 Het hulpverleningsvoertuig is een gemotoriseerd voertuig, bestaande uit een chassis en een opbouw, waarmee 3 personen, inclusief de wagenbestuurder, vervoerd kunnen worden. De opbouw bestaat uit een ruimte die ingericht wordt voor het vervoeren van hulpverleningsuitrusting.
Perceel 1: Hulpverleningsvoertuig 4X4.
2) CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN):
 34144213
3) HOEVEELHEID OF OMVANG:   
 Het betreft een regionale raamovereenkomst binnen de VeiligheidsRegio Utrecht. Het uiteindelijke bestellen door middel van een nadere overeenkomst zal door de afzonderlijke brandweerorganisaties binnen de VeiligheidsRegio Utrecht geschieden. Als het dekkingsplan en voorgestelde organisatiestructuur wordt vastgesteld tijdens dit proces, gaan de Hulpverleningsvoertuigen allemaal over naar de Veiligheidsregio Utrecht en zal deze bestellen. De facturering zal dan ook via de Veiligheidsregio Utrecht gaan.
 
4) AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING:
 
 
5) AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
 De opdrachtgever is voornemens om met één leverancier per perceel een mantelovereenkomst af te sluiten. Naar aanleiding van de beoordeling kan het zijn dat een leverancier op de beide percelen de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. In dat geval zal de leverancier beide percelen toegewezen krijgen.


PERCEEL NR. 2. TITEL: Hulpverleningsvoertuig 4x2.
1) KORTE BESCHRIJVING:   
 Het hulpverleningsvoertuig is een gemotoriseerd voertuig, bestaande uit een chassis en een opbouw, waarmee 3 personen, inclusief de wagenbestuurder, vervoerd kunnen worden.
De opbouw bestaat uit een ruimte die ingericht wordt voor het vervoeren van hulpverleningsuitrusting.
Perceel 2: Hulpverleningsvoertuig 4X2.
2) CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN):
 34144213
3) HOEVEELHEID OF OMVANG:   
 Het betreft een regionale raamovereenkomst binnen de VeiligheidsRegio Utrecht. Het uiteindelijke bestellen door middel van een nadere overeenkomst zal door de afzonderlijke brandweerorganisaties binnen de VeiligheidsRegio Utrecht geschieden. Als het dekkingsplan en voorgestelde organisatiestructuur wordt vastgesteld tijdens dit proces, gaan de Hulpverleningsvoertuigen allemaal over naar de Veiligheidsregio Utrecht en zal deze bestellen. De facturering zal dan ook via de Veiligheidsregio Utrecht gaan.
 
4) AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING:
 
 
5) AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN:
 De opdrachtgever is voornemens om met één leverancier per perceel een mantelovereenkomst af te sluiten. Naar aanleiding van de beoordeling kan het zijn dat een leverancier op de beide percelen de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. In dat geval zal de leverancier beide percelen toegewezen krijgen.AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen:
 Niet van toepassing.
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
 Niet van toepassing.
III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
 Er worden geen eisen gesteld aan de rechtsvorm van de combinatie of het consortium van leveranciers waaraan de opdracht wordt gegund. Indien echter een inschrijving wordt ingezonden door een combinatie van leveranciers dient ieder lid van de combinatie een verklaring te ondertekening ingevolge welke alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamelijke en hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de opdracht. Tevens dient aangegeven te worden welke leverancier als hoofdaannemer / penvoerder op zal treden.
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
 Neen.
III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: U overlegt een bewijs van inschrijving van de onderneming in het nationale beroeps-/ handelsregister. Dit bewijsstuk is niet ouder dan drie maanden vanaf de datum van publicatie van de aankondiging en dient de actuele gegevens te bevatten. U vult dit bewijs eventueel met documentatie aan waaruit blijkt de rechtsgeldigheid van de handtekening van de inschrijver blijkt (volmacht(en)).
III.2.2) Economische en financiële draagkracht:
 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Eventueel vereiste minimumeisen:De totale omzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren. De totale omzet moet minimaal € 1.000.000,00 per jaar excl. BTW bedragen.
Uw omzet specifiek voor het gebruiksklaar leveren van hulpverleningsvoertuigen over de laatste drie boekjaren. De specifieke omzet moet minimaal € 400.000,00 excl. BTW per jaar bedragen.
Uw omzet specifiek voor het onderhoud van de hulpverleningsvoertuigen over de laatste drie boekjaren. De specifieke omzet moet minimaal € 25.000,00 excl. BTW per jaar bedragen.
Voor overige criteria zie offerteaanvraag.
 
III.2.3) Vakbekwaamheid:
 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Eventueel vereiste minimumeisen: U overlegt een beschrijving van 2 referentieprojecten welke minimaal voldoen aan de hieronder gegeven beschrijving van een referentieproject en die de onderneming gedurende de afgelopen drie jaar heeft uitgevoerd en opgeleverd.
Hierbij vermeld u:
- de publieke- of privaatrechtelijke instantie(s) waarvoor het project bestemd was en de contactpersoon;
- Het bedrag alsmede bedrag eventuele opties
- de data van opdrachtvertrekking en aflevering;
- onderhoud overeenkomst ja / nee met looptijd v/d overeenkomst bij ja;
- de naam en adres van eventuele samenwerkingspartner(s);
- een uitgebreide beschrijving van het hulpverleningsvoertuig de inhoud en omvang van de uitgevoerde werkzaamheden inclusief de inhoud en de omvang van de in onderaanneming uitgevoerde werkzaamheden (chassis / opbouw);
- beschrijving van de extra geleverde opties;
- beschrijving waarborging kwaliteit tijdens het bouw proces;
- beschrijving onderhoud werkzaamheden en voertuig onderhouds intervallen.
Als definitie van een referentieproject geldt:
Een project waarbij vergelijkbare HV voertuigen t.b.v. soortgelijke toepassing als bij de brandweer zijn geleverd en na acceptatie in gebruik zijn genomen.
 
III.2.4) Voorbehouden opdrachten:
 Neen.
III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:
 
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:
 

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure:
 Openbaar.
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria:
 Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
 Neen.
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 Hulpverleningsvoertuigen, kenmerk 06 BRUL 06
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
 Neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/09/2008 - 14:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
 
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
 10/09/2008 - 14:00.
IV.3.5) Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
 
IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:
 Nederlands.
 
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
 Periode in dagen: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
 
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
 10/09/2008 - 14:00.
Plaats: Veiligheidsregio Utrecht, Kobaltweg 59 - 61, 3542 CE Utrecht.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen.
 

 ;D ;D


Albert-Jan

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.156
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #6 Gepost op: 01 augustus 2008, 21:19:09
De 613 Bilthoven wordt binnenkort ook vervangen door een bijna idem voertuig als de 3 Mercedes-en van Soest. Tevens komt er een nieuwe Ford dienstbus voor Bilthoven en staat er een Ford DB in Zeist voor opbouw voor Bilthoven (vervanging DB 49627).
Voor Utrecht zelf staan de TS van de beroepsposten op de nominatie voor vervanging.

In Utrecht Schepenbuurt wordt de 927 een OGS voertuig, deze wordt in eigen beheer omgebouwd.


Maikel

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 414
Reactie #7 Gepost op: 06 augustus 2008, 19:37:35
Ook brandweer Renswoude gaat hun TS vervangen.


AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):
Brandweer Gemeente Renswoude, Postbus 8, t.a.v. J. Rijnders, NL-3927 ZL Renswoude. Tel.  (31-0318) 57 81 50. ?-mail: janrijnders@brandweerrenswoude.nl.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: JMW-adviesbureau, Beukenlaan 1, Contact: J. Müller, NL-7642 EM Wierden. Tel.  (31-06) 23 82 23 89. ?-mail: jan.muller-jmw@planet.nl. Fax  (31-0546) 57 06 12. URL: www.jmw-adviesbureau.nl.

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: JMW-adviesbureau, Beukenlaan 1, Contact: J. Müller, NL-7642 EM Wierden. Tel.  (31-06) 23 82 23 89. ?-mail: jan.muller-jmw@planet.nl. Fax  (31-0546) 57 06 12. URL: www.jmw-adviesbureau.nl.

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: JMW-adviesbureau, Beukenlaan 1, Contact: J. Müller, NL-7642 EM Wierden. Tel.  (31-06) 23 82 23 89. ?-mail: jan.muller-jmw@planet.nl. Fax  (31-0546) 57 06 12. URL: www.jmw-adviesbureau.nl.

I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Regionale of plaatselijke instantie.
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Vervanging tankautopsuit 4 x 4 2009.

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Leveringen.
Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering: Renswoude.

NUTS-code: NL310 .

II.1.3) De aankondiging betreft:
Een overheidsopdracht.

II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst:
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Levering van een tankautopsuit 4 x 4 mede geschikt voor bosbrandbestrijding.

II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34144212.

II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.

II.1.8) Verdeling in percelen:
Neen.

II.1.9) Varianten worden geaccepteerd:
Neen.

II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang:
1 stuks tankautospuit 4 x 4.

II.2.2) Opties:
Neen.

II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:
Periode in maanden: 9 (vanaf de gunning van de opdracht).

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen:
Bankgarantie volgens bestek.

III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Betalingsregeling volgens bestek.

III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4) Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
Ja.
Er wordt gegund aan de ondernemer die als hoofdaannemer optreedt.

III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bijlages bestek.

III.2.2) Economische en financiële draagkracht:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bijlages bestek.
Eventueel vereiste minimumeisen: Zie bijlages bestek.

III.2.3) Vakbekwaamheid:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bijlages bestek.
Eventueel vereiste minimumeisen: Zie bijlages bestek.

III.2.4) Voorbehouden opdrachten:
III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:
AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure:
Openbaar.

IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen:
IV.1.3) Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog:
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria:
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.

IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.

IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
736/2009.

IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Neen.

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 8.8.2008 - 17:00.
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen.

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
8.8.2008 - 17:00.

IV.3.5) Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:
Nederlands.

IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
Periode in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen).

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 10.9.2008 - 14:00.
Plaats: Gemeentehuis Renswoude, Dorpsstraat 4.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja.
Maximaal 1 persoon per inschrijver.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT:
Neen.

VI.2) OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
Neen.

VI.3) NADERE INLICHTINGEN:
VI.4) BEROEPSPROCEDURES
VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
Rechtbank Utrecht, Postbus 16005, NL-3500 DA Utrecht. URL: www.rechtspraak.nl.

VI.4.2) Instellen van beroep:
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Binnen 15 dagen na versturen van de afwijzing voor deelneming aan het offertetraject, danwel na het versturen van de afwijzing van de offerte.

VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
Brandweer Gemeente Renswoude, Postbus 8, NL-3927 ZL Renswoude. ?-mail: info@renswoude.nl. Tel.  (31-0318) 57 81 50. URL: www.renswoude.nl. Fax  (31-0318) 57 81 70.

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:
16.7.2008.


bussum 635

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.395
Reactie #8 Gepost op: 12 augustus 2008, 01:34:22
Gaat dat vervangen niet regionaal hier gaat dat allemaal regionaal

er is net een ronde geweest met

blaricum hilversum huizen wijdemeren en weesp komt dan nog

en er komt een nieuwe ronde met

Muiden Huizen Laren Solvay en Naarden


Maikel

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 414
Reactie #9 Gepost op: 12 augustus 2008, 21:06:05
Gaat dat vervangen niet regionaal hier gaat dat allemaal regionaal

er is net een ronde geweest met

blaricum hilversum huizen wijdemeren en weesp komt dan nog

en er komt een nieuwe ronde met

Muiden Huizen Laren Solvay en Naarden

Nee, het gaat niet allemaal regionaal. Er zijn wel mantelovereenkomsten, waar je als korps  op kan inschrijven, alleen dat heeft Renswoude niet gedaan.
Momenteel loopt er nog wel een matelovereenkomst TS 4x4.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.523
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #10 Gepost op: 12 augustus 2008, 21:11:28


In Utrecht Schepenbuurt wordt de 927 een OGS voertuig, deze wordt in eigen beheer omgebouwd.
Klopt,ik was voor m,n vakantie op post Schepenbuurt.En stond hij daar volledig ontmanteld. ;)


Glenn

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 410
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: Diversen
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B+
Reactie #11 Gepost op: 12 augustus 2008, 22:04:59
Klopt,ik was voor m,n vakantie op post Schepenbuurt.En stond hij daar volledig ontmanteld. ;)

Jij ben ook overal he  ::)
BRANDWEERMAN/VROUW WORD JE NIET, DAT BEN JE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.523
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #12 Gepost op: 12 augustus 2008, 22:07:28
Jij ben ook overal he  ::)
Inderdaad,met de juiste werkgever kom je overal ::)


Glenn

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 410
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: Diversen
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B+
Reactie #13 Gepost op: 12 augustus 2008, 22:08:25
Inderdaad,met de juiste werkgever kom je overal ::)

Hahaha, dat is waar ;)

Back on toppic  8)
BRANDWEERMAN/VROUW WORD JE NIET, DAT BEN JE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.523
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #14 Gepost op: 27 augustus 2008, 20:12:01
 http://www.brandweervoertuigen.com/bestelde%20voertuigen.htm

Ik zie dat er weer een nieuwe SB voor Utrecht in bestelling staat?? 8)